داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

دوره مقدماتی php
داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی
داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

دوره مقدماتی php

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

 

 

A cowboy rode into town and stopped at a saloon for a drink. Unfortunately, the locals always had a habit of picking on strangers. When he finished his drink, he found his horse had been stolen.He went back into the bar, handily flipped his gun into the air, caught it above his head without even looking and fired a shot into the ceiling.  “Which one of you sidewinders stole my horse?!?!? ” he yelled with surprising forcefulness. No one answered.  “Alright, I’m gonna have another beer, and if my horse ain’t back outside by the time I finish, I’m gonna do what I dun in Texas! And I don’t like to have to do what I dun in Texas! “. Some of the locals shifted restlessly. The man, true to his word, had another beer, walked outside, and his horse had been returned to the post. He saddled up and started to ride out of town. The bartender wandered out of the bar and asked, “Say partner, before you go… what happened in Texas?” The cowboy turned back and said, “I had to walk home.”

گاوچراني وارد شهر شد و براي نوشيدن چيزي، كنار يك مهمان‌خانه ايستاد. بدبختانه، كساني كه در آن شهر زندگي مي‌كردند عادت بدي داشتند كه سر به سر غريبه‌ها مي‌گذاشتند. وقتي او (گاوچران) نوشيدني‌اش را تمام كرد، متوجه شد كه اسبش دزديده شده است.او به كافه برگشت، و ماهرانه اسلحه‌اش را در آورد و سمت بالا گرفت و بالاي سرش گرفت بدون هيچ نگاهي به سقف يه گلوله شليك كرد. او با تعجب و خيلي مقتدرانه فرياد زد: «كدام يك از شما آدم‌هاي بد اسب منو دزديده؟!؟!»  كسي پاسخي نداد. «بسيار خوب، من يك آب جو ديگه ميخورم، و تا وقتي آن را تمام مي‌كنم اسبم برنگردد، كاري را كه در تگزاس انجام دادم انجام مي‌دهم! و دوست ندارم آن كاري رو كه در تگزاس انجام دادم رو انجام بدم!» بعضي از افراد خودشون جمع و جور كردن. آن مرد، بر طبق حرفش، آب جو ديگري نوشيد، بيرون رفت، و اسبش به سرجايش برگشته بود. اسبش رو زين كرد و به سمت خارج از شهر رفت. كافه چي به آرامي از كافه بيرون آمد و پرسيد: هي رفيق قبل از اينكه بري بگو، در تگزاس چه اتفاقي افتاد؟ گاوچران برگشت و گفت: مجبور شدم پیاده برم خونه.داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

 

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

 

مادر من و چشمش My mom and her eye

My mom only had one eye.  I hated her… she was such an embarrassment.

مادر من فقط یك چشم داشت . من از اون متنفر بودم … اون همیشه مایه خجالت من بودداستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

اون برای امرار معاش خانواده برای معلم ها و بچه مدرسه ای ها غذا می پخت

There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me.

یك روز اومده بود  دم در مدرسه كه به من سلام كنه و منو با خود به خونه ببره

I was so embarrassed. How could she do this to me?

 خیلی خجالت كشیدم . آخه اون چطور تونست این كار رو بامن بكنه ؟

I ignored her, threw her a hateful look and ran out.

 به روی خودم نیاوردم ، فقط با تنفر بهش یه نگاه كردم وفورا   از اونجا دور شدم

The next day at school one of my classmates said, “EEEE, your mom only has one eye!”

روز بعد یكی از همكلاسی ها منو مسخره كرد و گفت  هووو .. مامان تو فقط یك چشم داره

I wanted to bury myself. I also wanted my mom to just disappear.

فقط دلم میخواست یك جوری خودم رو گم و گور كنم .  كاش زمین دهن وا میكرد و منو ..كاش مادرم  یه جوری گم و گور میشد…

So I confronted her that day and said, ” If you’re only gonna make me a laughing stock, why don’t you just die?!!!”

روز بعد بهش گفتم اگه واقعا میخوای منو شاد و خوشحال كنی چرا نمی میری ؟

My mom did not respond…

اون هیچ جوابی نداد….

I didn’t even stop to think for a second about what I had said, because I was full of anger.

 حتی یك لحظه هم راجع به حرفی كه زدم فكر نكردم ، چون خیلی عصبانی بودم .

I was oblivious to her feelings.

احساسات اون برای من هیچ اهمیتی نداشت

I wanted out of that house, and have nothing to do with her.

دلم میخواست از اون خونه برم و دیگه هیچ كاری با اون نداشته باشم

So I studied real hard, got a chance to go to Singapore to study.

 سخت درس خوندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور برم

Then, I got married. I bought a house of my own. I had kids of my own.

اونجا ازدواج كردم ، واسه خودم خونه خریدم ، زن و بچه و زندگی…

I was happy with my life, my kids and the comforts

 از زندگی ، بچه ها و آسایشی كه داشتم خوشحال بودم

Then one day, my mother came to visit me.

تا اینكه یه روز مادرم اومد به دیدن من

She hadn’t seen me in years and she didn’t even meet her grandchildren.

اون سالها منو ندیده بود و همینطور نوه ها شو

When she stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at her for coming over uninvited.

وقتی ایستاده بودم  كنار در بچه ها به اون خندیدند و من سرش داد كشیدم كه چرا خودش رو دعوت كرده كه بیاد اینجا  ، اونم  بی خبر

I screamed at her, “How dare you come to my house and scare my children!” GET OUT OF HERE! NOW!!!”داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

 سرش داد زدم  “: چطور جرات كردی بیای به خونه من و بجه ها رو بترسونی؟!”  گم شو از اینجا! همین حالا

And to this, my mother quietly answered, “Oh, I’m so sorry. I may have gotten the wrong address,” and she disappeared out of sight.

اون به آرامی جواب داد : ” اوه   خیلی معذرت میخوام مثل اینكه آدرس رو عوضی اومدم ” و بعد فورا رفت واز نظر  ناپدید شد .

One day, a letter regarding a school reunion came to my house in Singapore .

یك روز یك دعوت نامه اومد در خونه من درسنگاپور برای شركت درجشن تجدید دیدار دانش آموزان مدرسه

So I lied to my wife that I was going on a business trip.

 ولی من به همسرم به دروغ گفتم كه به یك سفر كاری میرم .

After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity.

بعد از مراسم ، رفتم به اون كلبه قدیمی خودمون ؛ البته فقط از روی كنجكاوی .

My neighbors said that she is died.

همسایه ها گفتن كه اون مرده

I did not shed a single tear.

ولی من حتی یك قطره اشك هم نریختم

They handed me a letter that she had wanted me to have.

اونا یك نامه به من دادند كه اون ازشون خواسته بود كه به من بدن

“My dearest son, I think of you all the time. I’m sorry that I came to Singapore and scared your children.

 ای عزیزترین پسر من ، من همیشه به فكر تو بوده ام ، منو ببخش كه به خونت تو سنگاپور   اومدم و بچه ها تو ترسوندم ،

I was so glad when I heard you were coming for the reunion.

 خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم داری میآی اینجا

But I may not be able to even get out of bed to see you.

 ولی من ممكنه كه نتونم از جام بلند شم كه بیام تورو ببینم

I’m sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up.

وقتی داشتی بزرگ میشدی از اینكه دائم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم

You see……..when you were very little, you got into an accident, and lost your eye.

آخه میدونی … وقتی تو خیلی كوچیك بودی تو یه تصادف یك چشمت رو از دست دادی

As a mother, I couldn’t stand watching you having to grow up with one eye.

به عنوان یك مادر نمی تونستم تحمل كنم و ببینم كه تو داری بزرگ میشی با یك چشم

So I gave you mine.

بنابراین چشم خودم رو دادم به تو

I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye.

برای من اقتخار بود كه پسرم میتونست با اون چشم  به جای من دنیای جدید رو بطور كامل ببینه

With my love to you,

با همه عشق و علاقه من به تو

 

 

 

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

مردی باهمسرش در خانه تماس گرفت و گفت:”عزیزم ازمن خواسته شده که با رئیس و چند تا از دوستانش برای ماهیگیری به کانادابرویم” ما به مدت یک هفته آنجا خواهیم بود.این فرصت خوبی است تا ارتقائ شغلی که منتظرش بودم بگیرم بنابراین لطفا لباس های کافی برای یک هفته برایم بردار و وسایل ماهیگیری مرا هم آماده کن ما از اداره حرکت خواهیم کرد و من سر راه وسایلم را از خانه برخواهم داشت ، راستی اون لباس های راحتی ابریشمی آبی رنگم را هم بردار زن با خودش فکر کرد که این مساله یک کمی غیرطبیعی است اما بخاطر این که نشان دهد همسر خوبی است دقیقا کارهایی را که همسرش خواسته بود انجام داد.. هفته بعد مرد به خانه آمد ، یک کمی خسته به نظر می رسید اما ظاهرش خوب ومرتب بود. همسرش به او خوش آمد گفت و از او پرسید که آیا او ماهی گرفته است یا نه؟ مرد گفت :”بله تعداد زیادی ماهی قزل آلا،چند تایی ماهی فلس آبی و چند تا هم اره ماهی گرفتیم . اما چرا اون لباس راحتی هایی که گفته بودم برایم نگذاشتی؟” جواب زن خیلی جالب بود… زن جواب داد: لباس های راحتی رو توی جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

به خبرنامه «زبانشناس» بپیوندید و از آخرین تخفیف ها، مقالات و آموزش های تخصصی با خبر شوید:

با این پنج استراتژی مکالمتو قوی کن

چطور یادگیری زبان انگلیسی رو شروع بکنم؟

آموزش زبان انگلیسی با فیلم

قانونهای یادگیری زبان – حواس پرتی ممنوع

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

چگونه به چهار ترس مرسوم در مکالمه زبان انگلیسی غلبه کنیم؟

سرها بالا… شانه ها به عقب… اعتماد بنفس برای مکالمه انگلیسی، حرکت!

برنامه ریزی و هدفمند سازی یادگیری زبان انگلیسی

خاطره‌ای در رابطه با آخرین سفرتان بنویسید

گسترده خوانی و نقش آن در یادگیری زبان انگلیسی

چطور مکالمه‌ی خود را موشکی کنیم؟

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل

آیا به کودکان زبان انگلیسی بیاموزیم؟

تمرین بیان عقاید و نظرات به زبان انگلیسی

در تالار گفتگوی زبانشناس می‌توانید سوالات خود را درباره‌ی زبان انگلیسی مطرح کنید و یا با استفاده از تجربیات خود به دیگران کمک کنید.

در این صفحه، برای سطوح مختلف زبان انگلیسی، داستان های متنوعی قرار داده شده است. در ادامه عناوین اصلی داستان های ارائه شده در وبسایت زبانشناس، به همراه توضیحات آن، و لیستی از جدیدترین داستان های انگلیسی را مشاهده می کنید.

لطفا از لینک های سمت راست برای پرش سریع به سطح مورد نظر خودتان، استفاده نمایید.

این سری از داستان‌ها معمولا به همراه فایل تصویری انیمیشنی بوده که آن را برای کودکان و نوجوانان مناسب می‌سازد. البته به دلیل زبان ساده‌ای که دارند، برای افراد مبتدی و آن‌هایی که برای مدتی زبان انگلیسی را کنار گذاشته اند، نیز بسیار مناسب می باشد. در ادامه، لیستی از جدیدترین داستان‌ها در این موضوع را مشاهده می‌فرمایید.

مردی تکه‌ی طلایی داشت که آن را زیر درختی قایم کرده بود. هر روز آن را می‌دید و خوشحال بود. تا اینکه یک دزد آن تکه‌ی طلا را دزدید. واکنش این مرد را در این داستان بخوانید.

پیت گربه هه کفشای سفیدش رو خیلی دوست داره، اما ببینیم کفشاش تا آخر قصه سفید می مونن؟

رز دختر فقیری بود که عاشق نقاشی بود. روزی پیرزنی به وی یک قلم‌مو می‌دهد که اصلا یک قلم‌موی عادی نبود. به نظر شما رز با این قلم‌مو چکار می کند؟

پیت گربه هه عاشق چهار تا دکمه ی شیکشه، اما ببینیم بدون اونها هم میتونه آواز بخونه؟

جک از دوشیدن شیر گاوشان خسته شده است. بنابراین تصمیم می‌گیرد که در بازار آن را بفروشد. در راه بازار دست‌فروشی وی را می‌بیند و جک را متقاعد می‌کند که گاو را به تعدادی لوبیای جادویی بفروشد.

یه کبوتر که خیلی وقته حمام نرفته و علاقه‌ای هم به حمام رفتن نداره. بالاخره بعد از اینکه بهش می‌گن بو میده و باید بره حموم، تسلیم میشه و میره حموم. از حموم کردن لذت می‌بره و می‌بینه که چقدر خوشاینده.

داستان جوجه اردک زشت را به زبان انگلیسی و با روایت آقای ملوین هیز گوش بدهید.

صفحات این کتاب رو ورق بزنین و ببینین وقتی به آخر کتاب برسین چه اتفاقی میفته! البته اگه جرأتش رو دارین!

برای مشاهده‌ی تمامی داستان‌های مشابه به برچسب داستان کوتاه انگلیسی مراجعه بفرمایید؛ یا اپلیکیشن اندروید آموزش زبان انگلیسی زبانشناس را روی گوشیتان نصب کنید و پکیج داستان کودکانه را مطالعه بفرمایید.

کلمات کلیدی این بخش:

داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی برای نوجوانان، داستان کوتاه انگلیسی برای کودکان، داستان کوتاه انگلیسی ساده، داستان کوتاه انگلیسی برای نوجوانان، داستان ساده انگلیسی به همراه ترجمه، متن انگلیسی ساده با ترجمه

این سری از داستان‌ها از اخبار و داستان‌های واقعی و جذاب تشکیل شده است و معمولا شامل لغات و اصطلاحات پیشرفته‌ای است که آن را برای زبان‌آموزان سطوح متوسط رو به بالا، مناسب ساخته است. اکثر این داستان‌ها و متون انگلیسی شامل فایل‌هایی صوتی با سرعت آهسته، نرمال، و سریع است که زبان‌آموز رفته‌رفته با سرعتی که برای وی مناسب است، پیشرفت نماید. همچنین در انتهای هر داستان، فایلی برای تمرین مکالمه قرار داده شده است.

فرمول خوشبختی در چیست؟ آیا داشتن پول زیاد کافیست ؟ در داستان امروز با فرمول خوشبختی واقعی آشنا خواهیم شد.

در مطلب کوتاه این هفته با معجزاتی که خواب برای انسان ها فراهم می کند آشنا می شویم. آیا خواب جان مردم را نجات می دهد؟

سیاه یا سفید؟ امروزه داستان های زیادی درباره گذشته ی تاریک نژاد پرستی می شنویم. امروز داستانی کوتاه از مردی سیاه پوست را می خوانیم که با نژاد پرست ها دوست شد تا عقایدشان رو تغییر دهد.

بلوط پیمان از اعضای سالخورده و ارزشمند جامعه آستین در تگزاس بود. این درخت که صدها سال عمر کرده است درختی شکوهمند است که طول شاخه هایش به بیش از 130 فوت می رسید. همه آن را دوست داشتند به جز یک نفر که سعی کرد آن را بکشد!

چیناد سیگدی سیاستمداری بود که از یهودیان نفرت داشت، او همواره بر علیه آنان فعالیت های مختلفی را انجام می داد. غافل از اینکه خود او ریشه ای یهودی داشت.

درست زمانی که دیگران در شرایط سختی قرار می گیرند، مردم برای کمک جمع می شوند و دست در دست هم می دهند تا به هم نوع خود یاری برسانند. در این داستان شاهد نجات گروهی نه نفره توسط مردم خواهیم بود.

امروزه قاچاق انسان مشکل بزرگی در سراسر جهان است. میلیون ها نفر به خصوص زنان و کودکان اغلب فریب می خورند یا وادار به تحمل برده داری مدرن دور از خانه می شوند.

ماه پر از اسرار و چیزهای عجیب و غریب است. ماه به روشهای مختلف بر زندگی روی زمین، از جزر و مد گرفته تا احساسات ما و حتی تقویمی که استفاده می کنیم، تاثیر می گذارد.ماه به چه شیوه های دیگری بر زندگی آینده ما تاثیر می گذارد؟

برای مشاهده‌ی تمامی داستان‌های مشابه به برچسب داستان واقعی انگلیسی مراجعه بفرمایید؛ یا اپلیکیشن اندروید آموزش زبان انگلیسی زبانشناس را روی گوشیتان نصب کنید و پکیج داستان کودکانه را مطالعه بفرمایید.

کلمات کلیدی این بخش:

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

داستان کوتاه انگلیسی برای جوانان، متن انگلیسی با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط، داستان کوتاه انگلیسی پیشرفته، داستان انگلیسی با ترجمه فارسی pdf

مگا داستان‌ها، داستان‌هایی هستند که به‌طور ویژه‌ای برای یادگیری ناخودآگاه زبان انگلیسی ساخته‌شده‌اند. این داستان‌ها، به همراه خودشان مطالب تکمیلی و آموزشی زیادی دارند که می‌توانید آن‌ها را چندین روز داشته باشید و تمرین کنید. ازجمله مطالبی که به‌خوبی در این داستان‌ها یاد می‌گیرید، لغت‌های مهم کم‌کاربرد، گرامر زمان‌های حال استمراری، گذشته‌ی استمراری، حال کامل، و آینده است. این داستان ها، برای زبان آموزانی که در سطح بالا قرار دارند و افرادی که در حال آمادگی برای آزمونهایی مثل تافل و آیلتس هستند، بسیار مناسب است.

اگر به شما فرصتی داده شود که خاطره ای را از ذهنتان حذف کنید، آن چه خاطره ای خواهد بود؟ آیا شخصیتی خاص را انتخاب می کنید؟ یا واقعه ای که در گذشته برای شما رخ داده است؟

علم روز به روز پیشرفت می کند و آنقدر پیش می رود که محدودیت دیگر مفهومی نخواهد داشت. یکی از گام های بزرگی که علم برداشته شبیه سازی کردن DNA هاست. آیا روزی فرا می رسد که انسان ها هم شبیه سازی شوند؟

دویدن یکی از مفید ترین ورزش های هوازی به شمار می رود. معمولا برای 20 ساله ها و 30 ساله ها دویدن در ماراتن ها می تواند موضوعی عادی به شمار برود. برای شخصی که در 90 سالگی به سر می برد چطور؟

شب ها چه اتفاقی برای بدن ما رخ می دهد؟ بدن در شب خنثی می شود و به استراحت کامل می پردازد. ولی گاهی وقت ها ممکن است بدن فعالیت خود را خنثی نکند و شما در شب هنگام خواب راه بروید.

سقوط در هوا یکی از رایج ترین رویاهای بشر بوده است. به نظر می رسد این رویا نمادی از ناتوانی بشر در کنترل زندگی اش باشد. همه ی ما تاحدودی با اتفاقاتی روبرو بوده ایم که نمی توانستیم کنترلشان کنیم و شاید به همین دلیل است که سقوط آزاد چنین نماد مناسبی از ترسهای ما است.

صدایی فراتر از شنیدن، فراتر از انتظار، آیا انسان قادر است با انسان ها بد از مرگ، موجودات فضایی ارتباط برقرار کند؟

زندگی، مجموعه ای از فداکاری ها است. والدین به خاطر فرزندشان فدا خواهند شد. یک فرد در طول روز برای رفاه خانواده اش کار خواهد کرد. یک سرباز فدای کشورش خواهد شد. انسان مذهبی فدای اعتقاداتش خواهد شد.با اینحال گاهی اوقات فداکاری شکلی غیرعادی به خود می گیرد.

نلسون ماندلا می گوید «نفرت مانند نوشیدن سم و سپس انتظار مرگ دشمن را داشتن است.» بخشش یک توانایی بزرگ و انسان دوستانه است. امروز با 3 داستان متفاوت آشنا خواهیم شد که شخصیت های آن نفرتی عمیق را کنار گذاشتند و افراد مختلف را بخشیدند.

برای مشاهده‌ی تمامی داستان‌های مشابه به برچسب داستان بلند انگلیسی مراجعه بفرمایید؛ یا اپلیکیشن اندروید آموزش زبان انگلیسی زبانشناس را روی گوشیتان نصب کنید و پکیج داستان کودکانه را مطالعه بفرمایید.

کلمات کلیدی این بخش:

متن بلند انگلیسی به همراه ترجمه، دانلود رایگان منابع آزمون تافل، دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس، دانلود مجموعه Deep English

داستان، ما را در تمام مراحل زندگی هدایت می‌کند. از همان لحظه‌ای که به دنیا آمدیم تا وقتی‌که به سن نوجوانی و بزرگ‌سالی می‌رسیم. وقتی بچه هستیم، پدران و مادرانمان برایمان داستان و افسانه میگویند. وقتی بزرگ‌تر می‌شویم، داستان‌ها را در رادیو، تلویزیون یا اینترنت می‌بینیم. وقتی یک دانش‌آموز هستیم داستان‌های خودمان را در مدرسه میگوییم. وقتی به سن بزرگ‌سالی می‌رسیم، دوست داریم که موسیقی‌هایی گوش کنیم که داستان‌های تأثیرگذاری در آن نهفته باشد؛ تئاتر برویم و یا فیلم ببینیم؛ یا داستان را در کتاب‌ها و مجلات بخوانیم. داستان برای همه‌ی ما است و فقط ویژه‌ی کودکان نیست.

بنده کاملاً باور دارم که داستان تنها برای زبان مادری نیست، بلکه از آن می‌توان به نحو مطلوبی برای یادگیری زبان انگلیسی نیز استفاده کرد. داستان می‌تواند آغاز بسیار خاطره‌انگیزی برای یادگیری زبان انگلیسی باشد. همان‌گونه که پدران و مادران ما مفاهیم زندگی را در قالب داستان برای ما بیان می‌کردند، داستان انگلیسی نیز می‌تواند مفاهیم را به شیوه‌ی خاطره‌انگیزی به زبان‌آموز منتقل کند. داستان‌ها خیلی جذاب هستند و درعین‌حال می‌توانند آموزنده نیز باشند.

خواندن داستان کوتاه انگلیسی، ذهن شما را بروی یک دنیای خارق‌العاده باز می‌کند و شما را به سطح جدیدی از یادگیری زبان انگلیسی می‌رساند.

یادگیری زبان از این راه شاید روش آهسته‌ای به نظر برسد، اما بسیار مؤثر است.

اتفاقاً خواندن داستان کوتاه انگلیسی در درازمدت باعث می‌شود که سریع‌تر از هر راهی که فکرش را می‌کنید به شیوایی در زبان انگلیسی برسید. بنابراین داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی برای نوجوانان ای که علاقه ی زیادی به یادگیری دارند، بسیار توصیه می شود.

نوشته‌ی مرتبط: کارآمدی کتاب آموزش زبان انگلیسی

داستان ها همیشه همراه ما بوده اند. بنابراین می توانیم با استفاده از آنها زبان انگلیسی را نیز یاد بگیریم.

اگر عاشق خواندن هستی اما از این می‌ترسی که نتوانی یک داستان بلند و یا رمان انگلیسی را تا آخر بخوانی، خواندن داستان کوتاه انگلیسی به‌شدت به شما توصیه می‌شود. بنابراین ما در تارنگار زبانشناس قصد داریم که قشنگ‌ترین و جذاب‌ترین داستان‌های کوتاه انگلیسی را برای شما به‌صورت آنلاین ارائه کنیم و به شما کمک کنیم که کم‌کم به‌جایی برسی که خودت بتوانی داستان‌های بلند بخوانی. هرچقدر بیشتر این داستان‌های ارائه‌شده در زبانشناس را بخوانی، طبیعتاً بیشتر پیشرفت می‌کنی.

خواندن، به‌خودی‌خود ارزشمند است

اگر بتوانی یک کتاب داستان بزرگ را به زبان انگلیسی تا آخر بخوانی خودش موفقیت بسیار بزرگی است. این موفقیت را وقتی به‌خوبی احساس می‌کنی که در حال خواندن خطوط آخر صفحه‌ی آخر هستی، بعدش کتاب را می‌بندی و در رابطه با تجاربی که با خواندن آن کتاب به دست آوردی فکر می‌کنی. وقتی شروع به خواندن یک کتاب داستان انگلیسی می‌کنی، شاید زودتر ازآنچه خودت انتظار داری به صفحه آخر برسی؛ شاید هم دیرتر. اما وقتی خواندن یک کتاب جذاب را شروع می‌کنی، به همین راحتی‌ها نمی‌توانی آن را کنار بگذاری.

خواندن کتاب به خودی خود ارزشمند است.

خواندن، تمرین یادگیری زبان انگلیسی است

خواندن داستان کوتاه انگلیسی به افزایش دایره‌ی لغات شما کمک می‌کند؛ اطلاعات عمومی شما را بالا می‌برد؛ و گاهی اوقات، اطلاعات دقیق‌تر و بهتری از فرهنگ عمومی مردم کشوری که می‌خواهی به آن سفر کنی به شما می‌دهد. در ضمن با مطالعه‌ی داستان کوتاه انگلیسی، می‌توانی با سرعت دلخواه خود پیش بروی. می‌توانی به‌سرعت یک داستان را بخوانی و تمام کنی؛ می‌توانی چند روز روی یک داستان کوتاه متوقف باشی تا همه‌ی آن را یاد بگیری؛ می‌توانی در هنگام خواندن و گوش دادن به داستان کوتاه انگلیسی، صدای گوینده را متوقف کنی و دوباره پاراگراف را بخوانی تا بفهمی که چه چیزی گفته‌شده است.

نوشته‌ی مرتبط: بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی چیست؟

خواندن داستان کوتاه انگلیسی ذهن را باز می‌کند

خواندن به‌خودی‌خود آموزنده است. خواندن داستان کوتاه انگلیسی ذهن شما را به روی تجارب جدید و زوایای مختلف زندگی باز می‌کند. داستان‌های کوتاه می‌تواند اخلاقی باشد؛ می‌تواند خنده‌دار باشد؛ می‌تواند ترسناک باشد؛ می‌تواند آرامش‌بخش باشد. هر چیزی که بخواهی در آن پیدا می‌شود.

خواندن داستان کوتاه انگلیسی لذت‌بخش است

خواندن داستان کوتاه انگلیسی به‌طورکلی روش لذت‌بخش و آرامش‌بخشی برای یادگیری زبان انگلیسی است. نه نیازی داری که به حفظ کردن دستورات گرامری بپردازی؛ نه نیازی داری که گرفتار روش‌های حفظی و کسل‌کننده لغات انگلیسی بشوی. فقط کافی است که بخوانی.

نوشته‌های مرتبط: چگونه زبان انگلیسی را یاد بگیریم، چگونه لغات انگلیسی را یاد بگیریم

این داستان‌ها در تارنگار زبانشناس به‌صورت زیر ارائه می‌شود.

فایل صوتی داستان کوتاه انگلیسی: این فایل صوتی به‌صورت آنلاین قابل‌اجراست. و شامل صوت داستان کوتاه می‌شود.

فایل اچ تی ام ال متن داستان به‌صورت انگلیسی: ازآنجایی‌که می‌خواهیم این تارنگار تا آنجایی که ممکن است به زبان فارسی نوشته شود، متن انگلیسی داستان کوتاه به‌صورت یک فایل جداگانه برای دانلود قرار داده می‌شود و داخل پست نوشته نمی‌شود.

متن داستان به‌صورت فارسی: این متن دقیقاً ترجمه‌ی فارسی داستان کوتاه است که در صورت نیاز می‌توانید به آن رجوع کنید.

برای دانلود داستان کوتاه انگلیسی بایستی از افزونه ای مانند flashgot برای مرورگر موزیلا استفاده کنید.

روش خواندن هر داستان به چند بخش تقسیم می‌شود که ترجیحاً هر بخش را در یک روز انجام دهید. البته با توجه به سطح زبانتان می‌توانید بعضی بخش‌ها را باهم انجام دهید و یا حتی بعضی بخش‌ها را انجام ندهید.

۱- گوش دادن کلی داستان کوتاه: ابتدا داستان را یک دور با آرامش خاطر بخوانید و سعی کنید که با کلیات آن آشنا شوید. اگر احساس می‌کنید که داستان کوتاه تا حدودی برای شما سخت است، از متن فارسی برای درک داستان استفاده کنید. اما برای دفعات بعدی از متن انگلیسی استفاده کنید.

۲-گوش دادن داستان به همراه متن انگلیسی: در این بخش می‌خواهید که با رویکردی آموزشی خواندن و شنیدن داستان را آغاز کنید. بنابراین فایل متن داستان انگلیسی را بازکرده و دوباره از اول درحالی‌که دارید داستان را می‌شنوید، متن آن را نیز به همراه گوینده مطالعه نمایید. هر لغتی را که نمی‌دانستید در گوشه‌ای یادداشت کنید. در پایان داستان، یک دور تمامی لغت‌ها را با استفاده از دیکشنری و یا متن فارسی داستان استخراج نموده و بازبینی کنید. توجه نمایید که لازم نیست لغاتی که نمی‌دانید را حفظ بکنید. فقط کافی است که آن را بازبینی کنید. همین. پس‌ازاینکه یک دور لغت‌ها را بازبینی کردید. دوباره از اول به همین ترتیب یک‌بار دیگر به صدای گوینده گوش دهید و متن را بخوانید و درنهایت لغاتی که نمی‌دانید را بازبینی کنید. این فرایند را تا جایی که دوست داشتید و احساس کردید که داستان انگلیسی را به‌خوبی فهمیده‌اید ادامه دهید.

۳- گوش دادن داستان بدون نگاه کردن متن: این بار بدون اینکه به متن داستان نگاهی بکنید تنها به گوینده‌ی داستان گوش دهید. در این مرحله احتمالاً به‌خوبی متوجه می‌شوید که گوینده چه می‌گوید. اما شاید تعدادی از لغت‌های جدید را فراموش کرده باشید. هیچ اشکالی ندارد. وقتی‌که داستان تمام شد دوباره لغت‌های جدید را مور کنید و این بخش را نیز چند بار تکرار کنید.

۴- تمرین تلفظ: وقتی به اینجا رسیدید احتمالاً همه‌چیز داستان انگلیسی را میدانید. زیرا چندین بار آن را با متن داستان و چندین بار بدون نگاه کردن به متن، داستان انگلیسی را شنیده‌اید. لغت‌های جدید را نیز چندین بار مرور کرده‌اید. بنابراین نوبت آن می‌رسد که از حالت گوش دادن منفعلانه دربیایید و فعال‌تر گوش کنید. برای این کار داستان را دوباره از اول گوش بدهید اما این بار هرچه که گوینده می‌گوید را تکرار کنید. یعنی ابتدا به صدای گوینده گوش دهید؛ آن را متوقف کنید؛ و هر چه گفته شد را تکرار کنید و به همین ترتیب تا آخر داستان. تنها به تکرار طوطی‌وار اکتفا نکنید بلکه حالت‌های گوینده را نیز می‌توانید تقلید کنید. مثلاً اگر گوینده در حال خنده است، شما نیز بخندید. این کار را نیز چندین بار تکرار کنید.

نوشته‌ی مرتبط: گوش دادن منفعلانه (passive listening) خوب است یا بد؟

۵- شگرد سایه: در این بخش همانند بخش قبل قرار است که هر چه را که می‌شنوید تکرار کنید. ولی این بار دیگر خبری از توقف سخنان گوینده نیست. بلکه هرچه می‌گوید را با او تکرار می‌کنید. مثل شعر. در اینجا نیز بایستی تا جایی که می‌شود حالات روحی گوینده را نیز منتقل کنید. شگرد سایه کاملاً یک روش علمی جدید است که بسیار به تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی شما، کمک می‌کند. در یک پست جداگانه به‌تمامی روش‌هایی که می‌توانید در شگرد سایه استفاده کنید اشاره می‌کنم.

نوشته‌ی مرتبط: تقویت مکالمه زبان انگلیسی و listening با تکنیک سایه

زبان انگلیسی را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» یاد بگیرید

سلام من برای یاد گیری گرامر وارد سایت شدم،بعد از بازدید به نظرم جالب اومد،و حتما از داستانها انگلیسی استفاده خواهم کرد،ممنون از زحمات شما.

سلام و خدا قوت بنظرم داستان های کوتاههتون واسه سطح مبتدی که گذاشتین بازم سنگینه من خودم سطح میتدیم ولی داستانای کوتاهتون سنگینه واسم!! وقتی داستانو متوجه نمیشم حس بدی نسبت به خودم دارم اگه میشه داستانای سبکتری رو بذارین ممنون

سلام وقت خوش این نرم افزار از جهت تلفظ و گسترش واژگان به ما کمک می کنه اما از جهت گرامر خیر لطفا بخش گرامری رو هم اضافه کنید

سلام وقتتون بخیر من همین امروز با سایت شما آشنا شدم!(95/8/21) خیلی فوق العادس سایتتون و از امروز میخوام همین روش یادگیری زبان با فیلم رو شروع کنم. اگه ممکنه توی اینستاگرام هم یه پیج درست کنید که از مطالب و نکات سایتتون به صورت خلاصه و مفید بتونیم استفاده کنیم. یاعلی

سلام اقای ناصری خسته نباشید

تو دوره ی داستان های کوتاه داستان راز سکه های گم شده تقریبا نصف متنش با چیزی که راوی می خونه فرق داره …. ولی برنامتون خیلی عالیه و توی یاد گیری زبان خیلی بهم کمک کرده. کلماتی روکه یاد ندارم و به جعبه‌ی لایتنر اضافه کردم چجوری کم رنگ میشن؟؟؟ و اینکه لطفا تست گرفتن مکالمه رو هم به برنامه اضافه کنین که بی نظیر شه ممنون

سلام، چرا در بخش مگا داستان فقط سه داستان هست، در حالی که در سایت تعداد داستانها بیشتره و عنوان کردین که توی نرم افزار همه آنها ارائه شدن. من فقط برای دریافت بقیه داستان ها، پرداخت رو انجام دادم.

بسیار تاثیرگذار بود. و تکنیگ شگرد سایه کاربردی و علمی می باشد.

سلام امکانش هست برای شما برای IOS هم این برنامه رو تعریف کنید؟ من خیلی تمایل دارم ازش استفاده کنم اما نمیتونم. با تشکر

باسلام

با توجه به اینکه برای دیدن فیلم ها یکسری تمرین هایی از سوی شما ارایه شده این موضوع نیازمن دانلود فیلم جهت تمرین می باشد.باتوجه به اینکه اینجانب تازه با سایت شما آشنا شدم متاسفانه نتوانستم فیلم را دانلود کنم. سوالم اینست است که آیا امکان دانلود فیلم وجود دارد؟ اگر آری راهنمایی فرمائید. باتشکر

سلام من بسته بینهایت رو خریداری کردم یه سوال داشتم درباره لهجه داستان ها داستان ها هم با لهجه امریکن هیت و هم با بریتیش اینگونه چطور ما تلفظ صحیح یه متن رو طبق یه لهجه یاد بگیریم چون ما داریم هر دو لهجه رو گوش میکنیم ایا از این لحاظ مشکل ندارد؟ من دوست دارم لهجه امریکن رو یاد بگیرم لطفا راهنمایی کنید

به نظر من عالیه اما خیلی زود زود میخونه و من اصلا متوجه نمی شم به جز این داستان هاش عالیه ومتنوع وداستان های جالبی هم هست همه چیزش عالیه هرکی نگاه نکنه از دستش رفته با تشکر از همه و مدیر وبلاگ که اینهمه زحمت کشیدن

سلام آقای ناصری

ی سوال داشتم .من تازه خوندن داستان ها رو شروع کردم ( دقیقا اولین داستان هملت ).تو مرحله 4 که گوش دادن فعاله ، هستم . تا قبل از این مرحله ، 12 بار داستانو گوش دادم و گوشم به جمله ها آشناست . ولی تو این مرحله که باید جمله ها رو تکرار کنم به مشکل برخوردم . تا وقتی به متن انگیلسی داستان نگاه نکنم (همزمان با گوش دادن )، نمیتونم جمله رو تکرار کنم . به نظرتون طبیعیه ؟ به مرور درست میشه یا بخاطر بصری بودنمه ؟! اصلا مشکلیه ؟ خودم حس خوبی ندارم

سلام. خیر مشکلی نداره چون تازه شروع کردین طبیعیه و به مرور زمان این کار براتون مثل آب خوردن میشه. میتونین چنتا درسو موازی پیش برین و بعدا که دیدین در این تمرین بهتر شدین برگردین و روی تمامی درسهای قبلی این مرحله رو هم انجام بدین.

سلام خسته نباشید، ممنونم بابت آموزش و راهنمایی های خوبتون ببخشید میشه راهنماییم کنید من هر کار میکنم نمیتونم اپلیکیشن زبانشناس دانلود کنم چیکار کنم؟؟؟

سوال دیگه اینکه زبان من از نظر خودم خیلی ضعیفه ب نظرتون با کمک این نرم افزار چیزی یاد میگیرم ممنون میشم اگه زودتر جواب سوالاما ب آدرس ایمیلم بفرستید….

سلام خداقوت

راجع به این جمله تان ابهام هست: ‘ ۱- گوش دادن کلی داستان کوتاه: ابتدا داستان را یک دور با آرامش خاطر بخوانید و سعی کنید که با کلیات آن آشنا شوید. اگر احساس می‌کنید که داستان کوتاه تا حدودی برای شما سخت است، از متن فارسی برای درک داستان استفاده کنید. اما برای دفعات بعدی از متن انگلیسی استفاده کنید.’

فرمودید گوش دادن کلی داستان و در ادامه نوشتید با آرامش بخوانید ؟؟!!

گوش بدیم یا بخوانیم؟

سلام. بله درست میفرمایین ابهام وجود داره. منظور هردو با همه یعنی هم گوش دادن و هم خوندن از روی متن

با سلام خدمت شما…یه سوال داشتم بنده قصد دارم صبح ها از نرم افزار rosseta stone و عصرها از نرم افزار شما استفاده کنم.رشته م مهندسی پتروشیمیه خیلی لازم دارم زبان رو .به نظرتون این روش که میخوام پیش بگیرم خوبه که تو مدت 6 ماه مسلط بشم.با تشکر

سلام وقت بخیر من خیلی دوست دارم زبان انگلیسی رو خوب یادبگیرم تابتونم به راحتی صحبت کنم یا وقتی کسی حرف میزنه متوجه بشم بارها خواستم خودم بخونم اما نشد کلاسم به دلیل مسائل مالی نتونستم تاالان برم خیلی توی اینترنت میگشتم تا فایل های صوتی پیداکنم ومرتب گوش بدم باترجمه فارسی تا یادبگیرم ولی هیچ وقت چیزه به دردبخوری پیدانکردم امروز توی گشتن راجبه این موضوع به سایت شما برخوردم وگفتم امتحان کنم برنامه شمارو امیدوارم که منم بتونم یه روزی انگلیسی رو به خوبیه بقیه دوستام یادبگیرم راستی من خیلی زبانم ضعیفه و راستش رو بخواید اعتمادبنفسموگرفته همش به این فکرمیکنم که هیچی بلد نیستم

سلام اقای ناصری از اینکه نرم افزار شما رو انتخاب کردم خوشحالم. در یک سال گذشته تلاش کردم دایره لغات خودم رو افزایش بدم. این کارو با روش حفظ طوطی وار لغات و جعبه لایتنر انجام دادم اما ب نتیجه دلخواهی نرسیدم.الان بعد از یک سال با اینکه مرور داشتم اما خیلی از کلمات و یادم نمیاد و مجبورم از لغت نامه استفاده کنم. از دیروز ک از نرم افزار شما استفاده میکنم هر لغت جدید رو تقریبا 4 بار میخونم و میشنوم اما معنیشو فقط یک بار یادداشت میکنم، با توجه به ماهیت زبان شاید برای این نتیجه کمی زود باشه اما تا الان معنای کلمات بر اساس کاربردش در داستان یادم مونده و ازین بابت بسیار خوشحالم. از راهنمایی های شما بسیار متشکرم، یک راهنمای خوب در هر کاری باعث پیشرفت بهتر در اون کار میشه.

با سلام و سپاس از حسن توجه حضرتعالی٬ بنده بدلیل پایه ضعیف که از اول زمان تحصیلی و روش نامناسب تعلیم م که برای بیشتر افراد رخ داده دچار هستم. بارها تلاش نمودم ولی موفق نشدم. الان که خدمت شما هستم باتوجه به تحصیلات کارشناسی ارشدم متأسفانه در این بخش بسیار ضعیف و ناتوانم نمی دانم الان با سن ۴۶ سالگی و با دغدغه‌های زندگی و پراکندگی ذهن و عدم تمرکز حافظه اقدامی می شود نمود چراکه فکر کنم علاقه به تنهایی فایده ندارد. بنظرم حافظه و پشتکار نیز نیاز است. از بابت پشتکار می شود کاری کرد والی نمی دانم باتوجه به دامنه دانش محدود لغات و حافظه چکار باید کرد. درضمن علاقه زیادی به شرکت در دکتری داشتم ولی باتوجه به رشته بنده(مدیریت فناوری اطلاعات) که ارتباط زیادی به زبان دارد امکان شرکت را از من می گیرد. لذا چند تا از داستانها را در بخش ابتدایی دیدم ولی ترجمه لغات آنها مشکل دارم و باید حتما رجوع کنم به ترجمه اینکار در طول داستان خسته کننده شده و از ادامه کار آدم رو باز می دارد. بنظر شما راهکار چیست؟ روش مناسب چه می باشد؟ آیا روشهایی که تبلیغ می کنند از جمله CBT مناسب است؟ نمی دانم از کجا و چگونه شروع کنم که از یک پایه ابتدایی و ضعیف برخوردارم. شرمنده جسارت کردیم فرمودید ما خدمت شما درد دل نمودیم.

سلام . تشکر از مطالب خوبتون سوالم شاید خیلی ابتدایی باشه برای خلاصه بیان کردن داستان های انگلیسی تو کلاس باید چیکار کنم؟؟متاسفانه مکالمه ام هم در سطح خوبی نیست و نمیدونم بآید چجوری بگم خلاصه رو . باید عین مطلب رو حفظ کنم و جاهای مهمشو بگم یا میشه جملات رو اندکی تغییر هم داد؟ ممنون از راهنماییتون

سلام حسين جان ممنون از سايت خوب و نرم افزار جالبتون محسنات كار شما خيلي زياده و من هم متقاعد شدم ازش استفاده كنم و فعلا يه ماهه اون رو مشترك شدم يكي دو تا مطلب بنظرم اومد بگم شايد كمكي باشه براي بهبود سايت خوبتون اولا اگه انيميشن هاي بيشتري بزاريد تو نرم افزار . مثل جك و لوبياي سحر آميز و خرگوش و لاك پشت خيلي به بهبود نرم افزار كمك ميكنه اينها تو نرم افزار نيستن و تو سايتتون هستن دوم اينكه روشهاي يادگيري خوندن از روي متن داستان و مرحله بعد شنيدن با ديدن متن همزمان و بقيه دستورات تو جاهاي مختلف و بصورت توضيحات پي در پي تو بخشهاي مختلف تكرار شده كه هم خوندن همه اونها وقتگيره و هم خواننده رو خسته و سردرگم ميكنه بنظر مياد اگه اين روشها خلاصه بشه و يكبار گفته بشه به علاقه مندان كمك زيادي ميكنه

ضمن تشکر ویژه از شما سوالی برایم پیش امده . بنده زبانم ضعیف است و از داستان کوتاه شروع کردم میخواستم ببینم من باید داستان را فول بشم و برم داستان بعدی؟؟ به عبارتی منظورم این است که تا وقتی نتونستم مثل خودشون صحبت کنم ویا داستان را ی دور بگم (البته نه از حفظ) نباید برم داستان بعدی ؟؟ تا جه مرحله ای از یادگیری پیش برم و برم داستان بعد اضافه کنم که این داستان های کوتاه برای من سخت بود!و سعی کردم تا جایی ک بتونم از تکنیک های شما بهره ببرم با تشکر

سلام؛ ممنون از سایت و برنامه خوبتون؛

آیا داستان هایی که بر روی سایت قرار دارند رو میشه دانلود و در برنامه استفاده کرد؟

اگه داستان هایی که بر روی سایت قرار دارند رو هم در برنامه قرار بدید خیلی خوب میشه؛

سلام ب شما استاد گرامی والا حقیقت همه دوستان نزدیکم ب زبان مسلط هستن. منم ک هیچی از انگلیسی بلد نیستم واینو ضعف خودم میدونم . حس میکنم از بقیه خیلی عقبم.ی مدت کلاس زبان رفتم ولی همش تمرین نوشتن و ی سری کتاب ک ک از شون اصلا سردر نمیاوردم بهم دادن چون دانشجو هستم برام سخت بود خب بعد ی مدت گذاشتم کنار.ولی بالاخره باید یاد بگیرم پس تو اینترنت شروع ب سرچ کردن کردم سایتای خارجیو نگاه میکردم و بصورت کاملا اتفاقی ب سایت شما برخوردم بنظرم جالب اومد…. ویقین همین طورم هست. داستان شاهزاده هملت رو گوش کردم. فک کنم با این روش شما بتونم سریعتر ب نتیجه برسم. من ب این روش شما ایمان دارم خیلی زحمت کشیدین خدددداااااا قووووووووت فقط یه سوال با این روش چ مدت طول میکشه ک بتونم دستوپاشکسته حرف بزنم؟ مثلا در حدی ک طول روز کارم ادمو یخورده رابندازه ؟؟

سلام. بستگی داره چقدر بخونین در طول روز. به طور متوسط ۶ ماه زمان میخواد.

يك راهنمايى هم ميخواستم از حضورتون، سطح زبان من متوسط هست و حدودا تا سه ماه ديگه بايد سطح و بالاتر ببرم و بعد هم بعد از پروسه چهارماهه آمادگى تافل، آزمون بدم. وقتم تقريبا بصورت روزى ٦ ساعت آزاد هست و براى دوره ٣ ماه اول تصميم گرفتم و از متدهاى شما و داستانهاى واقعى شروع كردم. الان دچار وسواس فكرى شدم! مثلا اگر ٣ روز رو يه داستان كار كنم تسلط تقريبا كامل پيدا ميكنم براى آخرين تكنيك و با fluency نسبتا قابل قبول داستان و بازگويى ميكنم، اما ترجيح ميدم متدها رو با ٦٠-٧٠ موفقيت (خصوصا در مورد آخرين متد) رها كنم و با صرف زمان كمتر داستانهاى بيشتر كار كنم، اين درست ه؟! و مسىله دوم اينكه بعد از مدتى ذهنم فعال بودن اول و از دست ميده و با داستان بصورت چيزى كه بايد حفظ كنه برا مرحله بعدى برخورد ميكنه! با اين مشكل برخورده ايد خودتون؟! پيشنهادى داريد؟!؟ بينهايت ممنون

ببینین همینطور هست که میفرمایین و بعد یه مدت آدم خسته میشه. شما سعی بفرمایین بازگویی داستان رو حتما انجام بدین بعد برین درس بعدی. درسهای داستان کوتاه هم هست که همین کار رو میتونین روش انجام بدین. ولی بازگویی حتما انجام بشه. حتی اگرم اولش دست و پا شکسته باشه رفته رفته خوب میشه.

سلام و درود شيوه مطالعه مگا داستانها متفاوت با داستان هاى واقعى هست؟! من چندتا داستان واقعى رو با ٥ تكنيك كه گفته بوديد، تمرين كردم و ميخواستم مگا داستان و امتحان كنم كه ببينم برام چقدر سخت تر هست، كه ديدم تقريبا فقط تكنيك سايه گفته شده براشون، يعنى ديگه تكرار فعالانه و سخنرانى و … لازم نيست اينجا؟! به دليل طولانى بودن ؟!؟

سلام مگا داستان ها با داستان واقعی خوندنش فرق آنچنانی نداره

سلام

من حدود ده سال پیش دوره زبان رو در کانون زبان ایران تموم کردم. اون موقع زبانم تقریباً خیلی خوب بود. راحت و روان بدون فکر کردن صحبت میکردم، حتی اخبار انگلیسی رو هم کم و بیش متوجه میشدم. اما از وقتی وارد دانشگاه شدم تقریباً استفاده ای از زبان نشد. حالا زبانم خیلی افت پیدا کرده. البته هنوز ترجمه ام خوبه. ولی خییییلی از لغت ها رو یادم رفته. توی مکالمه و لسنینگ خیلی ضعیف شدم. دیگه فیلم و اخبار رو متوجه نمیشم. ميخواستم دوباره زبانم رو بازسازی کنم و اگه بشه شروع کنم به کار ترجمه.

امیدوارم با نرم افزار شما و مطالعه دوباره کتاب هام بتونم دوباره قوی بشم.

باسلام.من میخوانم مدرک آیلتس بگیرم ولی چون پایه زبانم ضعیف هست به من پیشنهاد دادن اول پایه زبان قوی کن بعد برو کلاس آیلتس.حالا من موندم چطوری پایه زبانمو قوی کنم آخه کلاس عمومی طولانیه و زمان بره.من میخوان خودم شروع کنم اگه به نتیجه نرسیدم کلاس عمومی یاخصوصی برم.من برای لغت روش لایتنر امتحان کردم ولی بعد یه مدت یادم میره و تو دراز مدت کارایی نداشته.یه سری میگن لغت حفظ کردن فایده نداره.یه سری هم میگن لغت باید با جمله حفظ کنی.که این کارم زمانبره و منابع مشخصی برای شروع ندارم.اگه میشه منو راهنمایی کنید که از کجا شروع کنم.اگه نرم افزار شما رو دسکتاب بود خیلی بهتر بود.اگه داستان ها همراه با عکس بود ماندگاریش تو ذهن بهتر می بود.

سلام آقا ناصری عزیز…خیلی نرم افزار جالبی..علاوه بر یادگیری زبان حتی اطلاعات داستانی هم بالا ميره و با داستان های معروف آشنا میشیم..من به شخصه تازه فارق التحصیل شدم و لیسانس عمران گرفتم و تصمیم گرفتم که به جای اینکه وقتمو تو این اپليکيشن های مسخره مثل تلگرامو و اينستا بگذرونم وقتمو بذارم و زبان یاد بگیرم و کاملا اتفاقی با این نرم افزار تو سایت آشنا شدم…فقط یه سوال..به نظر شما خسته کننده نیست که آدم هی سرش تو گوشی باشه و زبان بخونه؟ میشه لطفا علاوه بر این نرم افزار یه راه دیگه هم معرفی کنید که اصلا از گوشی نخوايم استفاده کنیم..

سلام خیلی ممنونم از نظر لطفتون. ببینین اولا شما لازم نیست هی سرتون تو گوشی باشه چون خیلی از روشهایی که ما گفتیم فقط کافیه گوش بدین و تکنیک ها رو اجرا کنین. ثانیا شما این کار رو میتونین تو پارک، طبیعت، یا هر جای دیگه و در حال قدم زدن و ورزش انجام بدین که هم با یه تیر سه نشون بزنین. هم زبان یاد بگیرین، هم ورزش کنین و هم از طبیعت لذت ببرین.

ممنونم جناب ناصری از زحمتی که برای سایتتون و نرم افزار آموزشی کشیدید. من هم چندتا کلاس رفتم و از خیلی منابع استفاده کردم ،ولی متاسفانه بازدهی آنها کم ،و کسل کننده است. آموزش برای من یک مدتی کسل کننده بود و قضیه برام لووس شده! امیدوارم بتونم از منابع شما استفاده کنم ،چون الان برای کارهام نیاز شدید به دانستن زبان انگلیسی در حد حرفه ای دارم. جناب ناصری عزیز، راه حلی برای این موضوع در کوتاه هست؟؟

سلام چرا تو نرم افزار رمان هايي مثل هري پاتر و …. نميذاريد؟

سلام اقای ناصری وقت شما بخیر حقیقتش من تا الان در هیچ کلاسی برای زبان شرکت نکردم و قصد دارم به صورت خودآموز یاد بگیرم. تا الان برای یادگیری و روشش خیلی سرچ کرد و دوستان زیادی به بنده گفتن بدون کلاس هیچ نتیجه ای نمیگیری ولی از اونجایی که بنده به زبان علاقه زیادی دارم مطمئنم که میتونم بدون کلاس پیشرفت کنم. میخواستم از شما بپرسم ایا فکر من درسته و اگه ممکنه هرگونه تجربه ای در این راه دارید بفرمایید تا بنده هم بتونم یاد بگیرم و به دیگران یاد بدم. از اونجایی که درگیر ازمون دکتری هستم نه وقتش رو دارم نه هزینه کلاس ها رو. برنامه ام این هستش که 3000 وازه پرکاربرد و لغات تافل و 504 رو یاد بگیرم همراه با ویس ویدئو و آزمون و نوشتن داستان های کوتاه به زبان انگلیسی. ایا من میتونم با این امکانات به حداقل تسلط برسم یعنی اسپیکینگ و لیسینینگ؟

سلام بله شما حتما با توجه به علاقه ای که به زبان دارین میتونین خودتون به صورت خودآموز زبان رو پیش ببرین. اما پیشنهادم اینه که به هیچ وجه لغات رو با استفاده از کتابهایی مثل ۵۰۴ نخونین که تاثیر چندانی نداره.

با سلام وقت شما بخیر من امکاناتی که دارم رو اول شرح میدم و ضمن اینکه در این چند روز پیشرفت خوبی داشتم حقیقتش بنده یک ماه فقط لغت میخوندم و قرار بر این بودش که هرشب یک مقدار جمله با همون کلمات بسازم ولی نتیجه ای نگرفتم و خیلی خوب نمیتونستم جملات رو بسازم بعد از اون متوجه شدم که باید قواعد رو یاد بگیرم و شروع کردم به خوندن گرامر اما باز هم پیشرفت آنچنانی نداشتم. تو این مدت خیلی گیج شده بودم تا اینکه ی پکیج زبان انگلیسی تهیه کردم که شامل فیلم با زیرنویس انگلیسی و ویس و موزیک بودش که بعد از اینکه گوش دادم خیلی وضعیتم بهتر شدو بنظرم باید لغت، قواعد و دیدن فیلم در کنار هم باشن. ممنون بابت راهنمایی هاتون

سلام من دانشجوی کارشناسی هستم از زمانی که کنکور دادم حدود سه سال پیش هر روشی رو که برای یادگیری زبان انتخاب کردم بعد از مدتی از روش مطالعه دلسرد شده و اونو کنار گذاشتم. دیگه دارم نا امید میشم لطفاً کمکم کنید چطور باید پیشش برم تا انگیزم در طول آموزش از بین نره؟

سلام. همین داستان های انگلیسی که در این وبسایت قرار گرفته از جذابیت کافی برخوردار هستن و خوندنشون با این روش باعث میشه هم انگیزتون حفظ بشه هم خوب یاد بگیرین.

سلام. اول از مطالب خوبی که تو سایتتون گذاشتین تشکر میکنم. من فوق لیسانس زبان هستم که تقریبا هشت سالی میشه که دارم تدریس میکنم دقیقا بعد از لیسانسم. اما احساس میکنم تدریس باعث شده که مطالعه زبانی دیگه ای نداشته باشم و تقریبا در همون سطح محدود شدم. علاوه بر این چون رشته تخصصیم زبانشناسیه بیشتر مطالعاتم به این حیطه محدود شده و تقریبا دارم از دنیای زبان فاصله میگیرم. برای همین به سایت های مختلف سر زدم که با سایت شما آشنا شدم. احساس کردم تو این سایت طبقه بندی موضوعات حساب شده و علمی هستن. به همین جهت ترجیح دادم تقویت زبانم رو باسایت شما شروع کنم که البته چون وقت کمی دارم نمیدونم موفق میشم یا نه. امیدو‌‌‌‌‌‌ارم! بازم ممنونم

سلام و عرض ادب .

محسن هستم 26 ساله و دارای مدرک کارشناسی برق . قبل از اینکه برم خدمت ، حدودا 3سال پیش ، آکادمی میرفتم ، زبانم متوسط بود خیلی پیشرفت نمیکردم ، البته معمولی وقت میزاشتم ، هم سر کار میرفتم هم زبان میخوندم تا اینکه رفتم خدمت و کلا زبان فراموش شد ، الان بشدت به زبان نیاز دارم و نه دوست دارم دوباره برم آکادمی و نه وقت دارم ! تو نت خیلی سرچ کردم و فهمیدم که میشه بوسیله داستان سطح زبانو برد بالا تا اینکه اتفاقی وارد سایت شما شدم و دیدم انگار واقعا میشه !! خواستم اگه میشه بازم کمکم کنی ، چون احساس میکنم چیزی یادم نیس! یه برنامه میخوام بزارم برای خودم که تا 6 ماه دیگه به یه حدی از تسلط برسم – هدفم از یادگیری زبان اینه که هم بتونم مدرک بین المللی بگیرم و هم میخوام باعث پیشرفت تو کارم بشه ، من الان برای کسی کار میکنم و یه فروشگاهو که تو زمینه فروش لوازم ساخت تابلوهای تبلیغاتیه به تنهایی میگردونم و فروشندش هستم ، میخوام اگه بشه کم کم تو کار وارداتش ورود کنم ، پس به زبان خیلی نیاز دارم پس لطفا خیلی کمکم کن پیشاپیش ممنونم

سلام شما بایستی این روش رو روی داستانهای کودکانه پیاده سازی کنی.

سلام جناب ناصری خسته نباشید،من امروز یه کتاب داستان رو شروع کردم به خوندن،کتاب قطوریه،من موقع خوندنش یه مشکلی دارم،اونم اینه که با این که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد لغات رو بلدم،اما همون ۲۰،۳۰ درصد باقیمونده خیلی منو اذیت میکنه،مجبورم هی معنیشو چک کنم با گوشیم،یکم وقت گیره،علاوه بر این باعث میشه پیوستگی داستان از بین میره،نمیتونم رو داستان خیلی متمرکز بشم،میخواستم ببینم این برایه روز اول طبیعی هست و با ادامه دادن بهتر میشه یا نه؟خواهشا نگین کتاب ساده تری رو بردارم چون من ۳ جلد اول این داستانو،به فارسی خوندم خیلی علاقه مند شدم الان برایه جلد چهارم نمیتونم بیخیالش شم،علاوه بر این که خود داستانش یه موتور محرکه ایه که باعث میشه هی برم سمتش!

اگر به داستان علاقه مند هستین اشکالی نداره. اما همونطور که تو نوشته ی گسترده خوانی توضیح دادم، داستانهایی که بیش از ۱۰ درصد لغت جدید دارن توصیه نمیشه در کل چون دقیقا همین مشکل مراجعه مکرر به دیکشنری پیش میاد که یادگیری رو مختل میکنه. و با توجه به تجربه ای که داشتم بحث یکی دو روز هم نیست و شما حتی تا وسط داستان هم که پیش برین ممکنه این درصد تا حد زیادی حفظ بشه. حتی اگه لغتی هم معنیشو در بیارین و دوباره بعد از مدت مدیدی ببینینش ممکنه معنیش در این حالت یادتون رفته باشه و نیاز به مراجعه مجدد باشه.

سلام وتشکر فراوان از سایت و برنامه زبان شناس عالی من نرم افزار رو نصب کردم اما داستان های کودکانه اش مثل خرگوش و لاک پشت توی سایتتون هست اما توی قسمت داستان های بچه گانه نرم افزار نیست . و موضوع دیگه این که ترجمه فارسی داستان ها توی سایت هست اما تو نرم افزار نیست . ممنون از اینکه راهنماییم فرمایید .

سلام. بله بعضی داستان ها مثل داستانهایی که فرمودین هنوز آپدیت نشده. درضمن برای دیدن ترجمه ها توی نرم افزار وقتی وارد درسی میشینُ در نوار ابزار بالایی گزینه ‘فا’ رو انتخاب بفرمایین.

سلام به دوستان گل من مازیارهستم دکترروان پزشک واین داستان ها دیدگاهم را نسبت به زندگی عوض کرد.و.تونستم با این داستان های کوتاه و جالب نمونه دیگری ازآداب ورسوم را خلق کنم.

مرسی ازداستان های باحالتون

سلام وخسته نباشی من کارشناسی روانشناسی بالینی روتمام کردم والان برای کارشناسی ارشد شرکت کردم وهدفم تا مقطع دکترا است فقط تنها چیزی که خیلی میترسم ودران درس ضعیفم فقط انگلیسی است که بلد نیستم با گوینده تلفظ کنم و هر کلاسی رفتم ولی چون بلد نبودم ودر آن کلاس از بچه‌ها کمتر بلد بودم حوصله ام سر رفته بود ادامه نمیدادم و لطفا راهنماییم کنید که بتونم زبان انگلیسی رو عالی باشم چون واقعا ارزومه لطفا جواب منو زود بدهید باسپاس

سلام و خسته نباشید میگم ب شما..خیلی ممنونم بابت راهنمایی های عالی تون..من سایتتون رو دیدم الان واقعا مطالبش مفیدن ومن ب شخصه خیلی مشتاق تر شدم برای یادگیری زبان…فقط ی سوال داشتم من ی 3 تا از داستان های ابتدایی نرم افزارتون رو گوش کردم ..اگه اشتباه نکنم تلفظش بریتیشه..اگه امکانش هست تلفظ امریکن رو هم توی نرم افزارتون قرار بدین..وبه عنوان پیشنهاد اگه در نرم افزارتون ی قسمتی رو اختصاص بدین به این ک اگه توی داستان ها اصطلاحی رو دیدم اونجا یادداشت کنیم ک اونا رو داشته باشیم توی همون نرم افزر یا هرجور دیگه ،خیلی خوب میشه…چون حس میکنم این نرم افزار برای من ب شخصه مث ی دفترچه یادداشت خیلی خوب میمونه ک دوس دارم همه ی چیزایی ک میخام یاددشون بگیرم اونجا داشته باشمون..باز هم از زحمات بی کران شما و اطلاعات مفیدتون واقعا سپاس گزارم…

سلام اقا حسین و عرض احترام اول از همه ازتون ممنون واسه وقتی که میذارید و پاسخ سوالات رو میدید.من ترم دو رشته علوم ازمایشگاهیم و بنا به اینکه یه فکرایی واسه گرفتن فاند دارم و همچنین واسه کنکور ارشد نیاز به زبان انگلیسی قوی هست تصمیم گرفتم که تا حدودا 2 سال دیگه تافل رو با نمره خوبی بگیرم.اما نمیدونم که توی نرم افزار زبان شناس از کدوم قسمت بهتره که شروع کنم.گفتید که یک داستان بچگانه و یک داستان واقعی بخونم و ببینم که کدوم مناسبتره برام.اما مشکل اینه که نمیدونم ملاک اینکه بدونم که کدوم مناسبتره چیه؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید

ملاک عددی بخوام بدم وقتی داستان رو میخونین و لغتهایی که بلدین رو توی نرم افزار سفید میکنین، به طور میانگین 80، 90 درصد لغتها رو بلد باشین. اما این عدد همه جا ممکنه همین نباشه. ملاک حسی شاید راحت تر باشه و اون اینکه وقتی داستان رو میخونین بفهمین قضیه چی به چیه یعنی با وجود اینکه چنتا لغت هم بلد نبودین، قضیه کلی داستان دستتون بیاد و اگه یکی بگه فارسی خلاصه کن، اونقدری از داستان فهمیده باشین که بتونین این کار رو انجام بدین. وقتی در این حد باشین، اون لغتهایی که بلد نبودین رو راحت تر میتونین یاد بگیرین.

سلام وقتتون بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه عذر خواهی میکنم بابت تاخیر تو پاسخ .من طبق فرموده شما داستان بچه گانه و واقعی رو خوندم در هر دو مورد متن کلی رو میفهمیدم. و میتونستم خلاصه فارسی ر بگم و درصد لغتایی که بلد نبودم در هر دو مورد شبیه هم بود حدود 13درصد.با این وضع نظر شما چیه از کدوم شروع کنم؟و اینکه نظر خودم اینه که با این وضع از همون بچه گانه شروع کنم.و یه سوال دیگه که داشتم اینه که اگه بخوام دوسال دیگه بتونم تافل بدم روزی چقدر وقت بذارم و چه مقدار از داستانها رو بخونم به تسلط میرسم و میتونم نمره خیلی خوبی از تافل بگیرم؟ واینکه به نظر شما با همین نرم افزار پیش برم منظورم اینه که نیاز نیست خودمو با تستا و سوالای تافل از همین الان اشنا کنم؟ ممنون از وقتی که میذارید.و ارزوی شادی و سلامتی و موفقیت روز افزون برای شما و همکارانتون دارم:))) سپاس

سلام. سطح شما مناسب استفاده از نرم افزار هست خوشبختانه. به شما توصیه میکنم که هر دو پکیج داستان بچه گانه و داستان واقعی رو با هم پیش برین تا اولا لغت های هر دو داستان رو یاد بگیرین، ثانیا پکیج داستان واقعی درسنامه هایی برای مکالمه و گرامر داره که از اون بابت خیلی کمکتون میکنه. برای دوسال دیگه به نظرم روزی یک ساعت وقت بذارین حداقل. در کل از این کمتر هم پیشنهاد نمیکنیم به بقیه چون کمتر باشه تمرکز مناسب برقرار نمیشه. و در رابطه با سوال آخرتون هم خیر لازم نیست خودتون رو آشنا کنین فعلا. چون آزمون تافل مثل کنکور ما نیست و کاملا آزمون استانداردی هست. و افرادی بودن که حتی یک یا دو روز قبل از آزمون فقط خودشون رو با شکل آزمون آشنا کردن و به دلیل اینکه در کل زبانشون خوب بوده نمره ی خوبی گرفتن. ولی مثلا کنکور سراسری ما، هرچقدر هم درست خوب باشه اما اگه تستی کار نکرده باشی نمره ی خوبی نمیشه آورد. حالا من نمیگم شما هم یکی دو روز قبل امتحان فقط با امتحان آشنا بشی، بلکه با توجه به اینکه دوسال وقت دارین، به نظرم دو سه ماه پایانی برای خوندن کتاب های تکست خود این آزمون براتون کافی باشه.

سلام من خیلی به زبان انگلیسی علاقه داشتم ولی هیچوقت فرصت اینونداشتم که برم دنبال اموزش ویادگیری واصلا هم شرایطم طوری نیست ونبود که بتونم درکلاس های حضوری شرکت کنم تا اینکه وارد دانشگاه شدم وفهمیدم که چقدریادگیری زبان نیازدارم من نیازدارم که بتونم خودم مقاله ها ومتن های بین المللی علمی روبخونم وخودم بتونم کتاب های معتبرعلمی رومطالعه کنم باتوجه به اینکه رشته ی من علوم پایه هست وبستگی زیادی به مطالعه وبه روزرسانی دانسته ها ومطالب داره وتقریبا همه ی مطالب معتبرعلمی به زبان انگلیسی هستند٬من متوجه شدم که تا زبان انگلیسی روندونم وبهش مسلط نباشم ازخیلی ازهم رشته ای هام جا می مونم ومن هم ادمی نیستم که ساکن بودن وشکستو بپذیرم. منم خیلی توسایت های مختلف دنبال روش های سلف استادی گشتم چون واقعا شرایط کلاس حضوریوندارم وبه خیلی ازنرم افزارها برخوردم ولی احساس میکنم اینهابرام کافی نیست من نیازدارم که علاوه بر یادگیری لغات تلفظ صحیح اونهاروهم یادبگیرم واینکه اصلا نمیدونم ازکجاباید شروع کنم یعنی اول دامنه لغاتموگسترش بدم یا تلفظوتمرین کنم اصلا دراینباره اطلاعی ندارم وبادیدن نرم افزارتون سوالی که برام‌پیش اومده اینه که من که هیچ پیش زمینه ی خاصی تو این رشته ندارم فقط باخوندن چندتاداستان میتونم سطحموارتقابدم؟؟؟ اصلا برام قابل هضم نیست نمیدونم شایدمن بدمتوجه شدم اگه میشه لطفادرمورد سبک وروش های اموزش نرم افزاروروش های پیشرفت وبالارفتن سطح زبانم توضیح بدیدواینکه من باید دقیقا چطوری وازکجاشروع کنم؟؟ ممنون.

سلام دوست عزیز. بله اگه صرفا داستان بخونین، پیشرفت خاصی نمیکنین. ما در وبسایتمون روشهایی گفتیم که بایستی روی این داستان ها انجام بشه تا از لحاظ آموزشی تاثیر گذار باشه. مثلا میتونین نوشته ی استراتژی های تقویت مکالمه رو بخونین. دوما روش هایلایت لغات یک روش ابتکاری هست که روی هر مطلبی توی اپلیکیشن اعمال کنین، باعث میشه لغت ها رو به طرز کاربردی یاد بگیرین. و در نهایت بعضی بسته ها مثل بسته ی داستان واقعی و مگاداستان ها، برای مکالمه و گرامر درسنامه های خیلی خوبی در کنار داستان درسنامه اصلی دارن که باعث میشه این موارد رو یاد بگیرین. بنابراین به طور خلاصه بخوام بگم استفاده از متدهای ارائه شده و امکانات اپلیکیشن و درسهای اختصاصی، باعث میشه شما زبانتون تقویت بشه.

سلام اقای ناصری با تشکر از زحماتتون سوالی ازتون داشتن و اون اینه که من کار با نرم افزارو نمیدونم که به چه صورت هستش! شماگفته بودین از داستان های واقعی شروع کنم یعنی دقیق چه کاری انجام بایدبدم؟ متنو بخونم و کلمات جدید و هایلایت کنم و بعده یادگیری لغات قدم های بعدی چی هست؟! استراتژی تقویت مکالمه رو هم خوندم همه ی اونهارو روی همین متن ها پیاده کنم؟!!!ممنون میشم راهنمایی کنید.مرسی.

سلام روش خوندن تا حد خوبی منعطف هست. اولش بایستی چند دور صوت و متن رو با هم بخونین و لغات رو در بیارین و مطلب رو کامل درک کنین. بعد از اون دیگه رفته رفته استراتژی ها رو روی درسنامه های اصلی پیاده سازی کنین. البته لازم نیست همه ی استراتژی ها یک جا روی درس انجام بشه بلکه مثلا میتونین اول فرضا دو تا استراتژی اول رو روی دوسه تا درس اجرا کنین. بعد دوباره از اول برگردین و استراتژی های بعدی رو اعمال کنین. به موازات اینکه درسنامه های اصلی (داستان اصلی در سرعت های مختلف) رو میخونین هم بایستی درسنامه های گرامر و مکالمه خونده بشه ( با استفاده از تکنیک سایه) و وقتی سوالی پرسیده میشه شما بایستی به سرعت و قبل از گوینده جواب بدین.

سلام آقای ناصری… امیدوارم حالتون خوب باشه.. ببخشید یه سوال برام پیش اومده…شما فرمودین من از داستان های واقعی شروع کنم من از طریق نرم افزارتون که تو گوشیم نصب کردم داخل دوره ها داستان واقعی رو انتخاب کردم و یک داستان هم تموم کردم..ولی وقتی من از طریق لپ تاپ داخل سایتتون میرم اینجا داستان واقعی با اونایی که من میخونم فرق داره… ببخشید شاید سوالم از خطای من باشه ولی نمیخوام مسیرو اشتباه برم…

بازم ممنون از سایت و نرم افزار خوبتون.. من تو کلاس به دوستام و حتی به خواهرم نرمافزارتون و معرفی کردم…همه از نرم افزارتون راضی هستن. واقعا ممنونم.

سلام اون داستان واقعی که من گفتم، براساس اسم بندی داخل نرم افزار هست که با درس زندگی یا مرگ شروع میشه. اگه با این درس شروع کردین مسیرتون درست هست. این اسامی با اسامی سایت ناهمخوانی داره که در اسرع وقت درستش میکنم.

با سلام و عرض خسته نباشید یه سوال داشتم اونم اینکه وقتی مگا داستان ها رو می خونیم به هر کدوم از سرعت های داستان چند بار باید گوش بدیم؟ از بقیه بخش ها مثل مکالمه فعالانه و زمان ها چطور باید استفاده کنیم که بهترین نتیجه کسب بشه؟؟ اگه کامل راهنمایی کنید ممنون می شم

سلام به هر کدوم از سرعت ها بایستی تا زمانی گوش بدین که بتونین تکنیک سایه رو به راحتی روشون پیاده سازی کنین. بقیه بخش ها هم با گوینده سوالات رو مثل تکنیک سایه میخونین، اما به صرعت قبل از اینکه خودش جواب بده، بدون ناه به متن شما به سوال جواب میدین. در نهایت هم بایستی بتونین داستان رو از زبان خودتون بازگویی کنین.

سلام من امسال به کلاس هفتم ( دوم متوسطه قدیم) میرم و مدرسه خوبی قبول شدم که برای کلاس های زبان شون تعیین سطح میکنند، میخوام قبل از آزمون تعیین سطح مدرسه خودم رو به سطح قابل قبولی برسونم من تا حالا هیچ کلاس زبانی شرکت نکردم و در حال حاضر امکان این رو ندارم که کلاس خارج از مدرسه ثبت نام کنم . خودم شروع کردم و با دیدن فیلم های انگلیسی و استفاده از مترجم گوگل کلمه و جملاتی رو یاد گرفتم . می خواستم اگه میشه کمکم کنید که منی که خیلی چیزی از زبان انگلیسی نمی دونم ، باید از کجا شروع کنم ؟ یکدفعه بیام سراغ داستان های بچه گانه و کلمات اونو یاد بگیرم ؟ یا قبلش باید کار دیگه بکنم ؟

ممنون

خوب اگه شما دارین با فیلم این کار رو انجام میدین، داستان های بچه گانه که خیلی بهتر و موثر تر هست براتون. روشی که اینجا گقتم رو روی این داستان ها پیاده سازی بفرمایین.

سلام استاد من چند ماهی میشه که به کلاس میرم الان مثلا ترم ۴ هستم، تو کلاس که بر اساس کتاب اینترچنج پیش میریم قسمت مکالمه ها که میرسه میگه کتاب ها رو ببندید و فایل صوتی رو پخش می کنه و میگه هر چی میگه تکرار کنید یا بخش های لیسینینگ هم همینطور یا فیلم ها هم همینطور بدون زیرنویس می گذاره باید تکرار کنیم ولی به نظرم سطح تلفظ هایی که در این موارد هست خیلی بالاس خیلی با لهجه و تند تکرار می کنه که این موضوع بیشتر دلهره آوره تا جنبه آموزشی. تو همین داستان های صوتی زبانشناس هم من بدون نگاه کردن به متن سعی می کنم بفهمم چون با نگاه کردن به متن یه جور حس تقلب بهم دست میده و این احساس رو دارم که اینجوری نمیشه یاد گرفت (شاید اشتباه می کنم). می خواستم نظرتون رو در این مورد بدونم. خیلی ممنون.

روش کامل خوندن داستانها اینجا نوشته شده.

سلام ممنونم من خیلی خوش شانس هستم که وارد سایت شما شدم من مدرک کارشناسی ارشد دارم پارسال توی فراخوان هیت علمی دانشگاه غیرانتفاعی شرکت کردم ب بخاطر سوابق اموزشی و پژوهشی که داشتم دعوت به مصاحبه شدم روز مصاحبه سوالات رو به انگلیسی پرسیدن و من با اینکه متوجه سوال میشدم ولی اصلا نمیتونستم جواب بدم این خییلی برام ناراحت کننده بود و توی اون مصاحبه رد شدم از طرفی تمام شرایط استفاده از ظرفیت استعداد درخشان رو برای دوره دکتری داشتم بجز مدرک زبان و این فرصت رو هم از دست دادم. دایره لغات من خوب هست و تقریبا مشکلی در لیسینینگ ندارم ولی مکالمه و رایتینگ -درست نوشتن لغات نه از نظر گرامری- بسیار ضعیف هستم. راستش تا روز مصاحبه زبان رو جدی نگرفته بودم چون مقاله های تخصصی رو خودم ترجمه میکردم و دو مقاله هم نوشته بودم فکر میکردم سواد کافی زبان رو دارم. الان دو ترم هست که کلاس زبان میرم از پایه شروع کردم و الان درسطح pre-intermediate هستم ولی هنوز از تلفظ و مکالمه خودم راضی نیستم. شروع کردم به خواندن داستانهای انگلیسی و وقتی داشتم داستان جدید سرچ میکردم وارد سایت شما شدم. ممنون میشم اگر فکر میکنید روشی مناسب من باشه بهم معرفی کنید. متشکرم موفق، شاد و سربلند باشد

سلام روش آموزشی رو که اینجا توضیح دادم. اما پیشنهاد میکنم که نرم افزار زباشناس رو هم امتحان بفرمایین.

سلام ممنون از زحماتتون کاش فایل صوتی قابل دانلود شدن بودهمیشه انلاین بودن سخته.

سلام من درس شما رو نمیفهمم چون مبتدی هستم این تلفظ هم این خانم خیلی تند تند میگه و داستانهای سختی داره. بگین من چه کار کنم یه خورده اسون تر میگردین این داستانارو

با عرض سلام وخسته نباشید.اول از همه تشکر می کنم بابت زحماتی که کشیدین ببخشین آقای ناصری بنده شخصی هستم که واقعا زبان انگلیسیم ضعیفه.اصلا بلد نیستم لغاتو چه جوری یاد بگیرم تا فراموش نکنم.طبق فرموده شما شروع به خوندن داستاهای بچگانه از نرم افزار شما کردم. نمی دونم یه یاداستانو چند بار بخونم یا چند روز بخونم یا تو چند مرحله بخونم تا بدونم واقعا یاد گرفتم.داستانهارو می خونم ولی در اخر که باید با گوینده هماهنگ به خوندن کنم هر کار می کنم نمی تونم با گوینده هماهنگ شم.یعنی تا زمانی که با گوینده هماهنگ نشدم دنبال داستان دیگه نرم؟ خودم که این کار و می کنم جملات هر داستانو با معنی لغات ان متوجه میشم دنبال داستان دیگه میرم تا کل داستانهای بچگانه شمارو تموم کرده دوباره بیام از اول با دقت بخونم بنظر شما این کار خوب است یا نه؟ ممنون میشم اگه راهنماییم کنین

سلام شما بایستی تا همین مرحله ی هماهنگی پیش برین برای هر داستان. ولی طبق فرموده ی خودتون لازم نیست که حتما همه ی مراحل رو تا همینجا انجام بدین. میتونین همین روشی که فعلا پیش گرفتین برین جلو تا دایره لغاتتون و درک مطلبتون سریعتر قوی بشه و بعد برگردین و با دقت و قدرت بیشتری بقیه استراتژی های لازم رو اعمال کنین.

سلام دوست عزیز و گرامی منم خیلی نیاز دارم که زبان خوب یاد بگیدم و خیلی زبان انگلیسی رو دوست دارم . ولی اینسری تصمیم جدی گرفتم که پیشرفت کنم دنبال داستان های صوتی می گشتم که گوش بدم که با سایت شما آشنا شدم . من دنبال یه برنامه ریزی کاربردی هستم . نمیدونم اصلا از کجا شروع کنم و به خاطر بسپارم . امیدوارم شما بتونبن به من کمک کنین . با تشکر از زحمات بی دریغ شما با آرزوی روزای خوب

سلام. توضیحات درباره ی نحوه ی خوندن داستان ها در این قسمت نوشته شده.

اگه آهنگ انگلیسی هم بذارید بهتر

جناب ناصری، سلام و عرض سپاس از تلاش های بسیار خوب و مجدانه شما، که واقعا نشان دغدغه مندی و خیرخواهی شماست.

با تقدیم احترام، سمیر.

با سلام از راهنمایی شما خیلی سپاس گزارم. سری اول داستان های کوتاه شما را دانلود کردمو شروع به گوش دادن کرده ام. شاهزاده Hamletمی خواستم در مورد نحوه خواندن این داستان و تکنیک در سایه به بنده توضیح بفرمایید متشکرم.

سلام نحوه ی خواندن داستان های بخش کودکانه اینجا توضیح داده شده است.

سلام ضمن تشکر از مطالب بسیار مفیدی که ارسال نمودید.من روز اول خودم 4 تا قصه کوتاه روخوندم و مطمینا خواندن عمیق و مفیدی نبود با توجه به مطالب شما پی بردم که روش من صحیح نبوده امروز از اولین قصه شروع کردم و تصمیم دارم برا هر قصه چند روز وقت بزارم .من برای تافل بی نهایت کلمه رو حفظ کردم اما فقط به درد تافل خورد و من حتی نمیتونستم یک جمله بنویسم و صحبت کنم.صحبت شما کاملا منطقیه حفظ کردن کلمه فایده نداره وباید تو جمله و بصورت کاربردی یادگرفت. ممنون از راهنمایی شما و به امید روزی که من هم توانایی خوبی رو در انگلیسی داشته باشم . با تشکر

من از تو نرم افزار یکی از داستان های واقعی رو نگاه کردم سطح لغات خیلی پایین بود و اسون بودن.سطح لغاتم خوبه اما مشکل speaking دارم بخاطر همین نمیدونم از چه سطحی‌ شروع کنم.ممنون میشم اگه کمک کنید.

نمیدونم چقد وقت دارین ولی برای افزایش دایره لغاتتون، چون این سطح گفتی آسون بوده، پیشنهاد میدم داستان کوتاه و مگاداستان ها رو هم بخونین. اما برای مکالمه بایستی استراتژی های تقویت مکالمه رو روی درسنامه های اصلی همین پکسج داستان های واقعی پیاده سازی کنین. و همچنین درسنامه های تکمیلی که به صورت سوال و جوابه، بایستی جواب سوال رو به سرعت قبل از گوینده بدین تا مکالمتون قوی بشه.

سلام جناب ناصری دوستان سوالات زیادی در خصوص نحوه مطالعه داستان ها پرسیدن ولی بنده هنوز به جمعبندی کامل نرسیدم میخواستم بپرسم از اونجایی که داستانها و دروس نرم افزار زبانشناس سطح بندی شده اند ما باید چطور و از کدوم بخش شروع کنیم چون شما نوشتین که داستانها از سطح مبتدی تا حرفه ای است ولی بعضی دوستان پرسیدن که از کجا شروع کنم شما گفتین از مگا داستان با جاهایی که کمی حرفه ای و پیشرفته است شروع کنن لطفا راهنمایی نمائید با تشکر

سلام شما بایستی از سطح متناسب با خودتون شروع بفرمایین. سطحی برای شما مناسب هست که در هر درس به طور متوسط نهایتا 20 درصد از لغاتش براتون جدید باشه.

سلام جناب ناصری خسته نباشید . میخواستم بپرسم که توی مگا داستان ها ی بخشی هست به نام شتابدهنده تسلط الف ، ب و… و ی قسمت دیگه ای به نام مکالمه فعالانه که به شدت شبیه همون شتابدهنده های تسلط هستش و میشه گفت تکرار همونه . اینو چطوری باید بخونم من ؟ همون مکالمه فعالانه کافیه یا شتابدهنده های تسلطم باید بخونم ؟ با تشکر

این دو بخش شبیه هم هستن ولی سوالایی که میپرسه متفاوته و همشون باید خونده بشه تا درس رو کامل بفهمین.

به نام خدا سلام آقای ناصری من سال اول دانشگاهم رو تموم کردم و سه سال دیگه مونده تا اگه خدا بخواد مدرک لیسانسم رو مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان بگیرم… من همیشه آرزوی این رو داشتم که یه روز بتونم هم انگلیسی صحبت کنم و هم خوب متوجه بشم. دوست دارم تا پایان دوره ی لیسانسم روی این زبان مسلط بشم.من اصلا گیج و سردرگم هستم و نمیدونم از کجا شروع کنم و به کی یا چی اعتماد کنم تا این که تو اینترنت سرچ کردم و با سایت شما آشنا شدم….چند روزی هست که شروع کردم طبق اپلیکیشن درس های داستان واقعی رو میخونم… اما هنوز هم شک دارم و نمیدونم آیا واقعا روزی میرسه که من مسلط بشم؟!ضمن اینکه میخواستم نظرتون رو درباره کتاب 504 بدونم که آیا نیاز هست همزمان بخونم؟ ممنون از وقتی که گذاشتید امیدوارم همیشه موفق باشید در پناه حق

سلام شک نکنین با این روش میتونین به اهدافتون برسین. در رابطه با کتاب 504 هم اصلا توصیه نمیکنم بخونین و توضیحات مرتبط رو توی نوشته ی چگونه لغات انگلیسی را حفظ کنیم نوشتم.

با سلام باتوجه به شرایط کاری بعضی وقتها نمیشه درس مرور کرد بنظرتون باید چیکار کرد.ممنون از راهنمایی و مشاوره شما

سلام هیچ اشکالی نداره برنامه ی ما انعطافپذیره شما مطالب گفته شده در قسمت روش آموزشی رو تا جایی که وقت دارین انجام بدین. البته سعی کنین روزی یک ساعت وقت بذارین

سلام من از دیروز تا حالا یکی از داستانهای دوره مقدماتی رو خوندم به نظرم روند کاریتون جالب اومد و البته کند بودن من به دلیل مشکلات شخصی و شاید تنبلی باشه تو همون درس اول با این ک مقدماتی بود و کودکانه اما حدودا بیست تا لغت رو نمیدونستم البته نمیدونمم وقتی درس کامل تموم شد باید چه کار کنم مرورش کنم؟؟ فقط لغاتی که به لایتنر اضافه کردم رو بخونم؟؟ فایل صوتی رو واسه تقویت روخوانی همزمان گوش بدم؟؟ یا کلا فقط با متن کار کنم؟؟

سلام بایستی ترکیبی از کارهایی که فرمودین رو انجام بدین. روش کلی خوندن داستان ها اینجا نوشته شده

سلام جناب ناصری خدا قوت بنده معین ۲۴ ساله مهندسی مواد خوندم دانشگاه سیستان و بلوچستان… من عاشق زبانم و اونو ابزار کارم به عنوان یه مهندس میدونم،من خیلی وقته تقریبا پنج شش سال سودای زبان آموزی دارم اما همان اتفاقاتی که برای شما افتاده برای بنده هم افتاد،کلاس زبان های پر هزینه آیلتس و حفظ کردن لغات مثلا الان من به ۵۰۴ کامل مسلطم بس که خودنمو تکرار کردم و از اپلیکیشن های موجود استفاده کردم اما حتی پنج درصدم هم نمیتونم حرف بزنم اما در خوندن و شنیدن باز اوضاع بهتری دارم،مثلا وقتی داستان های کودکانه رو گوش میکردم خوب میفهمیدم چی میگه و حتی متن هایی که گاه گداری میخونم ولی شما بیا دوتا سوال پیش پا افتاده بپرس بنده فلج میشم ،من واقعا نمیدونم چطوری از نرم افزار شما استفاده کنم کلیم مطالب سایتو میخونم اما فقط باعث انگیزش من میشه ولی نمیتونم سر نخ شروع رو‌پیدا کنم و اینکه اصلا نمیتونم بفهمم در کدوم سطح هستم؟؟ فقط نکته مثبت اینه من به این متد ایمان دارم چون یکی از دوستان که به نتیجه رسیده بود همین روش رو تقریبا رفته‌بود. فقط به من برای شروع کمک‌کنید که من خیلی گیجم بقیه اش با من،چون هم عشق هست هم اراده هست هم هرچی که لازم…ممنون از این خدمت بزرگ به خلق الله ،در پناه حق

سلام آقا معین. شما که به خوبی داستان های کودکانه رو متوجه میشی، برای تقویت مکالمه که خیلی لازمت هست، پکیج داستان های واقعی رو شروع کن. داستان های واقعی، درسنامه هایی داره که برای یادگیری مکالمه بسیار حیاتیه. از طرف دیگه، بایستی استراتژی های تقویت مکالمه رو رفته رفته روی درسنامه های اصلی پیاده سازی کنی تا مکالمت تقویت بشه. البته لازم نیست همون اول همه استراتژی ها پیاده سازی بشه. بلکه تا جایی که میتونی جلو برو، بعد که قوی تر شدی دوباره درسها رو برگرد و بقیه استراتژی ها رو اعمال کن.

خیلی ممنون واسه این ساپورت باور نکردنی من فقط میخواستم بدونم برای شروع همون داستان های کودکانه کفایت میکنه که ادامه بدم یا نه یا پکیج قدرتو بخونم یا اینکه بخوابی پیش ببرم،من روزانه دو ساعت وقت مطالعه دارم که تصمیم این بود نیم ساعت رو به انگیزش خودم اختصاص بدم…منو متعجب کرد فعالیت شما واقعا دست مریزاد

پکیج انگلیسی قدرت هم عالیه اما پکیج داستان واقعی خیلی حرفه ای تره. هم خودم بیشتر این پکیجو میپسندم هم فیدبک های کاربرا این رو میگه. البته هر دوی این پکیج ها رو هم میتونین با هم بخونین.

خیلی ممنون واقعا من فکر‌کردم باید هفته ها منتظر جواب سوالم باشم،اینطور که من فهمیدم از ایمیل شما داستان های کودکانه رو بیخیال بشم و اول از پکیج انگلیسی قدرت استفاده کنم و بعد از اون پکیج داستان های واقعی رو بخونم…منو ببخشید که اینقد سوال میپرسم وسواس که بخرج‌میدم صرفا واسه اینه که دیگه تایمی رو توی مسیر اشتباه از دست ندم… اگه درست متوجه شدم بهم بگید یا لینک از مقاله هایی که میتونه بهم بگه چطوری باید درسارو مطالعه کنم و برم درس بعدی بهم بدین من واقعا به وجد اومدم انگار بعد سال ها بلاخره راهمو پیدا کردم

پیشنهاد من برعکس بود. یعنی اول داستان واقعی بعد انگلیسی قدرت. چون داستان واقعی سطحش پایینتره و درسنامه های خیلی زیادتری برای تقویت مهارت های زبان انگلیسی داره. استراتژی های این نوشته رو روی درسنامه های اصلی پیاده سازی بفرمایین مشکلتون حل میشه.

ممنون جناب ناصری من شیفته این رفتار شما شدم من تو حوزه موفقیت چند وقتی هست فعالیت میکنم و‌ دنیایی انرژی مثبت از سمت شما حس میکنم دست مریزاد،شما انسان خوشبختی هستید که فرصت کمک به خلق الله رو دارید،منو ببخشید اگه با سوالاتم اذیتتون کردم من الان کاملا روشن شدم و از فردا خیلی جدی کارمو شروع میکنم…در پناه حضرت حق 🙂

سلام اقای ناصری خسته نباشید! من اپلیکشن شما رو دانلود کردم اما اصلا نمیدونم چجوری ازش استفاده کرد من خیلی دوست دارم وقتی فیلم های امریکایی میبینم به طور کامل متوجه بشم ممنون می شوم راهنمایی کنید.

سلام دوسته عزیز من تنها چیزی که خیلی ذهنمو درگیر کرده و یه ارزوی بزرگ واسم شده که زبان انگلیسی رو خوب باد بگیرم و خوب بفهمم و صحبت کنم اما متاسفانه نمیشه. بنظره من با داستان خوندن نمیشه خوب زبان رو یاد گرفت اونم یکی مثله من که خیلی زود فراموش میکنم.

سلام شما امتحان بفرمایین میشه اتفاقا فراموشی چیز بدی نیست لطفا نوشته ی نقش فراموشی در یادگیری بهتر زبان رو بخونین.

جناب آقای ناصری با عرض احترام و خسته نباشید من امید هستم من هم چند ماه پیش به این نتیجه رسیدم و با نگاه کردن فیلم کتاب داستان پیشرفتم خوب بود ولی همان طور که میدانید مغز انسان نیاز به تکرار داره من فیلم یا کتابی را که میخوانم لغاتی را که بلد نیستم را به صورت جمله یادداشت میکنم تا بعدا تکرار کنم ولی متاسفانه وقت تکرار بهشون نمیرسه و دتبال یه راه حلی هستم که این شرایط را برای مغزم ایجاد کنم مثل یه کودک ممنون میشم کمکم کنید.

سلام تکرار لغت ها توی نرم افزار زبانشناس به صورت طبیعی صورت میگیره. یعنی شما که لغات رو هایلایت میکنید، هر درس دیگه ای که اون لغت رو دوباره مشاهده فرمودین، به همون صورت هایلایت براتون نمایش داده میشه، و این خودش یک نوع تکراره. در ضمن، روش هایی که ما برای خوندن درسها مطرح کردیم، توشون سراسر تکرار وجود داره. بنابراین با استفاده از نرم افزار ما، و روشهایی که خدمت شما گفته شده مثلا برنامه هفتگی که برای یادگیری فیلم دادیم، نبایستی نگران این موضوع باشین.

سلام از مطالب مفیدی که در سایت قرار می دهید تشکر میکنم. زبان انگلیسی بنده در سطح upper intermediate قرار دارد و قصد دارم به سطح تسلط و درک کامل فیلمها و اخبار برسم. مشکل همیشگی من در تعدد منابع می باشد و نمی دانم از چه تعداد منبع استفاده کنم. بطور مثال با مطالعه مطالب سایت، تصمیم گرفتم از طریق تماشای فیلم و روشی که شما در سایت گفتید به هدفم برسم. از طرفی، بخش مگا داستنها و یادگیری با آنها بر اساس روش گفته شده نیز سودمند خواهد بود. به نظر شما این دو کار رو با هم انجام بدهم یا یکی را برای تقویت زبان انگلیبسی انتخاب کنم؟

با تشکر

سلام به نظرم برای اینکه از این سردرگمی در بیاین، نرم افزار زبانشناس رو دانلود بفرمایین و با توجه به راهنمایی هایی که بعد از نصب نرم افزار صورت میگیره پیش برین ممنون

حسین ناصری عزیز سلام تشکر میکنم به خاطر این داستان های انگلیسی که قرار دادین و راهنمایی و مشاورتون در امر یادگیری زبان انگلیسی بنده برای مهاجرت کاری حتما باید تا یکی 2 سال آینده موفق به اخذ مدرک ایلتس 8 در هر چهار مهارت بشم .دلیل اینکه میگم ابلیس 8 به خاطر گرفتن امتیاز بالاست وگرنه ایلتس 7 کافیه.من از نرم افزار شما چند روزی دارم استفاده میکنم به نظرم خیلی عالیه چون سرعت یاد گیری لغات همراه با داستان و جمله خیلی بالاست و بنده در حال حاضر حدود 40 درس آموزش زبان نصرت انگلیسی را خوندم اشناییم در همین حده. خوشحال میشم بنده را با توجه به شرایطم در امر آموزش راهنمایی و مشاوره بدهید.

پیشنهاد بنده به شما خوندن قسمت مگاداستان ها است.

سلام خسته نباشید میخواستم بدونم چطور با نیم ساعت در روز خواندن انگلیسی مکالمه و گوش دادن را باهم یاد بگیرم یک بار به من گفتید’ استراتژی 5 رو روی داستان های واقعی پیاده کنیم یعنی چی ؟ اگر میشه یه کم روان تر توضیح بدید دوما اینکه من میترسم 30000 پول نرم افزار شما رو بدم و یک موقع امکانات نرم افزار فعال نشه از کجا باید مطمئن بشم؟ و اینکه اگر نرم افزار حذف بشه خرید سرویس بازگردانی میشه؟

سلام ما برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی، پنج استراتژی به ترتیب از ساده تا پیشرفته لیست کردیم که آخرین، مهمترین، و پیشرفته ترین استراتژی بازگویی داستان هست. اگه شما به طور مرتب بازگویی داستان رو روی این داستان ها پیاده سازی بفرمایین، در مکالمه به سرعت پیشرفت چشمگیری پیدا میکنین. البته این رو هم بگم شاید اولش براتون سخت باشه، بنابراین اول کار میتونین مثلا تا استراتژی 3 پیش برین و کم کم بقیه استراتژی ها رو هم اعمال کنین (یعنی مثلا بعد یکی دو ماه که نسبت به الان بهتر شده باشین) تمامی استراتژی ها توی لینک زیر توضیح داده شده: پنج استراتژی برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی در رابطه با سوال دومتون اولا خرید از کافه بازار جزو امنترین خریدهای ممکن محسوب میشه و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. حتی بعد خرید میتونین شکایت بفرمایین و پولتون رو پس بگیرین ثانیا شما رو به نظرات کاربرانمون ارجاع میدم که تقریبا قریب به اتفاق از خدمات ما راضی هستن در مورد سوال آخر هم خرید شما محفوظ میمونه و مشکلی براتون پیش نمیاد ممنون

سلام شما گفتید با روزی نیم ساعت میشه این نرم افزار را خوند 1- تو این نیم ساعت چند لغت باید یاد بگیرم 2- هر لغت را با تصور زهنی و روش هایی که گفتید چند بار تکرار کنم تا یاد بگیرم 3- روزی نیم ساعت و با روشی که شما میگین بعد چهار سال نرم افزار تمام میشه؟

مرسی

سلام لازم نیست حتما تو نیم ساعت لغت یاد بگیرین. چون کارکرد نرم افزار ما لغت نیست. فقط توی مرحله ی درک مطلب هست که لغت ها رو یاد میگیرین و تو استراتژی هایی که خدمتتون گفتم از جمله تکرار فعالانه و … ، هر بار یک هدف خاصی رو دنبال میکنین که الزاما حفظ کردن لغت نیست. در ضمن. شما که این استراتژی ها رو به ترتیب انجام بدین، خود لغت ها خود به خود مرور میشه و در ذهنتون جا میگیره. از طرف دیگه، پکیجی مثل داستان واقعی، شامل درسنامه هایی برای مکالمه و گرامر هست که هدف اصلی یادگیری مکالمه است. طبیعتا با تکرار درس در سوالات این درسنامه ها، لغتها دوباره یادتون میاد اما اینجا هم هدف اصلی لغت نیست. بنابراین زیاد نگران این موضوع نباشین که روزی چقدر لغت یاد میگیین. بلکه فقط استراتژی ها رو پیش بگیرین. 4 سال هم فرصت خیلی مناسبیه حتما اگه تا اونموقع مستمر همین درسها رو پیش بگیرین، تسلط پیدا کردین.

ببخشید درباره این موضوع منظورتونو متوجه نمی شوم فرض کنین من با یک صفحه از داستان شما مواجه شده ام که چند لغت بلد نیستم میشه کلا توضیح بدید الان باید برای یادگیری این صفحه بدون حفظ لغت (مثل تکرار فعالانه و… چکار باید بکنم)

شما در حال اعمال هر استراتژی که باشین، وقتی که به اون لغت میرسین، اگه یادتون نبود که معنیش چی هست، سریع روی لغت کلیک میکنین تا توضیحاتی که قبلا نوشتین بیاد و لغت دوباره براتون یاداوری بشه. همین. این لغت رو توی داستان های دیگه هم دیدین همین اتفاق رو براش تکرار کنین. و در آخر شب هم میتونین یه پنج دقیقه روی مرور لغتهایی که توی جعبه لایتنر فرستادین وقت بذارین.

سلام من دو تا سوال داشتم اول اینکه بعد خواندن یک داستان و لغاتش دوباره اون متن رو باید دوره کرد؟ دوم اینکه من هر فایل صوتی رو بیشتر از دو بار نمیتوانم گوش بدم و وقت ندارم ((آخه شما گفتید فایل صوتی زیاد گوش داده بشه تا متن را بشه درک کرد))به همین دلیل در یادگیری من مشکل پیش نمیاد؟

بله طبق استراتژی هایی که گفتم خود داستان چندین بار مرور میشه. در یادگیریتون اینجوری مشکل پیش میاد باید بیشتر تکرار کنین. به جای اینکه چند داستانو یکبار بخونین، یک داستان رو چند بار بخونین. اینجوری بهتره.

خب شما گفتید داستان باید چندین بار تکرار بشه دو بار گوش دادن و سه بار خواندن کفایت میکنه آخه واقعا بیشتر از این وقت نمیکنم مگر اینکه پنج روز رو یک داستان وقت بزارم اشکال نداره؟

سلام خوب شما چرخشی بخونین. مثلا فرض کنین یه هفته روی هفت داستان استراتژی اول. هفته ی دوم دوباره روی همون داستان ها استراتژی دوم و الی آخر. خلاصه اینکه باید برنامتون طوری باشه روی هر داستان تا استراتژی بازگویی پیش برین تا تاثیر توی مکالمتون داشته باشه. یه مساله دیگه هم هست. اگه فقط میخواین لیسنینگ و دایره ی لغاتتون افزایش پیدا کنه و زیاد فعلا به مکالمه نیاز ندارین، میتونین فقط تا استراتژی دوم یعنی تکنیک سایه پیش برین.

درود میبخشید این داستانهارو با روش گفته شده توسط شما چه مدته بخونم خوبه؟ یک سوال دیگه اینکه آیا کسی قبلا شبیه ساز اندروید رو تو لپ تابم نصب کرده و از نرم افزار شما استفاده کرده؟آیا مشکل خاصی داشته یا نه؟ چون میخوام این نرم افزار رو نصب کنم و از زبان شناس استفاده کنم. ممنون

سلام

بایستی تا حدی بخونین که بتونین تکنیک سایه رو به راحتی روی درسها پیاده سازی بفرمایین.

البته در ادامه دوباره بایستی پس از خوندن درسهای دیگه، گهگداری به درسهای قبلی برگردین و تکنیک 4 و 5 نوشته ی استراتژی های تقویت مکالمه رو هم روشون پیاده سازی کنین.

بله شبیه ساز اندروید نصب کردن بعضی ها و مشکلی گزارش نشده.

ببخشید با شبیه ساز اندروید چه طور بارکدی که برای دانلود نرم افزار میده رو اسکن کنم؟؟؟؟آخه لپ تاب هست نه گوشی که با دوربین بشه اسکن کرد؟ لطفا راهنمایی کنید

شما از داخل شبیه ساز اندروید، اول کافه بازار رو نصب بفرمایین، بعد داخل کافه بازار سرچ کنین آموزش زبان انگلیسی زبانشناس، برنامه ی ما رو براتون میاره.

سلاااام ، واااااقعا ممنونم مشاوره ها راهنمایی هاتون خیلی دلگرمم کرد و امیدوار خیلی خوشحالم که با شما و نرم افزارتون آشنا شدم من چند درس داستان های واقعی رو طوطی وار یه نگاهی کردم و واقعا عالی بود واقعا قبلا برا حفظ کردن یه کلمه کلی وقت میزاشتم و مدام تکرار میکردم خیلی سخت بود اما همین درس اول با این روشی که گفتین خیلی راحت چند کلمه رو حفظ کردم ممنون و متشکرم از این همه راهنمایی تشکر و سپاسگذار

با سلام من دیروز 3 تا از داستان ها رو خوندم خیلی هم جذاب بود.تو زمان تلف شده و بیکاریم این کار رو کردم.منم با نظرتون کاملا موافقم.مکالمه طوطی وار هرگز.من تو درس زبان تخصصی دانشگاه بالای 4000 لغت حفظ بودم .برای نمره گرفتن در دانشگاه خوب بود اما الان به کل فراموش شده. من به خوندن داستان ادامه میدم.

سلام.شما چرا تو نرم افزارتون این داستان ها رو اینقدر به هم ریخته گذاشتید؟ مگاداستان ها رو تو داستان های واقعی گذاشتید و داستان های واقعی رو در داستان های کوتاه!!! و تازه سطح داستان های کوتاه رو هم بیشتر از داستان های واقعی گذاشتید!!!!!!

کلا توجهی به دسته بندی داخل نرم افزار و اینجا نکنین. دسته بندی نرم افزار کاملا صحیحه ولی اینجا مقداری در هم هست.

یعنی اینکه داستان هایی مثل life or death یا taz to the rescue مگاداستان نیستند؟؟؟منو بگو خوشحال شده بودم که دارم مگاداستان میخونم.

در کل ماهیت مگاداستان ها با داستان های واقعی یکی هستن و درسنامه هاشون هم تقریبا یکسانن. ولی مگاداستانها یخورده سخت تر هستن.

سلام.اگه اینطور باشه و همه این داستان ها که عنوان مگاداستان دارند مگاداستان نیستند یعنی واقعا تنها سه داستان’خانم غرق نشدن’ ‘قاعده ده هزار ساعت’و’پارادوکس زمان’ که در نرم افزارتون در بسته مگاداستان ها گذاشتید واقعا مگاداستان هستند؟اگه اینطوره یکم تعداد مگاداستان هارو زیادکنید.

نه چنتا دیگه اضافه شده داخل سایت مثل نقاط عطف تاریخ، امیدت را از دست نده، و بحران هویت؛ اما هنوز وقت نکردم داخل اپلیکیشن اضافه کنم.

پس لطفا تا مهرماه اضافه کنید چون اون موقع من مگاداستان ها رو شروع میکنم و انتظار دارم تعداد اونا بیشتر از سه تا داستان باشه!!!

سلام خسته نباشید! امیدوارم روزگار به کامتون شیرین باشه! راستش من دوس دارم هر چیزیو از پایه یاد بگیرم.بخاطر همین الان از بسته ی داستان های بچه گانه استفاده میکنم. میخوام سریعتر تمومش کنم تا به سطح بعدی برم. راجع به تکنیک سایه قبلا شنیده بودم باید جالب باشه! راستی شما برای تماشای فیلم ، چه فیلمیو توصیه می کنید؟(منظورم فیلم آمریکاییه) با تشکر از زحماتتون!

سلام هر جور مایلین 🙂 در رابطه با فیلم ها و سریالهای خوب توی این پست توضیحاتی دادم و معرفی کردم.

سلام آقای ناصری بابت روشهای جدید و جذابتون ممنونم راستش من از چهارم دبستان تا دوم دبیرستان کلاس زبان معتبری میرفتم و بابتش هم کلی هزینه میدادم توی کلاسای اونجا واقعا شاگرد اول بودم و از پس تمام اسپیکینگ و لیسنینگ ها به خوبی برمیومدم اما از سوم دبیرستان درسهای من سنگین شدن و تایم مدرسه طولانی شد و مجبور شدم به زبان مدرسه اکتفا کنم راستش دوره ی پیش دانشگاهی انتظار داشتم خیلی خوب از پس زبان بربیام اما وقتی وارد دوره ی پیش دانشگاهی شدم متوجه شدم واقعا هیچی از زبان و لغاتش بلد نیستم! گذشت،و من الان ترم چهارم دانشگاهم رو هم پشت سر گذاشتم اما به عنوان یه دانشجوی مهندسی پلیمر زبانم در حد خیلی معمولیه…و هرجا که برای کار مرتبط با رشته میرم میگن که باید تسلط کافی به زبان داشته باشید… من خیلی اتفاقی داشتم روش کار جعبه لایتنر رو توی ویکی پدیا میخوندم که متوجه شدم نظریه ش منسوخ شده و اتفاقی روی لینک سایت شما کلیک کردم و مطالب جالبی رو کنار صفحه دیدم،کنجکاو شدم و بیشتر خوندم و متوجه شدم روشی که شما میگید کاملا درسته من امتحان کردم،حتی زبانی که هیچ آشنایی ای با اون از قبل نداشته باشید با فیلم میشه کلی لغت جدید از اون زبان رو یاد گرفت من طرفدار فیلمهای کمدی ِ کره ای هستم!و وقتی چنتا فیلم به این زبون دیدم با زیر نویس فارسی تونستم چنتا کلمه ی پر کاربرد رو متوجه بشم با اینکه از قبل هیچ آشنایی ای نداشتم بنظر من،بهترین روش یادگیری کاربردی از طریق فیلم و داستان انگلیسیه خیلی خوشحالم که نرم افزار شما رو نصب کردم،حالا میتونم با خیال راحت برای یادگیری زبان تابستونم برنامه بریزم! مرسی،خدا قوت! ببخشید طولانی شد

سلام

خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادین و تایید روش بنده

بله همونطور که فرمودین فیلم و داستان خیلی عالی هست. ولی فیلم بیشتر برای افراد سطح متوسط به بالا به درد میخوره. برای ضعیف خیلی کند میشه پیش رفت که بهینه نیست.

اما داستان های سطح بندی شده بسیار عالی هست که نرم افزار زبانشناس پر از این داستان ها است.

سلام بزرگوار.من اولا واسم جالبه شما همه این کارارو رایگان میکنید!اگه پولیم بکنید بازم ارزششو داره. این اپ شما فوق العدس تا حالا این روشو ندیدم. والا حقیقتش من نمیدونم که این داستان ها رو تا چن روز بخونم و اینا بالاخره تموم میشن درمورد زبان کلا خاطره کلا بد دارم بدترین و وحشتناک ترین درسم بود.لغتم که دیگه هیچی.اصلا همش ادمو زده میکرد چنروز بعدم یادم میرفت کمکم کن. خیلی ممنونم ازت برادر گلم

سلام خوب شما که نگفتین با چه داستان هایی شروع کردین. لطفا این مورد رو ذکر بفرماین تا دقیقتر توضیح بدم.

داستان ها هم تمومی نداره و ما مرتب آپدیت میکنیم.

راستی بعضی از ویژگی های نرم افزار هم پولی هست اما به قول شما قسمت های مجانی خیلی زیاده و ما برای اینکه آموزش رایگان در اختیار عموم باشه این کارو کردیم

ممنون

سلام آقای ناصری خسته نباشین,,, من تازه بانرم افزارخوبتون اشناشدم به نظرم برنامه ی خوب وحساب شده ایه,,من راستش میخوام مکالمه ام توانگلیسی خیلی خوب بشه,,ینی جوری که ازالان تااخرتابستون خیلی روان وخوب صحبت کنم,,,راستش من قبلناتقریبن به مدت ٧ سال کلاس زبان رفتم ولی الان نزدیک ۴ ساله که رهاکردم زبانو واصلن کار نکردم و خیلی لغات و گرامر یادم رفته بود واسه همین از پکیج اولتون ینی داستانهای کودکانه شروع کردم,,,به نظرتون بااین روشتون میشه تااخرتابستون خوب بتونم حرف بزنم؟؟ناگفته نماند من قبلن خیلی خوب حرف میزدم و اعتمادبه نفسم تواین زمینه خیلی خوب بود ولی الان خیلی اعتمادبه نفسم کم شده وخیلی حسرت میخورم که چرا ولش کردم,,میشه شما تو این راه بهم کمک کنین؟؟اخه دیگه نمیخوام کلاس برم,,,,خیلی ممنونم ازتون خیلی خوبین :)

سلام مهدیه خانم با توجه به پیشینه ی قوی که داشتین، میتونین سریع به دوران اوجتون برسین 🙂 و اتفاقا این روش ها خیلی سریع تو این زمینه به شما کمک میکنه البته فکر میکنم داستان کودکانه براتون سطحش کم باشه و از لحاظ مکالمه هم مثل پکیجی مثل داستان واقعی نیست. بنابراین پیشنهادم اینه با پکیج داستان واقعی شروع کنین. ویژگی نشانه گذاری لغات نرم افزار هم باعث میشه دایره ی لغتتون سریع بالا بره.

سلام وقتتون بخیر. من داشتم تو اینترت راجع ب روش یاد گیری زبان سرچ می کردم ک سایت شما رو دیدم و بعدشم نرم افزارتون تو بازار البته چنتا دیگه نرم افزارم تو بازار بود اونا رو هم دیدم. ی خورده مقایسه کردم بعدش نرم افزار شما بهتر ب نظرم اومد ک اونو نصب کردم. سوالی ک داشتم اینه من این تابستونو وقتم کاملا آزاده اگه بخوام مرتب زبانو هرروز بخونم (البته بدلیل وقت و هزینه کلاس نمیرم، چون پارسال سه ماه کلاس تقریبا فشرده رفتم ک ب نظرم همون برای فعلا کافیه احساس میکنم باید دونسته هامو بیشتر و تثبیت کنم) ب نظرتون تا چ سطحی میتونم پیشرفت کنم(الان سطحم در حدیه ک مثلا ی کتاب داستان سطح ۱ آکسفوردو بخونم تقریبا راحت میفهمم) میخوام بدونم بعده تابستون اگه با کلاس هم پیش برم چقد زمان میبره ک آیلتسو بگیرم. میدونم نظر قطعی نمیشه داد اما حدودشو میخوام بدونم؟ ممنون میشم اگه راهنماییم کنین.

سلام با توجه به اینکه گفتین کتاب داستان سطح یک رو راحت میفهمین، احتمال زیاد دروس پکیج داستان واقعی رو هم میتونین بفهمین. خوبی این دروس این هست که درسنامه های خیلی خوبی برای مکالمه و گرامر داره که احتمال زیاد اگه یخورده پیش برین اصلا بیخیال کلاس رفتن بشین. در رابطه با زمان هم همونطور که خودتون گفتین خیلی کلی هست و نمیشه نظر داد. اصلا شما نگفتین که نمره ی چند هم میخواین. اما برای نمراتی که به طور معمول برای دانشگاه ها و موسسات نیازه باید حداقل شیش ماه بکوب وقت بذارین (اگه عجله دارین) اما اگه بیشتر وقت دارین و عجله ای ندارین، پیشنهاد میکنم به طور پیوسته روزی یکی دو ساعت با همین پکیج داستان واقعی، و رفته رفته پکیج انگلیسی قدرت کار کنین تا در نهایت برای آزمون آمادگی لازم رو کسب بفرمایین. ممنون

با سلام من از نرم افزار شما و داستان های انگلیسی دو سه روز هست که استفاده میکنم و برام جالبه چون تا به حال به این شیوه زبان نخوانده بودم مشکلی که من در زمینه یادگیری زبان دارم این هست که اعتماد به نفسم در زبان بسیار پایین هست یعنی این که با وجود این که سطح زبانم متوسطه و خیلی ضعیف نیست ولی همیشه با قضیه مصاحبه تو اموزشگاه ها و تعیین سطح اون ها مشکل داشتم و ترجیح دادم از پایه شروع کنم و به همین دلیل هم زود ول کردم سوالی که دارم درباره شیوه اموزش به وسیله کتاب خواندن این هست که من به شدت علاقه دارم که مکالمه ام قوی بشه و والبته خیلی روش های مختلفی مثل سی دی های اموزش زبان نصرت ، زبان آموز های مختلف ،.. ولی همیشه در نهایت با بی انگیزگی مواجه شدم چطور این شبوه می تونه به مکالمه من کمک کنه من در این دو سه روز که داستان ها را مطالعه کردم مشکلی که داشتم این بود که زمان انها را متوجه نمیشدم مثلا Hamlet is confused متوجه نشدم چه زمانی هست ممنون میشم اگه من را راهنمایی بفرمایید

سلام این مشکل ترس و دلهره شما به خاطر شیوه ی آموزشی مدارس و آموزشگاه ها هست که آدمو از هر اشتباهی میترسونن. یعنی توی مدارس، بهترین شاگرد کسی هست که اشتباهی نداشته باشه. در حالی که واقعیت این نیست و در واقعیت بهترین و موفقترین افراد معمولا کسانی بودن که اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن. بگذریم… پیشنهاد میکنم برای غلبه بر ترستون، نوشته ی کاهش دلهره و اضطراب رو بخونین. در رابطه با سوالی که فرمودین، هدف از پکیج داستان کودکانه بیشتر تقویت درک مطلب و افزایش دایره ی لغات شما است. البته گرامر رو هم میتونین با اعمال تکنیک سایه تا حدی به صورت ناخودآگاه یاد بگیرین ولی خوب هدف اصلی نیست. اما وقتی درسهای داستان کودکانه رو تموم کردین، درسهای داستان واقعی و انگلیسی قدرت درسنامه هایی دارن که مختص زمانهای مختلف و در کل، یادگیری مکالمه و گرامر هستن. بنابراین شما بایستی تلاشتون این باشه که سریع خودتون رو به این دو پکیج برسونین. در رابطه با سوال گرامری هم که فرمودین این جمله مجهول هست. یعنی زمان حال مجهول.

سلام خدمت اقای ناصری امروز از تو نرم افزارتون دومین داستان البته از قسمت ابتدایی رو گوش دادم بنظرم نرم افزار جالب و کاربردیی هست. میخواستم بدونم چیکار کنم که تاثیر این داستانا بیشتر بشه البته من دیروز که شروع کردم تقریبا ۳ بار داستانشو گوش دادم

برای اینکه تاثیرش بیشتر بشه، لطفا این نوشته رو بخونین چگونه درسهای صوتی را بخوانم

سلام سوالی که دارم اینه یعنی من با خوندن همین داستانهای کوتاه گرامررو هم ب خودی خود یاد میگیرم؟ باید بگم که من فعلا تو سطح مقدماتی یعنی داستانهای بچگانه هستم با تشکر

سلام توی بخش داستان های کودکانه بیشتر تمرکز روی اینه که دایره ی لغت و تمرکزتون بره بالا. البته با انجام تکنیک سایه هم گرامر تا حد خوبی تو ذهنتون هک میشه. اما از این سطح بیاید بالا، پکیج داستان واقعی دقیقا درسنامه هایی برای گرامر داره که به اون برسین گرامرتون به شکل مضاعفی هم تقویت میشه.

سلام جناب ناصری عزیز پکیج داستان های واقعی نرم افزارتون خیلی خوب بود.درس اولش بجز ۴-۵ تا بقیه لغات رو بلد بودم.واقعا این نرم افزار فوق العاده اس.خیلی خوشحالم که باهاش آشنا شدم. یه سوال، توی قسمت توضیحات لغت چی یادداشت کنم؟ معنی لغت رو یا مثلا اگه قسمت سوم فعل هست،قید کنم که این قسمت سوم کدوم فعل و معنیش چیه.یا مترادف انگلیسی بنویسم.کلا چی بنویسم خوبه؟

سلام دقیقا هر کدوم از اینا که گفتین خوبه. این قسمت برای اینه که لغت هایلایت بشه و بقیه جاها اگه دوباره لغت رو ببینین، به راحتی یاداوری میشه و خلاصه همیشه چشماتون روی لغت هایی هست که بلد نیستین و اونا رو سریع یاد میگیرین. درضمن اینکه میفرمایین فقط پنج تا لغت بلد نبودین به نظرم پکیج مگاداستان و انگلیسی قدرت، و داستان کوتاه رو هم توی برنامتون بذارین که از لحاظ لغتی غنی تر هستن تا دایره ی لغاتتون بیشتر بشه.

سلام اول از همه من فکر میکردم که برنامه شما هم الکی باشه. ولی همین که ۲ تا داستان اولو دیدم کاملا نظرم بابت روش آموزشی که شما انتخاب کردید عوض شد.

از اینکه داستان ها متنی، صوتی و تصویری هستند خیلی لذت بردم. کمتر جایی دیدم با این سبک باشه. اما امتیاز شما نسبت به بقیه، داستان های روان و البته ترجمه فارسی مناسب هست.

اگر موزیک هم بهش اضافه کنید دیگه چیزی هم نخواهد داشت. مثلا آهنگ های Adel را با متن و با انواع سرعت خواندن مختلف به همراه ترجمه.

دوم در مورد خودم بگم: من برنامه نویس WebSite هستم و باید خیلی مطالب آموزشی مطالعه کنم. متاسفانه بیشتر مطالب آموزشی که نیاز دارم تخصصی هستند و کمتر جایی به صورت فارسی دیدم.

برای همین نیاز دارم بیشتر برم سراغ منابع غیر فارسی.

اگر بتونید به بسته های آموزشی خود مطالب تخصصی هم اضافه کنید خیلی عالی میشه. مثلا آموزش زبان های برنامه نویسی به صورت مبتدی.

البته باتوجه به اینکه شما هم خودتان برنامه نویس هستید، احتمال زیاد بهتر میتونید درک کنید که منظورم چیه.

سلام خیلی ممنونم از نظر لطفتون نسبت به نرم افزار و داستان های انگلیسی. در رابطه با موسیقی اتفاقا چند روزی هست تو فکرش هستم و دارم خواننده های مختلف رو لیست میکنم. اما پکیج تخصصی کامپیوتر اولین باره پیشنهاد میشه باید بگردم ببینم چیز مناسبی پیدا میشه یا نه.

سلام

اول ممنون از پیگیریتون

دوم برای بخش تخصصی موارد زیر را توصیه میکنم:

۱- آموزش صفر تا صد کامپیوتر ( مثل آموزش روشن و خاموش کردن و اجرا کردن برنامه ها ) ۲- اینترنت دوستار شما ( آموزش اصول جستجو در اینترنت، و استفاده از خیلی از امکانات سایت ها مثل gmail و… )

خیلی موارد دیگه هم میتونم لیست کنم، اما همینا برای شروع کار تخصصی برای کسی که هیچی بلد نیست خوبه. بعدش میشه رفت تو مطالب شبکه و امنیت و دیوار آتش و برنامه نویسی و….

راستی با توجه به سادگی شیوه آموزش شما، لطفا آموزش از اول هم بذارید، یعنی از آموزش حروف شروع کنید.

چون خیلی از افراد هستند که حتی حروف را بلد نیستند.

سلام کارتون درسته بابت خدمات و توصیه هایی که هم در سایتتون و هم در نرم افزارتون قرار دادید بسیار سپاس گذارم در اسرع وقت نسخه کامل آن را تهیه خواهم کرد من تقریبا 2 سال و نیم هست که به صورت تفریحی و سرگرم کردن خودم رو به یادگیری زبان آوردم مدتی هم کلاس رفتم ولی همانطور که گفتید کلاس تا یه حدی جواب میده مدل های متفاوتی رو تجربه کردم تا این که متوجه شدم تنها راه یادگیری زبان کتابهای داستان هدفمند می باشد در نتیجه 2 ماهی میشه که شروع به خواندن کتاب داستان کردم الان هم با سایت شما آشنا شدم بیشتر انگیزه پیدا کردم چون می بینم که دوستان هم به نتیجه ای که من رسیدم مدتها پیش رسیده اند تصمیم گرفته ام تا آخر سال یا از اردیبهشت سال آینده آزمون آیلتس شرکت کنم ولی نمی دونم از کجا شروع کنم 2 علت دارم برای انجام این کار یکی ایجاد انگیزه جدی (همیشه آدم باید چوب یالاسرش باشه تا پیشرفت کنه) دوم ادامه تحصیل یا اقامت در بلاد کفر زبانم در حد متوسطه و دایره لغاتم خوبه میشه یه برنامه برای رسیدن به این هدف بهم بدید؟ آیا به کلاس آمادگی آزمون برم؟ در کل اصلا این کار شدنیه؟ تقریبا روزانه 4 الی 5 ساعت می تونم وقت بذارم با تشکر

سلام مخلصم خوب شما خودتون خیلی زودتر روش اصلی که همون یادگیری زبان از طریق داستان انگلیسی هست رو پیدا کردین. بنده هم روشهای مناسبی رو برای تقویت مکالمه توی وبسایت گفتم که با اعمال اونها روی داستانهایی که ارائه شده، میتونین تا اون موقع خودتون رو برسونین. خوش بختانه زمان مناسبی دارین و جای نگرانی نیست. من خودم به شخصه آدمی هستم که از دوران دبیرستان تا دانشگاه و برای تافل و … برای هیچ موضوعی حتی یکبار هم کلاس آمادگی نرفتم. توصیه ی خاصی هم در این زمینه ندارم چون کلاس های آمادگی هم مثل دیگر کلاسها آنچنان عملیات شگرفی روی شما انجام نمیدن. همیشه این شما هستین که بایستی روی پای خودتون وایسین. برنامه ای هم که پیشنهاد میکنم، تا 3 4 ماه قبل از آزمون، به همین صورت با منابعی مثل داستان و فیلم پیش برین که پایه ی شما قوی بشه. بعد که نزدیک امتحان شدین، در کنار فعالیت های قبلی، منابع تکست آزمون مورد نظرتون رو هم وارد دستور کارتون بکنین که با قالب امتحان آشنا بشین. یک ماه قبل آزمون هم برنامه ریزی بکنین که هر هفته یا هر دو هفته یکبار، یه آزمون آزمایشی در همون موسسه ای که میخواین آزمون رو بدین، داشته باشین که با محیط امتحانی بیشتر آشنا بشین و ترس احتمالیتون بریزه.

با سلام خدمت شما استاد گرامی.

امیدوارم این ترسی که از شروع یادگیری زبان انگلیسی در وجودم هست با برنامه شما از بین بره همیشه از اینکه به کلاس یادگیری زبان برم میترسم! نمیدونم چرا!!! البته اولین مرحله که تعیین سطح بود رو گذروندم و سطحم 101 بود. من دانشجوی ارشد تربیت بدنی هستم. و میدونم که دایره لغات زبانم خیلی کم هست و برای قبولی در دکتری به یادگیری زبان انگلیسی احتیاج دارم . و خیلی خوشحالم که برنامه ی شما رو نصب کردم به نظرم خیلی جامع و کامل میاد ولی معنی داستانها و درسها رو در نرم افزار ندیدم نمیدونم شاید این روش شماست. به هر حال خیلی ممنونم که این نرم افزار عالی رو ساختین.

سلام ابتدا پیشنهاد میکنم که برای کاهش دلهره و اضطراب هنگام استفاده از زبان انگلیسی، این نوشته رو بخونین. در ضمن پکیج های داستان کودکانه، داستان کوتاه، و مگا داستان، داخل نرم افزار ترجمه داره که برای دیدن ترجمه بایستی وقتی وارد درس میشین، از نوار ابزار بالا آیکون ‘فا’ رو انتخاب کنین. پکیج داستان واقعی هم فعلا داخل وبسایت ترجمه داره تا چند روز دیگه وارد اپلیکیشن هم میکنیم.

با سلام و خسته نباشید فراوان من نرم افزار تحت اندروید زبان شناسان رو دانلود کرده ام و میخوام که از ابتدا شروع به یاد گیری زبان انگلیسی تا سطح پیشرفته کنم . الان درس اول سطح 1 رو از تو نرم افزار دانلود کرده و چند جمله اول رو متوجه شدم ولی به جملات پایین که میرسیدم (داستان هملت) کمکم خیلی کم متوجه میشدم به نظر شما این برنامه میتونه کمکم کنه؟؟ چقدر زمان روزانه برای این داستان ها وقت بزارم؟ و اینکه کلماتی که با انها اشنایی ندارم تعدادشون تقریبا زیاده چی پیشنهاد میکنید؟؟ و اینکه ایا نرم افزار روزتا انسون برای یادگیری زبان نرم افزار خوبی هست؟؟ ممنون از زحماتتون سپاس فراوان

سلام برنامه ای به ایمیلتون میفرستم که احتمالا با اون برنامه بتونین کم کم از این نرم افزار و داستان هایی که قرار داده شده استفاده بفرمایین. در رابطه با میزان وقتی که میخواین بذارین به خودتون بستگی داره. طبیعیه که هر چی بیشتر باشه سریعتر یاد میگیرین اما ما پیشنهادمون اینه که مثلا یه زمانی در نظر بگیرین که هر روز بتونین حداقل همونقدر زبان بخونین. مثلا یک ساعت در روز در رابطه با کلمات، شما رفته رفته که کلمات رو هایلایت بفرمایین، اونها رو به تدریج یاد میگیرین. اولش یک مقداری سخت هست ولی با توجه به اینکه ترجمه ی داستان هم داخل اپلیکیشن قرار داده شده این کار بعد چند داستان براتون راحت میشه. نرم افزار روزتا استون هم خیلی خوبه.

با سلام و عرض احترام ابتدا تشکر میکنم از مطالب جالبتون و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. با این که به تازگی با سایت شما آشنا شده ام، به نظر میرسه روشی که توصیه میفرمایید، جالب و در خور توجه هست. من دانشجوی ارشد شبکه هستم و نیاز مبرم به نوشتن و صحبت کردن در تخصص خودم دارم، قصدم این هست که روش پیشنهادی شما رو استفاده کنم (گوش دادن فعال – سایه – لغت و…) اما کمی هدفمندتر. یعنی در کنار مباحث عمومی، مباحث تخصصی کامپیوتر و شبکه رو هم استفاده کنم. در این زمینه متن زیاد هست و همچنین مقاله. اما داستانک گویا و فیلم من نتونستم پیدا کنم. با توجه به این که در نوشته ای دیدم شما در عین حال که مکانیک هستید بر کامپیوتر متمرکزید، ممنون میشم اگر در این زمینه (فیلم یا سریال و داستان صوتی یا متن صوتی مرتبط با کامپیوتر) من رو راهنمایی بفرمایید. با سپاس فراوان شایسته

سلام گفته بودین که پکیج داستان واقعی رو بخونم. من روی لغت های قسمت اول داستان زندگی یا مرگ یه نگاهی انداختم. با کلمات آشنایی داشتم.اما یه مشکل دیگه که من دارم و خیلی حاده و چون خیلی وقته از زبان فاصله گرفته بودم کلا فراموش کرده بودم اینکه متن ها رو حتی اگه بیشتر لغت هاش بلد باشم نمیتونم خیلی خوب معنی کنم!!!و به همین دلیل خسته میشم و میزارمش کنار،در واقع نمیتونم بین لغات ارتباط برقرار کنم(یا مثلا نقش دستوریشون رو تشخیص بدم)، حالا گذشت از اینا من چند تا سوال داشتم.اول اینکه ایمیلی که به برنامه دادم با ایمیل ثبت شده تو بازار فرق داره،حالا اگه هزینه رو پرداخت کنم چه اتفاقی می افته؟اون طوری که من دیدم دو نوع اشتراک پولی بود که اگه اشتباه نکنم یکیش دائم هست،درسته؟ یه چیز دیگه هم یه جایی خوندم هزینه سرویس های جدید،یعنی علاوه بر اون هزینه اولیه باید هزینه های دیگه ایم پرداخت بشه؟

سلام در رابطه با مشکلی که فرمودین با این داستان های انگلیسی سطح پیشرفته دارین یه برنامه ی خوب به شما ایمیل میزنم. به طور کلی این مشکل شما با اعمال تکنیک سایه برطرف میشه کم کم.

اما در رابطه با سوالا: بله یکی از اشتراک ها دائمی هست که دیگه نیازی نیست ماهیانه هزینه ای بدین و مقرون به صرفه تره. و مشکلی هم نیست که اکانت کافه بازارتون با ایمیل دیگه ای هست. در ضمن ما هزینه ی سرویس جدید نداریم. یکی دو نفر دیگه هم همین موضوع رو مطرح کردن که نمیدونم از کدوم قسمت این موضوع برداشت شده. لطفا اگه جایی این موضوع رو دیدین که کژتابی داره به بنده بگین که اصلاح کنم.

سلام و وقت بخیر

حدود 2 سالی میشه که برای اخذ مدرک زبان دارم تلاش میکنم البته نه کل این 2 سال کتاب های زیادی گرفتم تا بلکه خودخوان باشم و کلاس نرم چون وقت نداشتم اما نهایتا از حدود 4 ماه قبل به نتیجه رسیدم که فایده ای نداره و از اونجایی که روش اموزشگاه ها را قبول نداشتم به اموزشگاه های زیان نرفتم اما تعریف کسی را شنیدم که چندین ساله داره در زمینه اموزش زبان کار میکنه و روش خاص خودش را داره. خوب به سراغ اون عزیز رفتم و دوره اول را چند روزی هست که به اتمام رسوندم کلا 4 ترم هست و هر ترم 2 ماه و نیم خوب نتیجه خوب بود. یعنی دارم به صورت اصولی زمان ها را یاد میگیرم ولی همونطور که توی سایت خودتون گفته بودید تمرکز زیاد روی گرامر باعث گیج شدن بیش از حد من شده. یعنی دقیقا گیر میکنم موقع حرف زدن. مطالب توی ناخوداگاهم جا نگرفته هنوز و موقع جمله ساختن واقعا هنگ میکنم و باید مطالب را مرور کنم. البته به طور کل خود این استاد و شیوه کارش را دوست دارم به شدت مراقب دانشجو هستش و دائما همراه دانشجو هستش از تمرین و وقت گذاشتن هم کم نمیزاره ولی ذهن اشفته من هنوز همراهی نکرده کلا با این جمله بود که پام توی سایت شما باز شد در حال حاضر نرم افزار شما را نصب کردم و از دوره داستان های کودکانه شروع کردم یعنی فعلا قصد شناخت روی نرم افزار و شیوه کار را دارم به هر حال امیدوارم بتونم از تجربیات شما استفاده کنم ممنون.

سلام با توجه به مطالبی که فرمودین دوره ی داستان کودکانه سطحش برای شما پایین هست. با داستان های واقعی و انگلیسی قدرت شروع بفرمایین. دوره ی داستان های واقعی شامل درسنامه هایی برای مکالمه و گرامر هست که واقعا به کار شما میاد. ممنون

سلام بر استاد عزیز وقت بخیر و خدا قوت حدود ۳ ماه پیش بود که نرم افزار را به نسخه پیشرفته ارتقا دادم اما از اون روز تا حالا استفاده خاصی نکرده بودم نهایتا نرم افزار را دیشب به روز کردم و یک ساعتی استفاده کردم بسیار زیباتر و متفاوت نسبت به قبل انشالا که همیشه در مسیر پیشروی به جهت آموزش و پیشرفت همه زبان آموزها باشید.

مدتی بود که کلا از یکسری منابع فاصله گرفته بودم تا یه مقدار وضعیت گرامر زبانم پایدار بشه الان حس میکنم وضعیت گرامر بهتری نسبت به قبل پیدا کردم اگر خاطرتون باشه قبلا از شیوه تدریس استادم توی شهر خودم بهتون گفته بودم در حال حاظر میشه گفت روی ۱۲ حالت ساختار جمله های معلوم توی زبان انگلیسی مسلط هستم در کنار تسلط روی ساختارها یک سری نکات لازم هم یاد گرفتم توی ترم جدید که ۲ هفته ای هست شروع شده به بحث جملات مجهول مشغولیم از اونجایی که خودم احساس میکنم و سفارش استاد خودم رفتم سمت تقویت مهارت شنیدار و گفتار و درک مطلب و در کنار اونا نوشتار اما مشکلی که هست حقیقتا یه مقدار بین شیوه ها و منابع گمراه شدم خواستم بزرگواری کنید و من را راهنمایی بفرمایید منابعی که مد نظر دارم را در زیر میگم خدمتتون اول از همه نرم افزار خوتون هست. زبان شناس دوم esl podcast سوم english today video چهارم کتاب active skill for reading1 پنجم voa podcast و یک سری کانال توی تلگرام

با توجه به اینکه گرفتن مدرک تافل واسه من بسیار حیاتی شده و برای تحصیل در خارج کشور به اون نیاز دارم خواستم شما استاد عزیز راهنمایی بفرمایید که واقعا من چیکار کنم و چه مسیری برم ضمن اینکه با توجه به برنامه ریزی که دارم میشه گفت تا پایان سال ۹۵ باید برای آزمون تافل شرکت کنم ببخشید سرتون را درد آوردم. امیدوارم که بتونم با راهنمایی شما و استفاده از نرم افزار بسیار عالی زبان شناس ، حس خوب تسلط روی زبان انگلیسی را تجربه کنم.

سپاس فراوان.

سلام. ببینین من توصیه میکنم که منابعتون رو محدودتر بکنین تا تمرکز بهتری داشته باشین. از منابع فوق مثلا پادکست های voa در خود نرم افزار زبانشناس موجوده. بنابراین توصیه میکنم که از نرم افزار ما و ویدئوهای english today استفاده بفرمایین.

درود آقای ناصری عزیز متین هستم از دانمارک، و از اینکه نرم افزار شما رو روی گوشیم نصب کردم خوشحالم. امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید. اگر واقعیتش رو بخواهید من نیاز به یادگیری زبان در مدت کوتاهی هستم البته میدونم یادگیری زبان نیاز بزمان خاص خودش رو دارد ولی خواستم از شما بپرسم که برای یه شخص مبتدی که بایستی از داستانهای کودکانه استفاده کند آیا در طول روز همان داستانها کافی هستند و نیازی به مطالعه چیز دیگری نیست که روند یادگیری سریع باشد؟ پیشاپیش از شما سپاسگزاری میکنم اردتمند شما متین

درود بر شما متین جان شما بایستی با سرعت زیادی روی داستان های کودکانه پیش برین تا خودتون رو به حدی برسونین که پکیج داستان های واقعی، انگلیسی قدرت، و مگا داستان ها رو بخونین. با خوندن این پکیج ها و اعمال روشهایی که گفتیم، امیدوارم مشکلتون سریعتر حل بشه.

درود فراوان بر شما دوست گرامی از اینکه جواب سوالم رو دادید خیلی ممنونم، و سعی میکنم روشی که اشاره کردید رو روی داستان های انگلیسی انجام بدم. راستی دوست عزیز، چطوری میتونم جهت استفاده از سرویس های جانبی نرم افزار، پول واريز کنم؟ همانطوریکه قبلا گفتم من دانمارکم و روش پرداخت مخصوص ایران است، ولی اگر برنامه پرداخت از طریق PayPal وجود داشت خیلی خوب می شد. خلاصه دوست عزیز هر جوری که شما بفرمائید انجام میدم. شاد و سلامت باشید متین

سلام متاسفانه کافه بازار امکان پرداخت از طریق درگاه های بین المللی رو نداره. و ما هم در این زمینه فعلا کاری نمیتونیم انجام بدیم. بایستی از بستگان یا دوستانتون در ایران کمکی در این زمینه بگیرین که وارد اکانت کافه بازار شما بشن و اون رو شارژ کنن.

من متاسفانه وقتی متنی رو میخونم مشکلی ندارم از نظر فهم و معنی کلمات البته اغلب موارد مثل الان که یکی دو داستان از داستانهای واقعی اپ شما رو خوندم و مشکل نداشتم اما موقع حرف زدن دچارمشکل میشم مثلا همین امروز موقع صحبت کردن با استاد زبان کلمه پرسش رو فراموش کردم . این اصلا خوب نیست لطفا راهنماییم کنید، ممنون از پیگیریتون. دوست دارم یه روزی برسه راحت و روان صحبت کنم مثل فارسی. بازم ممنون از محبتتون

سلام مشکل شما با اعمال استراتژی های تقویت مکالمه، روی این داستان ها حل میشه. این استراتژی ها رو از لینک زیر ببینین. مکالمه

سلام خیلی ممنون که برای کاربر ها ارزش قائل اید و بهشون اهمیت میدید و این امکان رو میدید که با شما در ارتباط باشن مشکل من تو زبان این هستش که درست زبان خوندن رو بلد نیستم…سال های زیادیه که کلاس زبان می رم اما احساس می کنم که فقط دارم دور خودم می چرخم..از پکیج و روش های زیادی استفاده کردم ولی هیچکدومش تاثیر نداشته..نمی دونم کلمه های زبان رو چجوری یاد بگیرم که از یادم نرن…نمی دونم چجوری باید واسi یاد گرفتن زبان برنامه ریزی کنم…بعد از مدت زمان کوتاهی از خوندن رمان و راه های دیگه فراگیری خسته می شم…ممنون می شم کمکم کنید واس یاد گیری زبان برنامه مشخصی داشته باشم

سلام اتفاقا ما توی وبسایت برای تمامی مشکلاتی که فرمودید راه حل ارائه کردیم. اولا داستان های انگلیسی روش جذابی هست که باعث میشه تمرکز شما به خوبی حفظ بشه و علاقه مند بمونین به یادگیری. و ثانیا روش هایی که ما گفتیم همه کاربردی هستن. به طور کلی پیشنهاد میکنم دو نوشته ی چگونه لغات انگلیسی را حفظ کنیم، و استراتژی های تقویت مکالمه رو بخونین تا با روش های ما بیشتر آشنا بشین.

سلام خوبین؟ با تشکر ازسایت بسیارمفیدتون من میخوام زبان یادبگیرم، روشهای شما خیلی کاربردی ومفیده اما روشهاتون برا اونایی خوبه که زبان میدونن.برای سطح ضعیف هیچ روشی ندارین؟ من هیچی بلدنیستم درواقع وقتی یک داستان صوتی میخوام بخونم تو هرخط لغات زیادی هست که معنیشو نمیدونم ولی شما گفتی باید تو هرچندخط یک لغت جدید باشه.اعصابم خورد میشه چون هیچی نمیفهمم. اگه بگین من بایدچیکارکنم ممنون میشم. سطح من صفر صفره. ممنون

سلام اتفاقا داریم یسری داستان ها برای سطح صفر آماده میکنیم ولی یخورده زمان میبره

سلام ،مرسی از شما که بسیار به همه روحیه خوب و انرژی مثبت میدین. من همیشه سعی میکردم لغات رو حفظ کنم و ارتباط خوبی با گرامر ندارم،و همیشه بخاطر گرامر بوده که سراغ زبان نمیرفتم،ولی الان شدیدا احتیاج دارم که زبانم رو تقویت کنم و مکالمه ی روان و راحتی داشته باشم، چون شاغل هستم و تو محیط کارم اکثرا مکالمه شون خوبه و برای من سخته که نتونم صحبت کنم، من فعلا اولین دوره هارو توی نرم افزارتون تعریف کردم ،داستان هملت رو گوش میکنم،یکم سریع صحبت میکنن ولی سعی میکنم بفهمم و به زبان اصلی بخونم تا متوجه بشم،مرسی از توجهتون، پایدار باشید

سلام خدمت شما بنده سرویس بینهایت روخریدم ولی وقتی میخوام داستانی رو دانلود کنم مراحل دانلود رو طی میکنه ولی نهایتا دانلود نمیشه همچنین هنگام تهیه پشتیبان failed میشه ممنون میشم راهنمایی کنید.

سلام

ببخشید شما در پیغام درون برنامه ای تون تیک لاگ رو برداشتین و ما به لاگ شما دسترسی الان نداریم

دوباره اقدام به دانلود یک داستان بکنین وقتی مشکل دوباره ایجاد شد از طریق بخش ارتباط با مای داخل برنامه به ما پیغام بدین اما تیک لاگ رو هم بذارین که بتونیم بررسی کنیم

ممنون

سلام آقای ناصری

بنده نزدیک به یک هفته هست که یادگیری زبان انگلیسی را به طور جدی شروع کردم قبلا هم مطالعاتی از جمله داستان های کوتاه انگلیسی داشتم اما پراکنده بود و خیلی از اون ها رو فراموش کردم من 14 سال دارم و 4 سال دیگه میخواهم کنکور پزشکی بدهم و احتمالا مستحضر هستین که پایه زبان قوی در این رشته چقدر مهمه.

ازتون میخوام مثل یک استاد بنده رو راهنمایی کنید.

متشکرم

سلام دوست گرامی بنده هم شاگردی مثل شما بوده و هستم بنابراین به عنوان یک دوست هر کمکی از دستم بر بیاد برای شما انجام میدم. برای شروع لطفا اول یک نگاهی به پکیج داستان واقعی بیندازین و درسنامه ی سرعت آهسته ی درس اول رو مطالعه کنین و به بنده بگین که چقدرشو متوجه میشین تا بتونم بهتر شما رو راهنمایی کنم ممنون

سلام من الان بسته داستان های واقعی رو اضافه کردم و اولین داستان رو خوندم میتونم بگم یک درک کلی از کل متن پیدا کردم اما معنی معدود واژه هایی رو متوجه نشدم…فکر کنم دایره لغاتم ضعیف باشه درسته؟

سلام هنوز زوده در رابطه با دایره ی لغاتتون صحبت کنیم. ولی اینکه میفرمایین معدود لغتهایی رو بلد نبودین، یعنی دقیقن پکیج داستان های واقعی برای شما مناسبه.

باسلام بنده دارای مدرک کارشناسی ارشد برق هستم، مدت زیادی است که دنبال یادگیری زبان هستم که بتوانم مکالمه و شنیدن و فهمیدن زبان انگلیسی را تقویت کنم، اما متاسفانه از هرجا شروع میکنم زود خسته میشم و نیمه کاره رها میکنم، دوست دارم زود به نتیجه برسم اما نمیتونم از لغاتی که بلدم برای صحبت کردن استفاده کنم، همچنین دختری 18 ماهه دارم و میخوام در یادگیری زبان او هم اقدام کنم. اما ابتدا باید خودم بتونم زبانم قوی کنم، لذا پس از سرچ داستان کوتاه انگلیسی با سایت شما برخورد کردم و تصمیم گرفتم این روش را هم امتحان کنم. امیدوارم که به اتمام برسونمش و نیمه رها نکنم. اگر پیشنهادی دارید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. باسپاس

سلام به همین روش ادامه بدین، داستان انگلیسی میتونه تمرکز و توجه شما رو جلب کنه و علاوه بر یادگیری زبان انگلیسی سرگرم هم بشین. فقط در رابطه با کودکتون پیشنهاد دارم نوشته ی آموزش زبان انگلیسی به کودکان رو مطالعه بفرمایین که با روش های آموزشی آشنا بشین و توصیه هایی در این رابطه کردیم.

با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما اول باید تشکر کنم ازتون به خاطر این وبسایت که دید خیلی خوبی نسبت به یادگیری زبان انگلیسی رو ترویج میده من یه دانشجو هستم که در دوران دبیرستان دوره زبان انگلیسی رو به مدت شش ترم گذروندم اما بعد از تداخل با کنکور مجبور شدم کنارش بزارم حالا و بعد از سه سال میخوام از تابستان شروع به یادگیری ازادانه و فردی بکنم و از داستان های کوتاه انگلیسی شما کمک بگیرم با تشکر از شما

با سلام خدمت آقای ناصری بنده زبانم متوسط متمایل به ضعیف هست و 6 ماه بیشتر فرصت نمره ی حداقل 6/5 آیلتس رو ندارم به نظر شما بهترین راه چیه؟ همونطوری که خودتون بسیار بسیار بهتر از من میدونید برای کسب نمره ی خوب در آیلتس باید هر4 مهارت رو تقویت کرد پس صرفا خوندن داستان کمک نمیکنه اینو تقریبا مطمئنم پس یه روش که کاملا عملی باشه به نظرتون چیه؟ لطفا اگه میخواید جواب بدید صادقانه جواب بدید با تشکر

سلام خوندن داستان های انگلیسی و در کل بعضی از پکیج های اپلیکیشن زبانشناس موارد زیر رو تقویت میکنه لیسنینگ : در حد عالی مکالمه : بالاتر از خوب دایره ی لغات : عالی درک مطلب : خوب در کل پیشنهادم به افرادی که تافل آیلتس دارن این هست که دو سوم از وقتشون رو به صورت خوندن داستان و تکنیک هایی که بنده تو وبسایت گفتم زبان بخونن و یک سوم از وقتشون رو هم صرف خوندن منابع اختصاصی این دو امتحان بکنن.

سلام،عرض ادب و احترام، سپاس از لطف و بزرگي شما و اينكه مطالب رو به آسوني در اختيار همه قرار ميدين، راستش من ٤٠ سالمه و بسيار دوست دارم كه زبان رو حتما ياد بگيرم ولي متاسفانه كمي در اين زمينه تنبلم يا شايد تا حالا انگيزه اي نبوده، زبانم در حد صفره، و ميشه گفت بايد منو جز زبان آموزان بسيار مبتدي بايد تلقي كنيد 🙂 خيلي خيلي سپاسگذارتون ميشم اگر منو همراهي و راهنمايي كنيد. ضمناً يه چيزي توي سايتتون ديدم كه خيلي عالي بود و اون فايل صوتي داستانهای انگلیسی و مطالب بود ولي يه عيب بزرگ داشتن و اونم اينه كه نميتونستم دانلود كنم و داشته باشم، تا در زمانهايي كه ميتونم گوش كنم. باز هم سپاسگذارم و بهترين ها رو براتون آرزومندم، در صلح باشيد

سلام خیلی ممنونم از نظر لطف شما در رابطه با سوالی که فرمودین برای دانلود مطالب، آیا شما موبایل اندرویدی هم دارین؟ چون ما اپلیکیشن اندرویدی برای آموزش زبان طراحی کردیم که همه ی مطالب از جمله داستانهایی که مشاهده فرمودین داخلش هست. البته در حال طراحی اپلیکیشن برای آیپد و آیفون هم هستیم ولی یکی دو ماه دیگه زمان میبره حداقل.

حسين خان سلام و عرض ادب،بسيار سپاسگذارم كه وقت گذاشتيد و مطالعه فرموديد، متاسفانه من گوشيم آيفونه و امكان دريافت و دانلود برنامه شما رو ندارم، و همين خيلي ناراحتم ميكنه، چون همونطور كه در نوشته هاتون هم فرمودين بايد همين امروز اقدام كرد براي يادگيري، اميدوارم بتونم تا اون وقت فايلها رو از شما دريافت كنم، تن سلامت وشاداب باشيد

سلام اشکالی نداره فقط برای دانلود این داستان های انگلیسی بایستی یک مقدار دانش کامپیوتری داشته باشین و یا کسی کمکتون کنه. راه حل دانلود استفاده از افزونه ی flashgot هست. که برای مرورگر موزیلا میتونه نصب بشه. اگه خودتون بلد نیستین از یه نفری که سر و کارش با اینترنت هست کمک بگیرین چون خیلی راخته باز اگه سوالی بود در خدمتیم.

سلام برادر بزرگوار جناب آقاي حسين ضمن عرض تشكر از مطالب آموزنده و مفيدتان، بنده علاقه زيادي دارم كه به يادگيري زبان انگليسي بپردازم و ميزان تسلط من به انگليسي كمتر از حد متوسط است. با توجه به اينكه اكثر اوقات در حال رانندگي هستم تقاضا دارم بنده را جهت استفاده از فايلهاي صوتي راهنمايي بفرماييد. اينقدر ماشاا… حجم مطالبتون زياده كه راستش گيج شدم، تقاضا دارم بفرماييد چجوري ميتونم ‘ كليه فايلهاي صوتي ‘ كه در سايت شما وجود داره را داشته باشم – سپاس بيكران

سلام نمیدونم گوشی اندرویدی دارین یا خیر. تمامی داستان های انگلیسی و دیگر منابع زبانشناس رو میتونین توی اپلیکیشن زبانشناس مطالعه بفرمایین و دانلود کنین. البته ممکنه تعداد ی از داستان های جدید هنوز قرار داده نشده باشه. ممنون

تشكر بسيار دارم

سلام ممنون از زحماتتون من جدا هیچی از زبان نمیدونم از طرفی رشته دانشگاهیم نرم افزار هست که نیاز شدیدی به آموزش زبان داره توی سایتتون انیمیشن یکی از داستان ها رو رو باز کردم و خوشم اومد و بعدم اپلیکیشن رو نصب کردم و بازم به نظرم متفاوت اومد حالا سوالم از شما اینه که چند بار یک درس رو گوش بدم یا چه مدت روی یک درس تمرکز کنم و به درس بعدی برم و این که دقیقا برای هر درسی چه مراحلی رو طی کنم تا کاملا روی لیسنینگ و اسپیکینگ و لغات و خلاصه همه چیز اون مسلط بشم ممنون میشم پاسخمو بدید

سلام پاسخ شما رو توی نوشته ی استراتژیهای تقویت مکالمه دادیم.

با سلام ممنون از توجه شما من گوشی اندروید ندارم ولی از سایت داستان هایی که قرار دادید رو دانلود کردم و شروع کردم به مطالعه. برای هر فایل مثلا یک مگا داستان چند روز باید برنامه ریزی کنم و وقت بذارم؟ و اینکه مسیر چیست؟ داستانها ادامه پیدا میکنه؟ پک خاصی وجود داره برای خرید؟ بسیار خوشحال شدم خیلی دنبال این روش برای یادگیری انگلیسی بودم بسیار بسیار ممنون از شما

سلام داستان ها که ادامه پیدا میکنه. اما شما همین تعداد داستان فعلی رو هم تموم کنین خیلیپیشرفت چشمگیری توی زبانتون ایجاد میشه. برای هر داستان بایستی طوری برنامه ریزی بفرمایین که بتونین در نهایت استراتژی های تقویت مکالمه رو روش پیاده سازی بفرمایین.

با سلام و احترام من زهرا هستم دانشجوی ارشد مدیریت قبلا یک مدت کلاس زبان رفتم ولی تاثیر زیادی روی یادگیری من نداشت بعدا که ارشد تهران قبول شدم دنبال کار می گشتم که یکی از استادهام یکی از شرکت های صادرات و واردات لوازم ارایشی را معرفی کرد که نیاز به کسی داشتند زبانش خوب باشد که متاسفانه زبان من آنقدر خوب نبود از اون موقع خیلی دنبال کانال ها و آموزش های زبان می گشتم که بالاخر با سایت شما و داستان های انگلیسی اون آشنا شدم امیدوارم به وسیله این داستانها زبانم را تقویت کنم. به خاطر سایت خوبتان ممنون هستم. اما سوالی داشتم چرا فیلم هایتان دانلود نمی شود؟

سلام خیلی ممنونم از نظر لطفتون. وقتی فیلم رو play میکنین دقیقا گوشه ی سمت راست، بالای آیکون تنظیم صوت، عنوان فیلم نوشته شده. رو اون عنوان که کلیک بفرمایین مستقیما به صفحه آپاراتی که فیلم اونجا ذخیره شده وارد میشین. تو این صفحه، کمی زیر فیلم وسطای صفحه گزینه ای برای دانلود قرار داده شده که میتونین به راحتی دانلود بفرمایین. اگه مشکلی بود باز به بنده بگین که بیشتر راهنمایی کنم ممنون

سلام حسین آقا دوتا سؤال داشتم از خدمتتون من تصمیم گرفتم حتما زبانو كامل یاد بگیرم تاحالا هم اصن كلاس نرفتم قصدم نداشتم برم چون میدونستم واقعا فایده نداره برام.بخاطر همینم دنبال یه راه تو اینترنت بودم كه با سایت شما آشنا شدم حرف ها و نوشته هاتونو خوندم واقعا بنظرم منطقی ترین راه برای یادگیری زبانه. از دوسه هفته پیش این داستانای سایتو دانلود كردم.كه خیلی ممنون بابتش. میخواستم بپرسم این 17تا مگا داستان كه دانلودشون كردم با پكیج 12داستان واقعی فرق داره? اگه فرق داره دوست دارم اونارو هم داشته باشم. سؤال بعدیم راجبه این نرم افزار زبان شناسه.من چون گوشیم مدلش قدیمیه نسخه اندرويدش هم پایینه بخاطر همینم خیلی از نرم افزارارو مث تلگرامو هم جواب نمیده!!میشه لطف كنید بگید این نرم افزار حداقل چ نسخه اندرويدی نیاز داره?? اگه خیلی نسخه بالایی نخواد میتونم اندرويدو ارتقا بدم،آخه میخوام این نرم افزارو داشته باشم.

سلام نه 17 تا مگا داستان با اون دوازده داستان واقعی فرقی نداره. من هنوز فرصت نکردم لینک خرید رو از بعضی صفحات بر دارم. خوب شد پرسیدین. فکر کنم نرم افزارمون مینیمم اندروید ورژن 3 بخواد. حتی اگه گوشیتون ساپورت نکرد شاید ایده ی بدی نباشه که مدل گوشیتونو جدید کنین و از نرم افزار استفاده بفرمایین. چون واقعا شیوه ی آموزشی نوینی رو تجربه میکنین (میتونین به نظرات کاربران تو کافه بازار مراجعه بفرمایین)

چقدر زود جواب میدین. ن حتی كافه بازارم جواب نمیده.این گوشی های قدیمی اندرويدشون زیر دویه بخوام ارتقا بدم هم تا 2بیشتر نمیشه.اگه حداقل 3میخواد كه پس فایده ای نداره. بله من خودمم چون خیلی جذبش شدم دلم میخواد حتما نرم افزارو داشته باشم با این حال باید یه گوشی دیگه بخرم. خیلی ممنون از راهنماییتون

سلام جناب ناصری

خوشحالم از اینکه با وب سایت شما اشنا شدم. من رشته تحصیلیم آی تی هست به گونه ای که همیشه بایدبروز باشم وبا مقالات و رفرنس های اصلی کار کنم ولی سطح زبانم به شدت ضعیفه و همیشه تو این زمینه مشکل داشتم.

چندین بار اقدام کردم به خوندن لغات و ترجمه متون ساده اما چون وقفه انداختم و گذاشتم کنار الان بطور کامل فراموش کردم. اما نیاز مبرم دارم به یادگیری زبان اینکه لااقل بتونم به راحتی متون رو ترجمه کنم .رفتن به کلاس زبان فک نمی کنم بتونه چندان کمکی بهم بکنه.و نمی دونم از کجا شروع کنم… امروز اتفاقی با سایت شما اشنا شدم امیدوارم با این نرم افزار و داستان های انگلیسیش بتونم تا حدودی دانش زبانم رو بالا ببرم .. ممنون از شما

سلام خسته نباشید من یه دانش اموزی سال دوم انسانی هستم تابستون امسال تصمیم گرفتم که زبانمو تقویت کنم و توی اینترنت شروع به گشتن روش خوندن مناسبی میگشتم که سر از سایت شما دراوردم واقعا واقعا باید بگم سایت بی نظیری دارید من با خوندن مطالب وبسایت شما به خوندن هرچه بیشتر زبان علاقه مند شدم و صرفا به عنوان یه درس دیگه نگاش نمیکنم تشکر میکنم از شما بابت زحمتاتون و اینکه تجربیاتتون در اختیار اشخاصی مثل من میذارید

سلام. مهراوه هستم. بخاطر گسترش اینترنت و ماهواره و ارتباط با سایر کشورها، فکر میکنم لازم هست حداقل بفهمم که اونا چی میگند.قدم بعدی اگر بتونم حرف هم بزنم، عالی میشه… به شدت مهارت شنیداری من ضعیف و دایره لغاتم محدود هست. امیدوارم با کمک داستان های کوتاه انگلیسی سایت شما و اپلیکیشن زبانشناس بتونم تا حدودی این مشکل را برطرف کنم ارادتمند

سلام با اپلیکیشن زبانشناس که قطعا دایره ی لغاتتون پیشرفت داره. برای تقویت مهارت لیسنینگ هم تکنیک سایه رو روی داستان ها و پکیج ها پیاده سازی بفرمایین این مشکلتون حل میشه.

سلام من مدت‌هاست سعی می کنم مکالمه زبان رو یاد بگیرم و مجموعه های زیادی هم خریداری کردم اما از هیچکدام راضی نبودم با سرچ در اینترنت با مجموعه و داستان های انگلیسی شما اشنا شدم و یکی دو درس را گوش دادم فعلا ازش راضی ام ان شاء الله بتونه بهم کمک کنه جا داره از تلاش و همت شما هم تشکر کنم واقعا کار بزرگی انجام دادید و اون هم بصورت رایگان خدا خیرتان بدهد برایتان ارزوی موفقیت و شادکامی دارم

سلام امیدوارم خالتون خوب باشه. هدیه هستم. تقریبا یک سال زبان کلاس میرم دوتا اموزشگاه عوض کردم اما فکر میکنم هیچی یاد نگرفتم و صحبت کردن و رایتینگم و همینطور گرامرم بده و این من و داغون کرده احساس میکنم علاقم ب زبان رو دارم از دست میدم در حالی که خیلی با شوق اشتیاق فراوان شروع کردم و الانم دوست ندارم کنارش بزارم .هم ازمون دکترا دارم هم تمایل به اونور اب رفتن واسه همین مکالمه و رایتینگ واسم مهمه. ممنون میشم کمکم کنید .از سطح داستان های متوسط شروع کردم البته فقط ی داستان رو صوتی گوش دادم نمیدونم چطوری کار کنم.نیاز ب ی همراه دارم که کمکم کنه.مرسی

سلام هدیه خانم خوندن داستان های کوتاه انگلیسی و استفاده از اپلیکیشن زبان شناس به طور مستقیم رایتینگتون رو قوی نمیکنه. اما از اونجایی که مهارت های زبان انگلیسیتون تقویت میشه، به طور غیر مستقیم رایتینگتون هم پیشرفت میکنه. برای گرامر و مکالمه اما اپلیکیشن ما و داستانهایی که توش هست خیلی کمکتون میکنه. روش خوندن داستان ها رو براتون ایمیل کردم. ممنون

سپاسگذارم .از امروز شروع میکنم این داستان ها رو .و حتما شما رو درجریان کارم میزارم.لحظه هاتون به شادی

سلام وتشکر لادن هستم وشدیدا نیازمنده گرفتن آیلتس کلاس رفتم تلاش زیاد کردم ولی هر چی میخونم بیشتر غرق میشم وبیش تر فراموش میکنم دامنه لغاتم کمه زود فراموش میکنم ولی درک مطلبم حرف نداره شکسته بسته حرف میزنم ولی پر از اشکال لطفا راهنمایی بفرمایید

سلام در رابطه با مشکلات حفظ کردن لغات کم و بیش توی پست چگونه لغات انگلیسی را حفظ کنیم توضیح دادم. اما به طور خلاصه مشکل شما با یاد گرفتن لغات در قالب خودشون حل میشه. به عنوان مثال داستان های انگلیسی منابع خیلی خوبی برای یادگیری لغات هستن چون داستان ها تو خاطره میمونن لغات هم همین اتفاق براشون میفته. از طرف دیگه سیستم نشانه گذاری لغاتی که تو اپلیکیشن زبانشناس قرار دادیم، باعث میشه که در هین خوندن داستان ها، همیشه تمرکزتون روی لغاتی باشه که بلد نیستین و با این کار سرعت افزایش دایره ی لغاتتون خیلی بالاتر میره. به همین دلیل پیشنهاد میکنم با توجه به سطحی که دارین، پکیج داستان های واقعی رو بخونین و ادامه بدین. این پکیج توی بحث مکالمه هم به شما کمک میکنه. در ادامه متد های تقویت مکالمه رو هم برای ایمیلتون ارسال میکنم ممنون

سلام جناب ناصری عزیز طاعات شما قبول خیلی خوشحالم این نرم افزار و روش شما را پیدا کردم. من با اینکه فوق لیسانس علوم سیاسی را تمام کردم این ترم همیشه آزمون های زبان را صفر زدم، دامنه لغات من شاید خنده دار باشه بگم کمتر از 130 لغت بشه، چون علوم سیاسی کلا از غرب اومده زبان انگلیسی خیلی به کارم میاد!

در مورد فهم انگلیسی خیلی مشکل دارم مثل ندانستن واژگان ، فهم درک مطلب و lestening که از اخبار انگلیسی میشنوم! 2 روز است شروع کردم و میخوام جدول دایره ها را پرینت بگیرم و در اتاقم نصب کنم از داستان hamlet شروع کردم

سلام طاعات و عبادات شما هم مقبول درگاه حق باشه انشاالله مشکل لغت شما با نرم افزار ما کاملا برطرف میشه. به همین روش ادامه بدین. فقط متوجه جدول دایره ها نشدم؟ منظورتون کدوم جدول هست؟ ممنون

سلام اقای ناصری مطالبتون و داستان هایی که قرار میدین خیلی مفید هستن ممنون من تازه شروع کردم و هنوز دو درس از داستانهای کودکانه رو مطالعه کردم ولی نمیدونم تا مسلط نشدم برم درس بعدی یا نه ؟ لطفا راهنماییم کنید چون میترسم زمان از دست بدم 4 ماه تا کنکور دکتری فرصت دارم با سپاس

سلام بذارید اول توضیح بدم که از این بابت که نرم افزار و داستان هایی که ما قرار دادیم مهارت های زبان شما رو تقویت میکنه شکی نیست. اما هنوز تست نشده که آیا برای کنکوری ها هم تاثیر بسزایی داره یا خیر. چون همونطور که مستحضر هستین، کنکور بحثش با واقعیت فرق میکنه و توی کنکور سرعت و دقته که خیلی کلیدیه. اما به هر حال در رابطه با سوالتون با توجه که شما زبان رو یک مقداری اکادمیک تر باید یاد بگیرین، به نظرم با پکیج داستان های واقعی ادامه بدین که علاوه بر درسنامه های داستانی جالبی که داره، گرامر هم درس داده میشه. از طرف دیگه فکر کنم چون برای کنکور میخواین، فعلا زیاد مکالمه به کارتون نیاد. بنابراین پیشنهاد میکنم که داستان ها رو تا پیاده سازی تکنیک سایه برین جلو که گرامر و لغتشو خوب یاد بگیرین. میتونین چند تا درس رو هم با هم پیش برین که سریعتر جلو برین.

با سلام و احترام ببخشید میخواستم بدونم هر داستان رو باید چطور خوند؟مثلا برا هر داستان حدود یک هفته وقت لازمه؟چیزی که از خوندن مطالب سایتتون متوجه شدم باید تا زمانی که بتونم 7 استراتژی رو رو یک داستان انجام بدم اونوقت میتونم برم سراغ یه داستان دیگه, این درسته؟

سلام خیر اینطور نیست که ما تاکید داشته باشیم حتما همه ی استراتژی ها روی داستان های انگلیسی پیاده سازی بشه. چون مثلا اگه اوایل یادگیریتون باشه ممکنه رسیدن به استراتژی 6 و 7 خیلی براتون سخت باشه و چندین هفته طول بکشه که از حوصله ی انسان خارج میشه. توصیه ی ما اینه که در ابتدای یادگیری تا تکنیک سایه پیش برین. وقتی که چند مدت از یادگیریتون بگذره، اینقدر قوی شدین که همون دفعات اول که داستان جدیدی میخونین میتونین تکنیک سایه رو پیاده سازی کنین. وقتی مثلا به این حد رسیدین اونموقع هست که پیاده سازی استراتژی های پایانی نوشته ی پنج استراتژی رو میتونین شروع کنین. البته بازم تکرار میکنم که شما ببینین چطور راحتین. اگه حوصلتون میکشه که همین اول تا استراتژی آخر برین که خیلی عالیه از همین الان همین کار رو بکنین. اما اگه حوصلتون نمیکشه، کاری که بالا گفتم رو انجام بدین.

سلام طاعاتتون قبول باشه انشاالله من اصلا پشت کار ندارم تو یادگیری زبان یه مدت نرم افزار نصرت رو گوش میدادم ولی بعد از چند هفته ولش کردم کلاس زبان خوب هم منطقه ما نداره و ب صورت کاملا اتفاقی وارد سایت شما شدم ولی خوشحالم ایشالا ک نرم افزار خوبی باشه من نیاز ب مشوق دارم تا بتونم زبان بخونم ممنون میشم راهنماییم کنید و اینکه میخام زبان رو کامل مسلط شم هر چند الان در حد خیلی خیلی ضعیف بلدم مرسی

سلام ممنونم از پیغام صمیمانه ی شما تو این زمینه ه کمکی از دست بنده بر بیاد برای شما انجام میدم. در رابطه با نرم افزار، این نرم افزار با توجه به داستان های زیبایی که توش قرار دادیم، خیلی میتونه مشوق شما جهت یادگیری زبان انگلیسی باشه. و انگیزتون رو بالا نگه میداره. استفاده از امکانات نرم افزار مثل هایلایت لغات جدید باعث میشه که به سرعت دایره ی لغاتتون افزایش پیدا کنه. نمیدونم سطحتون دقیقا در چه مرحله ای هست ولی ابتدا یه نیم نگاهی به پکیج داستان های واقعی بیندازین و به بنده اطلاع بدین که آیا متوجه میشین یا خیر. تا به شما برنامه ی دقیق یادگیری از طریق این داستان ها رو بدم. ممنون

با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر بایت سایت خوبتون..

ببخشد من یه سوالی داشتم..مشکل من تو مکالمه هست ولی قبلش میخوام لغات و کامل یاد بگیرم تا بتونم از روشهایی که تو سایت گذاشتید استفاده کنم…البته دایره لغاتم بد نیست خودم فکر میکنم شاید یه کم بیشتر تلاش کنم به سطح متوسط برسم…البته از نظر من خوبه…شاید شما نظر دیگه ای دارید..

من تو سایت شما اول یادگیری لغات رو زدم و رسیدم به جایی که خواستم مگا داستان ها رو داشته باشم حالا سوال من اینه من با استفاده از این داستان ها باید لغت یاد بگیرم یا راه و تو سایتتون اشتباهی اومدم…آخه خیلی تو در تو هست… ممنون میشم جواب بدین… من فقط شبها وقت دارم اونم در حد شاید از خوابم بزنم 2 ساعت… به نظرتون این زمان کافیه؟ خیلی دوس دارم سریع یاد بگیرم… خواهشا کمکم کنید…

ممنون از حوصله و وقتی که میذارید….

ببخشید دوباره مزاحم میشم… تا جایی که فهمیدم مگا داستان ها برای سطح تافل و آیلتس هست… من به این ازمون ها نیاز دارم ولی در حال حاضر وقت دارم و عجله ندارم… تنها دغدغه من اسپیکیکنگ و لیسینینگ هستش… و دایره لغاتم میخوام خیلی بیشتر بشه..

و متوجه شدم که باید از داستان های ساده شروع کنم… حالا باید این داستان ها رو به صورت آنلاین در سایتتون بخونم یا میشه دانلود کرد؟ ممنون میشم وقت بذارید و جواب بدین..

و در اخر دوباره تشکر از سایت واقعا خوبتون…

موفق و سربلند باشد.

سلام خیلی ممنونم از نظر لطفتون درسته که مگا داستان ها رو سطحشون رو نوشتیم برای تافل و آیلتس، اما با توجه به اینکه هدف شما تقویت لیسنینگ و مکالمه هست، اتفاقا این داستان ها خیلی خیلی میتونن به شما در این زمینه کمک کنن. نمیدونم آیا گوشی اندروید دارین یا خیر؟ اگر گوشی اندرویدی دارین، با دانلود اپلیکیشن زبانشناس میتونین همه ی داستان ها رو توی گوشیتون دانلود بفرمایین. از طرف دیگه یکی از اهدافتون هم بالا بردن دایره ی لغات بود که دقیقا اپلیکیشن زبانشناس با امکاناتی که داره، این کار رو به نحو احسن برای شما انجام میده. در رابطه با زمان که فرمودین، یک نکته ای خدمتتون عرض کنم و اون اینکه اگه شما این داستان ها رو تو موبایلتون بریزین (با استفاده از همون اپلیکیشن زبانشناس) میتونین هر جایی که دوست داشتین ببرینشون و ازشون استفاده کنین. و با این کار بخش اعظمی از زمان های مرده ی شما ممکنه زنده بشه. مثلا زمانی که احیانا برای رفتن سر کار توی اتوبوس و مترو میگذرونین. و خیلی از زمانهای دیگه. بنابراین فکر میکنم که علاوه بر اون دوساعت، شاید بتونین به اندازه ی یک ساعت دیگه از زمانهای مردتونو هم زنده کنین که این کار تاثیر به سزایی توی سرعت تسلططتون به زبان انگلیسی میذاره.

باز اگه در این رابطه سوالی داشتین بفرمایین که جواب بدم ممنون

با عرض سلام و خسته نباشید… من چند وقت قبل از شما سوالاتی پرسیده بودم در رابطه با یادگیری زبان انگلیسی… همون موقع هم میخواستم شروع کنم ولی متاسفانه مشکل عاطفی برام پیش آمد که کلا همه برنامه ها بهم ریخت… حتی با وجود اینکه به کلاس زبان میرم ولی رفته رفته سطح نمرات من پایین می اید من واقعا دلیلشو نمیدونم چون فکر میکنم خیلی وقت میگذارم ولی نتیجه مطلوب حاصل نمیشه… اون موقع من به شما عرض کردم روزی دو ساعت وقت میکنم بخونم به علت اینکه سر کار میرم…ولی با توجه به تغییراتی که تو زندگی و برنامه ریزیم اتفاق افتاده الان وقت فراغت بیشتری برایم مهیا شده.. و اگر از خواندن خسته نشوم روزی 5 یا 6 ساعت میتونم اختصاص بدم به یادگیری زبان انگلیسی که جزو آروزهای منه…

از شما عاجزانه خواهش میکنم یه برنامه برایم بگید که مطابق آن پیش بروم…نمیدونم از کجا شروع کنم..تو سایتتون نوشتین ولی نمیدونم مرحله اول چی باشه(لغت داستان، مکالمه، فیلم…تلفیقی از اینها)….قاطی کردم.. به نظر خودم قدرت یادگیری دارم دایره لغاتم بد نیست ولی نیاز به تقویت دارم..

تو کلاس وقتی مربی از من سوال میپرسه جوابو میدونم ولی همیشه نحوه جواب دادنم جوریه که خودمم متوجه میشم ناقص میگم شاید تو کلاس از همه بیشتر میخونم ولی نتیجه برام راضی کننده نیست.

میخوام همزمان با کلاسهام از تکنیک های سایت شما هم استفاده کنم… لطفا راهنماییم کنید…. ببخشید خیلی حرف زدم ولی واقعا نیاز دارم.. سپاس فراوان از حسن توجه شما جناب اقای ناصری عزیز…

ببخشید شما اپلیکیشن زبانشناس رو الان دارید یا خیر؟

آقای ناصری من بالاخره نرم افزارو رو گوشیم نصب کردم..قبل از نصب نرم افزار چند بار بهتون ایمیل زدم و شما هم با حوصله جواب دادین..ولی آخری سوالی که شما از من پرسیدن مبنی بر اینکه نرم افزار نصب کردم یا نه… و الان نصب کردم… من تو ایمیلام کاملا بهتون توضیح دادم مشکلم چیه و اینکه ازتون مشاوره خواستم برا شروع یادگیری

الان میخوام ترم پنجرو شروع کنم همراه با کلاسام میخوام از روش های سایتتون استفاده کنم روزی 5 الی 6 ساعت میتونم وقت بذارم… من منتظر جواب شما هستم..با سپاس فراوان از لطف و مهربانی شما..

سلام آقای ناصری امیدوارم حالتون خوب باشه.. همان طور که فرمودین من از پکیج داستان واقعی شروع کردم… من باید روش های تکنیک سایه و استراتژی های مکالمه رو رو این داستان ها پیاده کنم…اما یه سوال دارم از حضورتون اینکه من فایل pdf داستان و دانلود میکنم و بهتر دیدم که این فایلارو پرینت بکنم که راحتر بتونم از این داستان ها استفاده کنم. سوالم اینکه اگر من لغتی رو بلد نباشم باید خودم اونارو پیدا کنم برا خودم یه جایی یاداشت کنم..؟

من از مهربانیتون خیلی ممنونم…

سلام اگه لغتی بلد نبودین بایستی داخل خود نرم افزار اون رو انتخاب کنین، توضیحات لازم رو در جعبه ابزاری که برای لغتها گذاشتیم بنویسین و هایلایتش کنین. احیانا اگر لازم دیدین هم اون لغت رو اضافه کنین به جعبه لایتنر تعاملی زبانشناس.

سلام ببخشید من یه سوال داشتم اینکه اگر من بخوام از اول اول شروع کنم برا خوندن داستان ها شما چه داستانی رو پیشنهاد میکنید و اینکه چطور این داستان ها رو بخونم یعنی اول فقط بدون هیچ معنی گوش کنم یا کلمه های مهمه توی داستان رو خودم پیدا کنم و معنی کنم یا …. اگر میشه یه راه خوب رو برای خوندن داستان ها رو بهم پیشنهاد بدید تشکر از سایت خیلی خیلی خوبتون ?

سلام در رابطه با خوندن این داستان های انگلیسی وسط صفحه توضیحاتی دادیم. توی قسمت :’روش خواندن داستان‌های کوتاه انگلیسی تارنگار زبانشناس’ اینکه از چه داستانی شروع کنین بستگی به سطحتون داره. اما مثلا اگه بتونین مگا داستان ها رو متوجه بشین، داستان های بسیار خوبی هستن و درسنامه های فراوونی داره هر مگاداستان.

تشکر فقط یه سوال دیگه اینکه میشه چندتا فیلم خوب برای یادگیری و پیاده کردن تکنیک سایه معرفی کنید ؟؟؟؟

خواهش میکنم تعدادی از فیلم های پیشنهادی خودم رو میتونین از اینجا مشاهده بفرمایین.

ممنون فقط یه چیزی اگه میشه برای برنامتون یه پرداخت انلاین مستقیم یزارید چون اگه بخوایم از بازار اتراک ماهانه بخریم باید برای اون 8 تومن اشتراک ماهانه برنامتون 20 تومن اعتبار کافه بازارمون رو شارژ کنیم خیلی ممنون میشم اگه اینو درست کنید

ببخشید من اون 5 تومن رو ندیدم ولی در کل باید 10 تومن شارژ کنیم که اگه یه پرداخت مستقسم اضافه کنید خیلی عالی میشه

متاسفانه این موضوع رو فعلا کاری نمیتونیم بکنیم چون دست کافه بازاره پیشنهادم اینه که پکیج بینهایت رو بخرین که پرداخت مستقیم داره و فقط یکبار پرداخت میکنین حتما از امکانات اپلیکیشنمون خوشتون میاد

سلام خسته نباشید من میخواستم راهنمایی بفرمایید در خصوص نرم افزار من دو روزی میشه که داستانهای واقعی رو شروع به خوندن کردم. مشکلی که دارم اینه که تکرار خیلی برام کسالت آوره. متنها رو که میخونم برام زیاد سخت نیست. ولی اینکه بتونم همونها رو هم تکرار کنم سخته. به عبارتی خوندن متن برام راحته و شاید همین برام خسته کننده اس. امیدوارم منظورمو تونسته باشم بفهمونم. منظورم اینه که تو مهارت ریدینگ وضعیت نسبتا خوبی دارم و مشکل اصلیم مکالمه اس. با تشکر

سلام شما مشکلی دارین اینه که مهارتهاتون یجورایی با هم جلو نرفتن. یعنی ریدینگ قوی دارین ولی لیسنینگ و اسپیکینگتون ضعیفه. بنابراین بعد از یکی دوبار خوندن متن داستان و در آوردن و هایلایت لغات جدید، یکراست بایستی برین سراغ تکنیک سایه و استراتژی ششم و هفتم از نوشته ی استراتژی های تقویت مکالمه چاره ای هم نیست، وقتی میگین مکالمتون روی این درسها ضعیفه بایستی حتما این استراتژی ها رو پیاده سازی بفرمایین. البته حتما دیگر درسنامه ها مثل مکالمه ی فعالانه، گرامر ها، و شتابدهنده ها رو هم بایستی بخونین که به صورت سوال و جواب هست. شما باید جواب سوالات رو زودتر از خود گوینده بدین که مکالمتون قوی بشه. اگر هم احساس میکنین باز خسته کننده است، برای تنوع پکیج انگلیسی قدرت و مگا داستان رو هم به برنامتون اضافه کنین.

سلام ممنون از راهنمایی های خوبتون. من یکم گیج شدم. برای مطالعه داستان یه جا گفتین اول متن بخونیم لغات سختشو در بیاریم بعد فایل صوتی رو گوش بدیم ولی جای دیگه گفتین اول فایل صوتی رو با سرعت کم گوش بدیم بعد همراه متن گوش بدیم کدوم روش مناسب تر؟؟ ممنون از توجهتون

سلام دقیق نمیدونم کجا اینطوری گفتم. ولی دوتاشون زیاد فرقی با هم ندارن. منظورم از اینکه اول متنو بخونین و لغات سختشو در بیارین حتما متن به همراه صوت بوده. اگه توی همین صفحه هم وسطای صفحه رو ببینین، قسمت ‘روش خواندن داستان‌های کوتاه انگلیسی تارنگار زبانشناس’ به طور کلی توضیح دادم که داستان ها چطور خونده بشن.

سلام وقت بخیر من قصد دارم ابان امسال در ازمون دکتری شرکت کنم ولی زبانم بینهایت ضعیفه و تازه مطالعه رو هم شروع کردم و فرصت زیادی هم ندارم.هم از دروس عمومی زبان هست و هم میخوام تولیمو شرکت کنم، پسرم هم کنکور داره یک ماه دیگه و داشت سی دی عربی کار میکرد منم به ذهنم رسید سرچ کنم در مورد آموزش زبان انگلیسی ، و به سایت شما بر خوردم و خیلی امیدوار شدم که بتونم توی این فرصت کم با این داستان هایی که قرار میدین زبانمو مسلط بشم. ممنون

سلام میخواستم بدونم شما داستانهایی رو ک قرار میدین ب ترتیب از اسون ب سخت است یا خیر؟ مثلا داستان های سطح مبتدی شما…داستان اولتون ژولیت هستش و ..میخواستم بدونم اینا هم ب ترتیب قرار گرفتن یا خیر؟

سلام نه ترتیب خاصی نداره. البته ایده ی جالبی گفتین. اگه وقت کردم این داستان ها رو هم به ترتیب قرار میدم.

سلام دوست عزیز

اول میخواستم شما رو استاد خطاب کنم ولی ترجیح دادم بگم دوست ، چون صمیمی تره و این حس بهتری بهم میده، شاید واسه اینه که استاد همیشه یه جوری اون بالاهاس ، رابطه خشک و رسمی رو ایجاد میکنه!!

می دونی چیه حس خیلی خیلی خوبی دارم از اینکه با سایتت آشنا شدم. البته من ،قبل اینکه عضو سایت بشم اولین داستان صوتیت رو خوندم به اسم زندگی یا مرگ و خیلی لذت بردم، از این همه توضیحات عالی که دادی لذت بردم. و بر اساس همین، سریع عضو ساییت شدم و ایمیلتون واسم اومد. واقعا از لحن صمیمی ایملت لذت بردم، از اینکه واست مهمه به دیگران کمک کنی، میدونی چیه مثل شما کم پیدا میشه، همه دنبال یک سود هستن واسه کاراشون و البته من حق میدم شما هم دنبال منفعتی باشی ولی ترجیحا اینکه اول از همه، خدمت، واسه طرف مهم باشه واقعا ارزشمنده

میدونید چیه من همیشه دوست داشتم زبان رو بلد شم، قبل ارشدم دو ترم زبان رفتم ولی چون ارشد قبول شدم و شهر دیگه بود مجبور شدم بیخیال بشم.البته هزینه کلاس و رفت و آمدهاش یکی از دلایلی بود که بعد اتمام ارشدم بیخیال کلاس رفتن شدم ولی همیشه دوست داشتم زبانم قوی بشه. مخصوصا الان که سر کار، اوقات فراغت دارم و دوس دارم از فرصت استفاده کنم و به آرزوم که یادگرفتن زبان هست برسم.راستش من بچه باهوش و با استعدادی ام ولی مشکل اینجاس که تنبلممم!! واسه همین آموختن یک مطلب باید بهم انگیزه بده لذت بده تا ادامه اش بدم که امروز با دیدن سایت شما و خوندن مگا داستانتون و روش باحال و تشویق کنندش کلی حال کردم. و دوس دارم ادامه بدم البته امیدوارم دوباره مرض تنبلی نیاد سراغم و انگیزمو نگیره

میخوام با سایتت پیش برم و هر موفقیتی که در این زمینه کسب کنم هر لحظش واسه سلامتی و عاقبت به خیری خودتو خونوادت، موفقیتت و دست یافتنت به تمام اهداف خوب زندگیت دعا میکنم

اینو بدون تمام کسانی که میان سایتت و از مطالب آموزنده و تجربیات ارزشمندت استفاده می کنند تحسینت می کنند و همیشه واست آرزوی بهترین هارو خواهند داشت.

مطمئن باش در حین یادگیری از سایت جالبتون، پیشرفتهامو بهت میگم و سوالام رو باهات در میون میذارم.

حس خوبیه که حس کنی یکی واسش مهمه که پیشرفت کنی

سربلند باشی و پیروز دوست من ‘حسین ناصری’ عزیز

سلام بر شما دوست گرامی خیلی ممنونم از اینهمه لطفی که به بنده داشتی. من هم خودم شاگردی مثل شما هستم و هیچوقت دوست ندارم کسی به من استاد بگه. شاگردی هستم که مشکلاتی داشتم و حلشون کردم و دوست داشتم افراد دیگه از تجربیاتی که برای بنده اتفاق افتاده استفاده کنن و راه درستی رو برای یادگیری زبان پیدا کنن. از طرف دیگه بنده حتی الامکان دوست دارم که منابع آموزشی و روش های آموزشی به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیره. در کشورهای خارجی donate کردن (هدیه دادن) باب شده. یعنی بعضی سایتها تمامی خدماتشون رو رایگان میذارن، و از راه donate اختیاری افراد سایت رو میگردونن. این روش بسیار خوب هست اما متاسفانه توی ایران هنوز باب نشده برای همین برای چرخیدن چرخ وبسایت مجبوریم حداقل بخش ناچیزیش رو با هزینه بگردونیم. بگذریم… در رابطه با داستان ها روش بسیار خوب و انگیزه بخشی برای یادگیری زبان هستن. کیه که از داستان بدش بیاد درسته؟ بنابراین فکر میکنم که برای شما روش بسیار مناسبی باشه. مخصوصا اینکه سر کار میرین میتونین همه جا استفاده بفرمایین در ضمن اپلیکیشن زبانشناس رو دیدین؟ البته برای اندرویده. تمامی این داستان ها بعلاوه ی پکیج های دیگه ای و امکانات مختلف توی این برنامه جمع شده که شاید بیشتر از یادگیری خوشتون بیاد و لذت ببرین. به هر حال منتظر شنیدن پیشرفتتون میمونم. هر سوالی هم داشتین بفرمایین که بیشتر راهنماییتون کنم ارادتمند حسین

سلام. من روال و نحوه صحیح مطالعه ی داستان ها رو نمیدونم. مثلا نمیدونم برای شروع داستان جدید باید اول فایل صوتی رو به تنهایی گوش بدم، یا متن نوشتاری رو اول بخونم بعد فایل صوتی رو گوش کنم، یا همزمان که متن رو مطالعه میکنم فایل صوتی رو هم گوش کنم. لطفا اگه میشه راهنماییم کنید. متشکرم

نمیدونم کدوم پکیج رو مطالعه میفرمایین ولی اگه مثلا با داستان واقعی شروع کردین یک نمونه از نحوه ی خوندن این درس رو در داستان اول یعنی زندگی یا مرگ که در سایت قرار دادیم کامل توضیح داده شده میتونین با اون پیش برین: زندگی یا مرگ

سلام خدا فوت.من میخوام برای سال اینده در کنکور مشاوره امتحان بدم.یکی از منابع زبان انگلیسی کتاب تافل راهنما نشر راهنما میباشد .میخ.استم برای یادگیری لغاتش و گرامر در سطح کنکور ارشد ازتون راهنمایی بخوام .ممنون از این که پاسخ دادید

سلام خیلی ممنون از سایت فوق العاده شما می خواستم بدونم چطور می تونم فایل صوتی رو دانلود کنم تا بتونم آفلاین استفاده کنم؟

سلام میتونین از افزونه ی flashgot برای فایرفاکس استفاده کنین.

خوب بودن…دستتون درد نکنه

سلام سایت جالبی دارید یه مروری رو سایت کردم و دیدم زبان انگلیسی که یاد گرفتم هم تقریبا از همین روش بوده من از کتابهای آموزشی خوشم نمیاد هیچوقت واسه همین سراغ داستان انگلیسی که طرح داره رفتم و خیلی ناخواسته تونستم خوندنمو قوی کنم و همینطور یادگیری اصطلاحات شروع یادگیری اول زبان من از نرم افزار روستا استون بود که برای من خیلی خوب بود . حالا سوالی که دارم : 1- این کتابها که فایل صوتیشونو گذاشتید فایل نوشتاریش هم هست ؟ 2- این نرم افزاری که ازش تو کل سایت صحبت شده را من پیدا نکردم میشه لینکشو بدید ؟

سلام روش کاملا منطقی و خوبی برای یادگیری زبان داشتین. اگه مطالب شنیداری هم اضافه بشه هر چهار مهارتتون پیشرفت میکنه. منظور از کتابها رو متوجه نشدم. اگر منظورتون همین داستانهایی هست که تو همین صفحه قرار داده شده، همشون دارای فایل متنی هستن. نرم افزار هم در قسمت منوی سایت بالا سمت چپ (اگر از مرورگر کامپیوتری استفاده میکنین) اون دکمه ی نارنجی رنگ قابل دانلوده. لینکش رو هم همینجا میذارم: دانلود اپلیکیشن البته بایستی سیستم اندرویدی (مثل گوشی اندرویدی) داشته باشین.

مرسی از پاسختون ببخشید سوالات واضح پرسیدم (بعد از فرستادن کامنت پیداشون کردم )

مرسی از سایتتون – موفق باشید

سلام باتشکر از زحمات شما سوالی داشتم. من الان خیلی سردرگم هستم نمی دونم چکار کنم نرم افزار شما رو هم روی گوشیم نصب کردم سوال من اینه داستانهایی که در وبسایت قرار داره گوش بدم یا اول از نرم افزار استفاده کنم بعدش در مورد این داستان ها خواستم بگم من گوش دادم اما چیزی متوجه نمیشم معنی رو هم خوندم چند بار هم گوش دادم اما باز چیزی نمی فهمم بعدش داستان رو خیلی سریع میخونه اصلا نمیدونم چکار کنم علاقه شدیدی هم به یادگیری دارم اما راهی رو بلد نیستم

سلام در مورد سوالتون … داستانهايي كه تو وبسايت قرار داره خوبيش اينه كه به همراه ترجمه هست، براي همين براي زبان آموزاي مبتدي مناسبتر ميتونه باشه. از طرف ديگه اپليكيشن زبانشناس هم قابليت هايي داره كه سرعت يادگيري رو بيشتر ميكنه. البته ما در آينده ي نزديك، اين داستانهاي سايت رو به همراه ترجمشون به اپليكيشن هم اضافه ميكنيم . ساده ترين درسها تو اپليكيشن پكيج انشاهاي شاگردان Emma هست. افراد خيلي زيادي با اين پكيج شروع كردن و به نتايج خوبي رسيدن . فقط اولش مقداري سخته كه نيازمند صبر و بردباريه. ولي اين مشكل شما با ممارست رفته رفته حل ميشه و نتايج خوبي رو مشاهده ميكنين. در رابطه با سرعت، داستانهايي كه تو سايت هستن ورژن سرعت آهسته هم داره. آيا اون رو هم گوش ميدين متوجه نميشين؟ متن انگليسي هم قرار داده شده ، اگه به حالت عادي متوجه نميشين، با متن انگليسي مثلا ده پونزده بار گوش بدين رفته رفته اين مشكلتون حل ميشه اين كار رو بكنين و به بنده نتيجه رو اطلاع بدين ممنون

حکایت جالب و آموزنده باشد تشکر

سلام اگه میشد برای برنامه یه فایل دیتا درست میکردید که کل فایلها رو بشه یکجا از توی سایت دانلود کرد و بعد بذارین توی گوشی واقعا کاربردی ترین برنامه میشد . در ضمن سطح دروس تخصصی برای من بالاست ، مشکلی ایجاد نمیکنه؟ . موفق باشید

سلام ممنون دوست عزیز به خاطر پیشنهادی که دادین. ما برنامه های خیلی خوبی برای این اپلیکیشن داریم. این پیشنهاد رو هم به برنامه هامون اضافه میکنیم. به امید روزهای بهتر 🙂

سلام ضمن تشکر و خسته نباشی به خاطر همراهی شما، لطفا بفرمایید چطور میشود به تعداد بیشتری داستان کوتاه دسترسی پیدا کرد؟ ممنون

سلام اگر علاقه مند هستین که با داستان کوتاه زبان انگلیسی یاد بگیرین پیشنهاد میدم مجموعه 12 داستان واقعی رو تهیه کنین یا از اپلیکیشن زبانشناس استفاده کنین.

حسین جان من یه مقاله در مورد زبان آموزی می خوندم توش می گفت : مثلا اگه یه داستان کوتاه رو گوش می دید اونو اونقد گوش بدید تا از بر شوید (عین جملش این بود : هر درس را چند بار گوش دهیم ؟ 5 بار ؟ 10 بار ؟ نه خیر ….. 100 بار ! بله تعجب نکنید اگه میخواید به اعتماد بنفس لازم در مکالمه برسید هر درس را آنقد گوش دهید تا حفظ شوید) نظرتون چیه ؟ یه سوالی دیگه هم دارم (خیلی ببخشید زیاد شد) : چه هنگام لیسنینگ و گوش دادن به درس و چه زمانی که می خوایم معنی و مفهوم یک لغت رو در قالب یک جمله بفهمیم ، ترجمه به زبان فارسی مهم نیست ؟ یعنی مهم نیست ما ترجمه کنیم درسته ؟ فقط معنی و مفهوم واژه در قالب جمله یا درس مهمه دیگه .؟ خیلی لطف می کنید پاسخ بدید متشکرم با سپاس

بله این موضوع کاملا درسته. که اتفاقا ما هم به این موضوع در نوشته ی اخیرمون در رابطه با راه های تقویت مکالمه زبان انگلیسی تلویحا اشاره کردیم. در رابطه با سوال دئمتون اگر معنی و مفهوم کلمه یا اصطلاح جدید رو در قالب جمله متوجه شدین کافی هست. اما چرا میشه به دیکشنری هم مراجعه کرد و معنی جامعتری رو برداشت کرد. اما مراجعه ی زیاد به دیکشنری به دلیل اینکه به عادت ممکنه تبدیل بشه و خسته کننده هم هست زیاد توصیه نمیکنم. هر وقت احساس میکنید لغت طوریه که نیاز هست برای یادگیری بهتر مفهومش معانی مختلفشو بدونین به دیکشنری مراجعه کنین. در ضمن من کلا توصیم اینه که از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کنین که معنی و مفهوم به زبان انگلیسی تو ذهنتون نقش ببنده. نه فارسی. چون اگر همه ی لغات معنیش رو به فارسی بدونین اونوقت تو مکالمه به مشکل بر میخورین یعنی عادت میکنین که اول فارسی اونچیزی که میخواین بگین رو تو ذهنتون بیارین بعد ترجمه انگلیسی کنین که این سرعتتون رو خیلی کند میکنه.

درود مجدد حسین جان استاد عزیز من رو ببخشید مزاحم می شم

من الان گیج شدم یکنم ! بلخره هر درس رو چندین بار تکرار کنم لیسنینگش رو یا نه ! خوب این با الگوی یادگیری لایه ای و … که تئوریش تو سایت عنوان شده بود و دوری از روش های حفظی و … در تداخل بود … ببیندید من قبل از اینکه با سایت شما ارتباط برقرار کنم یک مقاله خوندم که خلاصه بخوام بگم موضوعش این بود : لیسنینگ رو باید خیلی گوش بدیم اونقد که از بر بشیم و حفظ بشیم شما فقط جملات را یاد می گیرید نه کلمات و لغات را ، هزاران کلمه هم اگه بلد باشید و نتوانید در جملات بکار برید چه فایده دارد ؟ ما نباید جمله بسازیم بلکه جملات آماده را حفظ می کنیم ! فراموش نکنید که شما فقط و فقط جملاتی را می توانید در گفتار خود بکار برید که قبلاً عین آن را خوانده یا شنیده باشید ! آیا وقتی شما فارسی حرف می زنید جمله سازی می کنید ؟ خیر … چرا ؟ برای اینکه جملاتی که می خواهید بگویید را قبلا بارها و بارها خوانده اید یا بگوشتان اشناست . حسین جان نظر حضرتعالی چیه ؟ موافقی با متن بالا ؟ بیراه نمیگه و تا جدودی تو سایت خودتون هم با همچین چیزایی خونده بودم در مورد کودک که تا 2 سال صحبت نمی کنه و فقط گوش می ده تا کم کم شروع کنه … و …

سلام بعید میدونم اینجا منظور از حفظ کردن اون بحث حفظ کردن طوطی وار باشه. منظور احتمالی اون چیزی که شما خوندین و منظور بنده اینه که تا جایی یک فایل لیسنینگ رو تکرار کنین که 100 درصد مفاهیمش رو یاد گرفته باشین. مثلا احتمالا بار اول لغات رو یاد میگیرین، بار دوم تلفظ رو یاد میگیرین، بار سوم تکنیک سایه، بار چهارم خودتون میخونین و الی آخر. جمله ای هم که گفتید درسته و اینجا هم ما در قالب دیگه ای این مطالب رو بیان کردیم.

ببخشید اون قسمتی که میگیدو نخونده بودم ممنون که توضیح دادین

داستان کوتاه صوتی یا فیلم که میبینم برای تکنیک سایه خوب چجوری باید همزمان باهاش تکرار کنم وقتی خیلی سریع حرف میزنه زود رد میشه میره جمله بعدی

سلام دوست عزیز. شما نبایستی از همان اول انتظار داشته باشید که تکنیک سایه رو بصورت کامل روی فیلم ها و داستانها پیاده سازی کنید. اولا خود تکنیک سایه شامل مراحل مختلفه. مرحله ی ساده ترش سایه ی گزینشی هست. یعنی اول تنها کافیه که بخشی از جمله رو بگین. اون بخشی که از توانتون بر میاد. در ضمن در نوشته ی پنج استراتژی برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی گفته ام که مرحله ی اول در تقویت مکالمه زبان انگلیسی (قبل از تکنیک سایه) اینه که مثلا جمله به جمله گوش بدی به مطلب بعد دکمه توقف فیلم یا داستان رو بزنی و اونچیزی که گوش دادی رو تکرار کنی (حتی با کمک متن). خود تکنیک سایه هم در این مطلب اومده که اول با کمک متن انجام بشه. بنابراین قرار نیست دو سه پله ی اول کنار گذاشته بشه و مستقیم سایه کامل بدون کمک متن اعمال بشه بلکه این کار بایستی رفته رفته با صبر و حوصله و انجام مراحل قبلی صورت بگیره. هر چقدر هم که ضعیف باشین اگر این مراحلی که اشاره کردم رو انجام بدین دیر یا زود میتونین تکنیک سایه رو به صورت کامل پیاده سازی کنین.

من نمیتونم تکنیک سایه رو درست انجام بدم از بس لهجش غلیظه اصلا نمیفهمم چی میگه که تکرار کنم ینی خیلی سریع حرف میزنه باید چیکارکرد

تکنیک سایه روی چه مطلبی؟

Hi .thank you very much for very beautiful stories .They were very nice and useful.

داستانهای کوتاه ا.هنری برای شروع عالی هستن ؛)

میشه نمونه لینکی چیزی بدین ببینم. اگه جالب باشه حتما میذارم

میتونید یه سری کتاب از لینک زیر دانلود کنید … مثلا کتاب نیویورکی ها مناسب سطح دو هست .. داستان های کوتاه و روان مجموعه کتابهای پوآرو و شرلوک هلمز هم اون زمونا برای من خیلی جذاب بود ؛)

واقعا ممنونم

من آیتلس 6.5 دارم – ولی در حد همین آزمون آیلتس هست – وقتی همینجوری ناخودآگاه انگلیسی حرف میزنم و دقت به گرامرم نمیکنم کلی غلطهای بسیار افتضاح دارم مثلا he/she are/is باید چی کار کنم؟ پیشنهاد شما چیه؟ میدونید میخوام ناخودآگاه همونجوری که فارسی حرف میزنم انگلیسی صحبت کنم – نه اینکه بخوام فکر کنم

میشه بفرمایید روش انگلیسی خوندنتون چطور بوده؟

من راستش نه کلاس رفتم نه مدرس داشتم Self Study کل چیزی هم که خوندم تا الان, English Grammar Usage (Michael Swan) چند جلد هم از کمبریج جهت آیلتس و 504

خوب دقیقا مشکلتون مشخص شد کجاست دیگه. مساله اینجاست که کتاب لغت و گرامر برای یادگیری زبان انگلیسی اصلا موثر نیست من به شما چند تا پیشنهاد دارم. اولا منابع یادگیری متغیری داشته باشین مثل فیلم و سریال و کتاب های آموزنده و موسیقی از روش حفظ کردن لغت استفاده نکنین بجاش یادگیری لایه ای داشته باشین و بیشتر به مفهوم دقت کنید تا ساختار پست های زیر رو بخونید اگه علاقه مند بودین و خوشتون اومد از همین روش ها استفاده کنید. آموزش زبان انگلیسی با فیلم نحوه ی حفظ کردن لغت چطور مثل آب خوردن انگلیسی صحبت کنیم این پست ها رو بخونید اگه باز سوالی داشتید همونجا یا همینجا بپرسین

به خبرنامه «زبانشناس» بپیوندید و از آخرین تخفیف ها، مقالات و آموزش های تخصصی با خبر شوید:

وبسایت زبانشناس در سال ۱۳۹۴ با هدف کمک به زبان‌آموزان جهت یادگیری سریع و کاربردی زبان انگلیسی ایجاد شد. تا به امروز هزاران نفر توانسته‌اند از طریق آموزش‌های زبانشناس زبان انگلیسی را یکبار برای همیشه یاد بگیرند.

کلیه فرایندها و درخواست ها در وبسایت «زبانشناس» بر بستر پروتکل https صورت می گیرد و انتقال اطلاعات به شکل کاملا امن انجام می گردد.

تمامی حقوق برای «زبانشناس» محفوظ است. هر گونه کپی برداری از مطالب «زبانشناس» بدون کسب اجازه از مدیر وبسایت ممنوع است !

خانه | درباره‌ی «زبانشناس» | قوانین | ارتباط با ما | همکاری با موسسات

مردی تکه‌ی طلایی داشت که آن را زیر درختی قایم کرده بود. هر روز آن را می‌دید و خوشحال بود. تا اینکه یک دزد آن تکه‌ی طلا را دزدید. واکنش این مرد را در این داستان بخوانید.

رز دختر فقیری بود که عاشق نقاشی بود. روزی پیرزنی به وی یک قلم‌مو می‌دهد که اصلا یک قلم‌موی عادی نبود. به نظر شما رز با این قلم‌مو چکار می کند؟

فلورانس نایتینگل پرستاری بود که در قرن 19 جان انسان‌های زیادی را نجات داد. وی در انگلستان مدالی با عنوان نشان شایستگی دریافت نمود. او اولین زنی بود که این افتخار نصیبش می شد.

اسحاق نیوتون یکی از برجسته‌ترین ریاضیدانان و فیزیکدانان طول تاریخ است که در این داستان به خلاصه ای از زندگی ایشان می‌پردازیم.

داستان جوجه اردک زشت را به زبان انگلیسی و با روایت آقای ملوین هیز گوش بدهید.داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

جک از دوشیدن شیر گاوشان خسته شده است. بنابراین تصمیم می‌گیرد که در بازار آن را بفروشد. در راه بازار دست‌فروشی وی را می‌بیند و جک را متقاعد می‌کند که گاو را به تعدادی لوبیای جادویی بفروشد.

روفوس هیولا برای برقراری ارتباط با دیگران، هیچ راهی به‌جز غرش نداشت. اما او نمی‌خواست کسی را اذیت کند. فقط گرسنه بود. بنابراین، برای یافتن یک بستنی، به جستجوی شهر (و در حقیقت لگدکوب کردن آن) پرداخت.

داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت قصه‌ی خرگوش مغروری است که به سرعت خود می‌بالید، اما یک روز در مسابقه دو با یک لاکپشت شکست میخورد.

خروس، اردک، و پری دریایی داستانی در رابطه بااهمیت یادگیری و اینکه برای یادگیری هر چیزی بایستی استقامت به خرج داد و شجاع بود؛ داستانی است در رابطه با یک اردک و خروس که می‌خواستند بدانند آیا پری دریایی وجود دارد یا نه.

اولین داستان کوتاه انگلیسی در رابطه با بالشتی که به بچه‌ها می‌گفت که آیا کارهای خوب انجام داده‌اند یا خیر.

آرشیو صفحات:

به جمع کاربران ویژه‌ی ما بپیوندید تا با راهنمایی‌ها و مطالبی که برای مشترکین اختصاصی خود میفرستیم، زبان انگلیسی را بهتر و سریعتر یاد بگیرید.

با این پنج استراتژی مکالمتو قوی کن

گسترده خوانی و نقش آن در یادگیری زبان انگلیسی (5345 بازدید)

چطور مکالمه‌ی خود را موشکی کنیم؟ (5488 بازدید)

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل (6302 بازدید)

آیا به کودکان زبان انگلیسی بیاموزیم؟ (7378 بازدید)

تمرین بیان عقاید و نظرات به زبان انگلیسی (7391 بازدید)

چطور یادگیری زبان انگلیسی رو شروع بکنم؟

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی چیست؟ – ۲۰۷۴۲ بازدید چگونه لغات انگلیسی را حفظ کنیم – ۱۹۵۳۸ بازدید دیدن فیلم برای آموزش زبان انگلیسی – ۱۸۹۶۷ بازدید چگونه لغات انگلیسی را یاد بگیریم – ۱۷۶۸۴ بازدید برای یادگیری زبان انگلیسی از کجا شروع کنیم – ۱۵۵۷۳ بازدید تقویت مکالمه زبان انگلیسی و listening با تکنیک سایه – ۱۴۶۱۵ بازدید پنج استراتژی برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی – ۱۳۹۰۰ بازدید مدت زمان لازم برای یادگیری زبان انگلیسی – ۱۲۵۷۱ بازدید آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با فیلم – ۱۱۴۹۰ بازدید

آموزش زبان انگلیسی با فیلم

در تالار گفتگوی زبانشناس می‌توانید سوالات خود را درباره‌ی زبان انگلیسی مطرح کنید و یا با استفاده از تجربیات خود به دیگران کمک کنید.

دانلود مجموعه Effortless English چگونه زبان انگلیسی را سریع یاد بگیریم چگونه در مهارت مکالمه انگلیسی پیشرفت کنیم

چگونه لغات انگلیسی را یاد بگیریم

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی

چگونه بهتر یاد بگیریم؟

شروع یادگیری زبان انگلیسی

داستان کوتاه انگلیسی

انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی

خانه | درباره‌ی زبانشناس | قوانین | ارتباط با ما | دعوت به همکاری

تمامی حقوق برای زبانشناس محفوظ است. هر گونه کپی برداری از مطالب زبانشناس بدون کسب اجازه از مدیر وبسایت ممنوع است !

لطفا، اگر مطالب و آموزش‌های سایت زبانشناس را مفید می‌دانید، در وب سایت، وبلاگ یا رسانه خود آن را معرفی نمایید یا به آن لینک دهید. https://zabanshenas.com

داستان جوجه اردک زشت را به زبان انگلیسی و با روایت آقای ملوین هیز گوش بدهید.

نکته اول:

ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک‌های سایه و استراتژی‌های گفته‌شده در نوشته‌ی پنج استراتژی برای تقویت مکالمه را روی این داستان پیاده‌سازی نمایید.

نکته دوم:

این داستان را میتوانید در اپلیکیشن اندرویدی زبانشناس (پکیج داستان های کودکانه)، به همراه امکانات جانبی بسیار خوب آن بخوانید.داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

=================

فایل صوتی داستان:

متن انگلیسی فایل صوتی فوق در انتهای همین نوشته قرار دارد.

فایل ویدئویی داستان:

ترجمه فارسی داستان:

اردکِ مادر در مزرعه ای زندگی می کرد.

در لانه اش پنج تخم کوچک و یک تخم بزرگ داشت.

یک روز، پنج تخم کوچک شروع به ترک خوردن کردند. ترق، ترق، ترق!

پنج جوجه اردک کوچولوی زرد و زیبا از آنها بیرون آمدند.

بعد تخم بزرگ شروع به ترک خوردن کرد. تلق، تلق، تلق!

جوجه اردک بزرگ زشتی از آن بیرون آمد.

اردکِ مادر با خودش فکر کرد: «عجیبه.»

هیچ کس دوست نداشت با او بازی کند.

خواهر و برادرهایش به او می گفتند «از اینجا برو.»

«تو زشتی!»

جوجه اردک زشت غمگین بود. پس رفت تا دوستان جدیدی پیدا کند.

گوسفندگفت: «از اینجا برو!»

گاوگفت: «از اینجا برو!»

اسب گفت: «از اینجا برو!»

هیچ کس نمی خواست با او دوست شود.

کم کم هوا سرد شد.

برف شروع به باریدن کرد.

جوجه اردک زشت انباری خالی پیدا کرد و آنجا ماند. سردش شده بود و غمگین و تنها بود.

سپس بهار از راه رسید.

جوجه اردک زشت از انبار بیرون رفت و به برکه برگشت.

خیلی تشنه بود و منقار خود را در آب فرو برد.

او پرنده ای زیبا و سفید بود!

او گفت: «وای! اون کیه؟»

پرنده سفید زیبای دیگری گفت: «اون تویی.»

«من؟ ولی من که یه جوجه اردک زشتم.»

«دیگه نیستی. تو هم مثل من یه قوی زیبا هستی.»

دوست داری با من دوست بشی؟»

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

او لبخندی زد و گفت: «آره.»

همه حیوانات دیگر آنها را که تا همیشه با هم دوست ماندند، در حال پرواز و دور شدن از آنجا تماشا کردند.

نکته‌ی مهم:

با ثبت‌نام در خبرنامه‌ی ایمیلی زیر، هروقت داستان جدیدی به وبسایت زبانشناس اضافه شد، از طریق ایمیل به شما اطلاع‌رسانی می‌شود.

متن انگلیسی داستان:

Mummy Duck lived on a farm. In her nest, she had five little eggs and one big egg. One day, the five little eggs started to crack. Tap, tap, tap! Five pretty, yellow baby ducklings came out.

Then the big egg started to crack. Bang, bang, bang! One big, ugly duckling came out. ‘That’s strange,’ thought Mummy Duck.

Nobody wanted to play with him. ‘Go away,’ said his brothers and sisters. ‘You’re ugly!’

The ugly duckling was sad. So he went to find some new friends.

‘Go away!’ said the pig. ‘Go away!’ said the sheep. ‘Go away!’ said the cow. ‘Go away!’ said the horse.

No one wanted to be his friend. It started to get cold. It started to snow! The ugly duckling found an empty barn and lived there. He was cold, sad and alone.

Then spring came. The ugly duckling left the barn and went back to the pond.

He was very thirsty and put his beak into the water. He saw a beautiful, white bird! ‘Wow!’ he said. ‘Who’s that?’

‘It’s you,’ said another beautiful, white bird.

‘Me? But I’m an ugly duckling.’

‘Not any more. You’re a beautiful swan, like me. Do you want to be my friend?’

‘Yes,’ he smiled.

All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.

دبیرستان قهرمانان

خرگوش سخاوتمند

شاهزاده هملت

آیا سطح این داستان انگلیسی برای شما پایین بود؟ پیشنهاد میکنم که داستان‌های واقعی برای سطح پیشرفته را بخوانید:

بردگی در سیرک

قدرت زن

ماموریت پرش از مرز زمین

نوشته شده در دسته‌ی: داستان

تگ‌ها: داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه فارسی ، داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی برای کودکان

به جمع کاربران ویژه‌ی ما بپیوندید تا با راهنمایی‌ها و مطالبی که برای مشترکین اختصاصی خود میفرستیم، زبان انگلیسی را بهتر و سریعتر یاد بگیرید.

با این پنج استراتژی مکالمتو قوی کن

گسترده خوانی و نقش آن در یادگیری زبان انگلیسی (5345 بازدید)

چطور مکالمه‌ی خود را موشکی کنیم؟ (5488 بازدید)

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل (6302 بازدید)

آیا به کودکان زبان انگلیسی بیاموزیم؟ (7378 بازدید)

تمرین بیان عقاید و نظرات به زبان انگلیسی (7391 بازدید)

چطور یادگیری زبان انگلیسی رو شروع بکنم؟

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی چیست؟ – ۲۰۷۴۲ بازدید چگونه لغات انگلیسی را حفظ کنیم – ۱۹۵۳۸ بازدید دیدن فیلم برای آموزش زبان انگلیسی – ۱۸۹۶۷ بازدید چگونه لغات انگلیسی را یاد بگیریم – ۱۷۶۸۴ بازدید برای یادگیری زبان انگلیسی از کجا شروع کنیم – ۱۵۵۷۳ بازدید تقویت مکالمه زبان انگلیسی و listening با تکنیک سایه – ۱۴۶۱۵ بازدید پنج استراتژی برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی – ۱۳۹۰۰ بازدید مدت زمان لازم برای یادگیری زبان انگلیسی – ۱۲۵۷۱ بازدید آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با فیلم – ۱۱۴۹۰ بازدید

آموزش زبان انگلیسی با فیلم

در تالار گفتگوی زبانشناس می‌توانید سوالات خود را درباره‌ی زبان انگلیسی مطرح کنید و یا با استفاده از تجربیات خود به دیگران کمک کنید.

دانلود مجموعه Effortless English چگونه زبان انگلیسی را سریع یاد بگیریم چگونه در مهارت مکالمه انگلیسی پیشرفت کنیم

چگونه لغات انگلیسی را یاد بگیریم

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی

چگونه بهتر یاد بگیریم؟

شروع یادگیری زبان انگلیسی

داستان کوتاه انگلیسی

انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی

خانه | درباره‌ی زبانشناس | قوانین | ارتباط با ما | دعوت به همکاری

تمامی حقوق برای زبانشناس محفوظ است. هر گونه کپی برداری از مطالب زبانشناس بدون کسب اجازه از مدیر وبسایت ممنوع است !

لطفا، اگر مطالب و آموزش‌های سایت زبانشناس را مفید می‌دانید، در وب سایت، وبلاگ یا رسانه خود آن را معرفی نمایید یا به آن لینک دهید. https://zabanshenas.com

۱- داستان های کوتاه (مناسب برای مبتدیان، کودکان، و نوجوانان)
۲- داستان های واقعی (مناسب برای سطوح متوسط و پیشرفته)
۳- مگا داستانها (مناسب برای سطوح فوق پیشرفته – تافل و آیلتس)

۴- روش کلی خواندن داستان‌ها

در این صفحه، برای سطوح مختلف زبان انگلیسی، داستان های متنوعی قرار داده شده است. در ادامه عناوین اصلی داستان های ارائه شده در وبسایت زبانشناس، به همراه توضیحات آن، و لیستی از جدیدترین داستان های انگلیسی را مشاهده می کنید.

لطفا از لینک های سمت چپ برای پرش سریع به سطح مورد نظر خودتان، استفاده نمایید.

این سری از داستان‌ها معمولا به همراه فایل تصویری انیمیشنی بوده که آن را برای کودکان و نوجوانان مناسب می‌سازد. البته به دلیل زبان ساده‌ای که دارند، برای افراد مبتدی و آن‌هایی که برای مدتی زبان انگلیسی را کنار گذاشته اند، نیز بسیار مناسب می باشد. در ادامه، لیستی از جدیدترین داستان‌ها در این موضوع را مشاهده می‌فرمایید.داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

برای مشاهده‌ی تمامی داستان‌های مشابه به برچسب داستان کوتاه انگلیسی مراجعه بفرمایید؛ یا اپلیکیشن اندروید آموزش زبان انگلیسی زبانشناس را روی گوشیتان نصب کنید و پکیج داستان کودکانه را مطالعه بفرمایید.

کلمات کلیدی این بخش:

داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی برای نوجوانان، داستان کوتاه انگلیسی برای کودکان، داستان کوتاه انگلیسی ساده، داستان کوتاه انگلیسی برای نوجوانان، داستان ساده انگلیسی به همراه ترجمه، متن انگلیسی ساده با ترجمه

این سری از داستان‌ها از اخبار و داستان‌های واقعی و جذاب تشکیل شده است و معمولا شامل لغات و اصطلاحات پیشرفته‌ای است که آن را برای زبان‌آموزان سطوح متوسط رو به بالا، مناسب ساخته است. اکثر این داستان‌ها و متون انگلیسی شامل فایل‌هایی صوتی با سرعت آهسته، نرمال، و سریع است که زبان‌آموز رفته‌رفته با سرعتی که برای وی مناسب است، پیشرفت نماید. همچنین در انتهای هر داستان، فایلی برای تمرین مکالمه قرار داده شده است.

برای مشاهده‌ی تمامی داستان‌های مشابه به برچسب داستان واقعی انگلیسی مراجعه بفرمایید؛ یا اپلیکیشن اندروید آموزش زبان انگلیسی زبانشناس را روی گوشیتان نصب کنید.

کلمات کلیدی این بخش:

داستان کوتاه انگلیسی برای جوانان، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط، متن انگلیسی با ترجمه، داستان انگلیسی با ترجمه فارسی pdf، داستان کوتاه انگلیسی پیشرفته

مگا داستان‌ها، داستان‌هایی هستند که به‌طور ویژه‌ای برای یادگیری ناخودآگاه زبان انگلیسی ساخته‌شده‌اند. این داستان‌ها، به همراه خودشان مطالب تکمیلی و آموزشی زیادی دارند که می‌توانید آن‌ها را چندین روز داشته باشید و تمرین کنید. ازجمله مطالبی که به‌خوبی در این داستان‌ها یاد می‌گیرید، لغت‌های مهم کم‌کاربرد، گرامر زمان‌های حال استمراری، گذشته‌ی استمراری، حال کامل، و آینده است. این داستان ها، برای زبان آموزانی که در سطح بالا قرار دارند و افرادی که در حال آمادگی برای آزمونهایی مثل تافل و آیلتس هستند، بسیار مناسب است.

برای مشاهده‌ی تمامی داستان‌های مشابه به برچسب داستان بلند انگلیسی مراجعه بفرمایید؛ یا اپلیکیشن اندروید آموزش زبان انگلیسی زبانشناس را روی گوشیتان نصب کنید.

کلمات کلیدی این بخش:

متن بلند انگلیسی به همراه ترجمه، دانلود رایگان منابع آزمون تافل، دانلود رایگان منابع آزمون آیلتس، دانلود مجموعه Deep English

داستان، ما را در تمام مراحل زندگی هدایت می‌کند. از همان لحظه‌ای که به دنیا آمدیم تا وقتی‌که به سن نوجوانی و بزرگ‌سالی می‌رسیم. وقتی بچه هستیم، پدران و مادرانمان برایمان داستان و افسانه میگویند. وقتی بزرگ‌تر می‌شویم، داستان‌ها را در رادیو، تلویزیون یا اینترنت می‌بینیم. وقتی یک دانش‌آموز هستیم داستان‌های خودمان را در مدرسه میگوییم. وقتی به سن بزرگ‌سالی می‌رسیم، دوست داریم که موسیقی‌هایی گوش کنیم که داستان‌های تأثیرگذاری در آن نهفته باشد؛ تئاتر برویم و یا فیلم ببینیم؛ یا داستان را در کتاب‌ها و مجلات بخوانیم. داستان برای همه‌ی ما است و فقط ویژه‌ی کودکان نیست.

بنده کاملاً باور دارم که داستان تنها برای زبان مادری نیست، بلکه از آن می‌توان به نحو مطلوبی برای یادگیری زبان انگلیسی نیز استفاده کرد. داستان می‌تواند آغاز بسیار خاطره‌انگیزی برای یادگیری زبان انگلیسی باشد. همان‌گونه که پدران و مادران ما مفاهیم زندگی را در قالب داستان برای ما بیان می‌کردند، داستان انگلیسی نیز می‌تواند مفاهیم را به شیوه‌ی خاطره‌انگیزی به زبان‌آموز منتقل کند. داستان‌ها خیلی جذاب هستند و درعین‌حال می‌توانند آموزنده نیز باشند.

خواندن داستان کوتاه انگلیسی، ذهن شما را بروی یک دنیای خارق‌العاده باز می‌کند و شما را به سطح جدیدی از یادگیری زبان انگلیسی می‌رساند.

یادگیری زبان از این راه شاید روش آهسته‌ای به نظر برسد، اما بسیار مؤثر است.

اتفاقاً خواندن داستان کوتاه انگلیسی در درازمدت باعث می‌شود که سریع‌تر از هر راهی که فکرش را می‌کنید به شیوایی در زبان انگلیسی برسید. بنابراین داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی برای نوجوانان ای که علاقه ی زیادی به یادگیری دارند، بسیار توصیه می شود.

نوشته‌ی مرتبط: کارآمدی کتاب آموزش زبان انگلیسی

داستان ها همیشه همراه ما بوده اند. بنابراین می توانیم با استفاده از آنها زبان انگلیسی را نیز یاد بگیریم.

اگر عاشق خواندن هستی اما از این می‌ترسی که نتوانی یک داستان بلند و یا رمان انگلیسی را تا آخر بخوانی، خواندن داستان کوتاه انگلیسی به‌شدت به شما توصیه می‌شود. بنابراین ما در تارنگار زبانشناس قصد داریم که قشنگ‌ترین و جذاب‌ترین داستان‌های کوتاه انگلیسی را برای شما به‌صورت آنلاین ارائه کنیم و به شما کمک کنیم که کم‌کم به‌جایی برسی که خودت بتوانی داستان‌های بلند بخوانی. هرچقدر بیشتر این داستان‌های ارائه‌شده در زبانشناس را بخوانی، طبیعتاً بیشتر پیشرفت می‌کنی.

اگر بتوانی یک کتاب داستان بزرگ را به زبان انگلیسی تا آخر بخوانی خودش موفقیت بسیار بزرگی است. این موفقیت را وقتی به‌خوبی احساس می‌کنی که در حال خواندن خطوط آخر صفحه‌ی آخر هستی، بعدش کتاب را می‌بندی و در رابطه با تجاربی که با خواندن آن کتاب به دست آوردی فکر می‌کنی. وقتی شروع به خواندن یک کتاب داستان انگلیسی می‌کنی، شاید زودتر ازآنچه خودت انتظار داری به صفحه آخر برسی؛ شاید هم دیرتر. اما وقتی خواندن یک کتاب جذاب را شروع می‌کنی، به همین راحتی‌ها نمی‌توانی آن را کنار بگذاری.

خواندن کتاب به خودی خود ارزشمند است.

خواندن داستان کوتاه انگلیسی به افزایش دایره‌ی لغات شما کمک می‌کند؛ اطلاعات عمومی شما را بالا می‌برد؛ و گاهی اوقات، اطلاعات دقیق‌تر و بهتری از فرهنگ عمومی مردم کشوری که می‌خواهی به آن سفر کنی به شما می‌دهد. در ضمن با مطالعه‌ی داستان کوتاه انگلیسی، می‌توانی با سرعت دلخواه خود پیش بروی. می‌توانی به‌سرعت یک داستان را بخوانی و تمام کنی؛ می‌توانی چند روز روی یک داستان کوتاه متوقف باشی تا همه‌ی آن را یاد بگیری؛ می‌توانی در هنگام خواندن و گوش دادن به داستان کوتاه انگلیسی، صدای گوینده را متوقف کنی و دوباره پاراگراف را بخوانی تا بفهمی که چه چیزی گفته‌شده است.

نوشته‌ی مرتبط: بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی چیست؟

خواندن به‌خودی‌خود آموزنده است. خواندن داستان کوتاه انگلیسی ذهن شما را به روی تجارب جدید و زوایای مختلف زندگی باز می‌کند. داستان‌های کوتاه می‌تواند اخلاقی باشد؛ می‌تواند خنده‌دار باشد؛ می‌تواند ترسناک باشد؛ می‌تواند آرامش‌بخش باشد. هر چیزی که بخواهی در آن پیدا می‌شود.

خواندن داستان کوتاه انگلیسی به‌طورکلی روش لذت‌بخش و آرامش‌بخشی برای یادگیری زبان انگلیسی است. نه نیازی داری که به حفظ کردن دستورات گرامری بپردازی؛ نه نیازی داری که گرفتار روش‌های حفظی و کسل‌کننده لغات انگلیسی بشوی. فقط کافی است که بخوانی.

نوشته‌های مرتبط: چگونه زبان انگلیسی را یاد بگیریم، چگونه لغات انگلیسی را یاد بگیریم

این داستان‌ها در تارنگار زبانشناس به‌صورت زیر ارائه می‌شود.

فایل صوتی داستان کوتاه انگلیسی: این فایل صوتی به‌صورت آنلاین قابل‌اجراست. و شامل صوت داستان کوتاه می‌شود.

فایل اچ تی ام ال متن داستان به‌صورت انگلیسی: ازآنجایی‌که می‌خواهیم این تارنگار تا آنجایی که ممکن است به زبان فارسی نوشته شود، متن انگلیسی داستان کوتاه به‌صورت یک فایل جداگانه برای دانلود قرار داده می‌شود و داخل پست نوشته نمی‌شود.

متن داستان به‌صورت فارسی: این متن دقیقاً ترجمه‌ی فارسی داستان کوتاه است که در صورت نیاز می‌توانید به آن رجوع کنید.

برای دانلود داستان کوتاه انگلیسی بایستی از افزونه ای مانند flashgot برای مرورگر موزیلا استفاده کنید.

روش خواندن هر داستان به چند بخش تقسیم می‌شود که ترجیحاً هر بخش را در یک روز انجام دهید. البته با توجه به سطح زبانتان می‌توانید بعضی بخش‌ها را باهم انجام دهید و یا حتی بعضی بخش‌ها را انجام ندهید.

۱- گوش دادن کلی داستان کوتاه: ابتدا داستان را یک دور با آرامش خاطر بخوانید و سعی کنید که با کلیات آن آشنا شوید. اگر احساس می‌کنید که داستان کوتاه تا حدودی برای شما سخت است، از متن فارسی برای درک داستان استفاده کنید. اما برای دفعات بعدی از متن انگلیسی استفاده کنید.

۲-گوش دادن داستان به همراه متن انگلیسی: در این بخش می‌خواهید که با رویکردی آموزشی خواندن و شنیدن داستان را آغاز کنید. بنابراین فایل متن داستان انگلیسی را بازکرده و دوباره از اول درحالی‌که دارید داستان را می‌شنوید، متن آن را نیز به همراه گوینده مطالعه نمایید. هر لغتی را که نمی‌دانستید در گوشه‌ای یادداشت کنید. در پایان داستان، یک دور تمامی لغت‌ها را با استفاده از دیکشنری و یا متن فارسی داستان استخراج نموده و بازبینی کنید. توجه نمایید که لازم نیست لغاتی که نمی‌دانید را حفظ بکنید. فقط کافی است که آن را بازبینی کنید. همین. پس‌ازاینکه یک دور لغت‌ها را بازبینی کردید. دوباره از اول به همین ترتیب یک‌بار دیگر به صدای گوینده گوش دهید و متن را بخوانید و درنهایت لغاتی که نمی‌دانید را بازبینی کنید. این فرایند را تا جایی که دوست داشتید و احساس کردید که داستان انگلیسی را به‌خوبی فهمیده‌اید ادامه دهید.

۳- گوش دادن داستان بدون نگاه کردن متن: این بار بدون اینکه به متن داستان نگاهی بکنید تنها به گوینده‌ی داستان گوش دهید. در این مرحله احتمالاً به‌خوبی متوجه می‌شوید که گوینده چه می‌گوید. اما شاید تعدادی از لغت‌های جدید را فراموش کرده باشید. هیچ اشکالی ندارد. وقتی‌که داستان تمام شد دوباره لغت‌های جدید را مور کنید و این بخش را نیز چند بار تکرار کنید.داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

۴- تمرین تلفظ: وقتی به اینجا رسیدید احتمالاً همه‌چیز داستان انگلیسی را میدانید. زیرا چندین بار آن را با متن داستان و چندین بار بدون نگاه کردن به متن، داستان انگلیسی را شنیده‌اید. لغت‌های جدید را نیز چندین بار مرور کرده‌اید. بنابراین نوبت آن می‌رسد که از حالت گوش دادن منفعلانه دربیایید و فعال‌تر گوش کنید. برای این کار داستان را دوباره از اول گوش بدهید اما این بار هرچه که گوینده می‌گوید را تکرار کنید. یعنی ابتدا به صدای گوینده گوش دهید؛ آن را متوقف کنید؛ و هر چه گفته شد را تکرار کنید و به همین ترتیب تا آخر داستان. تنها به تکرار طوطی‌وار اکتفا نکنید بلکه حالت‌های گوینده را نیز می‌توانید تقلید کنید. مثلاً اگر گوینده در حال خنده است، شما نیز بخندید. این کار را نیز چندین بار تکرار کنید.

نوشته‌ی مرتبط: گوش دادن منفعلانه (passive listening) خوب است یا بد؟

۵- شگرد سایه: در این بخش همانند بخش قبل قرار است که هر چه را که می‌شنوید تکرار کنید. ولی این بار دیگر خبری از توقف سخنان گوینده نیست. بلکه هرچه می‌گوید را با او تکرار می‌کنید. مثل شعر. در اینجا نیز بایستی تا جایی که می‌شود حالات روحی گوینده را نیز منتقل کنید. شگرد سایه کاملاً یک روش علمی جدید است که بسیار به تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی شما، کمک می‌کند. در یک پست جداگانه به‌تمامی روش‌هایی که می‌توانید در شگرد سایه استفاده کنید اشاره می‌کنم.

نوشته‌ی مرتبط: تقویت مکالمه زبان انگلیسی و listening با تکنیک سایه

منبع داستان های انگلیسی این صفحه معمولا مجموعه deep English به آدرس http://deepenglish.com است.

 

نکات مهم:

1- اگر کامنت گذاشتید و گزینه ی ارسال را زدید، کامنت شما همان لحظه نمایش داده نمیشود بلکه در انتظار تایید ما قرار میگیرد

2- نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز با علامت * علامتگذاری شده اند

دیدگاه

سلام به دوستان گل من مازیارهستم دکترروان پزشک واین داستان ها دیدگاهم را نسبت به زندگی عوض کرد.و.تونستم با این داستان های کوتاه و جالب نمونه دیگری ازآداب ورسوم را خلق کنم.

مرسی ازداستان های باحالتون

سلام وخسته نباشی من کارشناسی روانشناسی بالینی روتمام کردم والان برای کارشناسی ارشد شرکت کردم وهدفم تا مقطع دکترا است فقط تنها چیزی که خیلی میترسم ودران درس ضعیفم فقط انگلیسی است که بلد نیستم با گوینده تلفظ کنم و هر کلاسی رفتم ولی چون بلد نبودم ودر آن کلاس از بچه‌ها کمتر بلد بودم حوصله ام سر رفته بود ادامه نمیدادم و لطفا راهنماییم کنید که بتونم زبان انگلیسی رو عالی باشم چون واقعا ارزومه لطفا جواب منو زود بدهید باسپاس

سلام و خسته نباشید میگم ب شما..خیلی ممنونم بابت راهنمایی های عالی تون..من سایتتون رو دیدم الان واقعا مطالبش مفیدن ومن ب شخصه خیلی مشتاق تر شدم برای یادگیری زبان…فقط ی سوال داشتم من ی ۳ تا از داستان های ابتدایی نرم افزارتون رو گوش کردم ..اگه اشتباه نکنم تلفظش بریتیشه..اگه امکانش هست تلفظ امریکن رو هم توی نرم افزارتون قرار بدین..وبه عنوان پیشنهاد اگه در نرم افزارتون ی قسمتی رو اختصاص بدین به این ک اگه توی داستان ها اصطلاحی رو دیدم اونجا یادداشت کنیم ک اونا رو داشته باشیم توی همون نرم افزر یا هرجور دیگه ،خیلی خوب میشه…چون حس میکنم این نرم افزار برای من ب شخصه مث ی دفترچه یادداشت خیلی خوب میمونه ک دوس دارم همه ی چیزایی ک میخام یاددشون بگیرم اونجا داشته باشمون..باز هم از زحمات بی کران شما و اطلاعات مفیدتون واقعا سپاس گزارم…

سلام اقا حسین و عرض احترام
اول از همه ازتون ممنون واسه وقتی که میذارید و پاسخ سوالات رو میدید.من ترم دو رشته علوم ازمایشگاهیم و بنا به اینکه یه فکرایی واسه گرفتن فاند دارم و همچنین واسه کنکور ارشد نیاز به زبان انگلیسی قوی هست تصمیم گرفتم که تا حدودا ۲ سال دیگه تافل رو با نمره خوبی بگیرم.اما نمیدونم که توی نرم افزار زبان شناس از کدوم قسمت بهتره که شروع کنم.گفتید که یک داستان بچگانه و یک داستان واقعی بخونم و ببینم که کدوم مناسبتره برام.اما مشکل اینه که نمیدونم ملاک اینکه بدونم که کدوم مناسبتره چیه؟
ممنون میشم اگه پاسخ بدید

ملاک عددی بخوام بدم وقتی داستان رو میخونین و لغتهایی که بلدین رو توی نرم افزار سفید میکنین، به طور میانگین ۸۰، ۹۰ درصد لغتها رو بلد باشین. اما این عدد همه جا ممکنه همین نباشه. ملاک حسی شاید راحت تر باشه و اون اینکه وقتی داستان رو میخونین بفهمین قضیه چی به چیه یعنی با وجود اینکه چنتا لغت هم بلد نبودین، قضیه کلی داستان دستتون بیاد و اگه یکی بگه فارسی خلاصه کن، اونقدری از داستان فهمیده باشین که بتونین این کار رو انجام بدین.
وقتی در این حد باشین، اون لغتهایی که بلد نبودین رو راحت تر میتونین یاد بگیرین.

سلام وقتتون بخیر
امیدوارم حالتون خوب باشه
عذر خواهی میکنم بابت تاخیر تو پاسخ .من طبق فرموده شما داستان بچه گانه و واقعی رو خوندم در هر دو مورد متن کلی رو میفهمیدم. و میتونستم خلاصه فارسی ر بگم و درصد لغتایی که بلد نبودم در هر دو مورد شبیه هم بود حدود ۱۳درصد.با این وضع نظر شما چیه از کدوم شروع کنم؟و اینکه نظر خودم اینه که با این وضع از همون بچه گانه شروع کنم.و یه سوال دیگه که داشتم اینه که اگه بخوام دوسال دیگه
بتونم تافل بدم روزی چقدر وقت بذارم و چه مقدار از داستانها رو بخونم به تسلط میرسم و میتونم نمره خیلی خوبی از تافل بگیرم؟ واینکه به نظر شما با همین نرم افزار پیش برم منظورم اینه که نیاز نیست خودمو با تستا و سوالای تافل از همین الان اشنا کنم؟
ممنون از وقتی که میذارید.و ارزوی شادی و سلامتی و موفقیت روز افزون برای شما و همکارانتون دارم:))) سپاس

سلام.
سطح شما مناسب استفاده از نرم افزار هست خوشبختانه. به شما توصیه میکنم که هر دو پکیج داستان بچه گانه و داستان واقعی رو با هم پیش برین تا اولا لغت های هر دو داستان رو یاد بگیرین، ثانیا پکیج داستان واقعی درسنامه هایی برای مکالمه و گرامر داره که از اون بابت خیلی کمکتون میکنه.
برای دوسال دیگه به نظرم روزی یک ساعت وقت بذارین حداقل. در کل از این کمتر هم پیشنهاد نمیکنیم به بقیه چون کمتر باشه تمرکز مناسب برقرار نمیشه.
و در رابطه با سوال آخرتون هم خیر لازم نیست خودتون رو آشنا کنین فعلا. چون آزمون تافل مثل کنکور ما نیست و کاملا آزمون استانداردی هست. و افرادی بودن که حتی یک یا دو روز قبل از آزمون فقط خودشون رو با شکل آزمون آشنا کردن و به دلیل اینکه در کل زبانشون خوب بوده نمره ی خوبی گرفتن.
ولی مثلا کنکور سراسری ما، هرچقدر هم درست خوب باشه اما اگه تستی کار نکرده باشی نمره ی خوبی نمیشه آورد.
حالا من نمیگم شما هم یکی دو روز قبل امتحان فقط با امتحان آشنا بشی، بلکه با توجه به اینکه دوسال وقت دارین، به نظرم دو سه ماه پایانی برای خوندن کتاب های تکست خود این آزمون براتون کافی باشه.

سلام
من خیلی به زبان انگلیسی علاقه داشتم ولی هیچوقت فرصت اینونداشتم که برم دنبال اموزش ویادگیری واصلا هم شرایطم طوری نیست ونبود که بتونم درکلاس های حضوری شرکت کنم تا اینکه وارد دانشگاه شدم وفهمیدم که چقدریادگیری زبان نیازدارم من نیازدارم که بتونم خودم مقاله ها ومتن های بین المللی علمی روبخونم وخودم بتونم کتاب های معتبرعلمی رومطالعه کنم باتوجه به اینکه رشته ی من علوم پایه هست وبستگی زیادی به مطالعه وبه روزرسانی دانسته ها ومطالب داره وتقریبا همه ی مطالب معتبرعلمی به زبان انگلیسی هستند٬من متوجه شدم که تا زبان انگلیسی روندونم وبهش مسلط نباشم ازخیلی ازهم رشته ای هام جا می مونم ومن هم ادمی نیستم که ساکن بودن وشکستو بپذیرم.
منم خیلی توسایت های مختلف دنبال روش های سلف استادی گشتم چون واقعا شرایط کلاس حضوریوندارم وبه خیلی ازنرم افزارها برخوردم ولی احساس میکنم اینهابرام کافی نیست من نیازدارم که علاوه بر یادگیری لغات تلفظ صحیح اونهاروهم یادبگیرم واینکه اصلا نمیدونم ازکجاباید شروع کنم یعنی اول دامنه لغاتموگسترش بدم یا تلفظوتمرین کنم اصلا دراینباره اطلاعی ندارم وبادیدن نرم افزارتون سوالی که برام‌پیش اومده اینه که من که هیچ پیش زمینه ی خاصی تو این رشته ندارم فقط باخوندن چندتاداستان میتونم سطحموارتقابدم؟؟؟ اصلا برام قابل هضم نیست نمیدونم شایدمن بدمتوجه شدم اگه میشه لطفادرمورد سبک وروش های اموزش نرم افزاروروش های پیشرفت وبالارفتن سطح زبانم توضیح بدیدواینکه من باید دقیقا چطوری وازکجاشروع کنم؟؟ ممنون.

سلام دوست عزیز.
بله اگه صرفا داستان بخونین، پیشرفت خاصی نمیکنین. ما در وبسایتمون روشهایی گفتیم که بایستی روی این داستان ها انجام بشه تا از لحاظ آموزشی تاثیر گذار باشه. مثلا میتونین نوشته ی استراتژی های تقویت مکالمه رو بخونین.
دوما روش هایلایت لغات یک روش ابتکاری هست که روی هر مطلبی توی اپلیکیشن اعمال کنین، باعث میشه لغت ها رو به طرز کاربردی یاد بگیرین.
و در نهایت بعضی بسته ها مثل بسته ی داستان واقعی و مگاداستان ها، برای مکالمه و گرامر درسنامه های خیلی خوبی در کنار داستان درسنامه اصلی دارن که باعث میشه این موارد رو یاد بگیرین.
بنابراین به طور خلاصه بخوام بگم استفاده از متدهای ارائه شده + امکانات اپلیکیشن + درسهای اختصاصی، باعث میشه شما زبانتون تقویت بشه.

سلام اقای ناصری با تشکر از زحماتتون
سوالی ازتون داشتن و اون اینه که من کار با نرم افزارو نمیدونم که به چه صورت هستش! شماگفته بودین از داستان های واقعی شروع کنم یعنی دقیق چه کاری انجام بایدبدم؟ متنو بخونم و کلمات جدید و هایلایت کنم و بعده یادگیری لغات قدم های بعدی چی هست؟! استراتژی تقویت مکالمه رو هم خوندم همه ی اونهارو روی همین متن ها پیاده کنم؟!!!ممنون میشم راهنمایی کنید.مرسی.

سلام
روش خوندن تا حد خوبی منعطف هست. اولش بایستی چند دور صوت و متن رو با هم بخونین و لغات رو در بیارین و مطلب رو کامل درک کنین. بعد از اون دیگه رفته رفته استراتژی ها رو روی درسنامه های اصلی پیاده سازی کنین. البته لازم نیست همه ی استراتژی ها یک جا روی درس انجام بشه بلکه مثلا میتونین اول فرضا دو تا استراتژی اول رو روی دوسه تا درس اجرا کنین. بعد دوباره از اول برگردین و استراتژی های بعدی رو اعمال کنین.
به موازات اینکه درسنامه های اصلی (داستان اصلی در سرعت های مختلف) رو میخونین هم بایستی درسنامه های گرامر و مکالمه خونده بشه ( با استفاده از تکنیک سایه) و وقتی سوالی پرسیده میشه شما بایستی به سرعت و قبل از گوینده جواب بدین.

سلام آقای ناصری…
امیدوارم حالتون خوب باشه..
ببخشید یه سوال برام پیش اومده…شما فرمودین من از داستان های واقعی شروع کنم من از طریق نرم افزارتون که تو گوشیم نصب کردم داخل دوره ها داستان واقعی رو انتخاب کردم و یک داستان هم تموم کردم..ولی وقتی من از طریق لپ تاپ داخل سایتتون میرم اینجا داستان واقعی با اونایی که من میخونم فرق داره…
ببخشید شاید سوالم از خطای من باشه ولی نمیخوام مسیرو اشتباه برم…

بازم ممنون از سایت و نرم افزار خوبتون.. من تو کلاس به دوستام و حتی به خواهرم نرمافزارتون و معرفی کردم…همه از نرم افزارتون راضی هستن.
واقعا ممنونم.

سلام
اون داستان واقعی که من گفتم، براساس اسم بندی داخل نرم افزار هست که با درس زندگی یا مرگ شروع میشه. اگه با این درس شروع کردین مسیرتون درست هست.
این اسامی با اسامی سایت ناهمخوانی داره که در اسرع وقت درستش میکنم.

با سلام و عرض خسته نباشید
یه سوال داشتم
اونم اینکه وقتی مگا داستان ها رو می خونیم به هر کدوم از سرعت های داستان چند بار باید گوش بدیم؟
از بقیه بخش ها مثل مکالمه فعالانه و زمان ها چطور باید استفاده کنیم که بهترین نتیجه کسب بشه؟؟
اگه کامل راهنمایی کنید ممنون می شم

سلام
به هر کدوم از سرعت ها بایستی تا زمانی گوش بدین که بتونین تکنیک سایه رو به راحتی روشون پیاده سازی کنین.
بقیه بخش ها هم با گوینده سوالات رو مثل تکنیک سایه میخونین، اما به صرعت قبل از اینکه خودش جواب بده، بدون ناه به متن شما به سوال جواب میدین.
در نهایت هم بایستی بتونین داستان رو از زبان خودتون بازگویی کنین.

سلام
من امسال به کلاس هفتم ( دوم متوسطه قدیم) میرم و مدرسه خوبی قبول شدم که برای کلاس های زبان شون تعیین سطح میکنند، میخوام قبل از آزمون تعیین سطح مدرسه خودم رو به سطح قابل قبولی برسونم
من تا حالا هیچ کلاس زبانی شرکت نکردم و در حال حاضر امکان این رو ندارم که کلاس خارج از مدرسه ثبت نام کنم .
خودم شروع کردم و با دیدن فیلم های انگلیسی و استفاده از مترجم گوگل کلمه و جملاتی رو یاد گرفتم .
می خواستم اگه میشه کمکم کنید که منی که خیلی چیزی از زبان انگلیسی نمی دونم ، باید از کجا شروع کنم ؟
یکدفعه بیام سراغ داستان های بچه گانه و کلمات اونو یاد بگیرم ؟ یا قبلش باید کار دیگه بکنم ؟

ممنون

خوب اگه شما دارین با فیلم این کار رو انجام میدین، داستان های بچه گانه که خیلی بهتر و موثر تر هست براتون. روشی که اینجا گقتم رو روی این داستان ها پیاده سازی بفرمایین.

سلام استاد
من چند ماهی میشه که به کلاس میرم الان مثلا ترم ۴ هستم، تو کلاس که بر اساس کتاب اینترچنج پیش میریم قسمت مکالمه ها که میرسه میگه کتاب ها رو ببندید و فایل صوتی رو پخش می کنه و میگه هر چی میگه تکرار کنید یا بخش های لیسینینگ هم همینطور یا فیلم ها هم همینطور بدون زیرنویس می گذاره باید تکرار کنیم ولی به نظرم سطح تلفظ هایی که در این موارد هست خیلی بالاس خیلی با لهجه و تند تکرار می کنه که این موضوع بیشتر دلهره آوره تا جنبه آموزشی. تو همین داستان های صوتی زبانشناس هم من بدون نگاه کردن به متن سعی می کنم بفهمم چون با نگاه کردن به متن یه جور حس تقلب بهم دست میده و این احساس رو دارم که اینجوری نمیشه یاد گرفت (شاید اشتباه می کنم). می خواستم نظرتون رو در این مورد بدونم. خیلی ممنون.

روش کامل خوندن داستانها اینجا نوشته شده.

سلام
ممنونم
من خیلی خوش شانس هستم که وارد سایت شما شدم
من مدرک کارشناسی ارشد دارم پارسال توی فراخوان هیت علمی دانشگاه غیرانتفاعی شرکت کردم ب بخاطر سوابق اموزشی و پژوهشی که داشتم دعوت به مصاحبه شدم
روز مصاحبه سوالات رو به انگلیسی پرسیدن و من با اینکه متوجه سوال میشدم ولی اصلا نمیتونستم جواب بدم
این خییلی برام ناراحت کننده بود و توی اون مصاحبه رد شدم
از طرفی تمام شرایط استفاده از ظرفیت استعداد درخشان رو برای دوره دکتری داشتم بجز مدرک زبان و این فرصت رو هم از دست دادم.
دایره لغات من خوب هست و تقریبا مشکلی در لیسینینگ ندارم ولی مکالمه و رایتینگ -درست نوشتن لغات نه از نظر گرامری- بسیار ضعیف هستم.
راستش تا روز مصاحبه زبان رو جدی نگرفته بودم چون مقاله های تخصصی رو خودم ترجمه میکردم و دو مقاله هم نوشته بودم فکر میکردم سواد کافی زبان رو دارم.
الان دو ترم هست که کلاس زبان میرم از پایه شروع کردم و الان درسطح pre-intermediate هستم
ولی هنوز از تلفظ و مکالمه خودم راضی نیستم.
شروع کردم به خواندن داستانهای انگلیسی و وقتی داشتم داستان جدید سرچ میکردم وارد سایت شما شدم.
ممنون میشم اگر فکر میکنید روشی مناسب من باشه بهم معرفی کنید.
متشکرم
موفق، شاد و سربلند باشد

سلام
روش آموزشی رو که اینجا توضیح دادم. اما پیشنهاد میکنم که نرم افزار زباشناس رو هم امتحان بفرمایین.

سلام ممنون از زحماتتون کاش فایل صوتی قابل دانلود شدن بودهمیشه انلاین بودن سخته.

سلام
من درس شما رو نمیفهمم
چون مبتدی هستم این تلفظ هم این خانم خیلی تند تند میگه و داستانهای سختی داره. بگین من چه کار کنم
یه خورده اسون تر میگردین این داستانارو

با عرض سلام وخسته نباشید.اول از همه تشکر می کنم بابت زحماتی که کشیدین
ببخشین آقای ناصری بنده شخصی هستم که واقعا زبان انگلیسیم ضعیفه.اصلا بلد نیستم لغاتو چه جوری یاد بگیرم تا فراموش نکنم.طبق فرموده شما شروع به خوندن داستاهای بچگانه از نرم افزار شما کردم. نمی دونم یه یاداستانو چند بار بخونم یا چند روز بخونم یا تو چند مرحله بخونم تا بدونم واقعا یاد گرفتم.داستانهارو می خونم ولی در اخر که باید با گوینده هماهنگ به خوندن کنم هر کار می کنم نمی تونم با گوینده هماهنگ شم.یعنی تا زمانی که با گوینده هماهنگ نشدم دنبال داستان دیگه نرم؟ خودم که این کار و می کنم جملات هر داستانو با معنی لغات ان متوجه میشم دنبال داستان دیگه میرم تا کل داستانهای بچگانه شمارو تموم کرده دوباره بیام از اول با دقت بخونم بنظر شما این کار خوب است یا نه؟
ممنون میشم اگه راهنماییم کنین

سلام
شما بایستی تا همین مرحله ی هماهنگی پیش برین برای هر داستان. ولی طبق فرموده ی خودتون لازم نیست که حتما همه ی مراحل رو تا همینجا انجام بدین. میتونین همین روشی که فعلا پیش گرفتین برین جلو تا دایره لغاتتون و درک مطلبتون سریعتر قوی بشه و بعد برگردین و با دقت و قدرت بیشتری بقیه استراتژی های لازم رو اعمال کنین.

سلام دوست عزیز و گرامی
منم خیلی نیاز دارم که زبان خوب یاد بگیدم و خیلی زبان انگلیسی رو دوست دارم . ولی اینسری تصمیم جدی گرفتم که پیشرفت کنم دنبال داستان های صوتی می گشتم که گوش بدم که با سایت شما آشنا شدم . من دنبال یه برنامه ریزی کاربردی هستم . نمیدونم اصلا از کجا شروع کنم و به خاطر بسپارم . امیدوارم شما بتونبن به من کمک کنین .
با تشکر از زحمات بی دریغ شما
با آرزوی روزای خوب

سلام. توضیحات درباره ی نحوه ی خوندن داستان ها در این قسمت نوشته شده.

اگه آهنگ انگلیسی هم بذارید بهتر

جناب ناصری، سلام و عرض سپاس از تلاش های بسیار خوب و مجدانه شما، که واقعا نشان دغدغه مندی و خیرخواهی شماست.

با تقدیم احترام، سمیر.

با سلام
از راهنمایی شما خیلی سپاس گزارم.
سری اول داستان های کوتاه شما را دانلود کردمو شروع به گوش دادن کرده ام.
شاهزاده Hamletمی خواستم در مورد نحوه خواندن این داستان و تکنیک در سایه به بنده توضیح بفرمایید
متشکرم.

سلام
نحوه ی خواندن داستان های بخش کودکانه اینجا توضیح داده شده است.

سلام ضمن تشکر از مطالب بسیار مفیدی که ارسال نمودید.من روز اول خودم ۴ تا قصه کوتاه روخوندم و مطمینا خواندن عمیق و مفیدی نبود با توجه به مطالب شما پی بردم که روش من صحیح نبوده امروز از اولین قصه شروع کردم و تصمیم دارم برا هر قصه چند روز وقت بزارم .من برای تافل بی نهایت کلمه رو حفظ کردم اما فقط به درد تافل خورد و من حتی نمیتونستم یک جمله بنویسم و صحبت کنم.صحبت شما کاملا منطقیه حفظ کردن کلمه فایده نداره وباید تو جمله و بصورت کاربردی یادگرفت.
ممنون از راهنمایی شما و به امید روزی که من هم توانایی خوبی رو در انگلیسی داشته باشم . با تشکر

من از تو نرم افزار یکی از داستان های واقعی رو نگاه کردم سطح لغات خیلی پایین بود و اسون بودن.سطح لغاتم خوبه اما مشکل speaking دارم بخاطر همین نمیدونم از چه سطحی‌ شروع کنم.ممنون میشم اگه کمک کنید.

نمیدونم چقد وقت دارین ولی برای افزایش دایره لغاتتون، چون این سطح گفتی آسون بوده، پیشنهاد میدم داستان کوتاه و مگاداستان ها رو هم بخونین.
اما برای مکالمه بایستی استراتژی های تقویت مکالمه رو روی درسنامه های اصلی همین پکسج داستان های واقعی پیاده سازی کنین. و همچنین درسنامه های تکمیلی که به صورت سوال و جوابه، بایستی جواب سوال رو به سرعت قبل از گوینده بدین تا مکالمتون قوی بشه.

سلام جناب ناصری
دوستان سوالات زیادی در خصوص نحوه مطالعه داستان ها پرسیدن ولی بنده هنوز به جمعبندی کامل نرسیدم میخواستم بپرسم از اونجایی که داستانها و دروس نرم افزار زبانشناس سطح بندی شده اند ما باید چطور و از کدوم بخش شروع کنیم چون شما نوشتین که داستانها از سطح مبتدی تا حرفه ای است
ولی بعضی دوستان پرسیدن که از کجا شروع کنم شما گفتین از مگا داستان با جاهایی که کمی حرفه ای و پیشرفته است شروع کنن لطفا راهنمایی نمائید با تشکر

سلام
شما بایستی از سطح متناسب با خودتون شروع بفرمایین. سطحی برای شما مناسب هست که در هر درس به طور متوسط نهایتا ۲۰ درصد از لغاتش براتون جدید باشه.

سلام جناب ناصری
خسته نباشید . میخواستم بپرسم که توی مگا داستان ها ی بخشی هست به نام شتابدهنده تسلط الف ، ب و… و ی قسمت دیگه ای به نام مکالمه فعالانه که به شدت شبیه همون شتابدهنده های تسلط هستش و میشه گفت تکرار همونه . اینو چطوری باید بخونم من ؟ همون مکالمه فعالانه کافیه یا شتابدهنده های تسلطم باید بخونم ؟
با تشکر

این دو بخش شبیه هم هستن ولی سوالایی که میپرسه متفاوته و همشون باید خونده بشه تا درس رو کامل بفهمین.

به نام خدا
سلام آقای ناصری
من سال اول دانشگاهم رو تموم کردم و سه سال دیگه مونده تا اگه خدا بخواد مدرک لیسانسم رو مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان بگیرم… من همیشه آرزوی این رو داشتم که یه روز بتونم هم انگلیسی صحبت کنم و هم خوب متوجه بشم. دوست دارم تا پایان دوره ی لیسانسم روی این زبان مسلط بشم.من اصلا گیج و سردرگم هستم و نمیدونم از کجا شروع کنم و به کی یا چی اعتماد کنم تا این که تو اینترنت سرچ کردم و با سایت شما آشنا شدم….چند روزی هست که شروع کردم طبق اپلیکیشن درس های داستان واقعی رو میخونم…
اما هنوز هم شک دارم و نمیدونم آیا واقعا روزی میرسه که من مسلط بشم؟!ضمن اینکه میخواستم نظرتون رو درباره کتاب ۵۰۴ بدونم که آیا نیاز هست همزمان بخونم؟
ممنون از وقتی که گذاشتید امیدوارم همیشه موفق باشید
در پناه حق

سلام
شک نکنین با این روش میتونین به اهدافتون برسین. در رابطه با کتاب ۵۰۴ هم اصلا توصیه نمیکنم بخونین و توضیحات مرتبط رو توی نوشته ی چگونه لغات انگلیسی را حفظ کنیم نوشتم.

با سلام باتوجه به شرایط کاری بعضی وقتها نمیشه درس مرور کرد بنظرتون باید چیکار کرد.ممنون از راهنمایی و مشاوره شما

سلام
هیچ اشکالی نداره
برنامه ی ما انعطافپذیره
شما مطالب گفته شده در قسمت روش آموزشی رو تا جایی که وقت دارین انجام بدین. البته سعی کنین روزی یک ساعت وقت بذارین

سلام
من از دیروز تا حالا یکی از داستانهای دوره مقدماتی رو خوندم به نظرم روند کاریتون جالب اومد و البته کند بودن من به دلیل مشکلات شخصی و شاید تنبلی باشه
تو همون درس اول با این ک مقدماتی بود و کودکانه اما حدودا بیست تا لغت رو نمیدونستم
البته نمیدونمم وقتی درس کامل تموم شد باید چه کار کنم
مرورش کنم؟؟
فقط لغاتی که به لایتنر اضافه کردم رو بخونم؟؟
فایل صوتی رو واسه تقویت روخوانی همزمان گوش بدم؟؟
یا کلا فقط با متن کار کنم؟؟

سلام
بایستی ترکیبی از کارهایی که فرمودین رو انجام بدین. روش کلی خوندن داستان ها اینجا نوشته شده

سلام جناب ناصری خدا قوت
بنده معین ۲۴ ساله مهندسی مواد خوندم دانشگاه سیستان و بلوچستان…
من عاشق زبانم و اونو ابزار کارم به عنوان یه مهندس میدونم،من خیلی وقته تقریبا پنج شش سال سودای زبان آموزی دارم اما همان اتفاقاتی که برای شما افتاده برای بنده هم افتاد،کلاس زبان های پر هزینه آیلتس و حفظ کردن لغات مثلا الان من به ۵۰۴ کامل مسلطم بس که خودنمو تکرار کردم و از اپلیکیشن های موجود استفاده کردم اما حتی پنج درصدم هم نمیتونم حرف بزنم اما در خوندن و شنیدن باز اوضاع بهتری دارم،مثلا وقتی داستان های کودکانه رو گوش میکردم خوب میفهمیدم چی میگه و حتی متن هایی که گاه گداری میخونم ولی شما بیا دوتا سوال پیش پا افتاده بپرس بنده فلج میشم ،من واقعا نمیدونم چطوری از نرم افزار شما استفاده کنم کلیم مطالب سایتو میخونم اما فقط باعث انگیزش من میشه ولی نمیتونم سر نخ شروع رو‌پیدا کنم و اینکه اصلا نمیتونم بفهمم در کدوم سطح هستم؟؟
فقط نکته مثبت اینه من به این متد ایمان دارم چون یکی از دوستان که به نتیجه رسیده بود همین روش رو تقریبا رفته‌بود.
فقط به من برای شروع کمک‌کنید که من خیلی گیجم بقیه اش با من،چون هم عشق هست هم اراده هست هم هرچی که لازم…ممنون از این خدمت بزرگ به خلق الله ،در پناه حق

سلام آقا معین.
شما که به خوبی داستان های کودکانه رو متوجه میشی، برای تقویت مکالمه که خیلی لازمت هست، پکیج داستان های واقعی رو شروع کن. داستان های واقعی، درسنامه هایی داره که برای یادگیری مکالمه بسیار حیاتیه.
از طرف دیگه، بایستی استراتژی های تقویت مکالمه رو رفته رفته روی درسنامه های اصلی پیاده سازی کنی تا مکالمت تقویت بشه. البته لازم نیست همون اول همه استراتژی ها پیاده سازی بشه. بلکه تا جایی که میتونی جلو برو، بعد که قوی تر شدی دوباره درسها رو برگرد و بقیه استراتژی ها رو اعمال کن.

خیلی ممنون واسه این ساپورت باور نکردنی من فقط میخواستم بدونم برای شروع همون داستان های کودکانه کفایت میکنه که ادامه بدم یا نه یا پکیج قدرتو بخونم یا اینکه بخوابی پیش ببرم،من روزانه دو ساعت وقت مطالعه دارم که تصمیم این بود نیم ساعت رو به انگیزش خودم اختصاص بدم…منو متعجب کرد فعالیت شما واقعا دست مریزاد

پکیج انگلیسی قدرت هم عالیه اما پکیج داستان واقعی خیلی حرفه ای تره. هم خودم بیشتر این پکیجو میپسندم هم فیدبک های کاربرا این رو میگه. البته هر دوی این پکیج ها رو هم میتونین با هم بخونین.

خیلی ممنون واقعا من فکر‌کردم باید هفته ها منتظر جواب سوالم باشم،اینطور که من فهمیدم از ایمیل شما داستان های کودکانه رو بیخیال بشم و اول از پکیج انگلیسی قدرت استفاده کنم و بعد از اون پکیج داستان های واقعی رو بخونم…منو ببخشید که اینقد سوال میپرسم وسواس که بخرج‌میدم صرفا واسه اینه که دیگه تایمی رو توی مسیر اشتباه از دست ندم…
اگه درست متوجه شدم بهم بگید یا لینک از مقاله هایی که میتونه بهم بگه چطوری باید درسارو مطالعه کنم و برم درس بعدی بهم بدین من واقعا به وجد اومدم انگار بعد سال ها بلاخره راهمو پیدا کردم

پیشنهاد من برعکس بود. یعنی اول داستان واقعی بعد انگلیسی قدرت. چون داستان واقعی سطحش پایینتره و درسنامه های خیلی زیادتری برای تقویت مهارت های زبان انگلیسی داره.
استراتژی های این نوشته رو روی درسنامه های اصلی پیاده سازی بفرمایین مشکلتون حل میشه.

ممنون جناب ناصری من شیفته این رفتار شما شدم من تو حوزه موفقیت چند وقتی هست فعالیت میکنم و‌ دنیایی انرژی مثبت از سمت شما حس میکنم دست مریزاد،شما انسان خوشبختی هستید که فرصت کمک به خلق الله رو دارید،منو ببخشید اگه با سوالاتم اذیتتون کردم من الان کاملا روشن شدم و از فردا خیلی جدی کارمو شروع میکنم…در پناه حضرت حق 🙂

کانال زبانشناس در تلگرام

پنج استراتژی برای تقویت مکالمه

گسترده خوانی و نقش آن در یادگیری زبان انگلیسی (5345 بازدید)

چطور مکالمه‌ی خود را موشکی کنیم؟ (5488 بازدید)

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل (6302 بازدید)

آیا به کودکان زبان انگلیسی بیاموزیم؟ (7378 بازدید)

تمرین الگوهای جدید در مکالمه زبان انگلیسی (7391 بازدید)

جایی برای شروع!

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی چیست؟ – 20,742 بازدید
چگونه لغات انگلیسی را حفظ کنیم – 19,538 بازدید
دیدن فیلم برای آموزش زبان انگلیسی – 18967 بازدید
چگونه لغات انگلیسی را یاد بگیریم – 17684 بازدید
برای یادگیری زبان انگلیسی از کجا شروع کنیم – 15657 بازدید
تقویت مکالمه زبان انگلیسی و listening با تکنیک سایه – 14615 بازدید
پنج استراتژی برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی – 13615 بازدید
مدت زمان لازم برای یادگیری زبان انگلیسی – 12571 بازدید
آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با فیلم – 11712 بازدید

استراتژی یادگیری زبان با فیلم

دریافت راهنمایی‌های

منحصر به فرد

 

 

 به جمع کاربران ویژه‌ی ما بپیوندید تا با راهنمایی‌ها و مطالبی که برای مشترکین اختصاصی خود میفرستیم، زبان انگلیسی را بهتر و سریعتر یاد بگیرید.

[wysija_form id=”4″]

زبانشناس، بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی


داستان کوتاه انگلیسی

چگونه زبان انگلیسی بخوانیم

داستان کوتاه انگلیسی

انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی

چگونه لغات انگلیسی را یاد بگیریم؟

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی

چگونه می‌توانیم بهتر یاد بگیریم؟

 قابلیتهای اپلیکیشن جامع آموزش زبان دلفین (مخصوص اندروید)

شامل زبانهای مختلف از جمله : انگلیسی ، آلمانی، فرانسوی (در حال تکمیل)

امکان دانلود، نصب و استفاده از محصولات آموزشی متنوع از زبانهای مختلف.
داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

با قابلیت هایلات هوشمند، متن ها را همراه با صوت آنها به راحتی و بدون سردرگمی مطالعه کنید.


پشتیبانی قوی و بروزرسانی های متعدد

همراه با دو اپلیکیشن مجزا دیکشنری و جعبه لایتنر

نمایش دیکشنری (انگلیسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی) با زدن روی هر کلمه


و امکانات بی شمار دیگر…

برای اطلاعات بیشتر و نصب رایگان این اپلیکیشن بر روی دکمه زیر کلیک کنید :


هم اکنون رایگان نصب کنید

قسمت جدیدی به سایت رپیدلرن به عنوان آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان را اضافه کرده ایم. برای شروع از کتاب داستان انگلیسی سطح آغازین استفاده می کنیم تا افرادی که سطح پایینتری دارند بتوانند از این بخش استفاده کنند. موضوع این داستان درباره مردی است که برای دزدی به بانک می رود. دانلود pdf کتاب داستان انگلیسی نیز در انتها قرار داده خواهد شد. البته محتوی این فایل همین داستان انگلیسی است اما می توانید آن را دانلود کنید و بعدا نیز استفاده کنید. این داستان انگلیسی با ترجمه فارسی است برای همین ما نیز ترجمه فارسی این داستان را بعد از متن اصلی داستان قرار دادیم. سطح این داستان کوتاه انگلیسی آسان است و همه افراد مبتدی می توانند آن را به راحتی بخوانند. دقت کنید در صورتی که معنی کلمه ای را نمی دانستید می توانید معنی آن را در دیکشنری پیدا کنید.

توجه : ادامه این سری داستانها را می توانید از طریق اپلیکیشن دلفین به همراه امکانات بیشمار (مانند دیکشنری و جعبه لایتنر) دنبال کنید. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

An old lady went out shopping last Tuesday. She came to a bank and saw a car near the door. A man got out of it and went into the bank. She looked into the car. The keys were in the lock.


The old lady took the keys and followed the man into the bank.

The man took a gun out of his pocket and said to the clerk, “Give me all the money.”

But the old lady did not see this. She went to the man, put the keys in his hand and said, “Young man, you’re stupid! Never leave your keys in your car: someone’s going to steal it!”

The man looked at the old woman for a few seconds. Then he looked at the clerk—and then he took his keys, ran out of the bank, got into his car and drove away quickly, without any money.

jQuery(document).ready(function($) {
$(‘#wp_mep_1’).mediaelementplayer({
m:1

,features: [‘playpause’,’current’,’progress’,’duration’,’volume’,’tracks’,’fullscreen’]
,audioWidth:400,audioHeight:30
});
});

این کتاب داستان انگلیسی صوتی نیز هست و برای همین ما نیز فایل صوتی را در اینجا برای شما قرار داده ایم. می توانید این فایل صوتی را به راحتی گوش دهید :

از آنجایی خواندن كتاب داستان انگليسي با ترجمه فارسي می تواند به خصوص برای افراد مبتدی، کمک زیادی کند تا در صورتی که متن اصلی را نفهمیدند از ترجمه فارسی آن استفاده کنند، ما نیز متن ترجمه فارسی این داستان کوتاه انگلیسی را در اینجا قرار می دهیم :

سه شنبه گذشته یک پیرزن برای خرید بیرون رفت. او به بانکی رفت و ماشینی را نزدیک در بانک دید. مردی از آن ماشین پیاده شد و به بانک رفت. پیرزن داخل ماشین را نگاه کرد. کلیدها روی قفل ماشین جا مانده بود.

پیرزن کلیدها را برداشت و به دنبال مرد وارد بانک شد.

مرد از جیبش اسلحه‌ای بیرون آورد و به منشی بانک گفت : “همه پولها را بده.”

اما پیرزن این کار او را ندید. او به طرف مرد رفت، کلیدها را در دستش گذاشت و گفت : جوان، خیلی گیجی! هیچ‌وقت کلیدهای ماشینت را در آنجا نگذار، هر کسی ببیند خیال دزدیدن ماشین به سرش می زند!

مرد چند ثانیه‌ای به پیرزن نگاه کرد. سپس به منشی نگاه کرد و بعد کلیدهایش را گرفت، از بانک بیرون دوید، سوار ماشینش شد و بدون هیچ پولی به سرعت از آنجا دور شد.


 

بعد از خواندن این داستان کوتاه انگلیسی با معنی آن، به این پرسش ها پاسخ دهید. در انتهای جواب این پرسش ها نیز قرار داده شده است.


A) Which of these sentences are true (T) and which are false (F)? Write T or F.


B) Answer these questions.


C) Opposites . Put one word in each empty place.

jQuery(document).ready(function($) {
$(‘#wp_mep_2’).mediaelementplayer({
m:1

,features: [‘playpause’,’current’,’progress’,’duration’,’volume’,’tracks’,’fullscreen’]
,audioWidth:400,audioHeight:30
});
});۱٫ T      2. T     3. T     4. F     5. F     6. T

۱- young             2- take         3- old            4- some       5- clever


۶- walk               7- slowly      8-with 

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

اگر از این داستان استفاده کرده اید برای ما نظر یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

thanks a lot       

سلام خسته نباشید داستان هاتون عالیه فقط اگه میشه فایل صوتی اش هم رو برای دانلود بگذارید خیلی ممنون

خیلی خوب بود . لطفا فایل صوتی رو برای دانلود بزارید.

در حال حاضر به فایل های صوتی فقط از طریق پلیر سایت می توانید دسترسی داشته باشید

very good

very good. tanks

hello guys

man ziad dastrasi b internet nadaram

age dastan haye kootah ro vasam e-mail konid sepasgozar misham

سلام ،ميشه ماعضوسايت بشيم وداستانها برامون ايميل بشه ؟ اينطوري استفاده ازش خيلي راحت تر ميشه .


درووود

ممنون از پیشنهاد خوبتون. سعی می کنیم این امکان را فراهم کنیم.


با تشکر

It was so great.Thanks a lot 

عالیییییییییییییییییییییییییییی بود

عالی بود اگه میشه برای من داستانها رو ایمبل کنید

سلام

حسن داستانهای کوتاه اینه که علاوه بر اینکه زبان آدم پیشرفت  میکنه ، با فرهنگ ملل مختلف هم کم و بیش آشنا میشه

ممنون از زحمات شما ……


درود

ممنون از لطف شما. لطف می کنید اگر امکان دارد سایت را در وبلاگ خودتان لینک کنید.

به زودی یک مجموعه از داستان های کوتاه همراه ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت

سلام سایتتون عالی از هر لحاظ.لطفا بخش پنجم لغات ایلتس را هم بذارید

دستتون درد نکنه داستان ها عالییی هستند خیلی ممنون

آقا دمتون گرم چه کردید …. دستتون درد نکنه راستی اگه تونستی بیشترش کنید …

دستتون درد نکنه عالیه خیلی دلم میخواد بتونم زبان انگلیسی رویاد بگیرم

سلام ممنون عالیه

very nice .very good

in story very good and interesting

مرسی از وبلاگ تون

عالیه

thanks.It was excellent!please, put the answer pf quastions

سلام. واقعا از سایت خوبتون متشکرم. واقعا عالی بود. خدا خیرتون بده. اگه میشه به وبلاگ های من هم سر بزنید لطفا. http://kamran-hooman-4ever.mihanblog.com/ http://setarehaseman80.mihanblog.com/ بازم ممنون از سایت خوبتون.

مطالب فوق العاده ست
خسته نباشید
ببخشید لطف میکنید داستان ها رو برام ایمیل کنید با فایل صوتی

اگر می شه داستان های دیگر هم بگذارید ولی لطفا بیش تر باشد

داستان ها خیلی عالی بود، میشه داستان های بیشتر در سایت تان بگذارد.

با تشکر خیلی عالیست. سپاسگزارم

بسیار عالی بود

خیلی خوب بود استفاده کردم . امید وارم ادامه داشته باشد
سپاس
امیر

Itś very good thanks for a very enjoyable matter ?

Khayli khob bod

خییلی عالیییه

سلام خسته نباشید.ممنون خوب بود فقط اگه میشود فایل صوتیشو هم دانلود کرد عالی می شود

بسیار عالی بود.ممنونم

عالی بود اگه بشه فایل صوتی هم دانلود کنیم بهتر هم میشه درضمن اگر میشه داستان ها ایمیل بشه که واقعا ازتون ممنون میشم

سلام.داستان عالی بود
در پاسخ کسانی میخوان فایل صوتی رو دان کنن میتونن با با راست کلیک کردن روی فایل صوتی و انتخاب گزینهsave asاون رو دان کنن
مرسی

so nice

کار بسیار خوبیست با تشکر و آرزوی موفقییت برای شما

تشکر ، ممنون، امید وارم ادامه بدهید.

ممنون


I loved your post.Thanks Again. Really Great.

سلام خیلی عالی بود اگه میشه فایل صوتی رو برای دانلود بگذارید  خیلی ممنون.

Great

خیلی خوب بود
با کلمات جدیدی آشنا شدم

عاالىى بودد مرسی 

 

Thank’s so much.

عالی بود

Thank you for the story of the site and your story was good too

thank you dear

عالی بود تشکر

عالی بودممنون

سلام
من ادارم زبان ياد ميگيرم و شنيداري ضعيف دارم
خيلي برام جالب بود
ديدم يه داستان هم فايل صوتي و هم ترجمه
براي من كه تازه شروع كردم عالي بود
ممنون??????

عالی بود

ممنون اطلاعات خوبی بود

Thank´s for yore help

Bravoo


خوب بود من که خوشم اومد

ممنونم بخاطر سایت خوبتون خیلی آموزنده موفق باشید

واقعا خوب بود همینطور پر انرژی به کارتاون ادامه بدید


عالیه


awli bud mamnun

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

وبسایت

شماره پشتیبانی

موضوعات سایت

برترین سایت های آموزش زبان

برترین محصولات سایت

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدیداستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی

در صورتی که به تازگی با زبان انگلیسی آشنا شدید یا دانش کمی نسبت به گرامر و واژه های این زبان دارید داستان های کوتاه این بخش می توانند به شما کمک کنند. این داستان ها از جملات بسیار کوتاه با گرامر ساده تشکیل شده اند که به شما کمک می کند واژه های جدید را یاد بگیرید و با طریقه اولیه استفاده از آنها آشنا شوید.

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح اولیه

در صورتی که از قبل یک آشنایی اولیه با زبان انگلیسی دارید و ساختارهای اصلی گرامری و واژه های کلیدی این زبان را می شناسید داستان های این سطح می توانند برای شما مناسب باشند. این داستان ها دارای جملات بلندتری هستند و از ساختارهای گرامری نسبتا پیچیده تری در آنها استفاده شده. از طریق مطالعه این داستان در کنار یادگیری واژه های جدید و تمرین گرامر می توانید توانایی خود را در درک متن های ساده زبان انگلیسی محک بزنید.

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

داستان کوتاه انگلیسی برای زبان آموزان سطح پیش متوسط

وبسایت بیاموز، توسط مجموعه ای از کارشناسان زبان با هدف کمک به یادگیری زبان های مختلف برای فارسی زبانان طراحی شده است. تمام تلاش ما در طراحی این وبسایت ایجاد یک محیط کامل آموزشی برای یادگیری به ویژه برای نوآموزان بوده. محصولات گروه آموزشی بیاموز در حال حاضر شامل این وبسایت، اپلیکیشن و دیکشنری آموزشی بیاموز است.

از طریق معرفی ما به دوستان یا لینک کردن وبسایت ما، به ما در انتشار محتوای بهتر کمک کنید.

اپلیکیشن “زبان بیاموز” با هدف بهبود فضای یادگیری و دسترسی پذیری بهتر برای زبان آموزان توسط تیم بیاموز ایجاد شده است. این اپلیکیشن در حال حاضر شامل محتوای بسیار وسیعی برای زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه است. ما به صورت دائم در تلاش برای بهبود محتوا و امکانات این اپلیکیشن هستیم.

اپلیکیشن زبان بیاموز را می توانید از طریق این صفحه دانلود کنید.

تمام مطالب این وبسایت به وسیله نویسندگان وبسایت ترجمه، تالیف یا آماده سازی شده و هرگونه کپی برداری یا استفاده تجاری از آن ممنوع است.

زندگی آگاهانه، لحظاتی شاد و آرام

خواندن داستان کوتاه انگلیسی ذهن شما را، رو به یک دنیای جدید باز می‌کند و به شما سطح جدیدی از یادگیری زبان انگلیسی را می‌دهد. یادگیری زبان انگلیسی از این راه شاید روش آهسته‌ای به نظر برسد، اما بسیار مؤثر است. اتفاقاً خواندن داستان کوتاه انگلیسی در درازمدت باعث می‌شود که سریع‌تر از هر راهی که فکرش را می‌کنید یادگیری زبان انگلیسی برسید. بنابراین داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی برای نوجوانان که علاقه ی زیادی به یادگیری دارند، بسیار توصیه می شود.

خواندن داستان کوتاه انگلیسی می‌تواند آغاز بسیار مفیدی برای یادگیری زبان باشد. همان‌گونه که پدران و مادران ما مفاهیم زندگی را در قالب داستان برای ما بیان می‌کردند، داستان انگلیسی نیز می‌تواند مفاهیم را به شیوه‌ی بسیار مفیدی به زبان‌آموز منتقل کند. داستان‌ها علاوه بر جذابیت میتوانند آموزنده نیز باشند.

ماقصد داریم با تمرین های که باهم انجام خواهیم داد در زبان انگلیسی به جایی برسیم که حتی در خواندن رمان های بلند نیز مشکلی نداشته باشیم. هرچقدر بیشتر این داستان‌های ارائه‌شده در را بخوانید، طبیعتاً بیشتر پیشرفت می‌کنید. در ادامه به اولین داستان در بخش داستان های کوتاه انگلیسی توجه کنید.

 

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

In the name of the most compassionate

In just moment

While the man was polishing his new car, his 4 years old son picked up a sharp and scratched some lines on the side of the car.

Outraged, the man took the child’s hand and hit it many times not realizing he was using a wrench.

At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures.

When the child saw his father’s woeful eyes, he asked:

“Dad, when will my fingers grow back…?”

The man was so hurt and speechless; he went back to his new car and started kicking it hard.

Devastated by his own action, sitting on the front of that car he looked at the scratches made by his son.

Moralize:

You know?!

Only a few second come between love and hatred.

That man wasn’t a violent criminal. He was just a normal man and a father who lost control with rage in just a moment …

 

به نام مهربانترین

فقط یک لحظه

مرد در حال برق انداختن به اتوموبیل جدیدش بود. کودک چهارساله اش شی تیزی را برداشت و روی بدنه اتومبیل خطوطی انداخت.

مرد انچنان عصبانی شد که دست پسرش را گرفت و چند بار محکم به پشت دست او زد بدون آنکه متوجه شود که با آچار پسرش را تنبیه کرده است.

در بیمارستان به سبب شکستگی های فراوان، همه ی انگشتان دست پسر قطع شد.

هنگامی که پسر چشمان اندوهناک پدرش را دید از او پرسید:

“پدر انگشتان من کی در می آید…؟”

مرد آنقدر مغموم بود که هیچ چیز نتوانست بگوید.به سمت اتومبیل برگشت و شروع چندین بار به آن لگد زدن کرد.

حیران سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی که پسرش روی آن انداخته بود نگاه میکرد.

نتیجه گیری اخلاقی:

می دانید؟!

مرز میان خشم و عشق چند ثانیه بیشتر نیست. این مرد جوان یک جانی خطرناک نبود. یک انسان عادی و یک پدر بود،که فقط در یک لحطه خشم بر او غلبه کرد…

 

انگلیسی

معادل فارسی

مترادف

متضاد

polish

صیقل ، جلا

Make smooth , bright

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

scratch

خراشاندن

Outrage

كار خشونت آميز

Anger and shock

realize

فهميدن ، دريافتن ، پي بردن

Understand

wrench

آچار

fracture

شكستگي

woeful

غم زده ، محزون ، اندوهناك ، اندوهگين

Deplorable , pathetic

speechless

لال ، بي زبان ، زبان بسته

Devastate

با خاك يكسان كردن ، ويران كردن

Moralize

نتیجه اخلاقی

Preach

hatred

نفرت

Love

violent

خشم

Rage

Peace

criminal

جنایتکار

Wicked

rage

ديوانگي ، جنون

violent

The moment anger lures into my veins like a demon, where else do l have to take refuge in, but you.

Oh my merciful.

آن هنگام که خشم و عصبانیت همچون شیطان در رگهای من حلول میکند پناهگاهی مطمئن تر از تو ندارم.

ای مهربان ترین.

دانلود فایل صوتی داستان

به امید فردایی روشن.

برای مطالعه داستان های کوتاه بیشتر میتوانید به بخش داستان کوتاه مراجعه نمایید.

مسير موفقيت با محل هاى توقف کننده وسوسه انگيز بسيارى نقطه گذارى شده، متوقف نشو | تلاش، انگیزه و هدف گذاری می تواند انسان را به هر نقطه ای برساند،
به امید فردایی روشن ?

خسته نباشید ممنون به خاطر این وبسایت زیبا

سلام.
ممنون از همراهیتون.

تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

سلام، ممنونم و متشکر از لطفتون…

سلام و تشکر فراوان برای اشتراک گذاری خوبتون
وب سایت خیلی خوب و کاربردی ای دارید
به امید موفقیت های روز افزون.

سلام ممنون و متشکر بابت همراهی شما…

سلام و سپاااااس فراوان از اشتراک گذاریتون
عااااااااالییی بود
به امید موفقیتهای روز افزون
خسته نباشید.

ممنون از شما و همراهیتون…

سلام و تشکر فراوان
در زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایتا هستید
خسته نباشید.

سلام ممنونم از نظرتون…

سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون

سلام، ممنونم از نظرتون و متشکر از همراهیتون

برای نوجوانانی که قصد یادگیری زبان را دارند، این مطلب فوق العاده است

سلام، ممنونم از نظرتون و متشکر از همراهیتون

تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

سلام ممنون و متشکرم از همراهیتون…

خیلی هم عالی بود

ممنون از مطالب بسیار خوبتون دوست گرامی

خیلی ممنون از اطلاعاتتون…با تشکر

اقا خیلی وبسایتتون عالیه

خیلی ممنون واقعا اطلاعاتون کاربردی هست..لاااااایک
http://www.kafsabiana.com

تشکر از شما کاربر محترم برای ابزار لطفتون

ممنون از وبسایت خوب و بروزتون

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

سایت ویکی ووک را چگونه ارزیابی میکنید؟

همیشه از کنار تابلو بندرترکمن رد (…)

عالی بود من

ممنون از معرفی زیبای هنر کاغذ و (…)

عالی بود بهترین از این نمیشد (…)

ممنون از وبسایت خوب و

مرکز آموزش تخصصی زبان انگلیسی


.

برای این ساعت یک کتاب رایگان با ۴۰ داستان کوتاه انگلیسی آماده کرده ایم که همراه با ترجمه فارسی برای شما زبان آموزان عزیز قابل استفاده می باشد . میزان محبوبیت داستان های کوتاه برای هیچ زبان آموزی پوشیده نیست چرا که مطالعه داستان انگلیسی کوتاه در کنار سایر روشهای آموزشی زبان میتواند آموزش را برای شما بسیار شیرین تر و جذابتر نماید. این کتاب دارای حجم بسیار پایینی می باشد وپیشنهاد میکنیم حتما آن را مطالعه نمایید . شما میتوانید برای استفاده از این منابع برنامه ریزی کرده و برای مثال هر روز یکی از این داستانها را مطالعه نمایید. داستان های موجود در این کتاب الکترونیکی بصورتی انتخاب شده اند که همواره مطالعه این داستان های کوتاه انگلیسی برای شما بسیار شیرین و جالب خواهد بود. امیدواریم از مطالعه آن لذت ببرید .

.

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

سلام چطوری باید تست سطح بدم در سایت

سلام و عرض ادب خدمت شما زبان آموز عزیز . برای انجام جلسه تعیین سطح میتوانید با شماره ۰۲۵۳۷۸۴۰۴۴۱ واحد پذیرش آکادمی گام برتر هماهنگی های لازم را انجام داده و پس از آن به صورت حضوری به آموزشگاه مراجعه فرمایید.

سلام چطوری تست سطح بدم تو سایت؟؟

سلام و عرض ادب خدمت شما زبان آموز عزیز . برای انجام جلسه تعیین سطح میتوانید با شماره ۰۲۵۳۷۸۴۰۴۴۱ واحد پذیرش آکادمی گام برتر هماهنگی های لازم را انجام داده و پس از آن به صورت حضوری به آموزشگاه مراجعه فرمایید.

سلام
تشکر از سایت خوبتون امکانش هست فایل صوتی این کتابها رو هم بزارید تا تلفظ کمات رو هم بدونیم

سلام و عرض ادب ، انشالا به زودی فایل صوتی کتاب هم در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت .

خیلی خوب بود ایول داری گامبرتررررررررر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی
داستانی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی
0

دوره مقدماتی php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *