تعبير ديدن انگور سبز در خواب

تعبير ديدن انگور سبز در خواب
تعبير ديدن انگور سبز در خواب

تعبیر دیدن انگور در خواب چیست؟

حضرت دانیال برای تعبیر انگور گوید:

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.

معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

محمدبن سیرین در مورد تعبیر انگور گوید:

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

جابر مغربی درباره تعبیر دیدن انگور گوید:

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گِل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند.

اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند.

اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند.

اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند.

اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.

اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

یوسف نبی علیه السلام برای تعبیر دیدن انگور گوید:

دیدن انگور سفید روزی حلال بود.

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «36»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»

لوک اویتنهاو می گوید:

منوچهر مطیعی تهرانی برای تعبیرخواب انگور گوید:

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

اگر در خواب‌تان «انگور» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

سلام من خواب دیدم یه مانتو دارم میخرم تمام اون مانتو با انگور سبز پوشیده شده بود

با سلام خواب شما نشان بر خیر است و به معنی سلامتی و عافیت است و به گفته معبر مطیع تهرانی در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم و همین نشان بر خیر و برکت دارد و در فصل خود انگور سبز خوب است. و البته مراقب احساسات خود باشید که ما. به دستتان ندهد. سربلند و پیروز باشید.

سلام من خواب دیدم که خوشه انگوری از درختی کندم که صاحب ان اگاهی نداشتم در حال خوردن ان بودم اون انگور سبز و پر اب و زیبا بود میحوردم و خیابانی پر از درخت و بسیار سرسبز بود با دوستم راه میرفتم و اینکه صبح تا ظهر این خواب دیدم امکانش هست تعبیری داشته باشه؟؟؟؟تعبير ديدن انگور سبز در خواب

با سلام در تعبیر خواب انگور اوده است که نشان بر این است که شما شما در موقعیت خوبی به سر می‌برید و از لحاظ روانی آرامشی را تجربه خواهید کرد که نیک است و اینکه انگور سبز در فصل خود خوب است و خیر است. سربلند و پیروز باشید.

سلام من خواب دیدم از دیوار خونه یه پیرزن تنها رفتم بالا و دارم انگور سبزاشو از رو شاخه هاش با اجازه خودش میکنم و میخورم. تو خونشون یه سری پرنده هی مزاحم میشدن و من با پرتاب انگور دورشون میکردم تا اینکه یه ببر اومد هی حمله می‌کرد و من یه شاخه انگور بهش دادم خورد و بعد فرار کردم. لطفا تعبیرشو بگین

با سلام تعبیر خواب انگور نشان بر این است که درفصل خود خوب است و اگر تیره باشد نشان از مال حرام و اگر روشن باشد نشان از مال حلال است و اینکه علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد و در این بین دشمنی قوی و رحیم وجود خواهد داشت که آن فرد را به شکلی از خود دور خواهید کرد. سربلند و پیروز باشید.

با سلام من خواب دیدم دارم از درخت در خونه خودم انگور جمع میکنم با اینکه ۱۰ خوشه داده بود خیلی وقت پیش جمع کرده بودم ولی باز خواب دیدم که از اون درخت انگور بسیاری جمع میکنم

با سلام تعبیر خواب انگور به و وقت خود نشان بر خیر و برکت و منفعت است و دیدن اینکه تنگور می‌چیند به این تعبیر است که شما بعد مشکلات و درد سر به شادی و خوشحالی مشغول میشوید. سربلند و پیروز باشید.

سلام خواب دیدم انگار میخوام از میوه فروشی یا فروشنده ای چیزایی بگیرم اون بهم یه خوشه بزرگ انگور سبز درشت خواست بده ولی من اکراه نشون دادم و اون گذاشت سرجاش بعد رفتم دوباره بگیرم ازش دیدم شلوغه و سخته گرفتنش پ اصلا حواس اون فروشنده م بهم نبود ..تعبیرش چیه؟

با سلام تعبیر خواب انگور در فصل خودش نشان بر خبر و برکت است و اینکه خوب است و اما انگور سبز علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد و اینکه آن را از فروشنده نگرفته اید بهتر است. سربلند و پیروز باشید.

سلام خسته نباشید من دختر هستم’ خواب دیدم ک خشتکم پاره شده از پشت و فقط یک شخص میدونست و میگفت عیب نداره اما ی دختری فهمید ب یکی دیگهم گفت و عورت من از جلو مشخص شده بود و شروع کرد ب نصیحت کردنم و انگور سبز ک اب ازش میچکید یکی دسش بود و یکی داد دست من ک تکو توکی بندرت بین این حبه ها حبه ی تیره رنگ بودن و خیلی اب ازش میچکید منم ی نیش خند زدمو گذاشتمش تو سینی نخوردم اون انگور چوب خیلی کلفتو سبزی هم داشت ‘ توروخدا تعبیرش چیه

با سلام تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که احتمالا شما از موضوعی که ناخواسته اتفاق میافتد و شما در ان دخالتی ندارید ناراحت خواهید شد و دیگران با حرف شما را ازار خواهند داد و اینکه افرادی هستند که قصد به این دارد که شما را وادار به عملی بیهوده کنند که نیک نیست و شما هم بر زشت بودن ان عمل اگاهی دارید و انجام نخواهید داد پس اگاه باشید که این خواب میتواند به عنوان هشتاری برای شما باشد. سربلند و پیروز باشید.

سلام من خواب دیدم داخل کوچه ای هستم ک از همون ابتدای کوچه همه ی خونه ها درخت انگور دارن ک از خونه هاشون زده بیرون من از اولین درخت انگور ک سبز بود شیربن و رسیده بود و من خوردم ولی بقیه هاسون انگورهای سبز نارس بودن و من نخوردم

 • شماره تلفن شرکت سایپا تهران
 • با سلام تعبیر خواب شما به گفته ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به آنها دلبسته هستیم و به آنها امید داریم. . برای افراد بی تفاوت میراث هم میتواند باشد. و برای بیمار شفا هم تلقی می‌شود که خیر است. سربلند و پیروز باشید .

  سلام من خواب دیدم از کنار یه باغ انگور رد میشم که وقتی نگاه به انگورا کردم هر دونه انگور به اندازه ی یه هندوانه بود آبدار بودن من وی خواب تعجب کرده بودم وگفتم حتما صاحب باغ برای گرفتن شراب گذاشته آبدار بشن ونچیده خیلی هم دلم میخواست بخورم ولی صاحب باغ اونجا بود نخوردم لطفا راهنماییم کنید

  با سلام در تعبیر این خواب باید بدانید که به این تعبیر می تواند باشد که شما در مسئله ای وسوسه خواهید شد اما این موضوع نمی تواند شما را راضی کند که به ان کار تن دهید و این خواب برای شما خیر است. سربلند و پیروز باشید

  سلام خواب دیدم غروبه دارم میخندم و بیخیالم میرم توی خیابون زیر یه درخت انگور دراز میکشم درخت خیلی بزرگ مثل گردو بود و انگورای دونه دونه سبز درشت داشت و دختری که میشناسمش خونه ش طبقه بالا بود درخت رو تکون میداد و من انگورایی ک میوفتاد رو میخوردم و بلند میخندیدم

  با سلام در تعبیر اینخواب باید بدانید که هم تعبیر مثبت دارد و هم نه و به این صورت خواههد بود که شما در اینده ای نه چندان دور ممکن است نسبت به کسی که زنی بسیار خوب و نیکو است برای کسب لذایذ دنیوی کاری انجام دهید که سبب شود ناراحت شوید و از این رو باید بسیار در کارهای خود دقت کنید. سربلند و پیروز باشید

  سلام من مادرم رو از دست دادم دیشب خواب دیدم توی خونه مادریم هستم حیاط خونمون پر بود از درخت انگور . مادرم داشت به درختای انگور اب میداد به من گفت از انگور ها بچین و بخور من انگور ها رو نگاه کردم بعضی از دانه های انگور درشت بودند بعضی ریز تر من فقط دانه های درشت رو جدا میکردم و میخوردم مادرم دوباره بهم گفت بازم بچین و بخور و من بازم چیدم و خوردم دونه های انگور پوست شفاف و سبز رنگ داشتن ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید با تشکر

  با سلام در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این صورت باشد که مادر شما امید به شما دارد و این خود تعبیر درخت انگور است اما انگور سبز نشان از خطایی است که شما برای مال دنیا مرتکب می شوید و این ممکن است امید ایشان را بر باد دهید از این رو سعی بر ان کنید که در انتخاب هایتان بسیار دقیق باشید. سربلند و پیروز باشید

  سلام من خواب دیدم با دو مرد که تو خواب به عنوان همکارام بودن رفتیم یه باغ که چند تا درخت انگور داره و از یه درخت که خوشه های پری از انگورهایی درشت و سبز داره اون آقا میخواست یه خوشه برامون بچینه که یهو از بالای درخت یه مار بزرگ سبز رنگ که بالای درخت حلقه زده بود پایین اومد و من وحشت کردم و از خواب پریدم

  با سلام در تعبیر انگور سبز آمده است که نشان از ان خواهد بود که شما در اینده ی نه چندان دور به واسطه ی عملی و منفعتی که برای خود شماست مرتکب اشتباهی و گناهی خواهید شد اما این برای خوردن ان است و باید بدانید که تعبیر خواب مار هم به معنای کسی است که خیر شما را نخواهد و از این رو در این خواب میتوان گفت که شما در اینده به واسطه ی کاری سعی بر ان خواهید کرد که منفعتی ببرید اما دشمنی سبب خیر خواهد شد و مانع از ان گناه می شود. انشالله که خیر است سربلند و پیروز باشید

  سلام من خواب دیدم که از یه باغی انگور سبز درشت به سختی میچینم چون خیلی سخت بود دونه های انگور از خوشه اون جدا شد و من همه رو جمع کردم چون تو خواب میگفتم اینا درشت هستن و شیرین بعد صاحب باغ اومد و فرار کردیم ولی دونه های انگوری که جمع کرده بودم رو اوردم با خودم تعبیرش چیهتعبير ديدن انگور سبز در خواب

  با سلام تعبیر خواب شما نشان بر کار بیهوده دارد که شما در آن بیهودگی سود و منفعتی را حاصل خواهید کرد که خیر است انشالله سربلند پیروز باشید.

  سلام من نزدیک به ۸ ماهه یه هکر ۱۰ ملیون از حساب شوهرم خالی کرد الان بعد اون همه شکایت بهمون گفتن گرفتنشون اصفهانی و دادگاهامون اونجا تشکیل میشه فرداش قراربود بریم اصفهان من شب خواب دیدم منوشوهرم ازمهمونی برمیگشتیم چیزی گیرمون نیومدبخوریم تو راه پسرعمومو دیدیم یه پلاستیک پرازسیب و انگور دستش بود گفتیم چیزی نخوردیمپلاستیک و داد دستم منم یه خوشه دوتایی انگوربرداشتم یکیشو دادم خودش چون گفت منم نخوردم یه خوشه انگور و با اون پلاستیک پراز سیب و انگور نگهش داشتم واسه خودم از اون خوشه چنددونه انگور خودم خوردم چندتاشوهم دادم شوهرم دقیق معلوم نبود انگورسبزه یاسفید ممنون میشم راهنماییم کنید

  با سلام تعبیر خواب شما نشان بر خیری است که به دست خواهید آورد و اینکه سیب نشان از منفعت است و انگور اگر ترش نباشد هم خیر است و احتمالا به مراد دل خواهید رسید و مشکلتان حل خواهد شد. سربلند و پیروز باشید.

  سلام من ظهر خواب دیدم ک از یه مسیری دارم عبور میکنم یه دفه متوجه شدم سره راه یه باغ پراز انگور سیاه هست ومن شروع کردم به چیدن و به خیال خودم ترس داشتم ک الان صاحب باغ میاد،لطفا تعبر خوابمو اگ میدونید بگید

  با سلام در تعبیر این خواب بر اساس روایات مختلف تعابیر مختلفی امده است و امام صادق می فرماید که ممکن است به این صورت تعبیر گردد که به معنای فرزندی در اینده برای شما باشد و یا خیری که شما در صدد انجام ان برای دیگری هستیدد و نگرانی شما از نیامدن صاحب باغ امری کاملا غریضی است. سربلند و پیروز باشید

  خواب دیدم که مقدار خیلی زیادی انگور خوردم ودر خواب دنبال چیزی می گشتم کا بخورم تا در زیاد خوردن انگور بیمار نشم

  با سلام در تعبیر این خواب باید عرض کنم که ممکن است به این صورت باشد که شما در اینده منفعتی کسب خواهید کرد و بسیار زیاد است اما نسبت به آن بی توجهید که سبب خواهد شد که شما اینده ی خود را دست خوش تغییر کنید و باید در انتخاب ها و بازخوردهایتان نسبت به مسائل بیشتر دقت کنید تا خدای ناکرده خیری که به شما رسیده است از بین نرود. سربلند و پیروز باشید

  خواب دیدم بامادرم هستم ومیگویدبیا ازین انگورهابخورببین چقدشیرین هست ومن مشقول خوردن شدم که یک خوشه پربارازدرخت جداشدوافتاددر دستم انگورعسکری هم بود

  با سلام تعبیر خواب شما خیر است دلیل بر انکه شیرین باشد و و اینکه خوردن انگور به گفته دیگر معبران نشان از کاری دارد که بیهوده است اما شما را خوشحال میکند سربلند و پیروز باشید .

  سلام من دیشب قبل خواب نیت کردم ک باردار میشم یا نه ک خواب دیدم تو یه باغ پر از انگورهای سبز هستم درختاپر محصول بودن با خواهرم بودیم و دوتا مرد از خواهر م پرسیدم این مردا کین گفت نگهبانانی باغن نمیتونی از انگورها بچینی ولی من دست بردم و چند دونه چیدم خیلی بزرگ بودن و شیرین خواستم تعبیرش کنید واسم

  با سلام ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.و به تعبیر دیگر معبران تاک نشان از امید دارد که ان را مینشانید و برای سالهای درازی از ثمر ان استفاده میکنید .خواب شما نیک است و تعبیر خیر دارد برای شما سربلند وپیروز باشید .

  خواب دیدم با سه تا ازخواهرام رفتیم باغ پراز انگور شاخه هاش پراز انگورای ریز و خوشرنگه ازهمشون میخوریم با خواهرم بحث ودعوا میکنیم درمورد یه مسلئه دیگه لطف بگید تعبیرش چی میشه ممنون میشم

  با سلام در تعبیر خواب دیدن باغ انگور امده است که به این تعبیر است که پس از سختی هایی در زندگیتان فراخی خواهید دیدو این بسیار برای شما خیر است و در قسمت پایانی خوابیتان هم باید عرض کنم که تعبیر دعوا کردن در خواب خیر است و نشان از صلح و دوستی بین انها پس از مدتی ناراحتی است واین خود با قسمت اول خواب شما هم خوانی دارد. سربلند و پیروز باشید

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم با دوستانم یه امتحانی میدم یادم نیست امتحان چی بود(در واقعیت یک همکار آخوند داریم که مرد خوبی هست)ایشون به من نمره ۱۸ رو دادن که بالاترین نمره بود و به بقیه ۱۷:۷۵ و نمره های پایین تر. بعد دیدم به همه انگور میدادن به من یه بشقاب انگور سبز با دونه های درشت و آبدار و خوشمزه دادن که هر چقدر می خوردم مقدار انگوری که توی ظرف بود کم نمی شد. ممنون از سایت خیلی خوبتون.

  با سلام تعبیر این خواب بسیار خیر است و به این معنا است که در تعابیر خواب امده است که تعبیر انگور در خواب به معنای مالی است که به شما داده می شود و اینکه در خواب مقدار این مال کم نشده است هم بسیار خیر و نیکو است و باید بدانید که برای شما تعبیر این خواب به این شکل خواهد بود که شما را فرصتی پیش خواهد امد که باید تصمیمی بگیرید و این تصمیم سبب خواهد شد که شما به واسطهی تصمیمتان ببه ن خیر برسید و یا نه و راهی هم که در خواب برای شما پیشنهاد شده است این است که همیشه برای رسیدن به ان سعادت خداوند را ملاک اعمالتان قرار دهید. سربلند و پیروز باشید

  ممنون از سایت خوبتون عدد ۱۸ بد نیست؟

  باسلام الگوهای موجود درخواب بسیار با اهمیت ترند تا اتکا بر اعداد. سربلند و پیروز باشید

  سلام . وقت بخیر. من چند روز پیش خواب دیدم یه جایی هستیم احساس میکنم فرودگاهه. تو حیاطش یه درختیه شبیه درخت گوجه سبز. ولی انگور سیاه آورده و به شکل خوشه نیست تکی هست و از ساقه درخت درومدن برگی بهشون وصل نیس. میبینم داییم از انگورا میچینه و میخوره. من میگم دایی مگه همچین انگوری هم هست میگه اره هست خیلی هم خوشمزه هست . منم چیدم خوردم خوشمزه بود. تعبیرش چیه؟ من تا حالا 3 تا خواب بهتون گفتم تو هر سه تا همین داییمم دیدم.

  با سلام تعبیر خواب انگور به گفته معبران بزرگ اگر در وقت خود نباشد غم و اندوه است و انگور که رنگش و ابش سیاه و قرمز باشد به مال حرام آن را تعبیر کرده اند و اگر شیرین باشدنیک است. وجود دایی شما در خواب هایتان اول از همه نشان بر احساس شماست و نشان دوم خبری بر ایشان. سربلند و پیروز باشید.

  جواب خوابمو پیدا نکردم خواب دیدیم که از کنار باغی که رد می‌شویم انگورها رو داخل کامیون میکنن من هم یه خوشه انگور قرمز می دزدم می خورم بعد تو ادامه خواب یه زنی به من یه پیراهن ویه فرش هدیه میدهد

  با سلام به واسطه ی دوستی به شما خیر و منفعتی اندک میرسد و اینکه در خواب دیده اید که زنی به شما پیراهن و فرش هدیه میدهد هم به معنای این است که به شما منفعتی خواهد رسید و احتمالا این منفعت هم به واسطهی ان دوستی خواهد بود که امام صادق (ع) هدیه گرفتن را بسیار نیکو میدانسته اند. سربلند و پیروز باشید

  سلام خواب دیدم وسط یه خونه بزرگ بودم بعد یه زنی که نمیشناختم وسط باغ خونه دراز کشید انگور سبز خورد

  با سلام تعبیر دیدن انگور در متن نیز امده است اما این خوابی که شما دیده اید به نوعی دیگر قابل تعبیر است و باید بداینید که ان مکانی که در ان حضور داشته اید و ان را نمیشناسید اشاره به مکانی در اینده دارد که در ان قرارا خواهید گرفت و انگور سبزو سفید در خواب به معنای اوقات خوش و روزی حلال است و اینکه در خواب زنی را دیده اید که انگور میخورد و در اسایش است نه به معنای زند در خواب خواب بلکه به معنای اشاره ای به وضعیت خود شما در ان لحظه است که نشانه از شرایطی نیکو دارد و این خواب ممکن است به این شکل دارای تعبیر باشد که شما در اینده ای نزدیک به اسایشی نیکو دست خواهید یافت. سربلند و پیروز باشید

  سلام خواب دیدم خونه پدرم هستم و اونجا انگور هست انگور سبز ولی دنه های خیلی درشت و بزرگ بود جوری هر یدونش تو یدستم جا میشد و من دوستاش رو برداشتم و داشتم می‌خوردم تعبیرش چی میشه

  من خواب دیدم که انگور سبز و خیلی خوشرنگ درخشان به مقدار خیلی زیاد تو دامنم چیدم و یدونه حبه ازش کندمو خوردم خیلی شیرینو خوش طعم بود.درخشندگی و تازگی میوه تو خوابم خیلی مشخص بود.

  سلام در خواب دیدم یکی از دوستانم از درخت انکور سه نوع انکور سبز روشن دانه بزرگ سبز تیره دانه کوچک وسبز تیره دانه بزرگ که همه طعم شیرین دارند به من رساند ودو عدد فرش کهنه یکی دستباف ودیگری ماشینی در بغل داشتم ودر مسیر خانه انگو رها را میخوردم وکسانی میخواستند از دستم بگیرند اما تا دم درمان نتوانستند وبعد از ذسیدن به خانه برادرام به کمکم امدند ومعارضین را کتک زده فراری دادیم

  خواب دیدم رفتم منزل قدیمیامان پدرومادرم که فوت شده اندهردوزنده بودن ومادرم برایم یه بشقاب انگورسفید آوردنشستم وهمه اش راخوردم

  سلام کسی خواب دیده تسبیحی با دانه های انگور سبز بهش دادم که با هر ذکر دانه انگور تبدیل به یاقوت میشده و گفتم اگه برام دعا کنی تسبیح رو میدم بهت. لطف کنید تعبیرش

  سلام خواب ديدم يك زن برام انگورسبز ميده و يادم نمياد زن كي بود و يك خوشه بزرگ بود منم كمشو خوردم .حالا تعبيرش چه ميشه؟

  سلام درختی انگور خشک بود که دیدم انگور سبز و درشت داره وچیدم ولی نخوردم

  به مال ومنال میرسی

  خواب خوبی نیست خواب خوبی نیست

  خوردن انگور سرخ

  ان شاءالله خوشبخت میشی

  سلام وقتتون بخیر دیشب خواب دیدم تو خونه ای که سالها پیش زندگی میکردیم و یه درخت انجیر داشت همون درخت توی خواب انگور سبز و سرخ داشت و من و مادرم بودیم و مادربزرگم که پارسال فوت کردن از بالای درخت میچیدیم ومادربزرگم به من کمی انگور داد و منم میچیدم و توی ظرفش میزاشتم ممنون میشم تعبیرش کنید تشکر

  با سلام تعبیر این خواب به این صورت ممکن است باشد که بر اساس تعابیر در راجع به خواب انگور امده است که اگر در خواب دیدید که کسی به شما انگور داد به ان معناست که نشان از سرمستی شما و ان شخص مقابل است و این هردو برای شما خیر است و نشان از جایگاه خیر ایشان و همچنین سعادتی در اینده برای شما دارد. اما خیراتی هرچند کم برا ایشان تذر کنید. سربلند و پیروز باشید

  سلام خواب دیدم همسایمون درخت انگورداره من چند خوشه بزرگ انگورسبز ویه خوشه بزرگ انگور سیاه میچینم وچند تا دونه از انگور سبز که شیرینم بود رو میخورم وبه کسانی که پیش من بودند گفتم به صاحبش میگم بعدا که چند خوسه انگور ازدرخت چیدم خواستم که یه خوشه انگور سبز دوبتره بچینم که در خونه صاحب انگور واسد ومن از ترس این که انگورارو نبینه اروم میذارم میرم سمت خونم .ممنون میشم تعبیرسو بهم بگین

  با دختر همسایتون دوست میشی و بعد از مدت طولانیی متوجه میشن و یکم کتکت میزنن

  ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

  مجله دلگرم : دیدن انگور در خواب ( انگور سفید ، انگور سیاه ، انگور قرمز ، شراب و …. ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد ما در این مقاله به جزئیات این خواب و تعابیر آن میپردازیم

  حضرت امام جعفر صادق فرماید : انگور سیاه و سفید چه در فصل خود و چه اینکه فصلش نباشد به سه صورت است1- فرزند نیک2-علم فرائض3-مال حلال

  محمدبن سیرین گوید : 4- اگر در خواب انگوری را ببیند که پوست او سخت باشد، نشانه آنست که مالی به دشواری بدست آید و اگر پوست انگور روشن باشد، نشانه مال حلال است و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد ، نشانه مال و جلال استتعبير ديدن انگور سبز در خواب

  لوک اویتنهاو می گوید : 5- دیدن انگور در خواب نشانه آنست که شما به هدفتان خواهید رسید

  خالد بن علی بن محد العنبری (از اصحاب پیامبر ) میگوید : 6- دیدن انگور در خواب، به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر میشود.

  آنلی بیتون می‌گوید :7- اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 8- دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید . 9- اگر در خواب ببینید که انگور می خورید نشانه آنست که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند . 10- اگر در خواب ببینید که بچه ها انگور می خورند نشانه آنست که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود

  کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید

  11- دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد

  لوک اویتنهاو می گوید : 12- تعبیر خوردن انگور در خواب نشانه تب مختصر است13- اگر در خواب ببینید که کسی انگور به شما داد نشانه آشناییهای تازه است

  یوسف نبی علیه السلام گوید : 14- دیدن انگور سفید در خواب نشانه روزی حلال است

  حضرت دانیال گوید : 15- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در فصل خود نعمت و خیر دنیا است ، بیشتر از آنکه تصورش را کند 16- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در غیر از فصل خود نشانه حرف خوب و مال است .

  محمدبن سیرین گوید : 17- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در فصل خود ، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید

  حضرت دانیال گوید : 18- معبران گفته اند : به تعدادانگوری که در خواب میخورید به هر رنگی باشد ، چوب یا تازیانه بر شما میزنند

  لوک اویتنهاو می گوید : 19- دبدن انگور سفید در خواب نشانه شادمانی است

  آنلی بیتون می‌گوید : 20- خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 21- دیدن انگور سفیددر خواب نشانه پیروزی بر دشمنان و بد خواهان است

  حضرت دانیال گوید : 22- تعبیر خواب خوردن انگور سیاه در فصل خود نشانه غم و اندوه است و خارج از فصل خود ، نشانه ترس و حشت است .

  محمدبن سیرین گوید : 23- دیدن انگور سیاه در خواب نشانه دلیل بر غم و اندوه است .

  لوک اویتنهاو می گوید : 24- دیدن انگور سیاه در خواب نشانه غم و غصه است

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 25- دیدن و یا خوردن انگور سیاه نشانه این است که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

  محمدبن سیرین گوید : 26- خوردن انگور سرخ یا قرمز در خواب اگر در فصل خود باشد نشانه سود و منفعت اندکی است

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 27- در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است . ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم . ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی درخت انگور در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی . برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که درخت انگور در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم . تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش درخت انگور روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تندروی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن درخت انگور ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است .

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 28- دیدن یک درخت مو پر از انگور در خواب نشانه آنست که عمرتان طولانی خواهد بود .

  کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید

  29- دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است30- دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است.31- تعبیر دیگر این است که درخت انگور نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد32- دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است. سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد33- دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.

  جابر مغربی گوید :

  34- اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین ( دستگاهی که با آن آب انگور میگیرند ) میفشارد، نشانه آنست که به پادشاه ستمگر خدمت کند .35- اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، نشانه آنست که به یک پادشاه با دیانت خدمت کند .36- اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، نشانه آنست که به پادشاه با سیاست و با هیبت خدمت کند .37- اگر ببیند که انگور در طشت له میکرد ، نشانه آنست که به زنی بزرگ خدمت کند .38- اگر ببیند که انگور در کاسه می فشرد ، دلیل که به شخصی خسیسخدمت کند .39- اگر ببیند که انگور میفشرد و شیره های آن را جمع کرد ، نشانه آنست که از طریق خدمت خود به پادشاه (شخص بزرگی ) مال زیادی کسب میکند .40- اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، نشانه آنست که به او و عیالش از جانب پادشاه ، منفعت میرسد .تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  حضرت امام جعفر صادق فرماید : فشردن و یا له کردن انگور در خواب بر سه وجه است 41- مال باخیر وبرکت 42- زیادی نعمت 43- از قحط و بلا نجات یافتن

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 44- اگر در خواب ببینید که انگور را له می کنید نشانه آنست که باید روش زندگیتان را تغییر دهید .

  لوک اویتنهاو می گوید : 45- تعبیر خواب چیدن انگور نشانه جدایی غیر منتظره است

  آنلی بیتون می‌گوید : 46- اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر ، به شادی دست می یابید و در آینده به کارهای خوبی دست خواهید زد

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 47- اگر در خواب ببینید که انگور می چینید نشانه آنست که شانس بزرگی در نزدیکی شماست . 48- خواب دیدن اینکه شما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 49- اگر در خواب ببینید که انگور می خرید نشانه آنست که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید 50- اگر در خواب ببینید که انگور می فروشید نشانه آنست که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 51- دیدن خوشه های انگور در خواب نشانه دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد . 52- اگر در خواب ببینید که انگور جابجا و حمل می کنید نشانه ثروت است53- اگر در خواب ببینید که کشمش درست می کنید نشانه آنست که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست . 54- اگر در خواب ببینید که کشمش می خورید نشانه آنست که پول از دست میدهید .

  آیت اله مجلسی رحمه الله علیه میگوید : 55- دیدن و یا خوردن شراب در خواب نشانه مال حرام است

  مولف نفایس الفنون میگوید :

  56-همه شرابها نشانه مال و علم است البته اگر شیرین باشند چون شربت های ترش و دارای طعم های دیگر تعابیری دیگر می یابند .

 • عکس خانه کریستین رونالدو
 • ابن سیرین میگوید:

  57- تعبیر خواب خوردن شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند به معنی غم و اندوه است و نیکو نیستند ، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند مفید باشد .

  یوسف نبی علیه السلام گوید : 58- دیدن شراب انگور در خواب نشانه روزی حلال است59- دیدن شرابهای دیگر در خواب نشانه روزی با منفعت است60- دیدن شراب در خواب نشانه مال حرام است

   

  انگور یکی از میوه های بهشتی است که در قرآن به آن اشاره شده است. این درخت در نقاط مختلف کشور ما وجود دارد و در رنگ های مختلفی از جمله سیاه ، سبز و قرمز به شکل های با دانه و بی دانه وجود دارد. ممکن است شما این میوه را بارها در خواب دیده باشید و به دنبال تعبیر خواب خود بگردید. در این مطلب سعی کردیم برای شما تعبیر خواب انگور را به صورت کامل و جامع قرار دهیم.

  در رویاهای ما غذا و به خصوص رویاهای مربوط به خوردن انواع خاصی از مواد غذایی، اغلب به طور روزانه ظاهر می شود. ماها در مورد میوه ، سبزیجات یا سایر مواد غذایی مانند تخم مرغ ، استیک ، شکلات خواب داریم. به خصوص رویاهای میوه جالب است و می توانند معانی بسیاری را در خود داشته باشند. بعضی اوقات ، این رویاها به راحتی درک نمی شوند ، بنابراین لازم است که تمام جزئیاتی را که در خواب مشاهده کردیم را به یاد بیاوریم.

  لوک اویتنهاو می گوید : دیدن آن یعنی شما به هدفتان خواهید رسید و اگر کسی آنرا به شما بدهد آشناییهای تازه اتفاق خواهد افتاد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب انگور در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.

  آنلی بیتون مى‏ گوید : دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید .

  ابن سیرین می‌گوید : تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می باشد.

  حضرت دانیال (ع) میفرمایند : دیدن خواب انگور قرمز یعنی بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی ولی اگر فصلش نباشد یعنی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

  آنلی بیتون مى‏گوید : خوردن انگور سبز در خواب علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

  ابن سیرین می گوید : اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می خوری یعنی با سختی و مشقت مالی را بدست می آورد.

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : تعبیرش این است که بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی، ولی اگر فصلش نباشد، یـعـنـی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

  امام صادق (ع) میفرمایند : چه در بیداری فصل انگور سفید باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: ۱- فرزند نیک ۲- علم فرائض دینی ۳- مال حلال.

  ابن سیرین می‌گوید : اگر در خواب انگوری ببینید که ظاهرش سیاه است به نشانه غم و اندوه می باشد.

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی که از آن می خوری یعنی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این است که دچار بیم و ترس خواهی شد، البته بعضی از تعبیرگران نیز می گویند که به تعداد هر دانه انگوری که خورده ای به تو چوب یا تازیانه می زنند (دفع بلا و گرفتاری).

  امام صادق (ع) می‌فرمایند : چه در بیداری فصل انگور سیاه باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: ۱- فرزند نیک ۲- علم فرائض دینی ۳- مال حلال.

  یك درخت مو پراز انگور : عمرتان طولانی خواهد بود.
  انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میكند .
  بچه ها انگور می خورند : نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود
  انگور می خرید : در كارهایتان بسیار محتاط باشید
  انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شود و كارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .
  انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان
  انگور سیاه : در كارهایتان بسیار محتاط با شید .
  خوشه های انگور : دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .
  شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیكی شماست .
  انگور را له می كنید : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .
  انگور حمل می كنید : ثروت

  جابر مغربی می‌گوید : اگر ببینی روی معصر چوبی (وسیله‌ای برای گرفتن آب انگور) انگور می فشاری یعنی به پادشاهی ستمگر خدمت می کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار خدمت می کنی همچنین اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد تعبیرش این است که به پادشاه پرهیبتی خدمت می کنی. یا اگر انگور را در تشت می فشاری یعنی به زن بزرگی خدمت می کنی و اگر کاسه باشد به این نشانه است که به آدم خسیسی خدمت می کنی.

  همچنین اگر در خدمت پادشاه هستی و در خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می فشاری یعنی تو و اهل و عیالت در خدمت پادشاه به سود و منفعت می رسید، ولی اگر در خدمت پادشاه نیستی یعنی مردی باعث می شود که کاری به دست آوری.

  امام صادق (ع) میفرمایند : تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از: ۱- مال با خیر و برکت ۲- فراخی و زیادی نعمت ۳- در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری،

  حضرت دانیال (ع) می فرمایند : اگر در خواب درخت انگور مشاهده کردید به نشانه یک زن زیبا و نیکوکار است.

  امام صادق (ع) می فرمایند : تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: ۱- سود و منفعت ۲- ضرر و زیان ۳- مرد حیله‌گر ۴- جنگ و دشمنی ۵- مال «شبهه‌ناک».

  لوک اویتنهاو می گوید : خوردن انگور در خواب به نشانه تب مختصر و همچنین چیدن آن جدایی غیر منتظره است.

  آنلی بیتون مى‏ گوید : اگر خواب ببینید انگور می چینید  علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد. همچنین اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد نشانه آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد.

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

  ♥ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهــم ♥
  کپی برداری با ذکر نام و لینک مستقیم به سایت مجاز می باشد.
  طراحی و توسعه توسط میهن بک لینک

  تعبیر خواب انگور سبز خوردن ، برای زن باردار + خوردن انگور سبز درشت همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

  همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

  بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران ، و مردم و مرده در خواب چه معنایی دارد

  روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

  اگر در خواب خود انگور سبز دیدید معنی خواب شما این است که برای به دست آوردن لذت های دنیوی کارهای اشتباه انجام داده و آینده خود را خراب می کنید.

  بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بریدن گوشت بدن انسان ، و کنده شدن و قطعه قطعه کردن گوشت بدن دیگران

  این خواب به شما می گوید که کمتر تحت تاثیر احساسات خود باشید.

  امام صادق ع

  دیدن انگور سیاه و سفید در خواب سه معنی دارد چه در وقت رسیدن انگور و چه در فصولی که انگور وجود ندارد.

  اولین معنی دیدن این خواب این است که صاحب فرزند نیک می شوید.

  دومین معنی دیدن این خواب این است که علم فرائض را فرا می گیرد و ان علمی است که چگونگی تقسیم ارث برمستحقان بوسیله ٔ آن دانسته شود

  سومین معنی دیدن این خواب این است که مال حلال به دست می آورید.

  معنی فشردن انگور در خواب هم سه چیز است.

  اولین معنی دیدن این خواب مال با خیر و برکت است.

  دومین معنی دیدن این خواب زیاد شدن نعمت است.

  سومین معنی این خواب هم رهایی یافتن از قحطی و بلا است.

  منوچهر مطیعی

  معنی دیدن انگور در خواب خوب است و نشان دهنده امید در زندگی است.

  ابن سیرین معتقد است که درخت انگور زنی است بخشنده است و بعضی از معبران هم آن را مردی بزرگ و بخشنده می دانند ولی خود انگور در خواب فرزندان هستند که به انها دلبستگی داریم و به آنها امید زیادی بسته ایم.

  این خواب برای افراد بی تفاوت در زندگی ارث بردن است و به دست آوردن زمین وقفی.

  دیدن انگور برای بیمار در خواب شفا یافتن است و برای فقیر این خواب ثروت است و به طور کلی دیدن این خواب حل مشکل است یعنی هر مشکلی دارید برطرف می شود مثلا اگر مستاجر هستید خانه دار می شوید.

  جنبه منفی دیدن انگور در خواب بی خردی و سرمستی در زندگی است.

  اگر خواب ببینید که درخت انگور در خانه شما روییده استو شما ثروتمند باشید معنی این خواب سرمستی است و باید هشیار باشید و ممکن دچار گمراهی شوید.

  ابن سیرین

  اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور سفید هستید معنی این خواب این است که مالی را به دست می آورید ولی به سختی.

  اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور قرمز هستید معنی این خواب این است که مالی کمی را به دست می آورید.

  به طور کلی هر انگوری را در خواب ببینید که پوست سختی دارد معنی این خواب این است که مالی را به سختی به دست می آرودی و دیدن انگور با رنگ روشن بر مال حلال دلالت می کند.

  دیدن انگوری که آبش تیره است در خواب نشان دهنده مال حرام است.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  دیدن انگور سرخ در خواب نشان دهنده رسیدن به عزت و جلال است.

  دیدن هر انگوری که رنگ سیاه دارد معنی اش این است که به شما غم و اندوه می رسد.

  دیدن هر انگوری که شیرین باشد وسعت روزی و افزایش مال و مقام است.

  تعبیر خواب خوشه انگور سبز ، و باغ و برای زن باردار و گرفتن از دیگران در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

  همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

  بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شیرینی کشمشی ، و مغازه شیرین فروشی و مویز و کشمش

  روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

  اگر در خواب خود انگور سبز دیدید معنی خواب شما این است که برای به دست آوردن لذت های دنیوی کارهای اشتباه انجام داده و آینده خود را خراب می کنید.

  بیشتر بخوانید : تعبیر خواب متهم شدن ، و بدنام شدن و تهمت دزدی شنیدن و تهمت زدن به خیانت

  این خواب به شما می گوید که کمتر تحت تاثیر احساست خود باشید.

  امام صادق ع

  دیدن انگور سیاه و سفید در خواب سه معنی دارد چه در وقت رسیدن انگور و چه در فصولی که انگور وجود ندارد.

  اولین معنی دیدن این خواب این است که صاحب فرزند نیک می شوید.

  دومین معنی دیدن این خواب این است که علم فرائض را فرا می گیرد و ان علمی است که چگونگی تقسیم ارث برمستحقان بوسیله ٔ آن دانسته شود

  سومین معنی دیدن این خواب این است که مال حلال به دست می آورید.

  معنی فشردن انگور در خواب هم سه چیز است.

  اولین معنی دیدن این خواب مال با خیر و برکت است.

  دومین معنی دیدن این خواب زیاد شدن نعمت است.

  سومین معنی این خواب هم رهایی یافتن از قحطی و بلا است.

  منوچهر مطیعی

  معنی دیدن انگور در خواب خوب است و نشان دهنده امید در زندگی است.

  ابن سیرین معتقد است که درخت انگور زنی است بخشنده است و بعضی از معبران هم آن را مردی بزرگ و بخشنده می دانند ولی خود انگور در خواب فرزندان هستند که به انها دلبستگی داریم و به آنها امید زیادی بسته ایم.

  این خواب برای افراد بی تفاوت در زندگی ارث بردن است و به دست آوردن زمین وقفی.

  دیدن انگور برای بیمار در خواب شفا یافتن است و برای فقیر این خواب ثروت است و به طور کلی دیدن این خواب حل مشکل است یعنی هر مشکلی دارید برطرف می شود مثلا اگر مستاجر هستید خانه دار می شوید.

  جنبه منفی دیدن انگور در خواب بی خردی و سرمستی در زندگی است.

  اگر خواب ببینید که درخت انگور در خانه شما روییده استو شما ثروتمند باشید معنی این خواب سرمستی است و باید هشیار باشید و ممکن دچار گمراهی شوید.

  ابن سیرین

  اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور سفید هستید معنی این خواب این است که مالی را به دست می آورید ولی به سختی.

  اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور قرمز هستید معنی این خواب این است که مالی کمی را به دست می آورید.

  به طور کلی هر انگوری را در خواب ببینید که پوست سختی دارد معنی این خواب این است که مالی را به سختی به دست می آرودی و دیدن انگور با رنگ روشن بر مال حلال دلالت می کند.

  دیدن انگوری که آبش تیره است در خواب نشان دهنده مال حرام است.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  دیدن انگور سرخ در خواب نشان دهنده رسیدن به عزت و جلال است.

  دیدن هر انگوری که رنگ سیاه دارد معنی اش این است که به شما غم و اندوه می رسد.

  دیدن هر انگوری که شیرین باشد وسعت روزی و افزایش مال و مقام است.

  یوتاب گلچینی از بهترین ها

  برچسب های مرتبط

  خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، آن بزرگ به عهد خود وفا نمی کند. گرفتن عصاره انگور در خواب سودمند است.


  یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن انگور سفید روزی حلال است.
  حضرت دانیال می گوید: خوردن انگور سیاه در فصل انگور، غم و اندوه است و خارج از فصل انگور، ترس و بیم است.
  معبران گفته اند: خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر بسیار زیاد در دنیا است و به غیر وقت، تعبیرش این است که از دهان کسی خیری راجع به مال و ثروت بیرون خواهد آمد. اگر انگور سرخ ببیند همین تعبیر را دارد.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  محمد ابن سیرین می گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک است. انگوری که پوست آن سخت باشد، دلیل که مالی به دشواری بدست آید. انگوری که پوست آن روشن باشد، دلیل بر مال حلال کند.
  انگوری که آب آن تیره باشد، دلیل بر مال حرام است. انگوری که سرخ باشد، دلالت بر عز و جاه دارد. انگوری که سیاه باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد، دلیل بر مال و جاه نماید و عزت او بیشتر گردد.

  لوک اویتنهاو می گوید: خوردن انگور، نشانه تب مختصر است. چیدن آن جدایی غیر منتظره، انگور سفید یعنی شادمانی، انگور سیاه یعنی غصه، دیدن انگور یعنی شما به هدفتان خواهید رسید. اگر کسی به شما انگور بدهد یعنی آشناییهای تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

  اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.
  اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.

  اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

  اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می چینید، و آنها را به کسی می بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می چینید، و برای خودتان بر می دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

  اگر خواب ببینید که شما به عنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول به کار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا به شما نمی دهند، دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید که دیگری به واسطه عملی که از شما سرخواهد زد، به شادکامی برسد.

  اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

  اگر خواب ببینید که با آرامش و شادی در یک باغ زیبای انگور راه می روید و از انگورها می چینید و می خورید، زندگی شما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق به خودتان باشد، به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

  انگور یاقوتی در خواب، رسیدن به ثروتی است که باعث شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر به امور جزیی و کوچک مربوط می شود؛ همانطورکه دانه های انگور یاقوتی ریز هستند.
  اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته اند.

  اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور به شما خواهد رسید. اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی به شما خواهد رسید که صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شما از رسیدن به آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

  دیدن انگور در خواب به رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر می شود. اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی به شما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری که می خورید پوست نازکی داشته باشد، به آسانی و به راحتی به ثروت می رسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن به آن مال و ثروت کمی سخت تر است.

  اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

  اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را می گیرید، ثروتی به شما می رسد که شما را بسیار خرسند خواهد کرد. اما اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.
  اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می دهید، خیر شما به کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.

  اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

  اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالا با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده اید، متناسب است.

  اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید.
  اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

  اگر خواب ببینید که در باغ انگوری قدم می زنید که متعلق به شما نیست، خبرهای خوشی از اطرافیانتان به شما خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید که کسی از باغ انگور شما دزدی می کند، کسی به مال شما آشکارا چشم طمع دارد.
  اگر ببینید که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آنها را می خورند، دشمنانی داری که موزیانه به ثروت شما چشم دوخته اند.

  خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است.
  اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

  اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد.
  به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.
  اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید.
  اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.

  اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می فروشید و در ازای آن پولی دریافت می کنید، به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید. در این صورت بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

  اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید: لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
  لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
  حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
  تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
  تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
  در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

  از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
  ورود
  عضویت

  ali : سلام خانم هراتی عزیزم دوس پسرم خواب دیده پیست اسکی بودیم و برف و یخبندون بوده و من داخل رودخونه بودم و بهم گفتن بیا بیرون سردت میشه که منم گوش نمیدادم و از اب بیرون اومدم و بهش انگور قرمز دادم.

  فریبا هراتی : سلام. شما به خودتان فشار می آورید و توانایی های ذهنی و یا فیزیکی تان را به آزمایش می گذارید. سعی می کنید که در سختی ها مقاوم باشید و از پا نیافتید. شما بسیار احساساتی هستید و گاهی از اینکه منطقی فکر کنید طفره می روید ولی سرانجام سعی می کنید که درست فکر کنید و عشقتان را باو ابراز کنید. تشکر از همراهیتون.

  السا : سلام . همسرم دیروز یعنی ۱۶ محرم بعد از ظهر خواب دیده که از توی یه بشقاب داره انگور سیاه میخوره که طعم خاصی نداشته این انگور و تقریبا بی مزه بوده . اون مکانی هم که داشته انگور میخورده نمی دونه کجا بوده و نمیشناخته .ممنون از پاسخگوییتونتعبير ديدن انگور سبز در خواب

  فریبا هراتی : سلام. همسر شما نسبت به پیشرفت در مسائل اقتصادی بدبین هستند یا پیشرفت مالی خوبی نخواهند داشت. تعبیر دوم این است که او نسبت به مسائل احساسی ، تمایلات زیادی از خودشان نشان نخواهند داد یا با وجود از خود گذشتگی او، پاسخ احساسی شیرینی دریافت نخواهند کرد. در هر دو صورت برای دفع شر صدقه بدهید. تشکر از همراهیتون.

  Mohammad : سلام.خواب دیدم که میرم توی باغ همسایمون که صاحبش فوت کرده(الان این باغ تخریب شده و بچه هاش توی باغ خونه ساختن)از درخت انگورش یه خوشه بزرگ انگور که میچینم و میام یه خوشه کوچک از اونو به دایی ام میدم و میگم میخوام بقیه شو قلمه بزنم تا تبدیل به درخت انگور بشه و دایی ام میگه اول خوشه رو بزار توی یه تنگ آب تا ریشه بزنه بعدش بکارش تو زمین.ممنون

  فریبا هراتی : سلام. روحشان شاد. شما می خواهید از روش فکری یا مدل روش فکری همسایه تان استفاده کنید و به ثروت برسید. شما از کارهای او ایده ای می گیرید و سعی می کنید که آن ایده را در زندگی تان پیاده و عملی کنید و کار تازه ای را شروع کنید. سعی می کنید که مثبت اندیش باشید و خوش بین باشید که اینکار با موفقیت صورت خواهد گرفت. تشکر از همراهیتون.

  Ad : با عرض سلام و تشکر از تعبیرتون. این آقا که همکار قدیمی من هستند سالها پیش همکار من بودند و الان دیگه در محل کار من نیستند و توی این مدت من دیگه ایشون رو ندیده‌ام و خبری از ایشون ندارم. قبلا هم رابطه ما فقط در حد همکار بود. ببخشید که در توضیح خوابم این مسئله رو باز نکرده بودم. آیا این موضوع در تعبیری که فرمودین اثری داره؟ با تشکر مجدد

  فریبا هراتی : سلام. تشکر. البته که در تعبیر تفاوت دارد. توضیحات شماست که باعث می شود بنده در تعبیر مرتکب اشتباه نشوم. دوست خانم شما به شما فکر می کند و می خواهد که شما مثبت اندیش باشید. هم شما و هم او در زندگی تان به ثروت و رفاه و خوشی های زیاد خواهید رسید ولی شما ممکن است احساس کنید که دیر شده و هنوز ازدواج نکرده اید. یک سری افکار منفی به ذهن شما می رسد که اصلا این افکار پایه و ریشه ی درستی ندارند و صرفا بدبینی محض هستند و بس. شما به موقعیتی فکر می کنید که آیا می توانید در دل کسی جا باز کنید. دیدن همکارتان در خواب، به این موضوع اشاره می کند که در حالی که شما خیال می کنید که ازدواجتان دیر شده و کمی نگران این موضوع هستید، آدمهای زیادی هستند که آرزویشان این است که در بیرون، با کسی مثل شما آشنا شوند و تمام چشم اندازی که در ذهنشان نسبت به خوشبختی دارند، کسی مثل شماست. با توجه به توضیحات جدیدتان، اینکه همکارتان در خواب مجرد بوده هم دقیقا به این مسئله اشاره دارد که شما یک ایده آل برای ازدواج خیلی از آدمها محسوب می شوید. یک روز هم انشالله شما ازدواج خواهید کرد و هرگز راجع به خودتان یا آینده تان منفی فکر نکنید. تشکر از همراهیتون.

  Ad : سلام، وقتتون بخیر. دیشب خواب دیدم با یکی از دوستانم که متاهل هستند با هم بودیم. دقیق یادم نیست کجا ولی فکر می‌کنم خونه خودمون بودیم و ایشون اومده بود خونه ما (توی واقعیت و بیداری من و این دوستم همسن هستیم و این دوستم خانم بسیار زیبا و نجیب و متشخصی هستند و در زندگی خانوادگیشون هم خوشبخت هستند). خواب دیدم که من و ایشون می‌خواستیم از درخت انگور غوره بچینیم که آبغوره درست کنیم. تعداد درختها خیلی زیاد نبود. من بالای یک وسیله ( سه پایه مانند) رفتم برای کندن غوره. ولی دیدم تمامشون انگور شده بودن. منم همه انگورها رو کندم. زیر انگورهای کنده شده، روی درخت مقدار خیلی زیادی انگور خشک شده بود، کشمش مانند بودند ولی هم اینکه خیلی خشک شده بودند و هم اینکه خیلیشون هم خراب شده بودند و قابل استفاده نبودند. در ضمن جایی که درختهای انگور بود و من داشتم می‌چیدم، زیر این درختها یک اتاق بود که چند تا پنجره داشت و اینجور بود که محل زندگی یکی از همکاران قدیمی من بود. این همکار قدیمیم آقایی هستند که توی واقعیت متاهل هستند، ولی مثل این بود که توی خواب مجرد بودند. این آقا توی اتاقش بود و من که داشتم انگور می‌چیدم، با خودم فکر می‌کردم که این آقا منو از پنجره اتاقش می‌بینه. با تشکر

  فریبا هراتی : سلام. تشکر. دوست خانم شما به شما فکر می کند و می خواهد که شما مثبت اندیش باشید. هم شما و هم او در زندگی تان به ثروت و رفاه و خوشی های زیاد خواهید رسید ولی شما ممکن است احساس کنید که دیر شده و هنوز ازدواج نکرده اید. یک سری افکار منفی به ذهن شما می رسد که اصلا این افکار پایه و ریشه ی درستی ندارند و صرفا بدبینی محض هستند و بس. شما به موقعیتی فکر می کنید که آیا می توانید در دل کسی جا باز کنید. برای شما مهم است که همکارتان به شما چه فکر می کند و اینکه اگر او مجرد بود چه احساسی به شما داشت. قطعا همکار آقای شما نسبت به شما نقطه نظرات و افکاری دارد ولی شما از بین تمامی خوشبختی هایی که می توانید بدست بیاورید ( که البته بدست هم می آورید) چرا به کشمش های گندیده فکر می کنید؟!! همیشه جوری رفتار کنید که دوست دارید دیگران با شما همانطور برخورد کنند. تشکر از همراهیتون.

  رز : سلام خواب دیدم خونه پدربزرگم که به رحمت خدا رفته والان کسی اونجا زندگی نمیکنه پراز درختهای انگور بودانگور قرمز و سبز هنوز کامل نرسیده بودن من یه خوشه کندم و به شیشه ای بودن انگور سرخ نگاه کردم و خوشحال بودم که اینهمه درختهای انگور هست و همکارم رو درخت انگور تاب میخورد ،بهش گفتم مواظب باش درخت کنده نشه اما اون خوشحال رو درخت حالت چرخشی تاب میخورد،منم زیر درختها قدم میزدم و نگاهشون میکردم یدونه انگور نیمه رسیده خوردم

  فریبا هراتی : سلام. روحشان شاد. دعای خیر پدر بزرگتان پشت سر شماست. شما به ثروت و رفاه و خوشی و آرامش و روزی حلال خواهید رسید و شادی و شعف و نشاط و سلامتی به زندگی تان راه می یابد. روزیتان زیاد خواهد شد و انشالله هم شما و هم همکارتان به ثروت می رسید هر چند که او اهل ریسک است. تشکر از همراهیتون.

  ام البنین : سلام.من ۳ سال پیش خواب دیدم مادربزرگم یه حیاط خیلی بزرگ داره که دور تا دورش درخت و گل و گیاه هست و وسط حیاط یه حوض بزرگ آبی رنگ که فواره هم داره و دوتا قابلمه بزرگ غذا گوشه حیاط بود و یه سفره خیلی بزرگ پهن کرده بودیم و هرکس که میشناختم از مرده و زنده سر اون سفره بودند و مادربزرگم روی یه صندلی کنار سفره نشسته بود و هی تعارف میکرد و دستور پذیرایی میداد و ما بقیه پایین نشسته بودیم و غذا میخوردیم بعد من بلندشدم رفتم سمت حوض لبه حوض نشستم و یکم دستمو به آب زدم و به آسمون نگاه کردم صاف و آبی بود از آب و آسمان و سبزی درختان لذت میبردم و بعد رفتم سمت یه خونه نقلی ساده که گوشه اون حیاط بود و کلا دوتا اتاق بود وچیدمان داخلش مدل خونه های قدیمی ما ایرانیا بود رختخوابا یه گوشه اتاق انبار شده بود و یه چادرشب روش انداخته بودن و فرشای لاکی قشنگی داشت همه چیز از چوب طبیعی بود من رفتم توی اتاق روی یه تخت چوبی ولی نرم نشستم لذت میبردم از سادگی و زیبایی اون خونه و در حال تماشا بودم که دیدم مامانبزرگم از حیاط اومده تو خونه دنبال من و روبروم ایستاد و یه مشت انگور سبز درشت برام آورده بود، مشتشو باز کرد و با محبت خالص و لبخند شیرینی اسممو صدا زد و گفت: انگور بخور سهم توست تا حالا همچین انگوری نخوردی مزه اش فرق داره با بقیه انگورا برای تو نگهداشتم بخور خیییلی خوشمزه اس، انگورها دان شده و درشت بود و من همرو ازش گرفتم و یکیشو خوردم و واقعا لذیذ بود و مزه ی جدید و ملسی داشت که نه ترش بود و نه شیرین در دهنم آب میشد هسته ای نداشت. در کل خواب احساس میکردم بسیار آرومم و لبخند به لب دارم.مادربزرگم ۲سال قبل از این خوابم فوت شده بودن و از میوه ها انگور رو بیشتر از همه دوستداشت. ممنونم.

 • خواص کنجد بر روي مو
 • فریبا هراتی : سلام. روحشان شاد. مادر بزرگ شما در بهشت و در آرامش به سر می برد و دعای خیر او پشت سر همه ی شما از زنده و مرده است و دلش می خواهد که همه ی خانواده اش خوشبخت باشند و در آرامش به سر ببرند. او در دنیای باقی جایگاهی آرام و خوش دارد و هیچ نگرانی و ناراحتی ندارد. آرزوهای زیادی دارد که کم کم برای بازماندگانش تحقق خواهند یافت و شما به زندگی مرفه و سرشار از آرامش و ثروت و روزی حلال و عشق و شادی دست خواهید یافت همه ی اینها به برکت دعاهای او که برای شما فرستاده است. تشکر از همراهیتون.

  Rosita : سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم خونمون خوشه انگور داشتم ولی بعد پدرم نگداشت بخورم بعد رفتم یه سبد انگور از باغ چیدم (فک کنم باغ عمه ام اینا بود)،انواع انگور بود ،سر یکی از عمه هام خوشه انگور بود که که چیدم ،البته یادم نیس که خوردم یا نه ولی اقسام انگور ها بود (ولی قرمز یا سیاه نبودند همه سفید و سبز بودم)،بعد خواب دیدم رفتم قم ما قبلا قم زندگی میکردیم بعد میگم دلم برای قم تنگ شده بود و میخواستم کتاب بخرم و حرم برم ولی مسیر رو گم کرده بودم که حین راه یه اسرائیلی تازه مسلمان شده و یه خانم جوان خیلی خون گرم هم کنارم بودن که میخواستن برن حرم و از همه ادرس حرم رو می‌پرسیدیم ،البته اتوبوس های زیادی میآمدند و میرفتند.
  سپاس

  فریبا هراتی : سلام. شما می خواهید به آرزوهای خودتان برسید و مرفه زندگی کنید و شاد باشید که پدرتان با بعضی از این آرزوهای شما مخالف است و شما سعی می کنید که خودتان استقلال عمل داشته باشید و برای رسیدن به اهدافتان اقدام کنید. شما به شدت تحت فشار هستید و ایمانتان تضعیف شده. اما هم به ثروت خواهید رسید و هم سعی خواهید کرد که با خست از ثروتتان محافظت کنید و محتاطانه خرج کنید و پولتان را حرام نکنید و گشایش کار خواهید یافت. شما مثل خیلی از مردم به حضرت معصومه س متوسل خواهید شد تا او برایتان دعا کند که به حاجتتان برسید. تشکر از همراهیتون

  Rosita : سپاس

  Hakimeh : سلام همکارم در خواب دیده من به میهمانی منزلشان رفتم همسرش از حیاط خانه شان انگور نه چندان تازهای چیده برای پذیرایی من هم شروع به دانه کردن آنها کردم میپرسد برای چه دانه می کنی میگویم برای مادرم که مرحوم شده اند اوهم بامن شریک می شود برای مادر مرحوم خود درضمن انگورها زرد بودند . با تشکر

  فریبا هراتی : سلام. شما و دوست و همسر او راجع به احساسات، افکار، امیدها و ایده هایتان در ارتباط با بعضی مسائل از جمله مادرانتان صحبت می کنید. شما نسبت به ناز و نعمت، ثروت و زوالی که به واسطه ی مادرتان به شما رسیده صحبت خواهید کرد. از حمایت های او بردباری او توانایی او برای بخشیدن شادی به دیگران و چیزهایی که شما در این زمینه ها از او یاد گرفته اید، صحبت خواهید کرد و به خاطر عدم حضور فیزیکی آنها پیش خودتان ناراحت هستید هر چند که روح آنها زنده است و پیش شماست. روح امواتتان شاد.

  فاطمه : سلام
  من خواب ديدم با جمعي از دوستانم بيرون هستم دور هم بوديم،بعد بعضي هاشون رفتند و من هم رفتم سر كوچه كه برم بعد پدر بزرگم كه فوت كردند با يك موتور باربري قديمي اومد و بهم كمك كرد من سوار موتور كرد و گفت بيا ميبرمت خونتون،من تو بار موتور ايستاده بودم وارد كوچه كه شديم كوچه خانه قبليمون بود اما پر ازدرخت انگور زرد بود با برگ هاي سبز،همينطور كه از درخت ها رد ميشديم من دست انداختم و سه دانه انگور را چيدم و تو دستم نگه داشتم و يكبار ديگه ام دستم و كشيدم به درخت ها چند تيكه علف چيدم كه حلقه حلقه ي كوچك بودند و از دستم سر خوردند تو شلوارم،بعد پدر بزرگم درب خانه ايستاد كه من پياده شم.ممنون

  فریبا هراتی : سلام. شما ممکن است احساس کنید که دوستان شما هر کدام فکر خودشان هستند و سوی خودشان می روند و شما به محدودیت ها و شرایطی که در آن قرار گرفته اید فکر می کنید. روح پدر بزرگتان شاد. دعای خیر او پشت سر شماست. او با تمام قوا و وجودش برای شما دعا کرده که شما در زندگی تان خوسبخت شوید و به امنیت و آرامش برسید و خواسته هایتان برآورده شود. بنابراین شما با دعای خیر او به موفقیت خواهید رسید. شما در زندگی تان شادی و سلامت و ثروت خواهید داشت و اندوه و غم و غصه را رها می کنید. اما باید سعی کنید که خیلی به کارهای بیهوده فکرتان را خسته نکنید و این کارها روی نقش و عملکرد شما در زندگی تان تاثیر منفی نگذارند. شما باید در کارهایتان متوسل به پدر بزرگتان شوید و برای او دعا کنید و متقابلا دعای خیر او را دریافت خواهید کرد. تشکر از همراهیتون.

  از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
  ورود
  عضویت

  کلیه حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به وب سایت یوتاب دات کام می باشد و کپی برداری از آن ممنوع است!

  در اینبخش انواع تعبیر خواب انگور را مرور میکنیم. خواب انگور بیشتر بـه موفقیت تعبیر شده اسـت، این موفقیت می‌تواند کاری باشد، تحصیلی باشد، یا موفقیت دریک ماجرای عاشقانه. بسته بـه نوع خواب و مکانی کـه در آن قرار داشته اید این تعابیر میتوانند تغییر کنند، امروز تمام تعابیر مربوط بـه خواب انگور از مشهور ترین معبران خواب جهان را بررسی میکنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

   

  دیدن یا خوردن انگور در خواب و رویا بیانگر ثروت و موفقیت اسـت. در پایان، سخت کوشی شـما، پاسخ داده خواهد شد و شـما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این اسـت کـه بـه جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد. خواب دیدن این کـه شـما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست.

  تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان اسـت. تعبیر دیگر این اسـت کـه تاک نمادی از رابطه اي چسبنده اسـت. شاید شـما حس می کنید کـه گیر کرده‌اید و بـه دنبال رها شدن هستید. احساسات شـما میتواند جلوی شـما را بگیرد. دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت اسـت. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی اسـت.

   

  انگور قرمز

  ابن سیرین می گوید: تعبیر انگوری کـه ظاهرش قرمز اسـت، عزت و مقام می باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز میخوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می باشد.

   

  حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

  بیشتر از انچه کـه امید داری بـه نعمت و خیر دنیا می رسی ولی اگر فصلش نباشد، ممکن اسـت حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن اسـت تعبیرش مال و اموال باشد.

   

  انگور سفید

  ابن سیرین می گوید: اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می خوری، با سختی و مشقت مالی را بدست می‌آورد.

   

  حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

  تعبیرش این اسـت کـه بیشتر از انچه کـه امید داری بـه نعمت و خیر دنیا می رسي، ولی اگر فصلش نباشد، ممکن اسـت حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن اسـت تعبیرش مال و اموال باشد.

   

  امام صادق «ع» می‌فرمایند:

  چـه در بیداری فصل انگور سفید باشد و چـه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از:

  فرزند نیک

  علم فرائض دینی

  مال حلال.

   

  انگورسیاه

  ابن سیرین می گوید: تعبیر انگوری کـه ظاهرش سیاه اسـت، غم و اندوه میباشد.

   

  حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

  اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی کـه ازآن می خوري دچار غم و اندوه می شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این اسـت کـه دچار بیم و ترس خواهی شد.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

   

  بعضی از تعبیرگران نیز میگویند:

  بـه تعداد هر دانۀ انگوری کـه خورده‌اي، بـه تـو چوب یا تازیانه میزنند.

   

  لوک اویتنهاو میگوید:

  خوردن انگور، نشانه تب مختصر اسـت.

  چیدن آن جدایی غیر منتظره

  انگور سفید یعنی شادمانی

  انگور سیاه یعنی غصه

   

 • نحوه مصرف قرص مدروکسی پروژسترون
 • رسیدن بـه هدف

  دیدن انگور یعنی شـما بـه هدفتان خواهید رسید. اگر کسی بشما انگور بدهد یعنی آشنایی‌هاي تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

   

  جابر مغربی میگوید: اگر ببینی روی معصر چوبی انگور می‌فشاری، بـه «پادشاهی» ظالم خدمت می کني و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این اسـت کـه بـه پادشاهی دیندار خدمت می کنی، و اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد، تعبیرش این اسـت کـه بـه سلطان پرهیبتی خدمت میکنی، یا اگر انگور را در تشت می‌فشاری، بـه زن بزرگی خدمت می کنی، یا اگر کاسه باشد، بـه آدم خسیسی خدمت می کنی.

  اگر در خدمت سلطان هستی ودر خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می‌فشاری، تـو و اهل و عیالت در خدمت سلطان بـه سود و منفعت می رسید، ولی اگر در خدمت سلطان نیستی، مردی باعث می شود کـه کاری بـه دست آوری.

   

  امام صادق «ع»

  تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از:

  مال با خیر و برکت

  تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  فراخی و زیادی نعمت

  در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری

   

  همان طور کـه در قرآن کریم آمده:

  عَامٌ فِیهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ يَعْصِرُونَ

  ر آن سال مردم عصیر میگیرند.

   

  اگر خواب ببینید کـه خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، بشما شادی و ثروتی خواهد رسید کـه برای رسیدن بـه آن احتیاج بـه سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت. اگر خواب ببینید کـه خوشه انگور شـما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شـما کمتر خواهد بود.

  اگر خواب ببینید کـه خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شـما افتاد، یا پرنده اي خوشه را چید و بر سر شـما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شـما خواهد شد و از جاییکه انتظار ندارید بشما شادکامی خواهد رسید.

   

  دیدن انگور در خواب بـه رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر میشود. اگر خواب ببنید کـه صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی بشما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری کـه میخورید پوست نازکی داشته باشد، بـه سهولت و بـه اسانی بـه ثروت میرسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن بـه آن مال و ثروت کمی سخت تر اسـت.

  اگر انگوری کـه میخورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید بـه خوشه انگوری کـه دارید آفت نشسته اسـت، کسانی بـه ثروت و مال شـما طمع دارند و قصد دارند موذیانه بشما آسیب مالی برسانند. اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را میگیرید، ثروتی بشما میرسد کـه شـما را بسیار خرسند خواهد کرد.

  اگر ببینید کـه بـه کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین میدهید، خیر شـما بـه کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش بـه کسی بدهید، آن شخص از جانب شـما حرف بدی خواهد شنید. اگر انگور پوست کلفت بـه کسی بدهید، مالی رابه زور و خلاف میل خود بـه آن شخص خواهید بخشید کـه آن شخص بـه اسانی نمیتواند بـه آن ثروت دست یابد. یا آن شخص بـه ثروتی بـه سختی و مشقت خواهد رسید.

   

  اگر خواب ببینید کـه از باغ سبد سبد انگور می‌چینید، و آن‌ها رابه کسی می‌بخشید، از شـما خیر و منفعتی بـه دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید کـه از باغ انگور دیگری می‌چینید، و برای خودتان بر می‌دارید، یا دیگری بشما گفت انگورهای باغ مـن را برای خودت بچین، بـه ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

  اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت بشما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران بـه ثروت برسند، خود شـما بـه مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن بـه سختی تعبیر میشود. دراین صورت بهتر اسـت با صدقه رفع سختی کنید.

   

  انگور یاقوتی در خواب، رسیدن بـه ثروتی اسـت کـه باعث شادکامی شـما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر بـه امور جزیی و کوچک مربوط میشود؛ همانطورکه دانه‌هاي انگور یاقوتی ریز هستند. اگر خواب ببینید کـه لابه لای انگور یاقوتی شـما عنکبوت خانه کرده، دیگران بـه حقوق و مال و ثروت شـما چشم طمع دوخته‌اند.

  اگر شاخه‌هاي انگور یاقوتی کـه در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور بشما خواهد رسید. اما اگر تک و توک بـه شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی بشما خواهد رسید کـه صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شـما از رسیدن بـه آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

   

  اگر خواب ببینید کـه از یکی از اقوام خود کـه مرده اسـت انگور گرفتید، بـه آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید کـه او از شـما انگور گرفت، بهتر اسـت صدقه دهید چون احتمالاً با از دست دادن مقداری از مال خود روبه‌رو خواهید شد کـه اندازه آن بـه نسبت انگوری کـه بـه مرده داده‌اید، متناسب اسـت.

  اگر خواب ببینید کـه کنار یکی از اقوام خود کـه مرده اسـت نشسته‌اید و او بشما گفت کـه بـه مـن انگور بده، اما شـما در خواب بـه او انگور ندادید، آن شخص کـه مرده از شـما خیرات میـــخواهد و انتظار دارد کـه از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید. اگر مرده اي با زور از شـما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

   

  اگر خواب ببینید کـه در باغ انگوری قدم می زنید کـه متعلق بشما نیست، خبر هـای خوشی از اطرافیانتان بشما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی بشما خواهد رسید. اگر خواب ببینید کـه کسی از باغ انگور شـما دزدی میکند، کسی بـه مال شـما آشکارا چشم طمع دارد.

  اگر خواب ببینید کـه شـما بعنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول بکار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا بشما نمیدهند، دیگران بـه واسطه شـما بـه ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید کـه دیگری بـه واسطه عملی کـه از شـما سرخواهد زد، بـه شادکامی برسد.

  اگر ببینید کـه باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آن‌ها را میخورند، دشمنانی داری کـه موزیانه بـه ثروت شـما چشم دوخته‌اند. اگر خواب ببینید کـه با آرامش و شادی دریک باغ زیبای انگور راه میروید و از انگورها می‌چینید و می خورید، زندگی شـما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق بـه خودتان باشد، بـه نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

   

   

  اگر مردی خواب انگور ببیند، تعبیر آن اسـت کـه او جفت روحی خودرا پیدا میکند، از رفت و آمد با او بسیار شاد و مسرور می شود و مثل یک کودک شاد و خوشحال خواهد بود. اگر شـما مرد جوان و مجردی هستید و خواب انگور ببینید، تعبیر آن اسـت کـه جفت روحی خودرا در چند ماه آینده پیدا می کنید. پیروزی و شادی هم از دیگر تعابیر این خواب هستند. این رابطه تعادل احساسی بسیار خوبی برایتان بـه همراه می‌آورد.

   

  غوره‌هاي نرسیده در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه بزودی وادار میشوید تصمیمی پیچیده و سخت بگیرید. باید خوب فکر کنید تا هیچ اشتباهی در تصمیم‌گیری خود نکنید.

  دیدن غوره در خواب نمادی از عذاب و شکنجه روحی اسـت. بزودی وادار می شوید تصمیمی پیچیده اما حیاتی بگیرید. بار سنگینی را بر دوشتان احساس خواهید کرد. نگران نشوید. شـما بـه آرامی اینبار را بر دوش می کشید و این ماجرا بـه نفع شـما بـه اتمام میرسد.

   

  دیدن درخت مو بدون انگور در خواب بـه این معناست کـه اوضاع مالی شـما خراب می شود و ضرر و زیان بسیاری را متحمل می شوید. دیدن درخت انگور بدون انگور گویای آن اسـت کـه شـما باید مراقب هزینه‌هاي خودتان باشید. باید عده اي از مخارج خودرا کاهش دهید زیرا در چند ماه آینده از سود مالی خبری نخواهد بود.

   

  دیدن انگور چیده شده در خواب نشان میدهد کـه آرزوهای شـما بـه حقیقت تبدیل میشود، در رابطه عاشقانه خود خوشحال خواهید بودو موفقیت کاری بـه‌دست می‌آورید.

  انگور چیده شده در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه عده اي از آرزوهای شـما در زندگی شخصی تان محقق خواهد شد. رویاهای شـما ناگهان بـه واقعیت تبدیل می شوند و شـما از چگونگی بـه وقوع پیوستن آن ها کاملا حیرت می کنید. انچه کـه رخ می دهد شـما را کاملا حيرت زده خواهد کرد.

   

  دیدن درختان انگور زیاد و غوره‌هاي درشت در خواب از پول و درآمد و ثروت خبر میدهد. اگر در خواب درختان تاک بسیار بزرگ با انگور فراوان روی انها ببینید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زندگی بسیار ثروتمند می شوید. برخی اوقات این خواب بـه این معناست کـه چیزی بسیار ارزشمند و گرانبها بـه ارث می رسد و ثروت فراوانی بـه‌دست می‌آورید.

   

  دیدن تاکستانی خشکیده و بی‌برگ در خواب نمادی از فقر اسـت. شاخه‌هاي بدون برگ درخت مو تعبیر آن اسـت کـه از شـما دزدی میشود. شاخه‌هاي تاک با انگورهای رسیده از بالا رفتن رتبه و درجه شـما خبر میدهد.

   

  انگور قرمز در خواب نمادی از بهت و حیرت اسـت. بعلاوه این خواب نشان می دهد کـه اوضاع زندگی جنسی شـما بـه سرعت تغییر می کند. میشود گفت ماجراهای زیادی در انتظارتان اسـت.

   

  اگر در خواب ببینید کـه کسی انگور در دهان شـما می گذارد، تعبیر آن اسـت کـه باید منتظر دوستان جدید و روابطی عاشقانه باشید.

   

  خوشه‌هاي چیده شده انگور نمادی از قدرت جایگاه اجتماعی شـما اسـت. اگر شـما خودتان خوشه انگور را بچینید، بـه این معناست کـه اتفاقی خوشایند و غیرمنتظره در زندگی شـما رخ می دهد. شاید یک جدایی موفق زندگی شـما را در مسیری بهتر قرار بدهد.

   

  اگر دختری در خواب ببیند کـه انگور را از خوشه میخورد، تعبیر آن اسـت کـه فرد جدیدی عاشق او می شود یا حتی خواستگارهایی از راه میرسند.

   

  انگور ترش در خواب نشانه مشکلات کوچک و جزئی اسـت.

   

  اگر در خواب انگور تازه ببینید، تعبیر آن اسـت کـه هیچ مانع غیر قابل عبوری در مسیرتان وجود ندارد.

   

  دیدن کشمش در خواب از مشکلات کاری خبر می دهد. اگر ببینید کـه بـه کسی کشمش تعارف می کنید، تعبیر آن خشم و اندوه اسـت.

   

  انگور یکی از میوه های خوش طعم و خوشمزه در کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد. این درخت در خیلی از باغ های کشور در رنگ ها و شکل های مختلف کاشت می شود. گاهی پیش می آید که شما در خواب خود انگور مشاهده می کنید به همین منظور در این مطلب تعبیر خواب انگور را به صورت جامع و کامل برای شما قرار داده ایم.

  تعبیر خواب انگور در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم. ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

  برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

  هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند. همچنینهر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند. وی همچنین گفته است که هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  همچنین ببینید : تعبیر خواب خواستگاری دختر و پسر

  امام صادق (ع) می فرمایند : تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: ۱- سود و منفعت ۲- ضرر و زیان ۳- مرد حیله‌گر ۴- جنگ و دشمنی ۵- مال.

  حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است.

  کارل یونگ می گوید : دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است. همچنین دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است. عبیر دیگر این است که درخت انگور نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد

  امام صادق (ع) می فرمایند : چه در بیداری فصل انگور سیاه و سفید باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: ۱- فرزند نیک ۲- علم فرائض دینی ۳- مال حلال

  همچنین مام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از: ۱- مال با خیر و برکت ۲- فراخی و زیادی نعمت ۳- در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری

  یوسف نبی (ع) می گوید

  دیدن انگور سفید روزی حلال بود و دو جوان با او به زندان درآمدند یکی از آن دو گفت من خویشتن را دیدم که انگور برای شراب می فشارم و دیگری گفت من خود را به خواب دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. وی گفت ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از سرش می خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت.

  انگور قرمز : ابن سیرین می گوید که تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می باشد. همچنین حضرت دانیال (ع) می فرمایند که یعنی بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می رسی ولی اگر فصلش نباشد، یعنی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

  انگور سفید : ابن سیرین می گوید اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می خوری، یعنی با سختی و مشقت مالی را بدست می آورد. همچنین حضرت دانیال (ع) می فرمایند تعبیرش این است که بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می رسی، ولی اگر فصلش نباشد، یعنی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

  انگور سیاه : ابن سیرین می گوید تعبیر انگوری که ظاهرش سیاه است، غم و اندوه می باشد. همچنین حضرت دانیال (ع) می فرمایند اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی که از آن می خوری، یعنی دچار غم و اندوه می شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این است که دچار بیم و ترس خواهی شد.

  انگور سبز : خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.

  همچنین ببینید : تعبیر خواب کوتاه کردن مو

  خوردن : تب مختصرچیدن آن : جدایی غیر منتظرهانگور سفید : شادمانیانگور سیاه : غصهدیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسیدکسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازهکشمش : دعوا در همسایگی

  اگر ببینی روی معصر چوبی (وسیله‌ای برای گرفتن آب انگور) انگور می فشاری، یعنی به پادشاهی ستمگر خدمت می کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار خدمت می کنی، و اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد، تعبیرش این است که به پادشاه پرهیبتی خدمت می کنی، یا اگر انگور را در تشت می فشاری یعنی به زن بزرگی خدمت می کنی، یا اگر کاسه باشد، یعنی به آدم خسیسی خدمت می کنی. همچنین اگر در خدمت پادشاه هستی و در خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می‌ شاری، یعنی تو و اهل و عیالت در خدمت پادشاه به سود و منفعت می رسید، ولی اگر در خدمت پادشاه نیستی، یعنی مردی باعث می شود که کاری به دست آوری.

  اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد.

  خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.

  دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید.

  اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد.

  دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد. همچنین دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است. سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد.

  منابع : taveel.org tabirestan.com

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  میهن بک لینک

  ♥ یا علی مدد ♥
  کپی برداری مطالب فقط با ذکر نام و لینک مستقیم به مطلب مجاز است.

  امام جعفر صادق«ع» درباره تعبیر خواب انگور می‌گوید:
  انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.
  اول: فرزند نیك،
  دوم: علم فرائض،
  سوم: مال حلال.تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  و فشردن انگور در خواب هم ان حضرت فرماید: بر سه وجه بود،
  اول: مال باخیر وبركت،
  دوم: فراخی نعمت،
  سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

   

  یوسف نبی علیه السلام گوید:
  دیدن انگور سفید روزی حلال بود.
  و دو جوان با او به زندان درآمدند روزی یکی از ان دو گفت من خویشتن را به خواب دیدم که انگور برایشراب می فشارم و دیگری گفت من خودرا به خواب دیدم که بر روی سرم نان می‌برم و پرندگان از ان میخورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران میبینیم. سوره یوسف آیه «36»

  اي دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته میشود و پرندگان از مغز سرش میخورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»

   

   آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب انگور میگوید:
  1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ؛ علامت ان است كه بعد از دردسر به شادی دست می‌یابید . ودر آینده به كارهایی دست خواهید زد.
  2ـ خوردن انگور سبز در خواب ؛ علامت ان است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود رابه دست احساسات خواهید سپرد.
  3ـ دیدن انگور در خواب ؛ علامت ان است كه از كار سختی فرار می كنید.
  4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ؛ علامت ان است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی مایوس خواهد شد.

   

   

  جابر مغربی گوید:
  اگر كسی بیند كه انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل كه خدمت سلطان ظالم كند.
  اگر بیند كه ان معصر، از خشت و گل بود، دلیل كه خدمت سلطان بادیانت كند.
  اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل كه خدمت سلطان با سیاست و با هیبت كند.
  اگر بیند كه انگور در طشت همی فشرد، دلیل كه خدمت زنی بزرگ كند.
  اگر بیند كه انگور در كاسه همی فشرد، دلیل كه خدمت شخصی خسیس كند.

  اگر بیند كه انگور همی فشرد و شیره هاي‌ ان در خم ها همی جمع كرد، دلیل كه از جهت خود، مال بسیار به سبب سلطان حاصل كند.
  اگر بیند كه انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل كه وی را و عیال وی را در خدمت سلطان منفعت رسد.
  اگر بیننده خواب در ضرر خدمت سلطان نباشد، دلیل كه كاری از سبب مردی حاصل كند.

   

   

  اگر یک زن باردار خواب انگور ببیند، این خواب نشان از خوش شانسی فرد دارد، و از آنجایی که میوه انگور هسته دار است، این خواب میتواند نشانه باروری باشد. اگر یک زن باردار در خواب ببیند که از شاخه‌اي انگور می‌چیند، تعبیر این است که فرزند او پسر است.

   

  دیدن شراب انگور در خواب توسط یک زن باردار نشانه این است که این زن دوقلو حامله است یا این که در آینده چند زایمان دیگر خواهد داشت.

   

  اگر یک زن باردار در خواب ببیند که انگور میخرد، تعبیر ان این است که ان زن، فرزند پسر دیگران را بزرگ خواهد کرد. یا پسری رابه فرزند خواندگی می‌پذیرد. انگور در علم تعبیر خواب نشانه پسر است. در واقعیت، پسردار شدن برای یک زن دشوار است.

   

  اگر یک زن باردار در خواب ببیند که انگور می خورد، ابن نوع خواب نباید به فال نیک گرفته شود. تعبیر ان بد است. این خواب نشان از ان دارد که پسردار شدن برای فرد تا حدودی محال است. این زن باید به نسبت سبک زندگی خود توجه بهتری داشته باشد تا نوزاد سالمی بدنیا بیاورد.

   

  دیدن انگور سبز در خواب توسط یک زن باردار نشان از ان دارد که او باید به دقت از نوزاد خود مراقبت کند. نوزاد او ممکن است با حوادث غیرمترقبه مواجه شود.

   

  دیدن انگور قرمز در خواب توسط یک زن باردار باید به فال نیک گرفته شود. این خواب خوش یمن است. تعبیر ان این است که او نوزادی سالم با عمر طولانی بدنیا خواهد آورد.

   

   

  تعبير ديدن انگور سبز در خواب

  منوچهر مطیعی تهرانی درباره انگور میگوید:

  در خواب هاي‌ ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه ان سالیان دراز استفاده میکنیم.
  ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و بخود امید داده ایم.


  برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

   

  سایت تالاب: برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به ان دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

  تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.
  اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب میگیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص ان با معبر است.

   

  تعبير ديدن انگور سبز در خواب
  تعبير ديدن انگور سبز در خواب
  0

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب
  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  انگور یکی از میوه های بهشتی است که در قرآن به آن اشاره شده است. این درخت در نقاط مختلف کشور ما وجود دارد و در رنگ های مختلفی از جمله سیاه ، سبز و قرمز به شکل های با دانه و بی دانه وجود دارد. ممکن است شما این میوه را بارها در خواب دیده باشید و به دنبال تعبیر خواب خود بگردید. در این مطلب سعی کردیم برای شما تعبیر خواب انگور را به صورت کامل و جامع قرار دهیم.

  در رویاهای ما غذا و به خصوص رویاهای مربوط به خوردن انواع خاصی از مواد غذایی، اغلب به طور روزانه ظاهر می شود. ماها در مورد میوه ، سبزیجات یا سایر مواد غذایی مانند تخم مرغ ، استیک ، شکلات خواب داریم. به خصوص رویاهای میوه جالب است و می توانند معانی بسیاری را در خود داشته باشند. بعضی اوقات ، این رویاها به راحتی درک نمی شوند ، بنابراین لازم است که تمام جزئیاتی را که در خواب مشاهده کردیم را به یاد بیاوریم.

  لوک اویتنهاو می گوید : دیدن آن یعنی شما به هدفتان خواهید رسید و اگر کسی آنرا به شما بدهد آشناییهای تازه اتفاق خواهد افتاد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب انگور در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.

  آنلی بیتون مى‏ گوید : دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید .

  ابن سیرین می‌گوید : تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می باشد.

  حضرت دانیال (ع) میفرمایند : دیدن خواب انگور قرمز یعنی بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی ولی اگر فصلش نباشد یعنی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

  آنلی بیتون مى‏گوید : خوردن انگور سبز در خواب علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

  ابن سیرین می گوید : اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می خوری یعنی با سختی و مشقت مالی را بدست می آورد.

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : تعبیرش این است که بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی، ولی اگر فصلش نباشد، یـعـنـی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

  امام صادق (ع) میفرمایند : چه در بیداری فصل انگور سفید باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: ۱- فرزند نیک ۲- علم فرائض دینی ۳- مال حلال.

  ابن سیرین می‌گوید : اگر در خواب انگوری ببینید که ظاهرش سیاه است به نشانه غم و اندوه می باشد.

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی که از آن می خوری یعنی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این است که دچار بیم و ترس خواهی شد، البته بعضی از تعبیرگران نیز می گویند که به تعداد هر دانه انگوری که خورده ای به تو چوب یا تازیانه می زنند (دفع بلا و گرفتاری).

  امام صادق (ع) می‌فرمایند : چه در بیداری فصل انگور سیاه باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: ۱- فرزند نیک ۲- علم فرائض دینی ۳- مال حلال.

  یك درخت مو پراز انگور : عمرتان طولانی خواهد بود.
  انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میكند .
  بچه ها انگور می خورند : نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود
  انگور می خرید : در كارهایتان بسیار محتاط باشید
  انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شود و كارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .
  انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان
  انگور سیاه : در كارهایتان بسیار محتاط با شید .
  خوشه های انگور : دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .
  شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیكی شماست .
  انگور را له می كنید : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .
  انگور حمل می كنید : ثروت

  جابر مغربی می‌گوید : اگر ببینی روی معصر چوبی (وسیله‌ای برای گرفتن آب انگور) انگور می فشاری یعنی به پادشاهی ستمگر خدمت می کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار خدمت می کنی همچنین اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد تعبیرش این است که به پادشاه پرهیبتی خدمت می کنی. یا اگر انگور را در تشت می فشاری یعنی به زن بزرگی خدمت می کنی و اگر کاسه باشد به این نشانه است که به آدم خسیسی خدمت می کنی.

  همچنین اگر در خدمت پادشاه هستی و در خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می فشاری یعنی تو و اهل و عیالت در خدمت پادشاه به سود و منفعت می رسید، ولی اگر در خدمت پادشاه نیستی یعنی مردی باعث می شود که کاری به دست آوری.

  امام صادق (ع) میفرمایند : تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از: ۱- مال با خیر و برکت ۲- فراخی و زیادی نعمت ۳- در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری،

  حضرت دانیال (ع) می فرمایند : اگر در خواب درخت انگور مشاهده کردید به نشانه یک زن زیبا و نیکوکار است.

  امام صادق (ع) می فرمایند : تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: ۱- سود و منفعت ۲- ضرر و زیان ۳- مرد حیله‌گر ۴- جنگ و دشمنی ۵- مال «شبهه‌ناک».

  لوک اویتنهاو می گوید : خوردن انگور در خواب به نشانه تب مختصر و همچنین چیدن آن جدایی غیر منتظره است.

  آنلی بیتون مى‏ گوید : اگر خواب ببینید انگور می چینید  علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد. همچنین اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد نشانه آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد.

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

  ♥ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهــم ♥
  کپی برداری با ذکر نام و لینک مستقیم به سایت مجاز می باشد.
  طراحی و توسعه توسط میهن بک لینک

  تعبیر خواب انگور سبز خوردن ، برای زن باردار + خوردن انگور سبز درشت همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

  همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

  بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران ، و مردم و مرده در خواب چه معنایی دارد

  روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

  اگر در خواب خود انگور سبز دیدید معنی خواب شما این است که برای به دست آوردن لذت های دنیوی کارهای اشتباه انجام داده و آینده خود را خراب می کنید.

  بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بریدن گوشت بدن انسان ، و کنده شدن و قطعه قطعه کردن گوشت بدن دیگران

  این خواب به شما می گوید که کمتر تحت تاثیر احساسات خود باشید.

  امام صادق ع

  دیدن انگور سیاه و سفید در خواب سه معنی دارد چه در وقت رسیدن انگور و چه در فصولی که انگور وجود ندارد.

  اولین معنی دیدن این خواب این است که صاحب فرزند نیک می شوید.

  دومین معنی دیدن این خواب این است که علم فرائض را فرا می گیرد و ان علمی است که چگونگی تقسیم ارث برمستحقان بوسیله ٔ آن دانسته شود

  سومین معنی دیدن این خواب این است که مال حلال به دست می آورید.

  معنی فشردن انگور در خواب هم سه چیز است.

  اولین معنی دیدن این خواب مال با خیر و برکت است.

  دومین معنی دیدن این خواب زیاد شدن نعمت است.

  سومین معنی این خواب هم رهایی یافتن از قحطی و بلا است.

  منوچهر مطیعی

  معنی دیدن انگور در خواب خوب است و نشان دهنده امید در زندگی است.

  ابن سیرین معتقد است که درخت انگور زنی است بخشنده است و بعضی از معبران هم آن را مردی بزرگ و بخشنده می دانند ولی خود انگور در خواب فرزندان هستند که به انها دلبستگی داریم و به آنها امید زیادی بسته ایم.

  این خواب برای افراد بی تفاوت در زندگی ارث بردن است و به دست آوردن زمین وقفی.

  دیدن انگور برای بیمار در خواب شفا یافتن است و برای فقیر این خواب ثروت است و به طور کلی دیدن این خواب حل مشکل است یعنی هر مشکلی دارید برطرف می شود مثلا اگر مستاجر هستید خانه دار می شوید.

  جنبه منفی دیدن انگور در خواب بی خردی و سرمستی در زندگی است.

  اگر خواب ببینید که درخت انگور در خانه شما روییده استو شما ثروتمند باشید معنی این خواب سرمستی است و باید هشیار باشید و ممکن دچار گمراهی شوید.

  ابن سیرین

  اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور سفید هستید معنی این خواب این است که مالی را به دست می آورید ولی به سختی.

  اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور قرمز هستید معنی این خواب این است که مالی کمی را به دست می آورید.

  به طور کلی هر انگوری را در خواب ببینید که پوست سختی دارد معنی این خواب این است که مالی را به سختی به دست می آرودی و دیدن انگور با رنگ روشن بر مال حلال دلالت می کند.

  دیدن انگوری که آبش تیره است در خواب نشان دهنده مال حرام است.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  دیدن انگور سرخ در خواب نشان دهنده رسیدن به عزت و جلال است.

  دیدن هر انگوری که رنگ سیاه دارد معنی اش این است که به شما غم و اندوه می رسد.

  دیدن هر انگوری که شیرین باشد وسعت روزی و افزایش مال و مقام است.

  تعبیر خواب خوشه انگور سبز ، و باغ و برای زن باردار و گرفتن از دیگران در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

  همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

  بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شیرینی کشمشی ، و مغازه شیرین فروشی و مویز و کشمش

  روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

  اگر در خواب خود انگور سبز دیدید معنی خواب شما این است که برای به دست آوردن لذت های دنیوی کارهای اشتباه انجام داده و آینده خود را خراب می کنید.

  بیشتر بخوانید : تعبیر خواب متهم شدن ، و بدنام شدن و تهمت دزدی شنیدن و تهمت زدن به خیانت

  این خواب به شما می گوید که کمتر تحت تاثیر احساست خود باشید.

  امام صادق ع

  دیدن انگور سیاه و سفید در خواب سه معنی دارد چه در وقت رسیدن انگور و چه در فصولی که انگور وجود ندارد.

  اولین معنی دیدن این خواب این است که صاحب فرزند نیک می شوید.

  دومین معنی دیدن این خواب این است که علم فرائض را فرا می گیرد و ان علمی است که چگونگی تقسیم ارث برمستحقان بوسیله ٔ آن دانسته شود

  سومین معنی دیدن این خواب این است که مال حلال به دست می آورید.

  معنی فشردن انگور در خواب هم سه چیز است.

  اولین معنی دیدن این خواب مال با خیر و برکت است.

  دومین معنی دیدن این خواب زیاد شدن نعمت است.

  سومین معنی این خواب هم رهایی یافتن از قحطی و بلا است.

  منوچهر مطیعی

  معنی دیدن انگور در خواب خوب است و نشان دهنده امید در زندگی است.

  ابن سیرین معتقد است که درخت انگور زنی است بخشنده است و بعضی از معبران هم آن را مردی بزرگ و بخشنده می دانند ولی خود انگور در خواب فرزندان هستند که به انها دلبستگی داریم و به آنها امید زیادی بسته ایم.

  این خواب برای افراد بی تفاوت در زندگی ارث بردن است و به دست آوردن زمین وقفی.

  دیدن انگور برای بیمار در خواب شفا یافتن است و برای فقیر این خواب ثروت است و به طور کلی دیدن این خواب حل مشکل است یعنی هر مشکلی دارید برطرف می شود مثلا اگر مستاجر هستید خانه دار می شوید.

  جنبه منفی دیدن انگور در خواب بی خردی و سرمستی در زندگی است.

  اگر خواب ببینید که درخت انگور در خانه شما روییده استو شما ثروتمند باشید معنی این خواب سرمستی است و باید هشیار باشید و ممکن دچار گمراهی شوید.

  ابن سیرین

  اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور سفید هستید معنی این خواب این است که مالی را به دست می آورید ولی به سختی.

  اگر در فصل تابستان که وقت انگور است ببینید که در حال خوردن انگور قرمز هستید معنی این خواب این است که مالی کمی را به دست می آورید.

  به طور کلی هر انگوری را در خواب ببینید که پوست سختی دارد معنی این خواب این است که مالی را به سختی به دست می آرودی و دیدن انگور با رنگ روشن بر مال حلال دلالت می کند.

  دیدن انگوری که آبش تیره است در خواب نشان دهنده مال حرام است.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  دیدن انگور سرخ در خواب نشان دهنده رسیدن به عزت و جلال است.

  دیدن هر انگوری که رنگ سیاه دارد معنی اش این است که به شما غم و اندوه می رسد.

  دیدن هر انگوری که شیرین باشد وسعت روزی و افزایش مال و مقام است.

  یوتاب گلچینی از بهترین ها

  برچسب های مرتبط

  خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، آن بزرگ به عهد خود وفا نمی کند. گرفتن عصاره انگور در خواب سودمند است.


  یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن انگور سفید روزی حلال است.
  حضرت دانیال می گوید: خوردن انگور سیاه در فصل انگور، غم و اندوه است و خارج از فصل انگور، ترس و بیم است.
  معبران گفته اند: خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر بسیار زیاد در دنیا است و به غیر وقت، تعبیرش این است که از دهان کسی خیری راجع به مال و ثروت بیرون خواهد آمد. اگر انگور سرخ ببیند همین تعبیر را دارد.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  محمد ابن سیرین می گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک است. انگوری که پوست آن سخت باشد، دلیل که مالی به دشواری بدست آید. انگوری که پوست آن روشن باشد، دلیل بر مال حلال کند.
  انگوری که آب آن تیره باشد، دلیل بر مال حرام است. انگوری که سرخ باشد، دلالت بر عز و جاه دارد. انگوری که سیاه باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد، دلیل بر مال و جاه نماید و عزت او بیشتر گردد.

  لوک اویتنهاو می گوید: خوردن انگور، نشانه تب مختصر است. چیدن آن جدایی غیر منتظره، انگور سفید یعنی شادمانی، انگور سیاه یعنی غصه، دیدن انگور یعنی شما به هدفتان خواهید رسید. اگر کسی به شما انگور بدهد یعنی آشناییهای تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

  اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.
  اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.

  اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

  اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می چینید، و آنها را به کسی می بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می چینید، و برای خودتان بر می دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

  اگر خواب ببینید که شما به عنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول به کار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا به شما نمی دهند، دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید که دیگری به واسطه عملی که از شما سرخواهد زد، به شادکامی برسد.

  اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

  اگر خواب ببینید که با آرامش و شادی در یک باغ زیبای انگور راه می روید و از انگورها می چینید و می خورید، زندگی شما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق به خودتان باشد، به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

  انگور یاقوتی در خواب، رسیدن به ثروتی است که باعث شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر به امور جزیی و کوچک مربوط می شود؛ همانطورکه دانه های انگور یاقوتی ریز هستند.
  اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته اند.

  اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور به شما خواهد رسید. اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی به شما خواهد رسید که صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شما از رسیدن به آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

  دیدن انگور در خواب به رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر می شود. اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی به شما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری که می خورید پوست نازکی داشته باشد، به آسانی و به راحتی به ثروت می رسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن به آن مال و ثروت کمی سخت تر است.

  اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

  اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را می گیرید، ثروتی به شما می رسد که شما را بسیار خرسند خواهد کرد. اما اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.
  اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می دهید، خیر شما به کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.

  اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

  اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالا با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده اید، متناسب است.

  اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید.
  اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

  اگر خواب ببینید که در باغ انگوری قدم می زنید که متعلق به شما نیست، خبرهای خوشی از اطرافیانتان به شما خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید.
  اگر خواب ببینید که کسی از باغ انگور شما دزدی می کند، کسی به مال شما آشکارا چشم طمع دارد.
  اگر ببینید که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آنها را می خورند، دشمنانی داری که موزیانه به ثروت شما چشم دوخته اند.

  خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است.
  اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

  اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد.
  به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.
  اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید.
  اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.

  اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می فروشید و در ازای آن پولی دریافت می کنید، به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید. در این صورت بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

  اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید: لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
  لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
  حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
  تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
  تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
  در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

  از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
  ورود
  عضویت

  ali : سلام خانم هراتی عزیزم دوس پسرم خواب دیده پیست اسکی بودیم و برف و یخبندون بوده و من داخل رودخونه بودم و بهم گفتن بیا بیرون سردت میشه که منم گوش نمیدادم و از اب بیرون اومدم و بهش انگور قرمز دادم.

  فریبا هراتی : سلام. شما به خودتان فشار می آورید و توانایی های ذهنی و یا فیزیکی تان را به آزمایش می گذارید. سعی می کنید که در سختی ها مقاوم باشید و از پا نیافتید. شما بسیار احساساتی هستید و گاهی از اینکه منطقی فکر کنید طفره می روید ولی سرانجام سعی می کنید که درست فکر کنید و عشقتان را باو ابراز کنید. تشکر از همراهیتون.

  السا : سلام . همسرم دیروز یعنی ۱۶ محرم بعد از ظهر خواب دیده که از توی یه بشقاب داره انگور سیاه میخوره که طعم خاصی نداشته این انگور و تقریبا بی مزه بوده . اون مکانی هم که داشته انگور میخورده نمی دونه کجا بوده و نمیشناخته .ممنون از پاسخگوییتون

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  فریبا هراتی : سلام. همسر شما نسبت به پیشرفت در مسائل اقتصادی بدبین هستند یا پیشرفت مالی خوبی نخواهند داشت. تعبیر دوم این است که او نسبت به مسائل احساسی ، تمایلات زیادی از خودشان نشان نخواهند داد یا با وجود از خود گذشتگی او، پاسخ احساسی شیرینی دریافت نخواهند کرد. در هر دو صورت برای دفع شر صدقه بدهید. تشکر از همراهیتون.

  Mohammad : سلام.خواب دیدم که میرم توی باغ همسایمون که صاحبش فوت کرده(الان این باغ تخریب شده و بچه هاش توی باغ خونه ساختن)از درخت انگورش یه خوشه بزرگ انگور که میچینم و میام یه خوشه کوچک از اونو به دایی ام میدم و میگم میخوام بقیه شو قلمه بزنم تا تبدیل به درخت انگور بشه و دایی ام میگه اول خوشه رو بزار توی یه تنگ آب تا ریشه بزنه بعدش بکارش تو زمین.ممنون

  فریبا هراتی : سلام. روحشان شاد. شما می خواهید از روش فکری یا مدل روش فکری همسایه تان استفاده کنید و به ثروت برسید. شما از کارهای او ایده ای می گیرید و سعی می کنید که آن ایده را در زندگی تان پیاده و عملی کنید و کار تازه ای را شروع کنید. سعی می کنید که مثبت اندیش باشید و خوش بین باشید که اینکار با موفقیت صورت خواهد گرفت. تشکر از همراهیتون.

  Ad : با عرض سلام و تشکر از تعبیرتون. این آقا که همکار قدیمی من هستند سالها پیش همکار من بودند و الان دیگه در محل کار من نیستند و توی این مدت من دیگه ایشون رو ندیده‌ام و خبری از ایشون ندارم. قبلا هم رابطه ما فقط در حد همکار بود. ببخشید که در توضیح خوابم این مسئله رو باز نکرده بودم. آیا این موضوع در تعبیری که فرمودین اثری داره؟ با تشکر مجدد

  فریبا هراتی : سلام. تشکر. البته که در تعبیر تفاوت دارد. توضیحات شماست که باعث می شود بنده در تعبیر مرتکب اشتباه نشوم. دوست خانم شما به شما فکر می کند و می خواهد که شما مثبت اندیش باشید. هم شما و هم او در زندگی تان به ثروت و رفاه و خوشی های زیاد خواهید رسید ولی شما ممکن است احساس کنید که دیر شده و هنوز ازدواج نکرده اید. یک سری افکار منفی به ذهن شما می رسد که اصلا این افکار پایه و ریشه ی درستی ندارند و صرفا بدبینی محض هستند و بس. شما به موقعیتی فکر می کنید که آیا می توانید در دل کسی جا باز کنید. دیدن همکارتان در خواب، به این موضوع اشاره می کند که در حالی که شما خیال می کنید که ازدواجتان دیر شده و کمی نگران این موضوع هستید، آدمهای زیادی هستند که آرزویشان این است که در بیرون، با کسی مثل شما آشنا شوند و تمام چشم اندازی که در ذهنشان نسبت به خوشبختی دارند، کسی مثل شماست. با توجه به توضیحات جدیدتان، اینکه همکارتان در خواب مجرد بوده هم دقیقا به این مسئله اشاره دارد که شما یک ایده آل برای ازدواج خیلی از آدمها محسوب می شوید. یک روز هم انشالله شما ازدواج خواهید کرد و هرگز راجع به خودتان یا آینده تان منفی فکر نکنید. تشکر از همراهیتون.

  Ad : سلام، وقتتون بخیر. دیشب خواب دیدم با یکی از دوستانم که متاهل هستند با هم بودیم. دقیق یادم نیست کجا ولی فکر می‌کنم خونه خودمون بودیم و ایشون اومده بود خونه ما (توی واقعیت و بیداری من و این دوستم همسن هستیم و این دوستم خانم بسیار زیبا و نجیب و متشخصی هستند و در زندگی خانوادگیشون هم خوشبخت هستند). خواب دیدم که من و ایشون می‌خواستیم از درخت انگور غوره بچینیم که آبغوره درست کنیم. تعداد درختها خیلی زیاد نبود. من بالای یک وسیله ( سه پایه مانند) رفتم برای کندن غوره. ولی دیدم تمامشون انگور شده بودن. منم همه انگورها رو کندم. زیر انگورهای کنده شده، روی درخت مقدار خیلی زیادی انگور خشک شده بود، کشمش مانند بودند ولی هم اینکه خیلی خشک شده بودند و هم اینکه خیلیشون هم خراب شده بودند و قابل استفاده نبودند. در ضمن جایی که درختهای انگور بود و من داشتم می‌چیدم، زیر این درختها یک اتاق بود که چند تا پنجره داشت و اینجور بود که محل زندگی یکی از همکاران قدیمی من بود. این همکار قدیمیم آقایی هستند که توی واقعیت متاهل هستند، ولی مثل این بود که توی خواب مجرد بودند. این آقا توی اتاقش بود و من که داشتم انگور می‌چیدم، با خودم فکر می‌کردم که این آقا منو از پنجره اتاقش می‌بینه. با تشکر

  فریبا هراتی : سلام. تشکر. دوست خانم شما به شما فکر می کند و می خواهد که شما مثبت اندیش باشید. هم شما و هم او در زندگی تان به ثروت و رفاه و خوشی های زیاد خواهید رسید ولی شما ممکن است احساس کنید که دیر شده و هنوز ازدواج نکرده اید. یک سری افکار منفی به ذهن شما می رسد که اصلا این افکار پایه و ریشه ی درستی ندارند و صرفا بدبینی محض هستند و بس. شما به موقعیتی فکر می کنید که آیا می توانید در دل کسی جا باز کنید. برای شما مهم است که همکارتان به شما چه فکر می کند و اینکه اگر او مجرد بود چه احساسی به شما داشت. قطعا همکار آقای شما نسبت به شما نقطه نظرات و افکاری دارد ولی شما از بین تمامی خوشبختی هایی که می توانید بدست بیاورید ( که البته بدست هم می آورید) چرا به کشمش های گندیده فکر می کنید؟!! همیشه جوری رفتار کنید که دوست دارید دیگران با شما همانطور برخورد کنند. تشکر از همراهیتون.

  رز : سلام خواب دیدم خونه پدربزرگم که به رحمت خدا رفته والان کسی اونجا زندگی نمیکنه پراز درختهای انگور بودانگور قرمز و سبز هنوز کامل نرسیده بودن من یه خوشه کندم و به شیشه ای بودن انگور سرخ نگاه کردم و خوشحال بودم که اینهمه درختهای انگور هست و همکارم رو درخت انگور تاب میخورد ،بهش گفتم مواظب باش درخت کنده نشه اما اون خوشحال رو درخت حالت چرخشی تاب میخورد،منم زیر درختها قدم میزدم و نگاهشون میکردم یدونه انگور نیمه رسیده خوردم

  فریبا هراتی : سلام. روحشان شاد. دعای خیر پدر بزرگتان پشت سر شماست. شما به ثروت و رفاه و خوشی و آرامش و روزی حلال خواهید رسید و شادی و شعف و نشاط و سلامتی به زندگی تان راه می یابد. روزیتان زیاد خواهد شد و انشالله هم شما و هم همکارتان به ثروت می رسید هر چند که او اهل ریسک است. تشکر از همراهیتون.

  ام البنین : سلام.من ۳ سال پیش خواب دیدم مادربزرگم یه حیاط خیلی بزرگ داره که دور تا دورش درخت و گل و گیاه هست و وسط حیاط یه حوض بزرگ آبی رنگ که فواره هم داره و دوتا قابلمه بزرگ غذا گوشه حیاط بود و یه سفره خیلی بزرگ پهن کرده بودیم و هرکس که میشناختم از مرده و زنده سر اون سفره بودند و مادربزرگم روی یه صندلی کنار سفره نشسته بود و هی تعارف میکرد و دستور پذیرایی میداد و ما بقیه پایین نشسته بودیم و غذا میخوردیم بعد من بلندشدم رفتم سمت حوض لبه حوض نشستم و یکم دستمو به آب زدم و به آسمون نگاه کردم صاف و آبی بود از آب و آسمان و سبزی درختان لذت میبردم و بعد رفتم سمت یه خونه نقلی ساده که گوشه اون حیاط بود و کلا دوتا اتاق بود وچیدمان داخلش مدل خونه های قدیمی ما ایرانیا بود رختخوابا یه گوشه اتاق انبار شده بود و یه چادرشب روش انداخته بودن و فرشای لاکی قشنگی داشت همه چیز از چوب طبیعی بود من رفتم توی اتاق روی یه تخت چوبی ولی نرم نشستم لذت میبردم از سادگی و زیبایی اون خونه و در حال تماشا بودم که دیدم مامانبزرگم از حیاط اومده تو خونه دنبال من و روبروم ایستاد و یه مشت انگور سبز درشت برام آورده بود، مشتشو باز کرد و با محبت خالص و لبخند شیرینی اسممو صدا زد و گفت: انگور بخور سهم توست تا حالا همچین انگوری نخوردی مزه اش فرق داره با بقیه انگورا برای تو نگهداشتم بخور خیییلی خوشمزه اس، انگورها دان شده و درشت بود و من همرو ازش گرفتم و یکیشو خوردم و واقعا لذیذ بود و مزه ی جدید و ملسی داشت که نه ترش بود و نه شیرین در دهنم آب میشد هسته ای نداشت. در کل خواب احساس میکردم بسیار آرومم و لبخند به لب دارم.مادربزرگم ۲سال قبل از این خوابم فوت شده بودن و از میوه ها انگور رو بیشتر از همه دوستداشت. ممنونم.

 • مدل لباس بلند پارچه کرپ باربی
 • فریبا هراتی : سلام. روحشان شاد. مادر بزرگ شما در بهشت و در آرامش به سر می برد و دعای خیر او پشت سر همه ی شما از زنده و مرده است و دلش می خواهد که همه ی خانواده اش خوشبخت باشند و در آرامش به سر ببرند. او در دنیای باقی جایگاهی آرام و خوش دارد و هیچ نگرانی و ناراحتی ندارد. آرزوهای زیادی دارد که کم کم برای بازماندگانش تحقق خواهند یافت و شما به زندگی مرفه و سرشار از آرامش و ثروت و روزی حلال و عشق و شادی دست خواهید یافت همه ی اینها به برکت دعاهای او که برای شما فرستاده است. تشکر از همراهیتون.

  Rosita : سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم خونمون خوشه انگور داشتم ولی بعد پدرم نگداشت بخورم بعد رفتم یه سبد انگور از باغ چیدم (فک کنم باغ عمه ام اینا بود)،انواع انگور بود ،سر یکی از عمه هام خوشه انگور بود که که چیدم ،البته یادم نیس که خوردم یا نه ولی اقسام انگور ها بود (ولی قرمز یا سیاه نبودند همه سفید و سبز بودم)،بعد خواب دیدم رفتم قم ما قبلا قم زندگی میکردیم بعد میگم دلم برای قم تنگ شده بود و میخواستم کتاب بخرم و حرم برم ولی مسیر رو گم کرده بودم که حین راه یه اسرائیلی تازه مسلمان شده و یه خانم جوان خیلی خون گرم هم کنارم بودن که میخواستن برن حرم و از همه ادرس حرم رو می‌پرسیدیم ،البته اتوبوس های زیادی میآمدند و میرفتند.
  سپاس

  فریبا هراتی : سلام. شما می خواهید به آرزوهای خودتان برسید و مرفه زندگی کنید و شاد باشید که پدرتان با بعضی از این آرزوهای شما مخالف است و شما سعی می کنید که خودتان استقلال عمل داشته باشید و برای رسیدن به اهدافتان اقدام کنید. شما به شدت تحت فشار هستید و ایمانتان تضعیف شده. اما هم به ثروت خواهید رسید و هم سعی خواهید کرد که با خست از ثروتتان محافظت کنید و محتاطانه خرج کنید و پولتان را حرام نکنید و گشایش کار خواهید یافت. شما مثل خیلی از مردم به حضرت معصومه س متوسل خواهید شد تا او برایتان دعا کند که به حاجتتان برسید. تشکر از همراهیتون

  Rosita : سپاس

  Hakimeh : سلام همکارم در خواب دیده من به میهمانی منزلشان رفتم همسرش از حیاط خانه شان انگور نه چندان تازهای چیده برای پذیرایی من هم شروع به دانه کردن آنها کردم میپرسد برای چه دانه می کنی میگویم برای مادرم که مرحوم شده اند اوهم بامن شریک می شود برای مادر مرحوم خود درضمن انگورها زرد بودند . با تشکر

  فریبا هراتی : سلام. شما و دوست و همسر او راجع به احساسات، افکار، امیدها و ایده هایتان در ارتباط با بعضی مسائل از جمله مادرانتان صحبت می کنید. شما نسبت به ناز و نعمت، ثروت و زوالی که به واسطه ی مادرتان به شما رسیده صحبت خواهید کرد. از حمایت های او بردباری او توانایی او برای بخشیدن شادی به دیگران و چیزهایی که شما در این زمینه ها از او یاد گرفته اید، صحبت خواهید کرد و به خاطر عدم حضور فیزیکی آنها پیش خودتان ناراحت هستید هر چند که روح آنها زنده است و پیش شماست. روح امواتتان شاد.

  فاطمه : سلام
  من خواب ديدم با جمعي از دوستانم بيرون هستم دور هم بوديم،بعد بعضي هاشون رفتند و من هم رفتم سر كوچه كه برم بعد پدر بزرگم كه فوت كردند با يك موتور باربري قديمي اومد و بهم كمك كرد من سوار موتور كرد و گفت بيا ميبرمت خونتون،من تو بار موتور ايستاده بودم وارد كوچه كه شديم كوچه خانه قبليمون بود اما پر ازدرخت انگور زرد بود با برگ هاي سبز،همينطور كه از درخت ها رد ميشديم من دست انداختم و سه دانه انگور را چيدم و تو دستم نگه داشتم و يكبار ديگه ام دستم و كشيدم به درخت ها چند تيكه علف چيدم كه حلقه حلقه ي كوچك بودند و از دستم سر خوردند تو شلوارم،بعد پدر بزرگم درب خانه ايستاد كه من پياده شم.ممنون

  فریبا هراتی : سلام. شما ممکن است احساس کنید که دوستان شما هر کدام فکر خودشان هستند و سوی خودشان می روند و شما به محدودیت ها و شرایطی که در آن قرار گرفته اید فکر می کنید. روح پدر بزرگتان شاد. دعای خیر او پشت سر شماست. او با تمام قوا و وجودش برای شما دعا کرده که شما در زندگی تان خوسبخت شوید و به امنیت و آرامش برسید و خواسته هایتان برآورده شود. بنابراین شما با دعای خیر او به موفقیت خواهید رسید. شما در زندگی تان شادی و سلامت و ثروت خواهید داشت و اندوه و غم و غصه را رها می کنید. اما باید سعی کنید که خیلی به کارهای بیهوده فکرتان را خسته نکنید و این کارها روی نقش و عملکرد شما در زندگی تان تاثیر منفی نگذارند. شما باید در کارهایتان متوسل به پدر بزرگتان شوید و برای او دعا کنید و متقابلا دعای خیر او را دریافت خواهید کرد. تشکر از همراهیتون.

  از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
  ورود
  عضویت

  کلیه حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به وب سایت یوتاب دات کام می باشد و کپی برداری از آن ممنوع است!

  انگور یکی از میوه های خوش طعم و خوشمزه در کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد. این درخت در خیلی از باغ های کشور در رنگ ها و شکل های مختلف کاشت می شود. گاهی پیش می آید که شما در خواب خود انگور مشاهده می کنید به همین منظور در این مطلب تعبیر خواب انگور را به صورت جامع و کامل برای شما قرار داده ایم.

  تعبیر خواب انگور در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم. ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

  برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

  هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند. همچنینهر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند. وی همچنین گفته است که هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  همچنین ببینید : تعبیر خواب خواستگاری دختر و پسر

  امام صادق (ع) می فرمایند : تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: ۱- سود و منفعت ۲- ضرر و زیان ۳- مرد حیله‌گر ۴- جنگ و دشمنی ۵- مال.

  حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است.

  کارل یونگ می گوید : دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است. همچنین دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است. عبیر دیگر این است که درخت انگور نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد

  امام صادق (ع) می فرمایند : چه در بیداری فصل انگور سیاه و سفید باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: ۱- فرزند نیک ۲- علم فرائض دینی ۳- مال حلال

  همچنین مام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از: ۱- مال با خیر و برکت ۲- فراخی و زیادی نعمت ۳- در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری

  یوسف نبی (ع) می گوید

  دیدن انگور سفید روزی حلال بود و دو جوان با او به زندان درآمدند یکی از آن دو گفت من خویشتن را دیدم که انگور برای شراب می فشارم و دیگری گفت من خود را به خواب دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. وی گفت ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از سرش می خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت.

  انگور قرمز : ابن سیرین می گوید که تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می باشد. همچنین حضرت دانیال (ع) می فرمایند که یعنی بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می رسی ولی اگر فصلش نباشد، یعنی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

  انگور سفید : ابن سیرین می گوید اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می خوری، یعنی با سختی و مشقت مالی را بدست می آورد. همچنین حضرت دانیال (ع) می فرمایند تعبیرش این است که بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می رسی، ولی اگر فصلش نباشد، یعنی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

  انگور سیاه : ابن سیرین می گوید تعبیر انگوری که ظاهرش سیاه است، غم و اندوه می باشد. همچنین حضرت دانیال (ع) می فرمایند اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی که از آن می خوری، یعنی دچار غم و اندوه می شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این است که دچار بیم و ترس خواهی شد.

  انگور سبز : خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.

  همچنین ببینید : تعبیر خواب کوتاه کردن مو

  خوردن : تب مختصرچیدن آن : جدایی غیر منتظرهانگور سفید : شادمانیانگور سیاه : غصهدیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسیدکسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازهکشمش : دعوا در همسایگی

  اگر ببینی روی معصر چوبی (وسیله‌ای برای گرفتن آب انگور) انگور می فشاری، یعنی به پادشاهی ستمگر خدمت می کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار خدمت می کنی، و اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد، تعبیرش این است که به پادشاه پرهیبتی خدمت می کنی، یا اگر انگور را در تشت می فشاری یعنی به زن بزرگی خدمت می کنی، یا اگر کاسه باشد، یعنی به آدم خسیسی خدمت می کنی. همچنین اگر در خدمت پادشاه هستی و در خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می‌ شاری، یعنی تو و اهل و عیالت در خدمت پادشاه به سود و منفعت می رسید، ولی اگر در خدمت پادشاه نیستی، یعنی مردی باعث می شود که کاری به دست آوری.

  اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد.

  خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.

  دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید.

  اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد.

  دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد. همچنین دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است. سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد.

  منابع : taveel.org tabirestan.com

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  میهن بک لینک

  ♥ یا علی مدد ♥
  کپی برداری مطالب فقط با ذکر نام و لینک مستقیم به مطلب مجاز است.

  در اینبخش انواع تعبیر خواب انگور را مرور میکنیم. خواب انگور بیشتر بـه موفقیت تعبیر شده اسـت، این موفقیت می‌تواند کاری باشد، تحصیلی باشد، یا موفقیت دریک ماجرای عاشقانه. بسته بـه نوع خواب و مکانی کـه در آن قرار داشته اید این تعابیر میتوانند تغییر کنند، امروز تمام تعابیر مربوط بـه خواب انگور از مشهور ترین معبران خواب جهان را بررسی میکنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

   

  دیدن یا خوردن انگور در خواب و رویا بیانگر ثروت و موفقیت اسـت. در پایان، سخت کوشی شـما، پاسخ داده خواهد شد و شـما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این اسـت کـه بـه جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد. خواب دیدن این کـه شـما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان اسـت. تعبیر دیگر این اسـت کـه تاک نمادی از رابطه اي چسبنده اسـت. شاید شـما حس می کنید کـه گیر کرده‌اید و بـه دنبال رها شدن هستید. احساسات شـما میتواند جلوی شـما را بگیرد. دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت اسـت. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی اسـت.

   

  انگور قرمز

  ابن سیرین می گوید: تعبیر انگوری کـه ظاهرش قرمز اسـت، عزت و مقام می باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز میخوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می باشد.

   

  حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

  بیشتر از انچه کـه امید داری بـه نعمت و خیر دنیا می رسی ولی اگر فصلش نباشد، ممکن اسـت حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن اسـت تعبیرش مال و اموال باشد.

   

  انگور سفید

  ابن سیرین می گوید: اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می خوری، با سختی و مشقت مالی را بدست می‌آورد.

   

  حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

  تعبیرش این اسـت کـه بیشتر از انچه کـه امید داری بـه نعمت و خیر دنیا می رسي، ولی اگر فصلش نباشد، ممکن اسـت حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن اسـت تعبیرش مال و اموال باشد.

   

  امام صادق «ع» می‌فرمایند:

  چـه در بیداری فصل انگور سفید باشد و چـه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از:

  فرزند نیک

  علم فرائض دینی

  مال حلال.

   

  انگورسیاه

  ابن سیرین می گوید: تعبیر انگوری کـه ظاهرش سیاه اسـت، غم و اندوه میباشد.

   

  حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

  اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی کـه ازآن می خوري دچار غم و اندوه می شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این اسـت کـه دچار بیم و ترس خواهی شد.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

   

  بعضی از تعبیرگران نیز میگویند:

  بـه تعداد هر دانۀ انگوری کـه خورده‌اي، بـه تـو چوب یا تازیانه میزنند.

   

  لوک اویتنهاو میگوید:

  خوردن انگور، نشانه تب مختصر اسـت.

  چیدن آن جدایی غیر منتظره

  انگور سفید یعنی شادمانی

  انگور سیاه یعنی غصه

   

 • کتاب داستان های روان خوانی ویژه اول دبستان
 • رسیدن بـه هدف

  دیدن انگور یعنی شـما بـه هدفتان خواهید رسید. اگر کسی بشما انگور بدهد یعنی آشنایی‌هاي تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

   

  جابر مغربی میگوید: اگر ببینی روی معصر چوبی انگور می‌فشاری، بـه «پادشاهی» ظالم خدمت می کني و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این اسـت کـه بـه پادشاهی دیندار خدمت می کنی، و اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد، تعبیرش این اسـت کـه بـه سلطان پرهیبتی خدمت میکنی، یا اگر انگور را در تشت می‌فشاری، بـه زن بزرگی خدمت می کنی، یا اگر کاسه باشد، بـه آدم خسیسی خدمت می کنی.

  اگر در خدمت سلطان هستی ودر خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می‌فشاری، تـو و اهل و عیالت در خدمت سلطان بـه سود و منفعت می رسید، ولی اگر در خدمت سلطان نیستی، مردی باعث می شود کـه کاری بـه دست آوری.

   

  امام صادق «ع»

  تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از:

  مال با خیر و برکت

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  فراخی و زیادی نعمت

  در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری

   

  همان طور کـه در قرآن کریم آمده:

  عَامٌ فِیهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ يَعْصِرُونَ

  ر آن سال مردم عصیر میگیرند.

   

  اگر خواب ببینید کـه خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، بشما شادی و ثروتی خواهد رسید کـه برای رسیدن بـه آن احتیاج بـه سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت. اگر خواب ببینید کـه خوشه انگور شـما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شـما کمتر خواهد بود.

  اگر خواب ببینید کـه خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شـما افتاد، یا پرنده اي خوشه را چید و بر سر شـما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شـما خواهد شد و از جاییکه انتظار ندارید بشما شادکامی خواهد رسید.

   

  دیدن انگور در خواب بـه رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر میشود. اگر خواب ببنید کـه صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی بشما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری کـه میخورید پوست نازکی داشته باشد، بـه سهولت و بـه اسانی بـه ثروت میرسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن بـه آن مال و ثروت کمی سخت تر اسـت.

  اگر انگوری کـه میخورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید بـه خوشه انگوری کـه دارید آفت نشسته اسـت، کسانی بـه ثروت و مال شـما طمع دارند و قصد دارند موذیانه بشما آسیب مالی برسانند. اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را میگیرید، ثروتی بشما میرسد کـه شـما را بسیار خرسند خواهد کرد.

  اگر ببینید کـه بـه کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین میدهید، خیر شـما بـه کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش بـه کسی بدهید، آن شخص از جانب شـما حرف بدی خواهد شنید. اگر انگور پوست کلفت بـه کسی بدهید، مالی رابه زور و خلاف میل خود بـه آن شخص خواهید بخشید کـه آن شخص بـه اسانی نمیتواند بـه آن ثروت دست یابد. یا آن شخص بـه ثروتی بـه سختی و مشقت خواهد رسید.

   

  اگر خواب ببینید کـه از باغ سبد سبد انگور می‌چینید، و آن‌ها رابه کسی می‌بخشید، از شـما خیر و منفعتی بـه دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید کـه از باغ انگور دیگری می‌چینید، و برای خودتان بر می‌دارید، یا دیگری بشما گفت انگورهای باغ مـن را برای خودت بچین، بـه ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

  اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت بشما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران بـه ثروت برسند، خود شـما بـه مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن بـه سختی تعبیر میشود. دراین صورت بهتر اسـت با صدقه رفع سختی کنید.

   

  انگور یاقوتی در خواب، رسیدن بـه ثروتی اسـت کـه باعث شادکامی شـما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر بـه امور جزیی و کوچک مربوط میشود؛ همانطورکه دانه‌هاي انگور یاقوتی ریز هستند. اگر خواب ببینید کـه لابه لای انگور یاقوتی شـما عنکبوت خانه کرده، دیگران بـه حقوق و مال و ثروت شـما چشم طمع دوخته‌اند.

  اگر شاخه‌هاي انگور یاقوتی کـه در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور بشما خواهد رسید. اما اگر تک و توک بـه شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی بشما خواهد رسید کـه صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شـما از رسیدن بـه آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

   

  اگر خواب ببینید کـه از یکی از اقوام خود کـه مرده اسـت انگور گرفتید، بـه آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید کـه او از شـما انگور گرفت، بهتر اسـت صدقه دهید چون احتمالاً با از دست دادن مقداری از مال خود روبه‌رو خواهید شد کـه اندازه آن بـه نسبت انگوری کـه بـه مرده داده‌اید، متناسب اسـت.

  اگر خواب ببینید کـه کنار یکی از اقوام خود کـه مرده اسـت نشسته‌اید و او بشما گفت کـه بـه مـن انگور بده، اما شـما در خواب بـه او انگور ندادید، آن شخص کـه مرده از شـما خیرات میـــخواهد و انتظار دارد کـه از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید. اگر مرده اي با زور از شـما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

   

  اگر خواب ببینید کـه در باغ انگوری قدم می زنید کـه متعلق بشما نیست، خبر هـای خوشی از اطرافیانتان بشما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی بشما خواهد رسید. اگر خواب ببینید کـه کسی از باغ انگور شـما دزدی میکند، کسی بـه مال شـما آشکارا چشم طمع دارد.

  اگر خواب ببینید کـه شـما بعنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول بکار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا بشما نمیدهند، دیگران بـه واسطه شـما بـه ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید کـه دیگری بـه واسطه عملی کـه از شـما سرخواهد زد، بـه شادکامی برسد.

  اگر ببینید کـه باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آن‌ها را میخورند، دشمنانی داری کـه موزیانه بـه ثروت شـما چشم دوخته‌اند. اگر خواب ببینید کـه با آرامش و شادی دریک باغ زیبای انگور راه میروید و از انگورها می‌چینید و می خورید، زندگی شـما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق بـه خودتان باشد، بـه نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

   

   

  اگر مردی خواب انگور ببیند، تعبیر آن اسـت کـه او جفت روحی خودرا پیدا میکند، از رفت و آمد با او بسیار شاد و مسرور می شود و مثل یک کودک شاد و خوشحال خواهد بود. اگر شـما مرد جوان و مجردی هستید و خواب انگور ببینید، تعبیر آن اسـت کـه جفت روحی خودرا در چند ماه آینده پیدا می کنید. پیروزی و شادی هم از دیگر تعابیر این خواب هستند. این رابطه تعادل احساسی بسیار خوبی برایتان بـه همراه می‌آورد.

   

  غوره‌هاي نرسیده در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه بزودی وادار میشوید تصمیمی پیچیده و سخت بگیرید. باید خوب فکر کنید تا هیچ اشتباهی در تصمیم‌گیری خود نکنید.

  دیدن غوره در خواب نمادی از عذاب و شکنجه روحی اسـت. بزودی وادار می شوید تصمیمی پیچیده اما حیاتی بگیرید. بار سنگینی را بر دوشتان احساس خواهید کرد. نگران نشوید. شـما بـه آرامی اینبار را بر دوش می کشید و این ماجرا بـه نفع شـما بـه اتمام میرسد.

   

  دیدن درخت مو بدون انگور در خواب بـه این معناست کـه اوضاع مالی شـما خراب می شود و ضرر و زیان بسیاری را متحمل می شوید. دیدن درخت انگور بدون انگور گویای آن اسـت کـه شـما باید مراقب هزینه‌هاي خودتان باشید. باید عده اي از مخارج خودرا کاهش دهید زیرا در چند ماه آینده از سود مالی خبری نخواهد بود.

   

  دیدن انگور چیده شده در خواب نشان میدهد کـه آرزوهای شـما بـه حقیقت تبدیل میشود، در رابطه عاشقانه خود خوشحال خواهید بودو موفقیت کاری بـه‌دست می‌آورید.

  انگور چیده شده در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه عده اي از آرزوهای شـما در زندگی شخصی تان محقق خواهد شد. رویاهای شـما ناگهان بـه واقعیت تبدیل می شوند و شـما از چگونگی بـه وقوع پیوستن آن ها کاملا حیرت می کنید. انچه کـه رخ می دهد شـما را کاملا حيرت زده خواهد کرد.

   

  دیدن درختان انگور زیاد و غوره‌هاي درشت در خواب از پول و درآمد و ثروت خبر میدهد. اگر در خواب درختان تاک بسیار بزرگ با انگور فراوان روی انها ببینید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زندگی بسیار ثروتمند می شوید. برخی اوقات این خواب بـه این معناست کـه چیزی بسیار ارزشمند و گرانبها بـه ارث می رسد و ثروت فراوانی بـه‌دست می‌آورید.

   

  دیدن تاکستانی خشکیده و بی‌برگ در خواب نمادی از فقر اسـت. شاخه‌هاي بدون برگ درخت مو تعبیر آن اسـت کـه از شـما دزدی میشود. شاخه‌هاي تاک با انگورهای رسیده از بالا رفتن رتبه و درجه شـما خبر میدهد.

   

  انگور قرمز در خواب نمادی از بهت و حیرت اسـت. بعلاوه این خواب نشان می دهد کـه اوضاع زندگی جنسی شـما بـه سرعت تغییر می کند. میشود گفت ماجراهای زیادی در انتظارتان اسـت.

   

  اگر در خواب ببینید کـه کسی انگور در دهان شـما می گذارد، تعبیر آن اسـت کـه باید منتظر دوستان جدید و روابطی عاشقانه باشید.

   

  خوشه‌هاي چیده شده انگور نمادی از قدرت جایگاه اجتماعی شـما اسـت. اگر شـما خودتان خوشه انگور را بچینید، بـه این معناست کـه اتفاقی خوشایند و غیرمنتظره در زندگی شـما رخ می دهد. شاید یک جدایی موفق زندگی شـما را در مسیری بهتر قرار بدهد.

   

  اگر دختری در خواب ببیند کـه انگور را از خوشه میخورد، تعبیر آن اسـت کـه فرد جدیدی عاشق او می شود یا حتی خواستگارهایی از راه میرسند.

   

  انگور ترش در خواب نشانه مشکلات کوچک و جزئی اسـت.

   

  اگر در خواب انگور تازه ببینید، تعبیر آن اسـت کـه هیچ مانع غیر قابل عبوری در مسیرتان وجود ندارد.

   

  دیدن کشمش در خواب از مشکلات کاری خبر می دهد. اگر ببینید کـه بـه کسی کشمش تعارف می کنید، تعبیر آن خشم و اندوه اسـت.

   

  تعبیر خواب
  انگور,تعبیر خواب انگور سبز,تعبیر خواب انگور قرمز,تعبیر خواب انگور
  یاقوتی,تعبیر خواب انگور سیاه,تعبیر خواب انگور خوردن,تعبیر خواب انگور
  زرد,تعبیر خواب انگور قرمز خوردن,تعبیر خواب انگور سبز و قرمز,تعبیر خواب
  انگور سبز و شیرین,تعبیر خواب انگور سبز شیرین,تعبیر خواب انگور سبز
  ترش,تعبیر خواب انگور سبز و سیاه,تعبیر خواب انگور سبز و زرد,تعبیر خواب
  انگور سبز نرسیده,تعبیر خواب خوشه انگور سبز,تعبیر خواب چیدن انگور
  سبز,تعبیر خواب انگور قرمز و سفید,تعبیر خواب انگور قرمز و سبز,تعبیر خواب
  انگور قرمز گرفتن,تعبیر خواب انگور قرمز شیرین,تعبیر خواب خوردن انگور
  قرمز,تعبیر خواب درخت انگور قرمز,تعبیر خواب خوشه انگور قرمز,تعبیر خواب
  باغ انگور قرمز,تعبیر خواب انگور یاقوتی قرمز,تعبیر خواب انگور
  یاقوتی,تعبیر خواب خوردن انگور یاقوتی,تعبیر خواب چیدن انگور یاقوتی,تعبیر
  دیدن انگور یاقوتی در خواب,تعبیر خواب انگور سیاه و سفید,تعبیر خواب انگور
  سیاه,تعبیر خواب انگور سیاه چیست,تعبیر خواب درخت انگور سیاه,تعبیر خواب
  دیدن انگور سیاه,تعبیر خواب انگور خوردن از درخت,تعبیر خواب خوردن انگور
  قرمز,تعبیر خواب خوردن انگور سفید,تعبیر خواب خوردن انگور زرد,تعبیر خواب
  خوردن انگور سفید,تعبیر خواب خوردن انگور شیرین,تعبیر خواب خوردن انگور
  سیاه,تعبیر خواب انگور زرد شیرین,تعبیر خواب انگور زرد خوردن,تعبیر خواب
  انگور زرد و شیرین,تعبیر خواب انگور زرد ابن سیرین,تعبیر خواب چیدن انگور
  زرد,تعبیر خواب درخت انگور زرد,تعبیر خواب خوشه انگور زرد,تعبیر انگور زرد
  در خواب,تعبیر انگور زرد در خواب,تعبیر انگور قرمز خوردن در خواب

  انگور از میوه های بهشتی است و خواب انگور هم از خوابهای متداول می باشد.اگر شما انگور در خواب دیده اید و کنجکاو هستید که تعبیر خواب انگور را بدانید میتوانید در اینجا کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب انگور را ببینید

  تعبیر خواب انگور سیاه و سفید بر سه چیز دلالت می کند

  فرزند صالح-علم فرائض-مال حلال

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  تعبیر خواب فشردن انگور بر سه چیز دلالت می کند

  مال پر برکت-زیادی نعمت-امان از بلا و سختی

  انگور در خواب دیدن اشاره به روزی حلال دارد

  و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور
  برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم
  نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را
  از نیکوکاران می‏بینیم. آیه 36 سوره مبارکه یوسف

  ای دو رفیق
  زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار
  آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من
  جویا شدید تحقق یافت. آیه 41 سوره مبارکه یوسف

  تعبیر خواب خوردن انگور در وقت خودش غم و ناراحتی است

  تعبیر خواب خوردن انگور در بی وقت ترس است و به هر عدد انگور که خورده شلاق می خورد

  تعبیر خواب خوردن انگور سفید در وقت خودش نعمت و خیر در زندگی است

  تعبیر خواب انگور سفید خوردن در وقت خودش مالی است که به سختی بدست می آید

  تعبیر خواب انگور قرمز به وقت خود خوردن دلیل سود کم است

  تعبیر خواب خوردن انگوری که پوست سخت دارد مالی است که سخت حاصل می شود

  تعبیر خواب خوردن انگور با پوست روشن،مال حلال است

  تعبیر خواب خوردن انگور با آب تیره دلیلی بر مال حرام است

  تعبیر خواب انگور سرخ جاه و مقام است.

  تعبیر خواب انگور سیاه ناراحتی است

  تعبیر خواب انگور شیرین تر و تازه تر دلیل بر بتری بیشتر است

  تعبیر خواب انگور فشردن بر چوب خدمت کردن به پادشاهی ظالم است

  انگور فشردن در خواب در طشت تعبیرش خدمت به زنی بزرگ است

  تعبیر خواب فشردن انگور در کاسه خدمت به ادم خسیس است

  تعبیر خواب فشردن انگور و جمع کردن در کوزه به دست آوردن پول از پادشاست

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  تعبیر خواب انگور خوردن ، تب مختصر است

  تعبیر خواب چیدن انگور ، جدایی غیر منتظره است

  تعبیر خواب انگور سفید ، شادمانی است

  تعبیر خواب انگور سیاه ، غصه است

  تعبیر خواب دیدن انگور ، شما به هدفتان خواهید رسید

  تعبیر خواب کسی انگور به شما بدهد ، آشناییهای تازه در راه است

  تعبیر خواب کشمش ، دعوا در همسایگی شما رخ می دهد

  تعبیر خواب درخت انگور امید است

  تعبیر خواب درخت انگور از دید ابن سیرین زنی کریمه است ومی تواند فرزندانمان باشد

 • مدل گوشی سامسونگ a8 پلاس
 • تعبیر خواب چیدن انگور این است که بعد از دردسر به شادی می رسید

  تعبیر خواب انگور سبز خطا برای لذت بردن است و با احساس رفتار کردن است

  تعبیر خواب دیدن انگور فرار از کار سخت است

  تعبیر خواب انگور خوردن برای دختر دلسردی از آرزوهای خود است

  تعبیر خواب یک درخت مو پر از انگور این است که عمرتان طولانی خواهد بود.

  تعبیر خواب انگور خوردن این است که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .

  تعبیر خواب انگور خوردن بچه ها این است که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود

  تعبیر خواب خرید انگور این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید

  تعبیر خواب انگور فروختن این است که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب

  تعبیر خواب انگور سفید این است که پیروزی بر دشمنان و بد خواهان خواهید یافت

  تعبیر خواب انگور سیاه این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

  تعبیر خواب خوشه های انگور این است که دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .

  تعبیر خواب چیدن انگور این است که شانس بزرگی در نزدیکی شماست .

  تعبیر خواب له کردن انگور این است که باید روش زندگیتان را تغییر دهید .

  تعبیر خواب حمل کردن انگور این است که ثروت بدست می آورید

  تعبیر خواب درست کردن کشمش این است که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .

  تعبیر خواب کشمش خوردن این است که پول از دست میدهید .

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن انگور سفید روزی حلال بود

  و دو جوان
  با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب ]
  دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب ] دیدم
  که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیر ش خبر
  ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «36»

  ای دو رفیق
  زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار
  آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من
  جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»

  حضرت دانیال گوید: خوردن انگور سیاه
  به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود. معبران گفته اند: به
  عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور
  سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر
  وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و
  مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.

  محمدبن سیرین گوید: انگور سفید به وقت خوردن،
  دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن،
  دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به
  دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و
  هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به
  دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید،
  دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر
  مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد. جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که
  انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که
  آن معصر، از خشت و گل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند. اگر معصر از
  خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با
  هیبت کند. اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند.
  اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند
  که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت
  خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند. اگر بیند که انگور در معصر با اهل و
  عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد. اگر
  بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.

  حضرت امام
  جعفر صادق فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.
  اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم
  آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت،
  سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  خوردن : تب مختصرچیدن آن : جدایی غیر منتظرهانگور سفید : شادمانیانگور سیاه : غصهدیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسیدکسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازهکشمش : دعوا در همسایگی

  منوچهر
  مطیعی تهرانی گوید: در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است.
  ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز
  استفاده می کنیم. ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی
  دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما
  هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت
  میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی
  به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی
  داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر بیننده
  خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار
  سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می
  آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که
  تشخیص آن با معبر است.

  1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد .

  2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

  3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .

  4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .

  تعبیر خواب
  هندوانه,تعبیر خواب هندوانه قرمز,تعبیر خواب هندوانه خوردن,تعبیر خواب
  هندوانه خراب,تعبیر خواب هندوانه زرد,تعبیر خواب هندوانه سفید,تعبیر خواب
  هندوانه امام جعفر صادق,تعبیر خواب هندوانه شیرین,تعبیر خواب هندوانه
  خریدن,تعبیر خواب هندوانه سفید,تعبیر خواب هندوانه قرمز و شیرین,تعبیر خواب
  خوردن هندوانه قرمز,تعبیر خواب هندوانه بزرگ قرمز,تعبیر هندوانه قرمز در
  خواب,تعبیر خواب هندوانه خوردن مرده,تعبیر خواب خوردن هندوانه شیرین,تعبیر
  خواب دیدن هندوانه خوردن,تعبیر خواب هندوانه خوردن در خواب,تعبیر دیدن
  هندوانه خراب در خواب,تعبیر خواب هندوانه خریدن,تعبیر خواب خرید
  هندوانه,تعبیر خواب فروش هندوانه,تعبیر خریدن هندوانه در خواب

  هندوانه میوه ای است که در تابستان اگر قرمز و شیرین باشد با هیچ میوه ای قابل مقایسه نیست.خواب هندوانه هم از خواب های معمول است.اگر شما هم خواب این میوه را دیده اید و دنبال تعبیر خواب هندوانه هستید می توانید با خواندن این مطلب تعبیرخواب هندوانه را به طور کامل بیاموزید

  تعبیر خواب هندوانه بسیار خوب است به خصوص اگر رسیده و قرمز و دلپسند باشد

  تعبیر دیدن هندوانه در خواب بیماری است

  هندوانه در خواب دیدن نشانه بیماری و عدم موفقیت است

  تعبیر دیدن هندوانه در خواب عمل شتابان همراه با نگرانی است

  تعبیر خواب هندوانه در حال رشد به ثمر رسیدن کارها بعد از تلاش امروز است

  تعبیر دیدن هندوانه در خواب به خطر افتادن سلامتی است

  تعبیر خواب خوردن هندوانه ارتکاب کار اشتباه است

  تعبیر خواب هندوانه نتایج بسیار عالی در کار است

  تعبیر خواب خوردن هندوانه این است که امیدهای شما بی اثر می ماند

  تعبیر خواب خریدن هندوانه این است که پول و شانس در راه است

  تعبیر خواب پرورش هندوانه این است که یک ناشناس به شما هدیه ای می دهد

  تعبیر خواب هندوانه به بچه ها دادن، خوشبختی است

  تعبیر خواب دیدن هندوانه توسط بیمار این است که او بهبود می یابد

  تعبیر خواب بوته هندوانه مردیست بسیار با خیر و ثروتمند.

  تعبیر خواب
  زایمان,تعبیر خواب زایمان طبیعی,تعبیر خواب زایمان دختر,تعبیر خواب زایمان
  گربه,تعبیر خواب زایمان دوقلو,تعبیر خواب زایمان مرد,تعبیر خواب زایمان
  پسر,تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد,تعبیر خواب زایمان دختر مجرد,تعبیر
  خواب زایمان طبیعی پسر,تعبیر خواب زایمان طبیعی دختر,تعبیر خواب زایمان
  طبیعی ابن سیرین,تعبیر خواب زایمان طبیعی دوقلو,تعبیر خواب زایمان طبیعی
  مرد,تعبیر خواب زایمان طبیعی دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان طبیعی راحت,تعبیر
  خواب زایمان طبیعی سه قلو,تعبیر خواب زایمان دختر,تعبیر خواب-زایمان دختر
  باکره,تعبیر خواب زایمان دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان دختر بچه,تعبیر خواب
  نوزاد دختر,تعبیر خواب زاییدن دختر بچه,تعبیر خواب نوزاد دختر شیر
  دادن,تعبیر خواب نوزاد دختر و پسر,تعبیر خواب زایمان گربه در خانه,تعبیر
  خواب زایمان گربه,تعبیر خواب زایمان گربه سیاه,تعبیر خواب زایمان گربه
  چیست,تعبیر خواب زاییدن گربه,تعبیر خواب زاییدن گربه در خانه,تعبیر خواب
  زایمان سگ,تعبیر خواب زایمان سگ,تعبیر خواب زایمان کردن گربه,تعبیر خواب
  زایمان دوقلو,تعبیر خواب زایمان دوقلو پسر,تعبیر خواب زایمان دوقلو
  دختر,تعبیر خواب زایمان دوقلو دختر و پسر,تعبیر خواب زاییدن دوقلو
  پسر,تعبیر خواب زاییدن دوقلو دختر,تعبیر خواب زاییدن دوقلو پسر,تعبیر خواب
  زایمان بچه دوقلو,تعبیر خواب دوقلو زاییدن,تعبیر خواب زایمان مرده,تعبیر
  خواب زایمان مرده,تعبیر خواب زاییدن مرد,تعبیر خواب زاییدن مرده,تعبیر خواب
  زاییدن مرد,تعبیر خواب مرده زایمان کند,تعبیر خواب زاییدن مرده,تعبیر خواب
  مرد زایمان کند,تعبیر خواب زایمان بچه مرده,تعبیر خواب زایمان پسر,تعبیر
  خواب زایمان پسر دوقلو,تعبیر خواب زاییدن پسر,تعبیر خواب زاییدن پسر
  بچه,تعبیر خواب زاییدن پسر بچه,تعبیر خواب زاییدن پسر زیبا,تعبیر خواب
  زاییدن پسر دوقلو,تعبیر خواب زاییدن پسر خوشگل,تعبیر خواب زاییدن پسر و شیر
  دادن,تعبیر خواب زاییدن دختر مجرد,تعبیر خواب زاییدن دختر مجرد,تعبیر خواب
  نوزاد داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب نوزاد برای دختر مجرد,تعبیر خواب زایمان
  طبیعی پسر

  دیدن زایمان در خواب یکی از خوابهای معمول است.شما هم اگر دنبال تعبیر خواب زایمان هستید می توانید کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب زایمان را اینجا مطالعه نمایید

  تعبیر خواب زایمان کردن زنی که پسری میزاید و بچه بلافاصله سخن می گوید این است که مرگ آن زن نزدیک است

  تعبیر خواب زنی که دختر می زاید این است که از او فرزندی به دنیا می آید که بزرگ عشیره می شود

  تعبیر خواب زایمان کردن برآورده شدن آرزوست

  تعبیر خواب دیدن زنی که زایمان می کند عزاداری یا از دست دادن چیزی گرانبهاست

  تعبیر خواب زایمان کردن، به دنیا آوردن کودکی سالم است

  تعبیر خواب زایمان کردن دختر ، رهایی از درستکاری و روبه رفتار نادرست آوردن است

  تعبیر خواب زایمان کردن زن شوهر دار رسیدن ارث کلان است

  تعبیر خواب زایمان خوب است و رهایی از رنج و غم است

  تعبیر خواب باردار شدن مرد اصلا خوب نیست و بی آبرو می شود

  تعبیر خواب مردی که وضع حمل کرده بسیار شرم آور است

  تعبیر خواب دیدن قابله در زایمان اصلا خوب نیست به خصوص که مردی خود را قابله ببیند

  تعبیر خواب دیدن قابله توسط زن باردار باطل است و تعبیری ندارد

  تعبیر خواب زایمان کردن و به دنیا آوردن دختر سلامتی و شادی است

  تعبیر خواب زایمان کردن و پسر به دنیا اوردن این است که دختر به دنیا می آورد

  تعبیر خواب زایمان کردن و دختر به دنیا اوردن این است که پسر به دنیا می آورد

  تعبیر خواب زایمان  کردن و انداختن بچه در جایی این است که از جایی به او چیزی می رسد که امید ندارد

  تعبیر خواب زایمان زن شوهردار شادی است

  تعبیر خواب زایمان زن مجرد این است که عشقش او را ترک می کند

  تعبیر خواب زایمان زن مطلقه ثروت بزرگی است که نصیبش می شود

  تعبیر خواب زایمان یک زن شوهر مرده ، ارتکاب او به اعمال غیر منطقی است

  تعبیر خواب کمک کردن در زایمان شادی و خوشبختی است

  تعبیر خواب کمک کردن در زایمان کسی که چند قلو می زاید موفقیت بسیار بزرگ است

  تعبیر خواب کمک در زایمان یک بچه مرده شکست در کارهاست

  تعبیر خواب زایمان با سزارین ابتلا به بیماری خطرناک است

  تعبیر خواب زایمانی که جان مادر به خطر می اندازد این است که از خبر یک ازدواج شوکه می شوید

  تعبیر خواب زایمان پسر توسط زن حامله این است که در کارهایش موفق می شود

  تعبیر خواب زایمان دختر توسط زن حامله این است که زندگیش خوب می شود

  تعبیر خواب زایمان همسر که دوقلو زاییده ثروت و قدرت است

  تعبیر خواب زایمان و تولد یک بچه مرگ یک دشمن است

  تعبیر خواب زایمان و تولد بچه عقاب آینده روشن است

  تعبیر خواب دیدن یک زایمان خوشبختی و فراوانی است

  تعبیر خواب زاییدن یک پسر شانس است

  ـ دیدن زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

  ۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

  ۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

  ابن سیرین
  می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش
  این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو
  بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود . ابراهیم
  کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند،
  یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب
  را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

  زایمان

  زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

  دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

  اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است .

  اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

  تعبیر خواب
  طلاق,تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از
  مرد,تعبیر خواب طلاق دادن زن,تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر,تعبیر خواب
  طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق زن,تعبیر خواب طلاق دادن زن,تعبیر خواب طلاق از
  همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن دیگران,تعبیر خواب طلاق دادن زن خود,تعبیر خواب
  طلاق گرفتن زن از شوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن,تعبیر خواب طلاق گرفتن
  دختر مجرد,تعبیر طلاق دادن زن در خواب,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن
  وشوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن دختر,تعبیر خواب طلاق دادن شوهر,تعبیر خواب
  طلاق گرفتن شوهر,تعبیر خواب طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق دادن مرد,تعبیر خواب
  طلاق دادن همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن,تعبیر خواب طلاق زن و شوهر,تعبیر
  خواب طلاق زن از مرد,تعبیر خواب زن طلاق گرفته,تعبیر خواب زن طلاق
  داده,تعبیر خواب زن طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق برای زن,تعبیر خواب طلاق
  گرفتن زن و شوهر,تعبیر خواب طلاق از شوهر,تعبیر خواب طلاق زن از شوهر,تعبیر
  خواب طلاق گرفتن از همسر,تعبیر خواب طلاق همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن
  دیگری

  خواب طلاق هم جزو خوابهای عجیب و غریب و مرسومی است که ما میبینیم.اگر شما هم دنبال تعبیر خواب طلاق هستید می توانید با خواندن این مطلب تعبیر خواب خود را متوجه شوید.این مطلب کامل ترین مرجع تعبیرخواب طلاق است.

  تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر همان تعبیر خواب دیدن طلاق دیگران در خواب است

  تعبیر خواب طلاق دادن زن ، پشیمانی و ندامت از کاری که قبلا کرده ای است

  به طوری کلی خلع کردن بر قدرت دلالت می کند

  تعبیر خواب طلاق دادن زن به شرطی که همان یک زن را داشته باشی دلیل بر شرف و بزرگی است

  تعبیر خواب طلاق دادن زن به شرطی که زن دیگری داشته باشد در بزرگیش شک است

  به طور کلی اکثر کسانی که زنشان را طلاق می دهند پشیمان میشوند و خواستار رجوع دوباره می شوند.

  تعبیر خواب طلاق دادن همسر را پشیمانی تعبیر کرده اند.

  تعبیر خواب تلاش برای طلاق همسر درد و رنجی است که می خواهید برطرفش کنید است

  تعبیر خواب دیدن طلاق دیگران هم غم و اندوهی است که می خواهید از ان رها شوید

  تعبیر خواب طلاق دیدن نوعی حسرت است

  تعبیر خواب طلاق و جدا شدن از همسر ، خطر آتش سوزی است

  تعبیر خواب طلاق گرفتن، تنبیه شدن بخاطر کار خطاست

  تعبیر خواب طلاق دادن همسر عدم علاقه به همسر است

  تعبیر خواب طلاق گرفتن زن،منزوی شدنش بخاطر بی وفایی همسرش است

  از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید
  کاری می کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می شوید. معبران دیگر نیز با
  اندکی اختلاف همین عقیده را دارند. اما نود درصد کسانی که همسر خویش را
  طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با
  ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع
  اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به
  خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به
  امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او
  را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید. شما را
  ملامت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید
  غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید. اگر ببینید که دیگری
  همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و
  اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران
  واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در
  بستر غم و رنج هستم.

  محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد
  و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی
  بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر
  بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود و دیدن خلع
  کردن، دلیل بر توانگری و غنیمت است.

  تعبیر خواب
  کفش,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش پاره
  شده,تعبیر خواب کفش گشاد,تعبیر خواب کفش بزرگتر از پا,تعبیر خواب کفش پاشنه
  بلند,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش مشکی,تعبیر خواب کفش سفید
  پوشیدن,تعبیر خواب کفش سفید پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش سفید رنگ,تعبیر خواب
  کفش سفید زنانه,تعبیر خواب کفش سفید خریدن,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب
  کفش سفید عروسی,تعبیر خواب کفش سفید عروس,تعبیر خواب کفش سفید نو,تعبیر
  خواب کفش قهوه ای رنگ,تعبیر خواب کفش قهوه ای خریدن,تعبیر خواب کفش قهوه ای
  پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش قهوه ایی,تعبیر خواب کفش قهوه ای مردانه,تعبیر
  خواب کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش قهوه ای رنگ,تعبیر خواب پوشیدن کفش قهوه
  ای,تعبیر خواب کفش نو قهوه ای,تتعبیر خواب کفش پاره شده,تعبیر خواب کفش نو
  که پاره شده,تعبیر خواب کفشی که پاره شده,تعبیر خواب دیدن کفش پاره
  شده,تعبیر خواب کفش گشاد,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر
  خواب کفش بزرگ پوشیدن,تعبیر خواب پوشیدن کفش گشاد,تعبیر خواب کفش سیاه
  بزرگ,تعبیر خواب گشاد شدن کفش,تعبیر کفش گشاد در خواب,تعبیر خواب گشاد بودن
  کفش,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند مشکی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند سفید,تعبیر
  خواب کفش پاشنه بلند قرمز,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش پاشنه
  بلند صورتی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند قهوه ای,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند
  سبز,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند مشکی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند زرد,تعبیر
  خواب کفش پاره شدن,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش پاره شدن,تعبیر خواب
  کفش پاره شود,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش پاره پوشیدن,تعبیر خواب
  کفش پاره مشکی,تعبیر خواب کفش مشکی پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش مشکی
  نو,تعبیر خواب کفش مشکی مردانه,تعبیر خواب کفش مشکی پاره,تعبیر خواب کفش
  مشکی پاشنه دار,تعبیر خواب کفش مشکی خریدن,تعبیر خواب کفش مشکی
  پوشیدن,تعبیر خواب خریدن کفش سیاه,تعبیر خواب کفش مشکی

  خواب کفش یکی از معمول ترین و جالب ترین خوبهای ممکن است که تقریبا همه یکبار خواب کفش را دیده اند و دنبال تعبیر خواب کفش هستند.در این مطلب سعی نموده ایم بهترین مطلب برای تعبیرخواب کفش را برای شما فراهم نماییم.امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد

  تعبیر خواب کفش بر هفت چیز دلالت می کند

  زن-خادم-کنیزک-قوت-معیشت-مال-سفر

  تعبیر خواب کفش مردی است که میراث را قسمت می کند

  تعبیر خواب کفش زن است

  تعبیر خواب کفش نو و کفش جدید این است که زنی جدید است یا خریدن کنیزکی است

  تعبیر خواب کفش سیاه زن توانگر است

  تعبیر خواب کفش سبز زن مستوره است

  تعبیر خواب کفش سرخ زن معاشر است

  تعبیر خواب کفش زرد زن بیمارگونه است

  تعبیر دیدن کفش در خواب سفری است که در ان همسر آینده تان را می بینید

  تعبیر خواب کفش زن و همسر است

  تعبیر خواب کفش برای زنان، زندگی زناشویی است که شوهر اصل کلی آن است

  تعبیر خواب کفش برای مردی که زن دارد به روابطش با همسرش بر می گردد

  تعبیر خواب کفش برای کسی که مجرد است ازدواج است

  تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه جدایی از همسر است

  تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای فرد مجرد ازدواج با زنی کج خو و بد اخلاق است

  تعبیر خواب کفشی که تنگ است و پا را می زند این است که با همسرتان به اختلاف می خورید

  تعبیر خواب کفشی که تنگ شده است تقاضایی از سوی همسر است که توان برآوردن آن را ندارید

  تعبیر خواب مردی که کفشش سوراخ شده است این است که زنش به او خیانت می کند

  تعبیر خواب کفشی که بسیار فرسوده شده و قابل پوشیدن نیست این است که همسرش بیمار است

  تعبیر خواب جعبه کفش مادر زن است.

  تعبیر خواب خانمی که پاشنه کفشش کند شده این است شوهرش بیکار می شود

  تعبیر خواب زنی که کفش مردانه پوشیده این است که صاحب پسر می شود

  تعبیر خواب کفش عروسی این است که اگر ازدواج نکرده اید ازدواج خواهید کرد و اگر متاهل هستید کار یا موقعیت خوبی بدست می آورید

  تعبیر خواب دزدیده شدن کفش این است که کسی در زندگی خانوادگی شما مشکل بوجود می آورد

  تعبیر خواب گم شدن یا گم کردن کفش نشان از طلاق و جدایی است

  تعبیر خواب پا را در کفش دیگران کردن یعنی کاری می کند که از بنیاد غلط است

  تعبیر خواب کفش جدید یا نو ازدواج است مخصوصا اگر رنگ کفش قرمز یا سفید یا مشکی است

  تعبیر خواب کفش نو یا جدید هدیه گرفتن از عزیزان است

  دیدن کفش کتانی و ورزشی در خواب نماد ازدواج یا مقام برای شماست

  تعبیر خواب دیدن کفش طلایی محبت و همدلی در خانواده است و همچینین زندگی عالی با همسر است

  تعبیر خواب عوض کردن کفش ازدواج مجدد خود یا نزدیکان است

  تعبیر خواب کفش دخترانه یا بچگانه این است که بچه دارل می شوید

  تعبیر خواب داشتن کفش کثیف و پاره این است که با نا آگاهی و انتقاد نا درست برای خود دشمن تراشی می کنید

  تعبیر خواب واکس سیاه زدن به کفش این است که امور به خوبی پیش می روند

  تعبیر خواب کفش نو در خواب این است که تغییرات مثبتی در زندگیتان رخ می دهد

  تعبیر خواب کفش های نویی که پای شما را میزنند این است که دوستان و همکاران شما را تمسخر می کنند

  تعبیر خواب کفش پاشنه بلند همسری است که شما را به اوج میرساند

  تعبیر خواب کسی که پاشنه پای خود را میبرد این است که حاصل کارش را به دشمنان می دهد

  تعبیر خواب افتادن پاشنه کفش این است که کارش خراب می شود و وضعیت اقتصادیش بد می شود

  دیدن کفش در خواب
  تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا
  صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در
  چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از
  زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و
  کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است را قرار داده ایم . برای خواندن لطفا به
  ادامه مطلب بروید …..

  تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

  دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن — دوم: خادم. — سوم: کنیزک. —
  چهارم: قوت. —  پنجم: معیشت.  —ششم: مال.  —هفتم: سفر. و دیدن کفش درخواب،
  دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

  تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

  دیدن کفش در خواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر در خواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

  تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف پیامبر ع : دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد .

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید
  خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای
  است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و
  در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده
  از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد
  خلق نصیب او می شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن). اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند
  با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از
  او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند
  کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره
  و  فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر
  برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره
  می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

  خانم آیتانوس می گفت: دیدن جعبه کفش
  در خواب مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند
  و به خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد.
  آن اشاره ای طنز آمیز به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش
  رابطه صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب زمین بسیاری از جدایی ها به علت
  وجود مادر زن اتفاق می افتد اما زنان آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود
  دوست دارند و به او محبت می کنند. (تعبیر خواب پاشنه کفش ) اگر خانمی در
  خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش
  مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

  تعبیر خواب کفش

  تعبیر خواب
  بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه گربه,تعبیر خواب بچه
  دختر,تعبیر خواب بچه داشتن,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن
  دختر,تعبیر خواب بچه شدن,تعبیر خواب بچه مرده,تعبیر خواب بچه خرس,تعبیر
  خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن پسر,تعبیر خواب بچه دار
  شدن دختر باکره,تعبیر خواب بچه دار شدن مادر,تعبیر خواب بچه دار شدن
  دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر
  خواب بچه دار شدن مرده,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه
  سفید,تعبیر خواب بچه گربه سیاه,تعبیر خواب بچه گربه در خانه,تعبیر خواب بچه
  گربه خاکستری,تعبیر خواب بچه گربه زرد,تعبیر خواب بچه گربه از نظر امام
  صادق,تعبیر خواب بچه گربه ی سفید,تعبیر خواب بچه گربه زخمی,تعبیر خواب بچه
  دختر شیر دادن,تعبیر خواب بچه دختر داشتن,تعبیر خواب بچه دختر دار
  شدن,تعبیر خواب بچه دختر و پسر,تعبیر خواب بچه دختر زاییدن,تعبیر خواب بچه
  دختر دوقلو,تعبیر خواب بچه دختر مرده,تعبیر خواب نوزاد دختر داشتن,تعبیر
  خواب دختر بچه خوشگل,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن
  برای دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دختر,تعبیر خواب بچه داشتن و
  شیردادن,تعبیر خواب بچه داشتن پسر,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر
  خواب بچه داشتن دیگران,تعبیر خواب بچه داشتن و شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد
  داشتن,تعبیرخواب بچه شیردادن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه شیر دادن ابن
  سیرین,تعبیر خواب بچه شیر دادن امام صادق,تعبیر خواب بچه شیر دادن
  پسر,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه شیر دادن دختر,تعبیر خواب
  فرزند شیر دادن,تعبیر خواب دیدن بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه نوزاد شیر
  دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد
  ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر
  مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن نوزاد دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک
  دختر,تعبیر خواب بچه شدن آدم بزرگ,تعبیر خواب بچه شدن مرد,تعبیر خواب بچه
  شدن انسان بزرگ,تعبیر خواب جوان شدن,تعبیر خواب بچه مرده زاییدن,تعبیر خواب
  بچه مرده در شکم,تعبیر
  خواب بچه مرده به دنیا آوردن,تعبیر خواب بچه مرده بدنیا اوردن,تعبیر خواب
  بچه مرده دیدن,تعبیر خواب بچه مرده ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند مرده,تعبیر
  خواب مرده بچه بدهد,تعبیر خواب مرده بچه دار شدن

  تعبیر خواب بچه ! بله ممکن است شما هم در خوابتان بچه دیده باشید.دیدن بچه در خواب تعابیر مختلفی دارد ولی به طور کلی دیدن بچه در خواب خوب است.لطفا برای دیدن تعبیر خواب بچه با ما همراه باشید.

  زایمانسلامت به دنیا می آورید

  تعبیر خواب دختری که خواب زایمان ببیند رو گردانی از درستی و رفتن به سمت نادرستی است

  تعبیر خواب زن شوهر داری که زایمان می کند این است که ارثی عظیم به او میرسد

  تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است.

  اگر در خواب ببینید بچه همراه مادرش است دلیل بر اوقات مبارک دارد.

  دیدن بچه های کوچک در خواب علامت غم و غصه است.

  اگر در خواب بچه های بیشماری دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.

  دیدن بچه های خوشگل در خواب نشانه شادی و سلامتی است.

  اگر در خواب یک بچه را کتک بزنید دلیل بر بی عدالتی دارد.

  تعبیر خواب دویدن بچه این است که علامت نیکبختی است.

  اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.

  اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید.

  اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

  تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد

  تعبیر خواب دیدن بچه این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید

  تعبیر خواب دیدن بچه لاغر این است که شما دچار مشکلات می شویذ

  تعبیر خواب دیدن بچه چاق این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید

  تعبیر خواب بچه ای که خوابیده این است که زندگی خوبی دارید

  اشتباه خود پی برده اید

  تعبیر خواب بازی کردن با بچه این است که در همه کارها موفق هستید

  تعبیر خواب بچه شیطان و بازیگوش این است که به خاطر زیاده روی در تفریحات به مشکل می خورید

  تعبیر خواب بچه نوزاد تازه متولد شده این است که سرگرمی و شادی در راه است

  تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه توسط دختر افراط در بی بند و باری است

  تعبیر خواب بچه نوزادی که شنا می کند این است که با موفقیت از مشکلات می گذرید

  تعبیر خواب بچه تازه متولد شده این است که روزهای شاد در راهند

  تعبیر دیدن یک بچه در خواب خوشبختی در خانه شماست

  اگر خواب بچه خودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود

  تعبیر خواب دیدن بچه های بستگان یک کمک ناخواسته است

  تعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است

  تعبیر خواب دیدن بچه نوزاد قشنگ شادی و آرامش است

  تعبیر خواب یک زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است

  تعبیر خواب یک زن آبستن خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد

  تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود .

  تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند .

  تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .

  تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار این است که ۱- یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید

  تعبیر خواب یک نوزاد خنده رو این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد زشت این است که بدشانسی در آینده سراغ شما می آِد

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در بغل دارید این است که بزودی بچه دار خواهید شد .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در قنداق این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

  تعبیر خواب یک زن از یک بچه پرستاری  می کند این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد بیمار این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود می آِد

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد می گیرید این است که مشاجره در خانواده میکنید

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد سرراهی این است که ناکامی در عشق دارید

  تعبیر خواب یک نوزاد در گهواره این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .

  تعبیر خواب بچه  نوزاد اشخاص دیگر این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است

  تعبیر خواب تعداد زیادی بچه نوزاد این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد

  دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.

  فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

  کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای که میدود : نیکبختی

  اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید.

  دیدن خواب بچه ‏ى لاغر
  در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب
  بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏
  شوید.

  اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر قتل رسانده‏ اید،
  یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم
  بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به
  موفقیت مى ‏رسید.

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

  در کتاب سرزمین رویاها :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

  دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

  دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

  تعبیر خواب سیب,تعبیر
  خواب سیب قرمز,تعبیر خواب سیب زرد,تعبیر خواب سیب سرخ,تعبیر خواب سیب قرمز
  بزرگ,تعبیر خواب سیب قرمز و زرد,تعبیر خواب سیب قرمز خریدن,تعبیر خواب سیب
  قرمز و سفید,تعبیر خواب سیب قرمز خراب,تعبیر خواب سیب قرمز چیدن,تعبیر
  خواب سیب قرمز دادن,تعبیر خواب سیب قرمز درشت,تعبیر خواب سیب قرمز
  کوچک,تعبیر خواب سیب زرد خوردن,تعبیر خواب سیب زرد شیرین,تعبیر خواب سیب
  زرد و قرمز,تعبیر خواب سیب زرد گندیده,تعبیر خواب درخت سیب زرد,تعبیر خواب
  خوردن سیب زرد,تعبیر خواب چیدن سیب زرد,تعبیر خواب دیدن سیب زرد,تعبیر خواب
  باغ سیب زرد,تعبیر خواب سیب سرخ,تعبیر خواب سیب سرخ بزرگ,تعبیر خواب سیب
  سرخ و زرد,تعبیر خواب سیب سرخ چیدن,تعبیر خواب سیب سرخ ابن سیرین,تعبیر
  خواب سیب سرخ وسفید,تعبیر خواب درخت سیب سرخ,تعبیر خواب دیدن سیب سرخ

  با نظر مدیریت سایت جسارت و برای کمک به بازدید کنندگان محترم نظرات شما عزیزان بعلاوه جوابهای سایر کاربران به در پایین این مطلب اضافه می شود.

  شاید شما هم خواب سیب را دیده باشید.دیدن سیب یک خواب معمول است و تعابیر مختلفی راجع به خواب سیب وجود دارد.اگر شما هم خواب سیب را دیده اید و دنبال تعبیر خواب سیب میگردید مطمئن باشید میتوانید اینجا تعبیر خواب تان را بیابید.

  اگر در خواب سیب سبز و سرخ بود، منفعت از
  پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم
  ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود.

  تعبیر خواب سیب اگر بیند که سیب سفید را به
  دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب
  سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.

  خوردن سیب در خواب خبر بود، از غایبی یا از
  کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین
  بیند، خبر خوش شنود.

  سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و
  صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود.اگر بازرگان
  بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس.

  سیب در خواب اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود.

  دیدن سیب در خواب بر هشت وجه می باشد.

  وجه اول: دلیل بر فرزند دارد.

  وجه دوم: بر این است که منفعتی به او خواهد رسید.

  وجه سوم: دلیل بر بیماری دارد.

  وجه چهارم: کنیزک است.

  وجه پنجم: دلیل بر مال و خواسته ونعمت دارد.

  وجه ششم: نشانی از فرمانروایی است.

  وجه هفتم: دلیل بر همت اهتمام بیننده دارد.

  وجه هشتم: علامتی از خبر غایب و حاضر است.

  بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر
  کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی
  نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.

  دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد.

  دیدن سیب زرد در خواب نشان از رنجوری و بیماری است.

  دیدن سیب سرخ در خواب هیجان و نشاط را به بیننده خبر می دهد.

  دیدن سیب سبز در خواب دلیل بر خیر و برکت و نعمت دارد.

  دیدن سیب سفید در خواب از یافتن سود نشان دارد.

  نوشته اند سیب سرخ نشانه دختر است و سیب سفید نشانه پسر می باشد.

  این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و
  منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت
  او پاسخ می دهد.

  به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

  دیدن سیب از خویشان خود شاد می شود.

  دیدن سیب قرمز به درختان سبز ، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.

  اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می خورید ، تعابیر خوب و نیکویی نخواهد داشت.

  اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید ، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید ، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.

  اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است ، مانند هشدار و علامتی است برای شما که بیش از اندازه بلند پروازی می کنید.

  اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند ،
  نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می دهند و از راه درست
  زندگی خارج می کنند.

  اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید ، نشانه آن است که کوشش ها بیهوده خواهد بود و موفق نخواهید شد.

  بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر
  کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی
  نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر
  از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که
  سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می
  دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد.
  نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده
  خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب
  به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

  محمدبن سیرین گوید: چون سیب به خواب سبز و
  سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون
  زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را
  به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند
  سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید. ابراهیم کرمانی گوید: سیب
  درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل
  که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود. حضرت دانیال گوید: سیب
  در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند،
  تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود،
  حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل
  است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود. حضرت امام
  جعفر صادق فرماید: دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم:
  منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی.
  هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.

  زهرا(کد 1)

  سلام من خواب دیدم یک مرد یه سیب سبز بهم داد اما یه گاز هم به سیب زده بود

  تعبیر خواب
  دعوا,تعبیر خواب دعوا با مادر,تعبیر خواب دعوا با پدر,تعبیر خواب دعوا با
  همسر,تعبیر خواب دعوا با برادر,تعبیر خواب دعوا با مرده,تعبیر خواب دعوا با
  پدر مرده,تعبیر خواب دعوا با شوهر,تعبیر خواب دعوا و کتک کاری,تعبیر خواب
  دعوا با خواهر,تعبیر خواب دعوا با مادر شوهر,تعبیر خواب دعوا با مادر
  زن,تعبیر خواب دعوا با مادر بزرگ,تعبیر خواب دعوا با مادر شوهر,تعبیر خواب
  بحث و دعوا با مادر,تعبیر خواب جدال با مادر,تعبیر خواب دعوا کردن با مادر
  شوهر,تعبیر خواب دعوا با پدر و مادر,تعبیر خواب دعوا با پدر مادر,تعبیر
  خواب دعوا با پدر زن,تعبیر خواب دعوا با پدرشوهر,تعبیر خواب جدال با
  پدر,تعبیر خواب دعوای پدر با پسر,تعبیر خواب دعوای پدر با دختر,تعبیر خواب
  دیدن دعوا با پدر,تعبیر خواب دعوا با همسر,تعبیر خواب جدال با همسر,تعبیر
  خواب دعوا با زن داداش,تعبیر خواب دعوا با زن,تعبیر خواب دعوا با
  شوهر,تعبیر خواب دعوا با زن برادر,تعبیر خواب دعوا با شوهر خواهر,تعبیر
  خواب دعوا با زن غریبه,تعبیر خواب دعوا با برادر,تعبیر خواب دعوا با برادر
  شوهر,تعبیر خواب دعوا با برادر زن,تعبیر خواب دعوا با برادر بزرگتر,تعبیر
  خواب جدال با برادر,تعبیر خواب جدال با برادر,تعبیر خواب دعوا با خواهر
  شوهر,تعبیر خواب دعوا با خواهر,تعبیر خواب جدال با مرده,تعبیر خواب جدال با
  مرده,تعبیر خواب دعوا کردن با مرده,تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب,تعبیر
  خواب دعوا کردن مرده با زنده,تعبیر خواب دعوا مرده با زنده,تعبیر خواب
  دعوا با مادر مرده,تعبیر خواب دیدن دعوا با مرده,تعبیر خواب دعوا کردن با
  شوهر,تعبیر خواب دعوا با خانواده شوهر,تعبیر خواب دعوا و کتک کاری,تعبیر
  خواب دعوا و کتک زدن,تعبیر خواب دعوا کتک کاری,تعبیر خواب دعوا کتک
  زدن,تعبیر دعوا و کتک کاری در خواب,تعبیر خواب جدال با خواهر

  شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواب دعوا دیده باشید.دیدن دعوا در خواب یکی از خواب های معمول است که ناخوداگاه انسان را مجبور و کنجکاو به دانستن تعبیر خواب دعوا می کند

  تعبیر دیدن دعوا کردن با فردی نا آشنا این است که از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید اما بعد به صلح و دوستی ختم میشود.

  تعبیر دیدن دعوا کردن دو نفر بر این است که بزودی فرصت های خوبی برایتان ایجاد خواهد شد و بسیار خوشحال خواهی شد.

  بر خلاف بیداری که دعوا کار خوبی نیست ، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است. در زندگی روزانه ما یا کینه موجب بروز دعوا است و یا جدال ، کینه و بغض و نفرت می آورد اما در خواب عکس این صادق است یعنی وقتی ببینید که با کسی دعوا می کنید یا حد اقل دست
  به گریبان شده اید خواب شما می گوید که با کسی طرح دوستی می ریزید و رفیقی
  خوب پیدا می کنید. اگر در خواب ببینید با عده زیادی دعوا می کنید دوستان
  فراوانی خواهید یافت و اگر مشاهده کنید که شما دسته جمعی با یک نفر سرگرم
  جنگ و دعوا هستید خواب شما خبر می دهد که مردی نیک نفس و شریف سر راهتان
  قرار می گیرد که همه مشتاق دوستی با او می شوند و برای آشنائی با وی سر و
  دست می شکنند. پس اگر شب هنگام در خواب دیدید که با کسی دعوا می کنید دچار بیم و هراس نشوید و اندیشه بد به خود راه ندهید. انشا الله خیر است. 

  در خواب ،
  مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او
  را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب ، مبارک نباشد.
  ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا
  نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد… اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد. 

  اگر کسی
  ببیند که او با انسانی جنگ می کند و یا حیوانی را ببینید که با حیوان دیگر
  جنگ می کند، اگر هردو از یک جنس باشند آن که غالب است بر دشمن پیروز می
  شود.

  تعبیرخواب جدال با فردی نا آشنا این است که از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید اما بعد به صلح و دوستی ختم خواهد شد.

  تعبیرخواب جدال با فردی آشنا و فامیل دو نشانه دارد: *اگر او با شما دعوا می کرد فردی نا آشنا به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید کرد. *اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است. *تعبیر دیدن دعوا کردن دو نفر بر این است که بزودی فرصت های خوبی برایتان ایجاد خواهد شد و بسیار خوشحال خواهی شد.

  *دعوا کردن‌ در خواب‌ معمولا نشانه‌ عصبانیت‌ است‌ که‌ اغلب‌ در هنگام‌ بروز تغییر و تحولات‌ به‌ وجودمی‌آیند.

  *اگر تغییر و
  تحول‌ خاصی‌ در زندگی‌ تان‌ رخ‌نداده‌ است‌، پس‌ این‌ خواب‌ می‌تواند به‌
  منزله‌ ضرورت‌ ایجاد یک‌ تحول‌ یا دگرگونی‌ در زندگی‌ شماباشد و یا این‌
  که‌ شما قصد دارید از درون‌ و به‌ طورناخودآگاه‌ تغییر نمایید.

  *دعوا کردن‌ با ناآشنایان معمولا نشان‌ دهنده‌ یک‌ کشمکش‌ درونی‌ است‌.

  *دعوا کردن‌ با آشنایان‌ می‌تواند بسط زندگی‌ روزمره‌شما و انعکاسی‌ از رابطه‌ شما با آنها باشد.

  تعبیر خواب مردن,تعبیر
  خواب مردن مادر,تعبیر خواب مردن مرده,تعبیر خواب مردن همسر,تعبیر خواب
  مردن برادر,تعبیر خواب مردن دوست,تعبیر خواب مردن خواهر,تعبیر خواب مردن و
  زنده شدن,تعبیر خواب مردن خود,تعبیر خواب مردن فرزند,تعبیر خواب مردن مادر
  بزرگ,تعبیر خواب مردن مادر,تعبیر خواب مردن مادر شوهر,تعبیر خواب مردن مادر
  مرده,تعبیر خواب مردن مادر زن,تعبیر خواب فوت مادر,تعبیر خواب مرگ مادر
  بزرگ,تعبیر خواب فوت مادربزرگ,تعبیر خواب مرگ مادر و پدر,تعبیر خواب خبر
  مردن مرده,تعبیر خواب مردن یک مرده,تعبیر خواب مرگ مرده,تعبیر خواب مرگ
  مرده,تعبیر خواب مردن دوباره مرده,تعبیر خواب مردن یک مرده,تعبیر خواب مردن
  دوباره مرده,تعبیر خواب دیدن مردن مرده,تعبیر خواب مردن شخص مرده,تعبیر
  خواب مردن همسر,تعبیر خواب مرگ همسر,تعبیر خواب فوت همسر,تعبیر خواب فوت
  همسر,تعبیر خواب مردن شوهر,تعبیر خواب مردن زن,تعبیر خواب مردن شوهر,تعبیر
  خواب مردن زن حامله,تعبیر خواب مردن زن,تعبیر خواب مردن برادر,تعبیر خواب
  مردن برادر شوهر,تعبیر خواب مردن برادر نداشته,تعبیر خواب فوت برادر,تعبیر
  خواب مرگ برادر,تعبیر خواب مرگ برادر,تعبیر خواب فوت برادر,تعبیر خواب مرگ
  برادرزاده,تعبیر خواب برادر فوت شده,تعبیر خواب مردن دوستان,تعبیر خواب
  مردن دوست صمیمی,تعبیر خواب مرگ دوست,تعبیر خواب مرگ دوستان,تعبیر خواب
  مردن یک دوست,تعبیر خواب دیدن مرگ دوست,تعبیر خواب مردن یکی از
  دوستان,تعبیر مردن دوست در خواب,تعبیر خواب خبر مردن دوست,تعبیر خواب مردن
  خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر,تعبیر خواب دیدن مردن
  خواهر,تعبیر خواب مرگ خواهر و برادر,تعبیر خواب مرگ خواهر زاده,تعبیر خواب
  دیدن مرگ خواهر,تعبیر خواب خبر مرگ خواهر,تعبیر خواب مرگ شوهر خواهر,تعبیر
  خواب مردن و زنده شدن مرده,تعبیر خواب مردن و زنده شدن پدر,تعبیر خواب مردن
  و زنده شدن بچه,تعبیر خواب مردن و زنده شدن یک نفر,تعبیر خواب مرگ و زنده
  شدن,تعبیر خواب مردن و سپس زنده شدن,تعبیر خواب مردن بعد زنده شدن,تعبیر
  خواب مردن سپس زنده شدن,تعبیر مردن و زنده شدن در خواب,تعبیر خواب مردن خود
  شخص,تعبیر خواب مردن خودم,تعبیر خواب مردن خود,تعبیر خواب مردن خود
  آدم,تعبیر خواب مردن خود انسان,تعبیر خواب مردن خود فرد,تعبیر خواب مردن
  خودت,تعبیر خواب مردن خود ادم,تعبیر خواب مردن خودمان,تعبیر خواب مردن
  فرزند,تعبیر خواب مردن فرزند دختر,تعبیر خواب مردن فرزند پسر,تعبیر خواب
  مردن فرزندان,تعبیر خواب مرگ فرزند,تعبیر خواب مردن بچه,تعبیر خواب مردن
  نوزاد,تعبیر خواب مردن بچه در شکم مادر,تعبیر خواب مردن بچه در شکم

  مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌ است‌ و تعابیر و معانی‌ مختلفی‌ دارد.

  دیدن مرگ در خواب یکی از وحشتناک ترین خواب ها است.اگر شما هم خواب مردن دیده اید و دنبال تعبیر خواب مردن هستید این مطلب را تا انتها مطالعه بکنید حتما تعبیر خوابتان را خواهی یافت.

  تعبیر دیدن مردن در خواب اگر بیند که بمیرد و همه بر وی گریه میکنند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

  تعبیر دیدن مردن در خواب که مردگان وی را بشارت دادند و با او حرف زدند ، این است که حال او نزد حق تعالی نیکو بود.

  تعبیر دیدن مردگان در خواب اگر با وی سخنان ناخوش گفتند این است که حال او نزد حق تعالی بد بود.

  تعبیر دیدن مرگ مفاجات درخواب این می باشد که بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود.

  تعبیر دیدن جان کندن خود را در خواب بیند، دلیل که عذاب او سختر بود.

  تعبیر مرگ و شستن در خواب اگر ببیند که میمیرد و او را بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

  تعبیر مردن در خواب اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد.

  تعبیر دیدن مرده در خواب اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است.

  تعبیر دیدن انسان مرده و زنده شده در خواب اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.

  تعبیر دیدن مرگ دوباره مرده اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، به این معنی می باشد که فرزندش خواهد مرد.

  تعبیر دیدن مرگ پدر و مادر اگر بیند مادر و پدر او بمردند ، یعنی کارش نیکو شود و نیز می گویند کارش شوریده شود.

  تعبیر دیدن مردن در خواب اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید.

  تعبیر زن آستن اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

  تعبیر دیدن مردن در خواب قولهای زیاد پوچ و واهی می باشد.

  تعبیر دیدن کسانی که در حال مرگ هستند بر این است که شادی فراوانی نصیب وی خواهد شد. 

  تعبیر دیدن زنده شدن مرده بر این می باشد که شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید.

  تعبیر تمایل به مردن نشانه سلامتی است.

  حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. 
  اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل
  بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند
  حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش
  دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

  محمدبن
  سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند
  که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و
  با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان
  ناخوش گفتند به خلاف این بود.

  جابرمغربی
  گوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر
  چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر
  بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود
  و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به
  غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد.
  اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن
  شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می
  گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که
  او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود.
  اگر دفنش کردند بد است.

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

  دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

  زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

  تمایل به مردن : نشانه سلامتی

  دیدن جنازه در خواب،
  نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که در شما مرده. یا ممکن است به این
  معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته‌اید و از
  درون مرده‌اید.

  تعبیر خواب فندق,تعبیر خواب فندق تازه,تعبیر خواب فندق شکستن,تعبیر خواب فندق سبز,تعبیر خواب فندق و پسته,تعبیر
  خواب فندق از امام صادق,تعبیر خواب فندق سوخته,تعبیر خواب فندق چیست,تعبیر
  خواب درخت فندق,تعبیر خواب دیدن فندق,تعبیر خواب خوردن فندق,تعبیر خواب
  درخت گردو,تعبیر
  خواب درخت گردو سبز,تعبیر خواب درخت گردو از امام صادق,تعبیر خواب کاشتن
  درخت گردو,تعبیر خواب دیدن درخت گردو,تعبیر خواب بریدن درخت گردو,تعبیر
  خواب کاشت درخت گردو,تعبیر دیدن فندق در خواب,تعبیر خواب دیدن درخت فندق

  تعبیر دیدن مغز  فندق در خواب دلیل مال است.

  تعبیر دیدن فندق بسیار در خواب دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

  تعبیر دیدن فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود.

  تعبیر پوست کندن فندق و خوردن فندق در خواب نعمتی حاصل می کنید که همان طور باید از زوائد بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید.

  تعبیر دیدن پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته.

  تعبیر شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید.

  تعبیر داشتن فندق بسیار نشان آن است که از بخیلی منفعت یابد.

  تعبیر پوست فندق این می باشد که دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود گویی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده است.

  تعبیر دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است.

  تعبیر دیدن جوز و پسته و بادام و فندق و میوهای دیگر با مرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

  تعبیر دیدن فندق در خواب دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد و اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور.

  تعبیر خوردن فندق در خواب علامت آن است که معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت.

  فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر در خواب ببینید که فندق پوست می کنید
  و می خورید نعمتی حاصل می کنید که همان طور باید از زوائد بزدایید و
  بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید. پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را
  فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می رساند
  که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن
  را از آن دور کنید. ابن سیرین می گوید داشتن فندق بسیار نشان آن است که از
  بخیلی منفعت یابد. او پوست فندق یعنی دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را
  مال که چون از پوست پاک شود گویی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده است. به هر
  حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است. مولف نفایس الفنون نیز در مورد
  فندق و گردو همین عقیده را دارد که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل
  بیرون کشیدن است.

  محمدبن سیرین گوید: دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب
  تعبیر دیدن انگور سبز در خواب
  0