ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي

دوره مقدماتی php
ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي
ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

لیستی از بهترین ضرب المثل های انگلیسی همراه با ترجمه و یا معادل فارسی

You’re only young onceآدم  همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدانYour sins will find you outمکن بد که بد بینی از یار نیک       نروید ز تخم بدی بار نیکغم و شادمانی نماند  و لیک         جزای عمل ماند و نام نیکYou can’t make an omelets/omelet without breaking eggsتا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.You can not serve God and mammonهم خدا خواهی و هم دنیای دوناین محال است و جنون ای ذولفنونYou may end him but you’ll not mend himتوبه گرگ مرگ است.You can lead a horse to water, but you can’t make him drinkهیچ کاری با زور درست نمی شود؛ زور همیشه کارساز نیست.You win some/a few; you lose some/a fewزندگی برد و باخت دارد.You are what you eat.غذای انسان ماهیت انسان را می سازد.You have taken the good with the badباید خوب را با بد پذیرفت.A Younger idler, an old beggarجوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.در جوانی کار کن تا در پیری گدایی نکنی.You reap what you sowخرما نتوان خورد از این خار که کشتیمدیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیمYou pay your money and you take your choiceهر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.You can do anything, but not everythingشما می توانید هر کاری را انجام دهید اما نمی توانید همه کارها را انجام دهید.You can’t put the clock backگذشته ها گذشته است.Years teach us more than booksسالها بیشتر از کتابها به ما درس می دهند.You want a thing done, does it yourself?کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.You can’t keep a good man downخواستن توانستن است.You saw nothing, you heard nothingشتر دیدی ندیدی.You took the words out of my mouthجانا سخن از زبان ما می گویی.You are scraping the bottom of the barrel.ملاقه ات به ته دیگ خورده است.You can’t win.مقسّمت ندهد روزی که ننهادست.You can educate a fool, but you can not make him thinkآدم احمق را می توان تربیت کرد  اما نمی توان به تفکر واداشت.You can’t have your cake and eat it tooنمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.You can’t take it with you when you dieثروت را به هنگام مرگ با خود  به گور نتوان برد.You can not put out a fire with oilآتش را با آتش خاموش  نتوان کرد.You can not wash a black a more whiteکه زنگی به شستن نگردد سفید.You can not catch old birds with chaff.عنقا را به دام نتوان گرفت.You must lie on the bed you have madeخود کرده را تدبیر نیست.You are a back seat driverکنار گود نشستی و می گویی لنگش کن.You may know by a handful the whole sackمشت نمونه خروار است.You can not burn the candle at both endsنمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.You can’t dance at two weddings.با یک دست نمی توان دو هندوانه بر داشت.You can’t mend a broken eggآب رفته به جوی بر نگردد.You can not sell the cow and drink the milkنمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.You buy land, you buy stones, you buy meat, and you buy bonesگنج بی مار و گل بی خار نیست.You can not get blood out of stone.از آب کره نتوان گرفت.Your love will be in my heart at all times.اگر مرگم به نامردی نگیرد      مرا مهر تو در دل جاودانی ستو گر عمرم به ناکامی سر آید   تو را دارم که مرگم زندگانی ستYour wish is my commandاز تو به یک اشارت از ما به سر دویدن.جسم و جان و هر چه هستم  آن توست      حکم و فرمان جملگی فرمان توستYou must grin and bear itباید بسوزی و بسازی.You can’t see the wood for the trees.آنقدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.You can’t make bricks without strawبا دست خالی نمی توان کاری انجام داد.You can not get a quart into a pin potنمی توان بحر را در کوزه ریخت.You are responsible for youهر کس ضامن دوزخ و بهشت خویش است.You can’t please everyone.همه را نمی توان از خود راضی  نگه داشت.You cannot unscramble eggs.کاری است گذشته، سبویی است شکسته.You cannot teach an old dog new trickپیر را تعلیم دادن مشکل است.You cannot make a silk purse out of a sow’s earاز تخم مرغ پشم نتوان چید.You should never judge a book by its cover.از روی ظاهر نباید قضاوت کرد.ما برون را ننگریم و قال را           ما درون را بنگریم و حال راYou have to crawl before you can walk.قبل از راه رفتن باید خزیدن رایاد گرفت.You can catch more flies with honey than you can with vinegarهر کاری راهی دارد.When it rains, it poursچو بد آید هر چه آید بد شود.بدبختی نمی آید وقتی هم می آید پشت سر هم می آید.Whatever happens is for the bestهر چه پیش آید خوش آید.Whoever knocks on a door and persists will be allowed inگفت پیغمبر که چون کوبی دریعاقبت زان در برون آید سریWhere there is muck, there’s luck/brassآدم پولدار شانس هم دارد.When the cat’s away the mice will playماه درخشنده چون پنهان شود     شب پرّه بازیگر میدان شودWhat is done can’t be undone.آب رفته به جوی برنگردد، گذشته ها گذشته است.When in Rome do as the Romans doخواهی نشوی رسوا  همرنگ جماعت شو.Where there is a will, there is a wayخواستن، توانستن است.The Way to a man’s heart is through his stomachبرای بدست آوردن دل مردان باید از طریق شکمشان وارد شد.Without music, life is a journey through a desertبدون موسیقی، زندگی به منزله سفر کردن از بیابان است.What we acquire without sweat we give away without regretهر آنچه آسان یافتی، آسان دهی از دست.Well begun is half done?شروع خوب نصف کار است.Winners never cheat and cheaters never winآدمهای برنده هرگز کلک نمی زنند و آدمهای متقلب هرگز برنده نمی شوند.When money speaks, the truth remains silentوقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند.When a thing is done, advice comes too lateبعد از وقوع واقعه، پند و تدبیر دیگر بکار نیاید.Waste not, want notاسراف نکن تا محتاج نشوی.A Watched pot never boilsزمان انتظار دیر می گذرد.Will is the key of the victoriesرمز پیروزی اراده است.The Wish is father to the thoughtشتر در خواب بیند پنبه داند؛ فکر باطل ز تمنا خیزد.A Wise man avoids edged toolsآدم دانا به نشتر نزند مشت.A Word to the wise is enough / sufficientدر خانه اگر کس است یک حرف بس است.ازین به نصیحت نگوید کست     اگر عاقلی یک اشارت بس استWord cut more than swordزبان برنده تر از شمشیر است.The Worm will turnچو دست از همه حیلتی در گسست       حلال است شمشیر بردن به دستوقت  ضرورت  چو  نباشد  گریز  دست  بگیرد  سر  شمشیر  تیزWhat is bred in the bone will never come out of the fleshاصل بد نیکو نگردد هر که بنیادش بد است.Wall has earsمکن پیش دیوار غیبت بسی      بود، کز پسش گوش دارد کسیWho chatter to you, will chatter of youهر که عیب دگران پیش تو آورد و شمردبی گمان عیب تو پیش دگران خواهد بردWho has skirts of straw needs fear to fireکسی که دامن حصیری دارد باید از آتش فاصله بگیرد.کسی که بار شیشه دارد نباید به دیوانه سنگ بیاندازد.When love is not madness, it is not loveعشق که به حد دیوانگی نرسید، عشق نیست.عاشق آن باشد که چون آتش بود           گرم رو سوزنده و سرکش بودWhat the eye sees not, the heart ruse notاگر دیده نبیند، دل نخواهد.When good cheer is lacking, our friends will be packingیار نیک را در روز بد شناسند.While the grass grow, the cow starvesبزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.Who longest wait of all surely winsصبر آرد آرزو را نی شتاب؛ صبر مایه پیروزی است.We are on a different wavelengthآبمان به یک جوی نمی رود.We live for a good time not for a long timeکیفیت زندگی مهم تر از کمیت زندگی است.Who knows much, will suffer muchهر که بیشتر می فهمد بیشتر رنج می برد.What the heart feels the tongue speaksآنچه بر دل فرود آید، بر زبان آید.Who keeps company with the wolf will learn to howlانگور ز انگور همی گیرد رنگ.کمال همنشین در من اثر کرد    و گرنه من همان خاکم که هستمWater is life’s matter and matrix, mother and medium.آب مایه حیات است؛ بدون آب نمی توان زندگی کرد؛ آب آبادانی است.Water which is to pure has no fishآب پاک و تمیز ماهی ندارد.Wishes don’t wash the dishesبا حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.A Wonder lasts but nine daysآتش تند زود خاکستر می شود.A Work well begun is half doneکاری که خوب شروع شده باشد در واقع نیمی از آن انجام شده است.When/where one door shuts another opensخدا گر به حکمت ببندد دری       گشاید به فضل و کرم در دیگریWhen the word is out it belongs to anotherسخن تا نگویی بر او دست هست    چو گفته شد یابد او بر تو دستWhen the head aches, all the body is out of tuneچو عضوی بدرد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرارWhat is a workman without his tools?ز بی آلتان کار ناید درست؛ بدون ابزار و وسایل کاری نمی توان انجام داد.Wedlock is a padlockازدواج، اسارت است.ای گرفتار پایبند عیال                 دیگر آسودگی مبند خیالWork while it is dayتا تنور داغ است نان باید پخت.The Weakest goes to the wallهر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.When candles are away all cats are greyشب گربه سمور نماید.We are shot with our own arrowخود کرده را تدبیر نیست؛ از ماست که بر ماست.Wear the pants in the familyتصمیم گیرنده بودن؛ حرف آخر را زدن؛ رئیس بودنA Woman’s place is in the homeخانه بدون زن گورستان است.زن بلا باشد به هر کاشانه ای       بی بلا هرگز مبادا خانه ایA Woman’s work is never doneکار خانم ها هیچ وقت تمام نمی شود.Walnuts and pears you plant for your heirsهر چه نیکی کنید آن نیکی به خود کرده اید.When the wine is in, the wit is outشراب، عقل از سر بیرون کند.When the pot boils over, it cools itselfفواره چون بلند شود سرنگون شود.Wisdom is better than strength.آدمی را عقل می باید نه زور.What you pay, what you getهر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.What is past, is pastگذشته ها گذشته است.Who laughs last, laughs longest?آن خوش است ای جان که فرجامش خوش است.While there is life, there is hopeتا زندگی هست، امید هست.What you lose on the swings, you gain on the roundaboutsدری نبست زمانه که دیگر دری نگشاید.ایزد هرگز دری نبندد بر تو    تا صد دیگری به بهتری نگشایدWhat is told in the ear of a man, is often heard a hundred miles awayحرفی که از دهان بر آید، گرد جهان در آید.Wonders will never cease.معجزه هنوز هم اتفاق می افتد.Water is the best thirst quencherآب بهترین فرو نشاننده عطش است.Want is the mother of industryاحتیاج مادر اختراع است.What is taken in with the milk only goes out with the soul.با شیر اندرون شده با جان بدر شود.When drink enters, wisdom departsشراب که از در، در آمد        عقل و هوش از کف برفتWorrying never did anyone any goodنگرانی دردی را درمان نمی کند.Wake not a sleeping dogفتنه در خواب است بیدارش مکن.We seek water in the seaآب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.سالها دل طلب جام جم از ما می کرد         وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کردWe cannot learn without pain.بدون رنج و زحمت، علم حاصل نمی شود.We lie loudest when we lie to ourselvesوقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلندتر فریاد می زنیم.When in doubt do newt/ nothingروزه شک دار نگیر.Who knows he knows nothing knows much.هرگز دل من ز  علم  محروم  نشد    کم ماند ز اسرار که معلوم نشدهفتاد و دو سال فکر کردم شب وروز  معلومم شد که هیچ معلوم نشدWho knows what tomorrow holds.که داند که فردا چه زاید زمان؛ هیچکس از آینده خبر ندارد.When things got to the worst they will mendتا پریشان نشود کار به سامان نرسد؛ خرابی مقدمه اصلاح است.When angry, count a hundredهر وقت عصبانی شدی یک لیوان آب بخور.What costs little is little esteemed.نداند کسی قدر روز خوشی       مگر روزی افتد به سختی کشیWhat can’t be cured must be endured.چو نتوان بر افلاک دست آختن   ضروری است با گردشش ساختنWater does not tickle out of his handآب از دستش نمی چکد.Writing of ideas is the capital of futureنگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.Woman’s dreams go by contrariesخواب زن چپ است.Win a few, lose a fewآدم گاه برنده است، گاه بازنده.Words are but wind.حرف باد هواست.Why buy a cow when milk is so cheap.چرا باید یک گاو بخری وقتی که شیر اینقدر ارزان است. ( آفتابه خرج لحیم کردن است )War and love are as full of trouble as pleasureجنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند.Wear the old coat, but buy the new book.لباس کهنه ات را بپوش اما کتاب تازه بخر.Wake up and smell the coffee.ششدانگ حواس خود را جمع کردنWork one’s fingers to the boneجان کندن؛ سخت کار کردنWarm the cockles of somebody’s heartکسی را خوشحال کردن.Weigh the pros and cons.معایب و محاسن کاری یا چیزی را سنجیدن.Work all the hours God sendsبکوب کار کردن؛ شبانه روز کار کردنWear one’s heart on one’s sleeve.بی شیله پیله بودن؛ صاف و ساده بودنWhen pigs flyخدا را چه دیدی!؛ در همیشه روی یک پاشنه نمی گردد.Win small, win early, win oftenکم ببر، زود ببر، همیشه ببر.When the hell’s frozen overوقت گل نیWho dares to teach must never cease to learn.مدرس نباید از مطالعه و آموختن دست بردارد.Who know who is beautiful and who ugly behind the curtain?کس چه داند که پس پرده که زیباست، که زشت.When the dust has settledوقتی آبها از آسیاب افتاد؛ وقتی سر و صداها خوابید.When it comes to the crunchموقعش که برسد؛ وقتش که برسد.Where there are bees there is honey.تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.Where there is no justice there is no joy.آنجا که عدالت نیست، خوشی هم  نیست.A Willing horse is run to death.هر کسی را بهر کاری ساختند.A Word before is worth two after.علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.A Woman conceals what she knows not.مگو از هیچ نوعی پیش زن راز    که زن رازت بگوید جمله سربازA Word spoken is past recalling.آب رفته به جوی بر نگردد؛ گذشته‌ها گذشته است.The Way to get along is to go along.همزیستی در همراهی است.The Wolf may lose his teeth, but never his nature.مار پوست می اندازد، خوی نمی اندازد.When two Sundays meetهر وقت خورشید از مغرب بر آید؛ وقت گل نی.What everybody says must be true.تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.We all make mistakes.انسان جایزالخطاست.Why keep a dog and bark yourself?چرا آدم باید سگ داشته باشد ولی خودش پارس کند.Where there is peace, God is.هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست.Where there is love, there is no coercion.هر جا سخن از عشق است زور و اجباری در کار نیست.Whatever comes from a friend is good.هر چه از دوست رسد نیکوست.When I am no more, let happen what mayپس از من کو جهان را آب گیرد.Winning isn’t everything.برد و پیروزی که همه چیز نیست.Winning is earning, losing is learning.پیروزی موفقیت است و شکست تجربه.What soberness conceals, drunkenness reveals.مستی راستی می آورد؛ آدم مست راستگو است.Where ignorance is bliss, its folly to be wiseجایی که جهالت برکت است، دانایی احمقی است.Without sleep, no healthخواب برای سلامتی لازم است.When the shit hits the fanخر تو خر که شد؛ اوضاع شیر تو شیر که شد.What goes up must come down.فواره چون بلند شود سرنگون گردد.A Woman can beat the devil.زن شیطان را هم می تواند شکست دهد؛ شیطان از زن درس می آموزد.A Word before is worth two after.جنگ اول به از صلح آخر.A Wise head keeps a shut mouth.ترا خاموشی ای خداوند هوش     وقارست و نا اهل را پرده پوشThe Whole dignity of a man lies in the power of thought.بزرگی هر کس در طرزفکر و تفکر اوست.What is done can’t be undone.چو تیر از کمان رفت نیاید به شست باز.Without justice, courage is weak.بدون عدالت، شجاعت کار ساز نیست.When you play you must pay.بازی اشکنک سر شکستنک هم دارد.هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.What goes around comes around.هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.Where there is love, there is pain.عشق بدون رنج نیست؛ عشق با سختی همراه است.Why should the devil have all the best tunes?خربزه شیرین نصیب کفتار می شود.What is sauce for the goose is sauce for the gander.بر کس مپسند آنچه ترا نیست پسند.When character is lost, all is lost.هیچ چیزی مهم تر از آبرو نیست.Without friends a tree like without roots.آدم بی دوست، مثل درخت بی ریشه است.When ambition ends, happiness begins.پایان جاه طلبی، آغاز خوشبختی است.What a man says drunk, he thinks sober.مستی و راستی.What can you expect from a hog but a grunt?از کوزه همان برون تراود که در اوست.از خوک جز خرخر کردن چیزی نمی توان انتظار داشت.When the drink is in, the truth is out.مستی و راستی.When poverty comes in the door, love goes out the windowفقر که از در درآمد عشق از پنجره بیرون رفت.Write your injuries in the sand, kindness in marbleبدی ها را روی شن بنویس وخوبیها را روی سنگ مرمر.When there is no trust, there is no love.وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست.Whatever comes up is welcomedهر چه پیش آید، خوش آید.What must be, must beاز تقدیر گریزی نیست؛ آنچه باید بشود می شود.What goes around, comes aroundچیزی که عوض دارد، گله ندارد.Any port in a stormدر بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است.Actions speak louder than wordsبه عمل کار برآید به سخندانی نیست.Act so in the Wally that need not fear those who stand on the hillآن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.As you make your bed you must lie on itخود کرده را تدبیر نیست.Absence makes the heart grow fonderجدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند.All good things come to an endچراغ هیچکس تا صبح نمی سوزد.All work and no play make Jacks a dull boyتنوع چاشنی زندگی است.All things come to him who waitsگرصبر کنی زغوره حلوا سازی؛گوساله به روزگار گاوی گردد.All’s fair in love and warدر عشق و جنگ هر کاری رواست.Ask and you shall receiveپرسان، پرسان می توان رفت هندوستان.An Apple a day keeps the doctor awayروزی یک سیب بخور تا از طبیب بدور مانی.April showers bring forth May flowersتا باران نبارد گل نروید.All’s well that ends wellشاهنامه آخرش خوش است؛ جوجه‌ها را آخر پاییز می شمارند.All roads lead to Romeهمه راهها به رم ختم می شود.After a storm comes calmآرامش پس از طوفان می آید.After death the doctorنوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی.All truths will not bear tellingهر حقیقتی را نباید به زبان آورد.Affection blinds reasonمحبت آدم را کور می کند.An Artist lives every whereوجود مردم دانا مثال زر و طلاست   که هر کجا برود قدر و قیمتش دانندAll are not hunters that blow the hornهر که ریش دارد بابا نیست؛ هر که شیپور دارد شکارچی نیست.All doors open to politenessادب تاجی  است از نور الهی      بنه بر سر برو هر جا که خواهیAttack is the best form of defenseدست پیش زوال ندارد؛ حمله بهترین نوع دفاع  است.As you sow, as you reapچو دشنام گویی، دعا نشنوی              بجز کشته خویش ندروینپندارم ای در خزان کشته جو              که گندم ستانی بوقت دروAs the work, so the payمزد خر چرانی، خر سواری است.An Ass is but an ass though laden with goldخر اگر جل اطلس بپوشد باز هم خر است.Art is long, life is shortعلم آمد فراوان ، عمر کوتاه.As you salute, you will be salutedبود حرمت هر کس از خویشتن.کمم گیری کمت گیرم ، نمرده ماتمت گیرم.All things are difficult before they are easyمعما چو حل گشت آسان شود.Action is the proper fruit of knowledgeبار درخت علم ندانم بجز عمل.Adam’s ale is the best brewآب بهترین مشروب است.All are not thieves that dogs bark atهر کسی را که سگ پارس می کند دزد نمی توان گفت.All cats are grey in the darkشب گربه سمور می نماید.All’s fish that comes to the netنگه دار فرصت که عالم دمیست.Appearances are deceptiveظواهر فریبنده اند.Ask no questions and hear no liesنپرس تا دروغ نشنوی.All things are possible with Godخدا برهر کاری تواناست.Adam ate the apple and our teeth still acheچوب دیگران را خوردنAs well be hanged for a sheep as a lambدزد به دار آویخته می شود چه برای یک گوسفند جه برای یک برهّ.The Apple doesn’t fall far from the treeمیوه پای درخت می افتد.The Apples on the other side of the wall are the sweetestمرغ همسایه غاز است.نعمت ما به چشم همسایه         صد برابر فزون کند پایهAccidents will happen in the best regulated familiesبا قضا و قدر کارزار نتوان کرد.Accident(s) will happenبا سرنوشت نمی توان جنگید؛ حادثه خبر نمی کند.All men are members of the same bodyبنی آدم اعضای یکدیگرند         که در آفرینش ز یک گوهرندAll his gees are swanمرغ خودش را غاز می داند.Ask much to have a littleبه مرگ گیر تا به تب راضی شود.All is grist that comes to his millاز تخم مرغ پشم می چیند؛ از آب کره می گیرد.All is for the bestهر چه پیش آید خوش آید.Always have two strings to your bowکار از محکم کاری عیب نمی کند.Abstinence is the best medicineامساک و پرهیز بهترین دارو است؛ سلامتی تن در پرهیز است.Accusing the times is but excusing ourselves.از ماست که بر ماست؛ خود کرده را تدبیر نیست.Adversity often leads to prosperityبنیاد غم وشادی بس دیر نمی پایدهر صبح ز پی شامی، هر شب سحری داردAfter night comes the dawnای دل صبور باش و نخور غم که عاقبتاین شام  صبح گردد و این شب سحر شودAfter sorrow comes joyدر پس هر گریه آخر خنده ایست        مرد آخربین مبارک بنده ایستAnswer one in his own language.کلوخ انداز را پاداش سنگ است؛ جواب های، هواست.April and May are the keys of the yearسالی که نیکوست از بهارش پیداست.All covet, all loseآدم حریص همیشه محروم است.All fellows in footballبازی اشکنک، سر شکستنک دارد.Any time means no timeهر وقت به معنای هیچ وقت است.All clouds bring not rainنه آبستن درّ بود هر صدف؛ هر ابری باران ندارد.All talk and no trouserبه عمل کاربرآید به سخندانی نیست.All that glitters is not goldهر درخشنده ای طلا نیست؛ هر گردی  گردو نیست.Anger has no eyesخشم کار شیطان است؛ خشم چشم و گوش ندارد.At foot of the candle it is darkپسر کفاش همیشه پا برهنه است؛ پای چراغ تاریک است.Absence sharpens love, presence strengthens itدوری و دوستی؛ با اهل زمانه صحبت از دور خوش است.All things must passهر چیزی پایانی دارد.All you need is loveهر انسانی به محبت نیاز دارد.The entire world loves a loverطفیل هستی عشقند آدمی و پری.Act quickly, think slowlyخوب تامل کن، زود دست بکار شو.Act today only tomorrow is too lateکار امروز به فردا مفکن.Advice most needed is least heededپند گفتن با جهول خوابناک                تخم افکندن بود در شوره زاربا سیه دل چه سود گفتن وعظ         نرود میخ آهنی در سنگAll frills and no knickersپز عالی، جیب خالی.All flowers are not in one gardenهمه گلها در یک باغ پیدا نمی شوند.After dinner sit a while, after supper walk a mileبعد ازخوردن نهاراستراحت کن، بعد ازخوردن شام قدم بزن.As poor as a church mouseدر هفت آسمان یک ستاره نداشتن؛ گورم کجاست که کفنم باشد.As soon as a man is born, he begins to dieانسان از لحظه تولد  به سوی مرگ گام بر می دارد.Adventures are to the adventurousآدم ماجراجو در کمین خطر است؛ مارگیر را مار می کشد.Adversity makes strange bedfellowsفقر و نداری  دوستان را هم  بیگانه می کند.An Army marches on its stomachسپاه بی خزینه نتوان داشت.As the twig is bent, so is the tree inclinedنهد شاخ پر میوه سر بر زمین.درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید.All truths are not to be toldهر حقیقتی را نباید بر زبان آورد.Anger is momentary madnessخشم نوعی جنون آنی است؛ خشم دیوانگی کوتاهی است.Argue the tossیکی به دو کردن؛ دهن به دهن شدنAs you bake, so shall you brew?آشی است که خودت پخته ای.چو تو خود کنی اختر خویش را بد    مدار از فلک چشم  نیک اختریAsk a silly question and you get a silly answerسوال احمقانه بپرس تا جواب اخمقانه بشنوی.All abroad and nothing at homeپز عالی، جیب خالی.Age and wedlock tame man and beastپیری و ازدواج  آدم را رام  و مطیع می کند.Appetite comes with eatingاشتها زیر دندان است.Agree to differ/disagreeعیسی و موسی هر کدام به دین خود بودنAll for one and one for allغم جمله خور در هوای یکی         مراعات صد کن برای یکیAll cat’s love fish but hate to get their paws wetهرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد.All hat no cattle; all frills no knickers; all sizzle no steak.از سرمایه و عمل خبری نبودنAlways care about your flowers and friendsهمیشه مواظب دوستان و گلهای خود باشید.The Anvil fears no blowsاز آن بیدها نیست که با این بادها بلرزد.Anger edges valorخشم به آدم شجاعت می بخشد؛ خشم شمشیر تیز و برّان است.Always look both ways before crossing the streetاحتیاط به خرج دادن؛ با احتیاط عمل کردنAdvice is cheapنصیحت خرجی ندارد.All men are mortalهمه انسانها فناپذیر هستند.All experience is education for the soulهمه تجربه ها جهت تربیت روح و نفس است.All days are short to industry and long to idlenessزمان برای آدم بیکار خیلی به کندی می گذرد.All things grow with time except griefگذشت زمان از شدت غم و اندوه می کاهد.Absence increases sorrowغیبت طولانی باعث افزایش اندوه می شود.Prevention is better than cureپیشگیری بهتر از درمان است.Practice makes perfectکار نیکو کردن از پر کردن است.The Pen is mightier than the swordتیغ علم از تیغ آهن تیزتر          بل ز صد  لشکرظفر انگیز ترPeople who live in glass houses shouldn’t throw stoneعیبجو عیب خودش را نمی بیند.Precious good are contained in small parcelsکوتاه خردمند به از نادان بلند است.An Ounce of prevention is better than a pound of cureجنگ اول به از صلح آخر؛ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.One who acts through another, acts through himselfهر چه کنی به خود کنی            گر همه نیک و بد کنیOne can not put the clock/time backزمان گذشته نیاید به بر؛ گذشته ها گذشته است.Old habits die hardمار پوست بگذارد و خوی نمی گذارد.Never too old to learnبرای آموختن هیچ وقت دیر نیست.No man can serve two mastersنی شود هم خدا را خواست و هم خرما را.Necessity is the mother of inventionاحتیاج مادر اختراع است.No gain without painبه رنج اندر است ای خردمند گنج        نیابد کسی گنج نابرده رنجMake haste slowlyعجله کار شیطان است.Marry in May, run for ayeهر چیز به وقت خویش نیکوست.Moderation in all thingsدر همه کارها میانه گزینی باید کرد.Measure is medicineاندازه نگه دار که اندازه نیکوست.The Morning sun never lasts a dayچراغ هیچکس تا صبح نسوزد.Man is to man a wolfانسان گرگ انسان است.A Man’s best friends are his ten fingersکس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.Much coin, much careسر بزرگ بلای بزرگ دارد.Men are not anglesانسان فرشته نیست؛ بشر جایزالخطاست.Locking the stable door after the horses is goneتریاق را بعد از مردن مار گزیده آوردننوشدارو پس از مرگ سهراب آوردنLet the dead bury their deadخفته را خفته کی کند بیدار.Lightning never strikes in the same place twiceخانه دزد زده ایمن است؛ صاعقه دو بار در یک جا نمی زند.Let sleeping dogs lieچوب در لانه زنبور نکن؛ فتنه در خواب است بیدارش مکن.Let bygones be bygonesگذشته ها گذشته است؛ آن قدح بشکست و آن پیمانه ریخت.Least said, soonest mendedبا آنکه سخن به لطف آب است      کم گفتن هر سخن صواب استLook before you leapزرع نکرده پاره نکن؛ بی گدار به آب نزن.A Leopard cannot change its spotsعاقبت گرگ زاده گرگ شود        گر چه با آدمی بزرگ شودKings have long armsهر که را زور در بازوست، زر در ترازوست.Killing no murderهیچ خونی به ناحق ریخته نمی شود.Kill two flies with one flapبا یک تیر دو نشان زدنKill the goose that lays the golden eggsمرغ تخم طلا را کشتن؛ نان خود را آجر کردنKnowledge is powerبالاتر است آنکه داناتر است.Jack of all trades, master of noneآدم همه کاره، هیچ کاره است.A Jar’s mouth may be stopped, a man’s cannotدر دروازه را می توان بست، ولی دهان مردم را نمی شود بست.کام و دم مار و نیش کژدم بستن    بتوان، نتوان زبان مردم بستنJudge not, that ye be not judgedعیب تو خواهی نگوید کس، عیب کس نگو.Justice is half religionانصاف ، نصف ایمان است.A Jealous man is the keeper of his wealthبخیل برای ثروت خود نگهبان است.Joy surfeited turns to sorrowآب ار چه زلال خیزد          از خوردن پر ملال خیزدJam tomorrow and jam yesterday, but never jam todayامروز نقد، فردا نسیه.Jack is as good as his masterگفت و خوش گفت پیر برزیگر       آنچنان مادر این چنین دخترJuke and let the jaw go byرطب خورده منع رطب چون کند.A Joint pot does not boilکه دیگ شراکت نیاید به جوش.Just what the doctor orderedهمین و می خواستیم.The Jewel in the crownگل سر سبد بودن، سر گل بودنJust the ticketخود خودش است.The Joker in the packعنصر ناسازگاربودن؛ وصله ناجور بودنJump in at the deep endخود را به دردسر انداختنIt’s easy to be wise after the eventمعما چو حل گشت آسان شود.It’s a long lane that has no turningدر همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد.If a thing worth doing, it is worth doing wellکارنیکو کردن از پر کردن است؛ کار را که کرد آنکه تمام کرد.If at first you don’t succeed, try, try againاگر بار اول موفق نشدی دوباره بکوش و بکوش و بکوش.If you can’t lick/beat them, join themجنگ و زور آوری مکن با مستپیش سر پنجه در بغل نه دستHe who pays the piper calls the toneهر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.Half a loaf is better than none/no breadکاچی به از هیچی است.A Hungry man is an angry manآدم گرسنه ایمان ندارد.He has a loose tongueآدم دهن لقی است.Haste makes wasteعجله کار شیطان است؛ شتاب کلید اندوه است.He who hesitates is lostکارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید.Honesty is the best policyدرستی بهترین سیاست است.A Good wine needs no bushاگرهست مرد از هنر بهره ور      هنر خود بگوید نه صاحب هنراگر مشک خالص نداری، مگوی    ورت هست خود فاش گردد ببویGive a dog a bad name and hang himگر سر آزار داری،  بهانه بسیار داری.God help those who help themselvesاز تو حرکت، از خدا برکت.Great promise, small performanceسنگ بزرگ علامت نزدن است.Faint heart never won fair ladyعروس ملک کسی در کنار گیرد تنگکه بوسه بر لب شمشیر آبدار نهدThe First blow is half the battleضربه اول نیمی از مبارزه است.Fair exchange, no robberyآنچه عوض دارد گله ندارد.A Fault confessed is half redressedگنه را عذر شوید جامه را آب.اعتراف به خطا  نیمی از بخشودگی است.Every dog is a lion at homeسگ در خانه صاحبش شیر است.Every light has its shadowهر گلی را خزانی در کمین است.Either win the saddle or lose the horseیا سر می رود یا کلاه می آید.The End justifies the meansهدف وسیله را توجیه می کند.Experience is the mother/father of wisdomتجربه مادر/پدر خرد است.Experience is the best teacherتجربه بهترین معلم است.Deeds not wordsآزادگی مرد بکار است نه گفتار  آن به که عمل باشد و گفتار نباشدDo well and have wellهر که به نیکی عمل آغاز کرد       نیکی او روی بدو باز کردDivide and ruleتفرقه بیانداز و حکومت کن.The Darkest hour is that before downنومید  مشو ز چاره جستن          کز دانه شگفت نیست رستنDon’t put off for tomorrow what you can do todayکار امروز به فردا مفکن.A Door must either be shut or openنمی شود هم خدا را خواست و هم خرما را.A Desperate man needs no helpاز جان گذشته را به مدد احتیاج نیست.Don’t cry over split milkطرب نوجوان ز پیر مجو       که دگر ناید آب رفته بجویBad actions lead to worse reactionهمینت پسند است اگر بشنوی    که گر خار کاری، سمن ندرویBetter bad now than worse laterجنگ اول به از صلح آخر.Bad news travels fastخبر بد زود پخش می شود.A Bad workman blames his toolsعروس نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است.Barking dogs seldom biteسگ لاینده، گیرنده نبود.Birds of a feather flock togetherکبوتر با کبوتر باز با باز     کند همجنس با همجنس پروازBargain is bargainحساب حساب است، کاکا برادر.The Best of friends must be apartخورشید رخا ز بنده تحویل مکن    این  دخل مرا به هجر تبدیل مکنخواهی که ز من جدا شوی بی سببی  خود دهر جدا کند تو تعجیل مکنCross the stream where it is shallowestگره کز دست بگشاید چرا آزار دندان را.Charity begins at homeچراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.Cowards die many times before their deathsآدم نترس یکبار می میرد آدم ترسو هزار بار.هر که ترسید مرد ، هر که نترسید برد؛ ترس برادر مرگ است.Cut the cackle and come to the hosesدو صد گفته چون نیم کردار نیست.Cross the bridge when one comes to itچو فردا شود فکر فردا کنیم.Clothes do not make the manآدم را به جامه نشناسند؛ لباس طریقت به تقوا بود

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

دوره مقدماتی php

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.


سایت علاقمندان به زبان انگلیسی


 

ضرب المثل های
انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی
با ترجمه فارسیضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي

ضرب المثلها بخش
مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک
نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار
موجب جذاب تر شدن آنها می شود. در اینجا تعدادی از ضرب المثل
های انگلیسی با ترجمه و معادل فارسی آن آورده شده است.


 

First
catch your hare, then cook him


مرغی که در هواست
نباید به سیخ کشید


To run
with the hare and hunt with the hounds


یکی به میخ و یکی
به نعل زدن


To carry
coals to Newcastle


زیره به
کرمان بردن


To go
with the stream


همرنگ
جماعت شدن


To move
heaven and Earth


آسمان را
به زمین دوختن

Physician, heal thyself


کل اگر
طبیب بودی سر خود دوا نمودی

To
milk the ram


آب در
هاون سائیدن


Spare
the rod and spoil the child

کسی که
بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد


The
shoemaker’s wife goes the worst shod


کوزه گر
از کوزه شکسته آب می خورد

Half a
loaf is better than no bread


کاچی به
از هیچ چیز است

When in Rome, do as the Romans do


خواهی نشوی رسوا، همرنگ
جماعت شو

To get
out of bed on the wrong side


از دنده
چپ برخاستن

There is
honour among thieves


سگ سگ را نمی خورد

One
should not look a gift horse in the mouth


دندان اسب پیشکشی را
نمی شمارند

Strike
while the iron is hot


تا تنور گرم است باید
نان پخت

One
swallow does not make summer


با یک گل بهار نمی شود

Light
come, light go

ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي


باد آورده را باد می
برد

His bread is buttered on both sides


نانش در روغن است

He is a
button short


یک تخته اش کم است

To put
the cart before the horse


سرنا را از ته گشاد آن
زدن

To
dance to a person’s tune


به ساز کسی رقصیدن


 Bargain
is bargain

حساب حساب است، كاكا برادر 

nothing ventured, nothing gained

نابرده رنج گنج میسر نمیشود

He
is a dog in the manager

نه خود خورد نه کس دهد،
گنده کند به سگ دهد

Like
water off a duck’s back


چون گردکان بر گنبد

Like a
duck in thunderstorm


مثل خر در گل مانده

All is
well that ends well


شاهنامه آخرش خوش است

Birds of
a feather flock together


کبوتر با کبوتر باز با
باز

To bite a
file


آب در هاون سائیدن

To have a
finger in every pie


نخود هر آشی بودن

His
fingers are all thumbs


دست و پا چلفتی است


no
news is good news


بی
خبری خوش خبری است

To
pour oil on the fire


آتش را دامن زدن

There is
no smoke without fire


تا نباشد چیزکی مردم
نگویند چیزها

Don’t bite the hand that feeds you


نمک خوردی نمکدان مشکن

To fall
from the frying pan into the fire


از چاه درآمدن و در
چاله افتادن

A
burnt child dreads the fire

مارگزیده از ریسمان
سیاه و سفید می ترسد
 

 


 

 

آموزش گرامر، تلفظ و لغات زبان انگلیسی.

استفاده از همه مطالب
این بخش رایگان است.
از آنها استفاده کنيد و به ديگران هم
استفاده از آنها را توصيه کنيد.

 

پرطرفدارترین ها

آموزش
تصویری اصطلاحات انگلیسی

ضمایر

آموزش اصوات انگلیسی و
IPA

آموزش تصویری لغات

 

تازه های آموزش

پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی

اعداد
در زبان انگلیسی

انگلیسی در سفر

مشکلات سلامتی

ضرب المثلهای انگلیسی

ساعت چند است؟

 

پیشنهاد،
انتقاد یا نظر خود را
هم اکنون برایمان ارسال کنید.
همه پیامها به دقت بررسی خواهند شد:

50001040500045
 


به شبکه‌های اجتماعی ما بپیوندید تا
علاوه بر دریافت مطالب آموزشی، از تازه‌های
سایت نیز با خبر شوید:

 

 

 


آموزش زبان از طریق داستانهای انگلیسی

راحت‌ترین، مفرح‌ترین و ارزان‌ترین روش آموزش
زبان

 

 

 

 

 

Download

دانلود فایل PDF

فایل PDF این
مطلب را
از اینجا دانلود
 کنید.

 

 جستجو در سايت  
|   ديکشنری
آنلاين   | 
 لينک به ما   |  

اخبار آموزشی  
|
 

درباره ما  
|   همکاری
با ما  
|
 
پیوندها

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذکر منبع و درج
لینک به سايت مجاز است.


 

 

 


    

 

 

خانه » بلاگ » آموزش آسان زبان انگلیسی » جملات و لغات مهم انگلیسی » ۱۵۰ تا از اصطلاحات و ضرب المثل های روزمره انگلیسی با ترجمه فارسی

در ادامه آموزش های کاربردی زبان انگلیسی، در این پست، ۱۰۰ تا از اصطلاحات و ضرب المثل های کاربردی و روزمره زبان انگلیسی را با ترجمه فارسی در اختیار شما قرار می دهیم. نهایتا هم می توانید فایل پی دی اف را دانلود کنید.

ضرب المثل ها یا proverbs بخشی از گفته ها یا عبارت هایی هستند که در ان ها شیوه بیان موضوع از گفته ها ی عادی متفاوت است. ضرب المثل عبارتی است کوتاه, دقیق,شیوا,به یاد ماندنی که برای اخطار,نصیحت,پیش گویی یا نوعی برداشت انتقادی از یک موضوع است.در زبان انگلیسی ضرب المثل ها همانند زبان فارسی پر کاربرد و با اهمیت است ,به همین دلیل در این مقاله سعی شده است به تعدادی از رایج ترین ضرب المثل های انگلیسی بپردازیم.

در بخش اول مهم ترین ضرب المثل ها و در بخش دوم اصطلاحات کاربردی روزمره را برای شما تدوین کرده ایم. همچنین می توانید دانلود رایگان ۱۰۰ تااز بهترین داستان های کوتاه زبان انگلیسی با ترجمه فارسی را مطالعه کنید.

 

ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي

 

   دانلود فایل پی دی اف این لیست 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال دیدگاه

تماس با ما

تهران-خیابان انقلاب  تلفن تماس ۰۹۱۹۳۲۲۶۳۲۶ تلفن ثابت ۲۸۴۲۶۹۲۹ -۰۲۱

ایمیل maxer.ir@gmail.com

تبلیغـات    فروشـگاه

شرکت لوتوس

با بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان در امر آموزش و فروش محصولات آموزشی، تنها به کیفیت و رضایت مشتری می اندیشیم !

© استفاده از مطالب چـــرب زبـــان تنها با کسب اجازه از مدیریت امکان پذیر می باشد. سلامتی-زیبایی

در بخش سرگرمی نمناک قصد داریم سری ضرب المثل انگلیسی از میان پراورب های پرکاربرد لاتین با معادل آن در زبان فارسی برایتان جمع آوری کنیم تا بدون نیاز به کتاب یا نرم افزار خاصی بتوانید این مثل ها را بیاموزید ، در ادامه 20 ضرب المثل اول را خواهید خواند.

Barking dogs seldom bite

dance to a person’s tune

به ساز کسی رقصیدن

ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

ضرب المثل ها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود. در اینجا تعدادی از ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه و معادل فارسی آن آورده شده است.


First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید
To run with the hare and hunt with the hounds

یکی به میخ و یکی به نعل زدن
To carry coals to Newcastle

زیره به کرمان بردن
You may end him but you’ll not mend him

ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي

توبه گرگ مرگ است.
You can lead a horse to water, but you can’t make him drink

هيچ كاري با زور درست نمي شود؛ زور همیشه کارساز نیست.
You win some/a few, you lose some/a few

زندگي برد و باخت دارد.
You are what you eat

غذای انسان ماهیت انسان را می سازد
You have take the good with the bad

بايد خوب را با بد پذيرفت
A Younger idler, an old beggar

جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.

در جوانی کار کن تا در پیری گدایی نکنی.
You reap what you sow

خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم

ديبا نتوان بافت از اين پشم كه رشتيم
You pay your money and you take your choice

هر چقدر پول بدهي همان قدر آش مي خوري.
You can do anything, but not everything

شما می توانید هر کاری را انجام دهید اما نمی توانید همه کارها را انجام دهید.
You can’t put the clock back

گذشته ها گذشته است.
Years teach us more than books

سالها بیشتر از کتابها به ما درس می دهند.
You want a thing done, do it yourself

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
You can’t keep a good man down

خواستن توانستن است.
You saw nothing, you heard nothing

شتر ديدي نديدي.
You took the words out of my mouth

جانا سخن از زبان ما مي گويي.
You are scraping the bottom of the barrel

ملاقه ات به ته ديگ خورده است.
You can’t win

مقسّمت ندهد روزي كه ننهادست.
You can educate a fool, but you can not make him think

آدم احمق را می توان تربیت کرد اما نمی توان به تفکر واداشت.
You can’t have your cake and eat it too

ني شود هم خدا را بخواهي و هم خرما را.
You can’t take it with you when you die

ثروت را به هنگام مرگ با خود به گور نتوان برد.
You can not put out a fire with oil

آتش را با آتش خاموش نتوان كرد.
You can not wash a black a more white

كه زنگي به شستن نگردد سفيد.
You can not catch old birds with chaff

عنقا را به دام نتوان گرفت.
You must lie on the bed you have made

خود كرده را تدبير نيست.
You are a back seat driver

کنار گود نشستی و می گویی لنگش کن.
You may know by a handful the whole sack

مشت نمونه خروار است.
You can not burn the candle at both ends

ني شود هم خدا را بخواهي و هم خرما را.
You can’t dance at two weddings

با يك دست نمي توان دو هندوانه بر داشت.
You can’t mend a broken egg

آب رفته به جوی بر نگردد.
You can not sell the cow and drink the milk

نی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.
You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

گنج بي مار و گل بي خار نيست.
You can not get blood out of stone

از آب كره نتوان گرفت.
Your love will be in my heart at all times

اگر مرگم به نامردی نگیرد           مرا مهر تو در دل جاودانی ستضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي

و گر عمرم به ناکامی سر آید           تو را دارم که مرگم زندگانی ست
Your wish is my command

از تو به يك اشارت از ما به سر دويدن.

جسم و جان و هر چه هستم آن توست           حکم و فرمان جملگی فرمان توست
You must grin and bear it

باید بسوزی و بسازی.
You can’t see the wood for the trees

آنقدر سمن است كه ياسمن پيدا نيست.
You can’t make bricks without straw

با دست خالي نمي توان كاري انجام داد.
You can not get a quart into a pin pot

نمي توان بحر را در كوزه ريخت.
You are responsible for you

هر کس ضامن دوزخ و بهشت خویش است.
You can’t please everyone

همه را نمي توان از خود راضي نگه داشت.
You cannot unscrambles eggs

کاری است گذشته، سبویی است شکسته.
You cannot teach an old dog new tricks

پير را تعليم دادن مشكل است.
You cannot make a silk purse out of a sow’s ear

از تخم مرغ پشم نتوان چید.
You should never judge a book by its cover

از روی ظاهر نباید قضاوت کرد.

ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را
You have to crawl before you can walk

قبل از راه رفتن باید خزیدن رایاد گرفت.
You can catch more flies with honey than you can with vinegar

هر کاری راهی دارد.
When it rains, it pours

چو بد آید هر چه آید بد شود.

بدبختي نمی آید وقتي هم مي آيد پشت سر هم مي آيد.
Whatever happens is for the best

هر چه پيش آيد خوش آيد.
Whoever knocks on a door and persists will be allowed in

گفت پيغمبر كه چون كوبي دري

عاقبت زان در برون آيد سري
Where there is muck, there’s luck/brass

آدم پولدار شانس هم دارد.
When the cat’s away the mice will play

ماه درخشنده چون پنهان شود شب پرّه بازيگر ميدان شود
What is done can’t be undone

آب رفته به جوي برنگردد، گذشته ها گذشته است.
When in Rome do as the Romans do

خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو.
Where there is a will, there is a way

خواستن، توانستن است.
the Way to a man’s heart is through his stomach

براي بدست آوردن دل مردان بايد از طريق شكمشان وارد شد.
Without music, life is a journey through a desert

بدون موسیقی، زندگی به منزله سفر کردن از بیابان است.
What we acquire without sweat we give away without regret

هر آنچه آسان یافتی، آسان دهی از دست.
Well begun is half done

شروع خوب نصف كار است.
Winners never cheat and cheaters never win

آدمهای برنده هرگز کلک نمی زنند و آدمهای متقلب هرگز برنده نمی شوند.
When money speaks, the truth remains silent

وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند.
When a thing is done, advice comes too late

بعد از وقوع واقعه، پند و تدبیر دیگر بکار نیاید.
Waste not, want not

اسراف نكن تا محتاج نشوي.
a Watched pot never boils

زمان انتظار دير مي گذرد.
Will is the key of the victories

رمز پیروزی اراده است.
the Wish is father to the thought

شتر در خواب بيند پنبه داند؛ فكر باطل ز تمنا خيزد.
a Wise man avoids edged tools

آدم دانا به نشتر نزند مشت.
a Word to the wise is enough/sufficient

در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

ازين به نصيحت نگويد كست اگر عاقلي يك اشارت بس است
Word cut more than sword

زبان برنده تر از شمشير است.
the Worm will turn

چو دست از همه حیلتی در گسست             حلال است شمشیر بردن به دست

وقت ضرورت چو نباشد گريز دست بگيرد سر شمشير تيز
What is bred in the bone, will never come out of the flesh

اصل بد نيكو نگردد هر كه بنيادش بد است.
Wall have ears

مكن پيش ديوار غيبت بسي             بود، كز پسش گوش دارد كسي
Who chatter to you, will chatter of you

هر كه عيب دگران پيش تو آورد و شمرد

بي گمان عيب تو پيش دگران خواهد برد
Who has skirts of straw needs fear to fire

کسی که دامن حصیری دارد باید از آتش فاصله بگیرد.

کسی که بار شیشه دارد نباید به دیوانه سنگ بیاندازد.
When love is not madness, it is not love

عشق که به حد دیوانگی نرسید، عشق نیست.

عاشق آن باشد که چون آتش بود            گرم رو سوزنده و سرکش بود
What the eye sees not, the heart ruse not

اگر ديده نبيند، دل نخواهد.
When good cheer is lacking, our friends will be packing

يار نيك را در روز بد شناسند.
While the grass grow, the cow starves

بزك نمير بهار مياد، خربزه با خيار مياد.
Who longest wait of all surely wins

صبر آرد آرزو را نی شتاب؛ صبر مایه پیروزی است.
We are on a different wavelength

آبمان به يك جوي نمي رود.
We live for a good time not for a long time

کیفیت زندگی مهم تر از کمیت زندگی است.
Who knows much, will suffer much

هر كه بیشتر می فهمد بیشتر رنج می برد.
What the heart feels the tongue speaks

آنچه بر دل فرود آيد، بر زبان آيد.
Who keeps company with the wolf will learn to howl

انگور ز انگور همی گیرد رنگ.

كمال همنشين در من اثر كرد             و گرنه من همان خاکم که هستم
Water is life’s matter and matrix, mother and medium

آب مایه حیات است؛ بدون آب نمی توان زندگی کرد؛ آب آبادانی است.
Water which is to pure has no fish

آب پاک و تمیز ماهی ندارد.
Wishes don’t wash the dishes

با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود.
a Wonder lasts but nine days

آتش تند زود خاكستر مي شود.
a Work well begun is half done

کاری که خوب شروع شده باشد در واقع نیمی از آن انجام شده است.
When/where one door shuts another opens

خدا گر به حكمت ببندد دري             گشايد به فضل و كرم در ديگري
When the word is out it belongs to another

سخن تا نگويي بر او دست هست چو گفته شد يابد او بر تو دست
When the head aches, all the body is out of tune

چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
What is a workman without his tools

ز بي آلتان كار نايد درست؛ بدون ابزار و وسایل کاری نمی توان انجام داد.
Wedlock is a padlock

ازدواج، اسارت است.

اي گرفتار پايبند عيال ديگر آسودگي مبند خيال
Work while it is day

تا تنور داغ است نان باید پخت.
the Weakest goes to the wall

هر چه سنگ است به پاي لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.
When candles are away all cats are grey

شب گربه سمور نمايد.
We are shot with our own arrow

خود کرده را تدبیر نیست؛ از ماست که بر ماست.
Wear the pants in the family

تصميم گيرنده بودن؛ حرف آخر را زدن؛ رئيس بودن
a Woman’s place is in the home

خانه بدون زن گورستان است.

زن بلا باشد به هر كاشانه اي         بي بلا هرگز مبادا خانه اي
a Woman’s work is never done

كار خانم ها هيچ وقت تمام نمي شود.
Walnuts and pears you plant for your heirs

هر چه نيكي كنيد آن نيكي به خود كرده ايد.
When the wine is in, the wit is out

شراب، عقل از سر بيرون كند.
When the pot boils over, it cools itself

فواره چون بلند شود سرنگون شود.
Wisdom is better than strength

آدمي را عقل مي بايد نه زور.
What you pay, what you get

هر چقدر پول بدهي همان قدر آش مي خوري.
What is past, is past

گذشته ها گذشته است.
Who laughs last, laughs longest

آن خوش است اي جان كه فرجامش خوش است.
While there is life, there is hope

تا زندگي هست، اميد هست.
What you lose on the swings, you gain on the roundabouts

دري نبست زمانه كه ديگر دري نگشايد.

ايزد هرگز دری نبندد بر تو            تا صد دیگری به بهتری نگشاید
What is told in the ear of a man, is often heard a hundered miles away

حرفی که از دهان بر آید، گرد جهان در آید.
Wonders will never cease

معجزه هنوز هم اتفاق مي افتد.
Water is the best thirst quencher

آب بهترين فرو نشاننده عطش است.
Want is the mother of industry

احتياج مادر اختراع است.
What is taken in with the milk, only goes out with the soul

با شير اندرون شده با جان بدر شود.
When drink enters, wisdom departs

شراب كه از در، در آمد عقل و هوش از كف برفت
Worrying never did anyone any good

نگراني دردي را درمان نمي كند.
Wake not a sleeping dog

فتنه در خواب است بيدارش مكن.
We seek water in the sea

آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد         وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
We cannot learn without pain

بدون رنج و زحمت، علم حاصل نمی شود.
We lie loudest when we lie to ourselves

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلندتر فریاد می زنیم.
When in doubt do nowt/ nothing

روزه شك دار نگير.
Who knows he knows nothing knows much

هرگز دل من ز علم محروم نشد    کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب وروز    معلومم شد که هیچ معلوم نشد
Who knows what tomorrow holds

كه داند كه فردا چه زايد زمان؛ هیچکس از آینده خبر ندارد.
When things got to the worst they will mend

تا پريشان نشود كار به سامان نرسد؛ خرابی مقدمه اصلاح است.
When angry, count a hundred

هر وقت عصباني شدی يك ليوان آب بخور.
What costs little is little esteemed

نداند كسي قدر روز خوشي      مگر روزي افتد به سختي كشي
What can’t be cured must be endured

چو نتوان بر افلاك دست آختن    ضروري است با گردشش ساختن
Water does not tickle out of his hand

آب از دستش نمي چكد.
Writing of ideas is the capital of future

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.
Woman’s dreams go by contraries

خواب زن چپ است.
Win a few, lose a few

آدم گاه برنده است، گاه بازنده.
Words are but wind

حرف باد هواست.
Why buy a cow when milk is so cheap

چرا باید یک گاو بخری وقتی که شیر اینقدر ارزان است. ( آفتابه خرج لحیم کردن است )
War and love are as full of trouble as pleasure

جنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند.
Wear the old coat, but buy the new book

لباس کهنه ات را بپوش اما کتاب تازه بخر.
Wake up and smell the coffee

ششدانگ حواس خود را جمع كردن
Work one’s fingers to the bone

جان کندن؛ سخت کار کردن
Warm the cockles of somebody’s heart

كسي را خوشحال كردن.
Weigh the pros and cons

معايب و محاسن كاري يا چيزي را سنجيدن.
Work all the hours God sends

بكوب كار كردن؛ شبانه روز كار كردن
Wear one’s heart on one’s sleeve

بی شیله پیله بودن؛ صاف و ساده بودن
When pigs fly

خدا را چه ديدي!؛ در همیشه روی یک پاشنه نمی گردد.
Win small, win early, win often

کم ببر، زود ببر، همیشه ببر.
When the hell’s frozen over

وقت گل نی
Who dares to teach must never cease to learn

مدرس نباید از مطالعه و آموختن دست بردارد.
Who know who is beautiful and who ugly behind the curtain

کس چه داند که پس پرده که زیباست، که زشت.
When the dust has settled

وقتي آبها از آسياب افتاد؛ وقتی سر و صداها خوابید.
When it comes to the crunch

موقعش كه برسد؛ وقتش كه برسد.
Where there are bees there is honey

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها.
Where there is no justice there is no joy

آنجا که عدالت نیست، خوشی هم نیست.
a Willing horse is run to death

هر كسي را بهر كاري ساختند.
a Word before is worth two after

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
a Woman conceals what she knows not

مگو از هیچ نوعی پیش زن راز         که زن رازت بگوید جمله سرباز
a Word spoken is past recalling

آب رفته به جوي بر نگردد؛ گذشته‌ها گذشته است.
the Way to get along is to go along

همزیستی در همراهی است.
the Wolf may lose his teeth, but never his nature

مار پوست مي اندازد، خوي نمي اندازد.
When two Sundays meet

هر وقت خورشيد از مغرب بر آيد؛ وقت گل ني.
What everybody says must be true

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها.
We all make mistakes

انسان جايزالخطاست.
Why keep a dog and bark yourself

چرا آدم بايد سگ داشته باشد ولي خودش پارس كند.
Where there is peace, God is

هر جا كه صفا هست در آن نور خدا هست.
Where there is love, there is no coercion

هر جا سخن از عشق است زور و اجباري در كار نيست.
Whatever comes from a friend is good

هر چه از دوست رسد نيكوست.
When I am no more, let happen what may

پس از من كو جهان را آب گيرد.
Winning isn’t everything

برد و پيروزي كه همه چيز نيست.
Winning is earning, losing is learning

پيروزي موفقيت است و شكست تجربه.
What soberness conceals, drunkenness reveals

مستی راستی می آورد؛ آدم مست راستگو است.
Where ignorance is bliss, its folly to be wise

جايي كه جهالت بركت است، دانايي احمقي است.
Without sleep, no health

خواب برای سلامتی لازم است.
When the shit hits the fan

خر تو خر كه شد؛ اوضاع شير تو شير كه شد.
What goes up must come down

فواره چون بلند شود سرنگون گردد.
a Woman can beat the devil

زن شیطان را هم می تواند شکست دهد؛ شیطان از زن درس می آموزد.
a Word before is worth two after

چنگ اول به از صلح آخر.
a Wise head keeps a shut mouth

ترا خاموشي اي خداوند هوش              وقارست و نا اهل را پرده پوش
the Whole dignity of a man lies in the power of thought

بزرگی هر کس در طرزفکر و تفکر اوست.
What is done can’t be undone

چو تير از كمان رفت نيايد به شست باز.
Without justice, courage is weak

بدون عدالت، شجاعت كار ساز نيست.
When you play you must pay

بازي اشكنك سر شكستنك هم دارد.

هر كس خربزه مي خورد پاي لرزش هم مي نشيند.
What goes around, comes around

هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت.
Where there is love, there is pain

عشق بدون رنج نیست؛ عشق با سختی همراه است.
Why should the devil have all the best tunes

خربزه شيرين نصيب كفتار مي شود.
What is sauce for the goose is sauce for the gander

بر كس مپسند آنچه ترا نيست پسند.
When character is lost, all is lost

هیچ چیزی مهم تر از آبرو نیست.
Without friends a tree like without roots

آدم بی دوست، مثل درخت بی ریشه است.
When ambition ends, happiness begins

پایان جاه طلبی، آغاز خوشبختی است.
What a man says drunk, he thinks sober

مستی و راستی.
What can you expect from a hog but a grunt

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

از خوک جز خرخر کردن چیزی نمی توان انتظار داشت.
When the drink is in, the truth is out

مستی و راستی.
When poverty come in the door, love goes out the window

فقر که از در درآمد عشق از پنجره بیرون رفت.
Write your inguries in the sand, kindness in marble

بدی ها را روی شن بنویس وخوبیها را روی سنگ مرمر.
When there is no trust, there is no love

وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست.
Whatever comes up is welcomed

هر چه پیش آید، خوش آید.
What must be, must be

از تقدیر گریزی نیست؛ آنچه باید بشود می شود.
What goes around, comes around

چیزی که عوض دارد، گله ندارد.
Any port in a storm

در بيابان لنگه كفش كهنه نعمت است.
Actions speak louder than words

به عمل كار برآيد به سخنداني نيست.
Act so in the wally that need not fear those who stand on the hill

آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است.
As you make your bed you must lie on it

خود كرده را تدبير نيست.
Absence makes the heart grow fonder

جدايي تا نيفتد دوست قدر دوست كي داند.
All good things come to an end

چراغ هيچكس تا صبح نمي سوزد.
All work and no play make Jacks a dull boy

تنوع چاشني زندگي است.
All things come to him who waits

گرصبر کنی زغوره حلوا سازی؛گوساله به روزگار گاوی گردد.
All’s fair in love and war

در عشق و جنگ هر كاري رواست.
Ask and you shall receive

پرسان، پرسان می توان رفت هندوستان.
an Apple a day keeps the doctor away

روزی یک سیب بخور تا از طبیب بدور مانی.
April showers bring forth May flowers

تا باران نبارد گل نرويد.
All’s well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است؛ جوجه‌ها را آخر پاييز مي شمارند.
All roads lead to Rome

همه راهها به رم ختم مي شود.
After a storm comes a calm

آرامش پس از طوفان مي آيد.
After death the doctor

نوش دارويي و بعد از مرگ سهراب آمدي.
All truths will not bear telling

هر حقيقتي را نبايد به زبان آورد.
Affection blinds reason

محبت آدم را کور می کند.
an Artist lives every where

وجود مردم دانا مثال زر و طلاست          که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند
All are not hunters that blow the horn

هر كه ريش دارد بابا نيست؛ هر که شیپور دارد شکارچی نیست.
All doors open to politeness

ادب تاجي است از نور الهي بنه بر سر برو هر جا كه خواهي
Attack is the best form of defense

دست پيش زوال ندارد؛ حمله بهترين نوع دفاع است.
As you sow, as you reap

چو دشنام گويي، دعا نشنوي           بجز كشته خويش ندروي

نپندارم ای در خزان کشته جو           که گندم ستانی بوقت درو
As the work, so the pay

مزد خر چراني، خر سواري است.
an Ass is but an ass though laden with gold

خر اگر جل اطلس بپوشد باز هم خر است.
Art is long, life is short

علم آمد فراوان ، عمر كوتاه.
As you salute, you will be saluted

بود حرمت هر كس از خويشتن.

کمم گیری کمت گیرم ، نمرده ماتمت گیرم.
All things are difficult before they are easy

معما چو حل گشت آسان شود.
Action is the proper fruit of knowledge

بار درخت علم ندانم بجز عمل.
Adam’s ale is the best brew

آب بهترين مشروب است.
All are not thieves that dogs bark at

هر كسي را كه سگ پارس می كند دزد نمی توان گفت.
All cats are grey in the dark

شب گربه سمور مي نمايد.
All’s fish that comes to the net

نگه دار فرصت كه عالم دميست.
Appearances are deceptive

ظواهر فريبنده اند.
Ask no questions and hear no lies

نپرس تا دروغ نشنوي.
All things are possible with God

خدا برهر كاري تواناست.
Adam ate the apple, and our teeth still ache

چوب ديگران را خوردن
As well be hanged for a sheep as a lamb

دزد به دار آويخته مي شود چه براي يك گوسفند جه براي يك برهّ.
the Apple doesn’t fall far from the tree

ميوه پاي درخت مي افتد.
the Apples on the other side of the wall are the sweetest

مرغ همسايه غاز است.

نعمت ما به چشم همسایه صد برابر فزون کند پایه
Accidents will happen in the best regulated families

با قضا و قدر كارزار نتوان كرد.
Accident(s) will happen

با سرنوشت نمي توان جنگيد؛ حادثه خبر نمی کند.
All men are members of the same body

بني آدم اعضاي يكديگرند          كه در آفرينش ز يك گوهرند
All his gees are swan

مرغ خودش را غاز مي داند.
Ask much to have a little

به مرگ گير تا به تب راضي شود.
All is grist that comes to his mill

از تخم مرغ پشم مي چيند؛ از آب کره می گیرد.
All is for the best

هر چه پيش آيد خوش آيد.
Always have two strings to your bow

كار از محكم كاري عيب نمي كند.
Abstinence is the best medicine

امساك و پرهيز بهترين دارو است؛ سلامتی تن در پرهیز است.
Accusing the times is but excusing ourselves

از ماست كه بر ماست؛ خود كرده را تدبير نيست.
Adversity often leads to prosperity

بنیاد غم وشادی بس دیر نمی پاید

هر صبح ز پی شامی، هر شب سحری دارد
After night comes the dawn

ای دل صبور باش و نخور غم که عاقبت

این شام صبح گردد و این شب سحر شود
After sorrow comes joy

در پس هر گريه آخر خنده ايست        مرد آخربین مبارک بنده ایست
Answer one in his own language

كلوخ انداز را پاداش سنگ است؛ جواب هاي، هو است.
April and May are the keys of the year

سالي كه نيكوست از بهارش پيداست.
All covet, all lose

آدم حريص هميشه محروم است.
All fellows in football

بازی اشکنک، سر شکستنک دارد.
Any time means no time

هر وقت به معناي هيچ وقت است.
All clouds bring not rain

نه آبستن درّ بود هر صدف؛ هر ابري باران ندارد.
All talk and no trouser

به عمل كاربرآيد به سخنداني نيست.
All that glitters is not gold

هر درخشنده اي طلا نيست؛ هر گردي گردو نيست.
Anger has no eyes

خشم كار شيطان است؛ خشم چشم و گوش ندارد.
At foot of the candle it is dark

پسر كفاش هميشه پا برهنه است؛ پای چراغ تاریک است.
Absence sharpens love, presence strengthens it

دوري و دوستي؛ با اهل زمانه صحبت از دور خوش است.
All things must pass

هر چيزي پاياني دارد.
All you need is love

هر انساني به محبت نياز دارد.
All the world loves a lover

طفيل هستي عشقند آدمي و پري.
Act quickly, think slowly

خوب تامل کن، زود دست بکار شو.
Act today only tomorrow is too late

كار امروز به فردا مفكن.
Advice most needed is least heeded

پند گفتن با جهول خوابناك       تخم افكندن بود در شوره زار

با سیه دل چه سود گفتن وعظ       نرود میخ آهنی در سنگ
All frills and no knickers

پز عالي، جيب خالي.
All flowers are not in one garden

همه گلها در یک باغ پیدا نمی شوند.
After dinner sit a while, after supper walk a mile

بعد ازخوردن نهاراستراحت کن، بعد ازخوردن شام قدم بزن.
As poor as a church mouse

در هفت آسمان يك ستاره نداشتن؛ گورم کجاست که کفنم باشد.
As soon as a man is born, he begins to die

انسان از لحظه تولد به سوي مرگ گام بر مي دارد.
Adventures are to the adventurous

آدم ماجراجو در کمین خطر است؛ مارگیر را مار می کشد.
Adversity makes strange bedfellows

فقر و نداري دوستان را هم بيگانه مي كند.
an Army marches on it’s stomach

سپاه بي خزينه نتوان داشت.
As the twig is bent, so is the tree inclined

نهد شاخ پر ميوه سر بر زمين.

درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید.
All truths are not to be told

هر حقیقتی را نباید بر زبان آورد.
Anger is momantary madness

خشم نوعی جنون آنی است؛ خشم دیوانگی کوتاهی است.
Argue the toss

يكي به دو كردن؛ دهن به دهن شدن
As you bake, so shall you brew

آشي است كه خودت پخته اي.

چو تو خود کنی اختر خویش را بد        مدار از فلک چشم نیک اختری
Ask a silly question and you get a silly answer

سوال احمقانه بپرس تا جواب اخمقانه بشنوی.
All abroad and nothing at home

پز عالي، جيب خالي.
Age and wedlock tame man and beast

پیری و ازدواج آدم را رام و مطیع می کند.
Appetite comes with eating

اشتها زير دندان است.
Agree to differ/disagree

عيسي و موسي هر كدام به دين خود بودن
All for one and one for all

غم جمله خور در هواي يكي         مراعات صد كن براي يكي
All cat’s love fish but hate to get their paws wet

هر كه را طاووس خواهد جور هندوستان كشد.
All hat no cattle; All frills no knickers; All sizzle no steak

از سرمایه و عمل خبری نبودن
Always care about your flowers and friends

هميشه مواظب دوستان و گلهاي خود باشيد.
the Anvil fears no blows

از آن بيدها نيست كه با اين بادها بلرزد.
Anger edges valor

خشم به آدم شجاعت می بخشد؛ خشم شمشیر تیز و برّان است.
Always look both ways before crossing the street

احتیاط به خرج دادن؛ با احتیاط عمل کردن
Advice is cheap

نصیحت خرجی ندارد.
All men are mortal

همه انسانها فناپذیر هستند.
All experience is education for the soul

همه تجربه ها جهت تربیت روح و نفس است.
All days are short to industry and long to idleness

زمان برای آدم بیکار خیلی به کندی می گذرد.
All things grow with time except grief

گذشت زمان از شدت غم و اندوه می کاهد.
Absence increases sorrow

غیبت طولانی باعث افزایش اندوه می شود.
Prevention is better than cure

پیشگیری بهتر از درمان است.
practice makes perfect

كار نيكو كردن از پر كردن است.
the Pen is mightier than the sword

تيغ علم از تيغ آهن تيزتر بل ز صد لشكرظفر انگيز تر
People who live in glass houses shouldn’t throw stone

عيبجو عيب خودش را نمي بيند.
Precious good are contained in small parcels

كوتاه خردمند به از نادان بلند است.
an Ounce of prevention is better than a pound of cure

جنگ اول به از صلح آخر؛ علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
One who acts through another, acts through himself

هر چه كني به خود كني        گر همه نيك و بد كني
One can not put the clock/time back

زمان گذشته نيايد به بر؛ گذشته ها گذشته است.
Old habits die hard

مار پوست بگذارد و خوي نمي گذارد.
Never too old to learn

براي آموختن هيچ وقت دير نيست.
No man can serve two masters

ني شود هم خدا را خواست و هم خرما را.
Necessity is the mother of invention

احتياج مادر اختراع است.
No gain without pain

به رنج اندر است اي خردمند گنج         نيابد كسي گنج نابرده رنج
Make haste slowly

عجله كار شيطان است.
Marry in May, run for aye

هر چيز به وقت خويش نيكوست.
Moderation in all things

در همه كارها ميانه گزيني بايد كرد.
Measure is medicine

اندازه نگه دار كه اندازه نيكوست.
the Morning sun never lasts a day

چراغ هيچكس تا صبح نسوزد.
Man is to man a wolf

انسان گرگ انسان است.
a Man’s best friends are his ten fingers

كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
Much coin, much care

سر بزرگ بلاي بزرگ دارد.
Men are not angles

انسان فرشته نيست؛ بشر جايزالخطاست.
Locking the stable door after the horses are gone

ترياق را بعد از مردن مار گزيده آوردن

نوشدارو پس از مرگ سهراب آوردن
Let the dead bury their dead

خفته را خفته كي كند بيدار.
Lightning never strikes in the same place twice

خانه دزد زده ايمن است؛ صاعقه دو بار در يك جا نمي زند.
Let sleeping dogs lie

چوب در لانه زنبور نكن؛ فتنه در خواب است بيدارش مكن.
Let bygones be bygones

گذشته ها گذشته است؛ آن قدح بشکست و آن پیمانه ریخت.
Least said, soonest mended

با آنكه سخن به لطف آب است       كم گفتن هر سخن صواب است
Look before you leap

زرع نكرده پاره نكن؛ بي گدار به آب نزن.
a Leopard cannot change its spots

عاقبت گرگ زاده گرگ شود       گر چه با آدمي بزرگ شود
Kings have long arms

هر كه را زور در بازوست، زر در ترازوست.
Killing no murder

هيچ خوني به ناحق ريخته نمي شود.
Kill two flies with one flap

با يك تير دو نشان زدن
Kill the goose that lays the golden eggs

مرغ تخم طلا را كشتن؛ نان خود را آجر كردن
Knowledge is power

بالاتر است آنكه داناتر است.
Jack of all trades, master of none

آدم همه كاره، هيچ كاره است.
a Jar’s mouth may be stopped, a man’s cannot

در دروازه را می توان بست، ولی دهان مردم را نمی شود بست.

كام و دم مار و نيش كژدم بستن      بتوان، نتوان زبان مردم بستن
Judge not, that ye be not judged

عيب تو خواهي نگويد كس، عيب كس نگو.
Justice is half religion

انصاف ، نصف ايمان است.
a Jealous man is the keeper of his wealth

بخیل برای ثروت خود نگهبان است.
Joy surfeited turns to sorrow

آب ار چه زلال خيزد       از خوردن پر ملال خيزد
Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today

امروز نقد، فردا نسيه.
Jack is as good as his master

گفت و خوش گفت پير برزيگر       آنچنان مادر اين چنين دختر
Jouk and let the jaw go by

رطب خورده منع رطب چون كند.
a Joint pot does not boil

كه ديگ شراكت نيايد به جوش.
Just what the doctor ordered

همين و مي خواستيم.
the Jewel in the crown

گل سر سبد بودن، سر گل بودن
Just the ticket

خود خودش است.
the Joker in the pack

عنصر ناسازگاربودن؛ وصله ناجور بودن
Jump in at the deep end

خود را به دردسر انداختن
It’s easy to be wise after the event

معما چو حل گشت آسان شود.
It’s a long lane that has no turning

در هميشه روي يك پاشنه نمي چرخد.
If a thing worth doing, it is worth doing well

كارنیکو کردن از پر کردن است؛ کار را که کرد آنکه تمام کرد.
If at first you don’t succeed, try, try again

اگر بار اول موفق نشدي دوباره بكوش و بكوش و بكوش.
If you can’t lick/beat them, join them

جنگ و زور آوری مکن با مست

پیش سر پنجه در بغل نه دست
He who pays the piper calls the tone

هر چقدر پول بدهي همان قدر آش مي خوري.
Half a loaf is better than none/no bread

كاچي به از هيچي است.
a Hungry man is an angry man

آدم گرسنه ايمان ندارد.
He has a loose tongue

آدم دهن لقي است.
Haste makes waste

عجله كار شيطان است؛ شتاب کلید اندوه است.
He who hesitates is lost

كارها به صبر بر آيد و مستعجل به سر در آيد.
Honesty is the best policy

درستي بهترين سياست است.
a Good wine needs no bush

اگرهست مرد از هنر بهره ور      هنر خود بگوید نه صاحب هنر

اگر مشك خالص نداري، مگوي      ورت هست خود فاش گردد ببوی
Give a dog a bad name and hang him

گر سر آزار داري، بهانه بسيار داري.
God help those who help themselves

از تو حركت، از خدا بركت.
Great promise, small performance

سنگ بزرگ علامت نزدن است.
Faint heart never won fair lady

عروس ملك كسي در كنار گيرد تنگ

كه بوسه بر لب شمشير آبدار نهد
the First blow is half the battle

ضربه اول نيمي از مبارزه است.
Fair exchange, no robbery

آنچه عوض دارد گله ندارد.
a Fault confessed is half redressed

گنه را عذر شويد جامه را آب.

اعتراف به خطا نیمی از بخشودگی است.
Every dog is a lion at home

سگ در خانه صاحبش شير است.
Every light has its shadow

هر گلي را خزاني در كمين است.
Either win the saddle or lose the horse

يا سر مي رود يا كلاه مي آيد.
the End justifies the means

هدف وسيله را توجيه مي كند.
Experience is the mother/father of wisdom

تجربه مادر / پدر خرد است.
Experience is the best teacher

تجربه بهترين معلم است.
Deeds not words

آزادگي مرد بكار است نه گفتار آن به كه عمل باشد و گفتار نباشد
Do well and have well

هر كه به نيكي عمل آغاز كرد        نيكي او روي بدو باز كرد
Divide and rule

تفرقه بيانداز و حكومت كن.
the Darkest hour is that before down

نوميد مشو ز چاره جستن       كز دانه شگفت نيست رستن
Don’t put off for tomorrow what you can do today

كار امروز به فردا مفكن.
a Door must either be shut or open

ني شود هم خدا را خواست و هم خرما را.
a Desperate man needs no help

از جان گذشته را به مدد احتياج نيست.
Don’t cry over split milk

طرب نوجوان ز پير مجو        كه دگر نايد آب رفته بجوي
Bad actions lead to worse reaction

همينت پسند است اگر بشنوي        كه گر خار كاري، سمن ندروي
Better bad now than worse later

جنگ اول به از صلح آخر.
Bad news travels fast

خبر بد زود پخش مي شود.
a Bad workman blames his tools

عروس نمي تواند برقصد مي گويد زمين كج است.
Barking dogs seldom bite

سگ لاینده، گیرنده نبود.
Birds of a feather flock together

كبوتر با كبوتر باز با باز        كند همجنس با همجنس پرواز
Bargain is bargain

حساب حساب است، كاكا برادر.
the Best of friends must be apart

خورشید رخا ز بنده تحویل مکن         این دخل مرا به هجر تبدیل مکن

خواهی که ز من جدا شوی بی سببی     خود دهر جدا کند تو تعجیل مکن
Cross the stream where it is shallowest

گره كز دست بگشايد چرا آزار دندان را.
Charity begins at home

چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.
Cowards die many times before their deaths

آدم نترس يكبار مي ميرد آدم ترسو هزار بار.

هر که ترسید مرد ، هر که نترسید برد؛ ترس برادر مرگ است.
Cut the cackle and come to the hosses

دو صد گفته چون نيم كردار نيست.
Cross the bridge when one comes to it

چو فردا شود فكر فردا كنيم.
Clothes do not make the man

آدم را به جامه نشناسند؛ لباس طریقت به تقوا بود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

این سایت حاصل تلاش شبانه روزی سیدرضا بازیار می باشد که بدون وابستگی مادی و معنوی به هیچ سازمان و نهاد و حزب و گروه سیاسی فعالیت خود را ابتدا بر اساس قانون الهی و سپس قانون اساسی ایران بنا نهاده است. کلیه هزینه های این سایت با هزینه شخصی پرداخت می شود که امیدوارم از این پس از طریق تبلیغات تامین شود و همواره سعی می کنم تا مطالب آموزشی جدید و خواندنی را برای شما به ارمغان بیاورم.

كلیه حقوق این سایت متعلق به سیدرضا بازیار می باشد. کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است

ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي
ضرب المثل هاي انگليسي با ترجمه فارسي
0

دوره مقدماتی php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *